Дипломирао-ла: година: 1973. факултет: Природно-математички факултет, Одсек за физичку хемијубет1/3
Дата29.04.2016
өлшемі1.71 Mb.
#94846
түріДиплом
  1   2   3


Прилог 5.
Назив института – факултета који подноси захтев:
Институт за нуклеарне науке ”Винча”, Београд

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА
I Општи подаци о кандидату

Име и презиме: Драгица Стојић

Година рођења: 1948.

ЈМБГ: 2212948715060

Назив институције у којој је кандидат стално запослен:

Институт за нуклеарне науке ”Винча”, Београд


Дипломирао-ла: година: 1973. факултет: Природно-математички

факултет, Одсек за физичку хемију

Магистрирао-ла: година: 1979. факултет: Природно-математички,

факултет, Одсек за неорганску хемију


Докторирао-ла: година: 1994. факултет: Факултет за физичку

хемију, Универзитет у Београду


Постојеће научно звање: Виши научни сарадник

Научно звање које се тражи: Научни саветник

Област науке у којој се тражи звање: природно-математичке науке

Грана науке у којој се тражи звање: хемија

Научна дисциплина у којој се тражи звање: физичка хемија (електрокатализа,

сорпција гасова)

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за

хемију


II Датум избора-реизбора у научно звање:

Научни сарадник: 22. 03. 1995.

Виши научни сарадник: избор: 22.05. 2001.; реизбор: 10. 05. 2006.

III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):


број вредност укупно
М11 = /

М12 = /


М13 = /

М14 = /


М15 = /

М16 = /


М17 = /

М18 = /


2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број вредност укупно

М21 = 13 8 104

М22 = /

М23 = 5 3 15М24 = /

М25 = /


М26 = /

М27 = /


М28 = /

  1. Зборници са међународних научних скупова (М30):

број вредност укупно

М31 = /

М32 = /


М33 = 10 1 10

М34 = 17 0,5 8,5

М35 = /

М36 = /


  1. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (М40):

број вредност укупно

М41 = /

М42 = /


М43 = /

М44 = /


М45 = /

М46 = /


М47 = /

М48 = /


М49 = /
5. Часописи националног значаја (М50):
број вредност укупно

М51 = 4 2 8

М52 = /

М53 = /


М54 = /

М55 = /


М56 = /  1. Зборници скупова националног значаја (М60):

број вредност укупно

М61 = /

М62 = /


М63 = 2 0,5 1

М64 = 2 0,2 0,4

М65 =

М66 =  1. Магистарске и докторске тезе (М70):

број вредност укупно

М71 =


М72 =


  1. Техничка и развојна решења (М80)

број вредност укупно

М81 = /


М82 = /

М83 = /


М84 = /

М85 = /


М86 = /


  1. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):

број вредност укупно

М91 = /


М92 = /

М93 = /
IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника):
  1. Показатељи успеха у научном раду:

2008. год.- Члан Организационог одбора интернационалног научног скупа (Workshop: Specific methods for food safety and quality) који се одржава као пропратни скуп међународне конференције ”International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry”; члан је Организационог одбора овогодишњег скупа.

Рецензент је часописа ”International Journal of Hydrogen Energy” (M21); рецензент књиге Др Милана Тешића: ”Увод у индустријску екологију ”, 2006.

Kao члан научних друштава, Друштво физико-хемичара, Српско хемијско друштво итд., који је постала пре избора у звање ВНС, даје свој допринос њиховом раду.  1. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних кадрова:

Др Драгица Стојић својим вишегодишњим експерименталним радом у области добијања и складиштења водоника, и специјално радећи у тиму који има врсне теоретичаре, утире пут добром споју експеримента и теорије који би требало да резултира у синтези нових материјала са карактеристикама које чине ефикаснијим испитиване процесе.Mенторство/руковођење

Ментор мастер рада: ”Апсорпција водоника у легурама Hf2Ni i Hf2Co ”, Сандра Кумрић, 2009. год., Факултет за физичку хемију.

Ментор магистарске тезе: ”Ефикасност електролитичког издвајања водоника из алкалних раствора са различитим електродним материјалима и уз употребу јонских активатора”, Милица Марчета Канински, 2005. год., Факултет за физичку хемију.

Руководилац доктората /члан комисије за оцену и одбрану рада, у захвалници наведено руковођење радом/: ”Водоничне мембранске горивне ћелије: енергетски, изотопски и електрохемијски аспекти”, Милица Марчета Канински, 2009. год., Факултет за физичку хемију.
Педагошки рад:

Допринос у изради магистарског рада: ”Спектроскопска и кристалографска анализа легура никла са примесама хафнијума”, Aна Умићевић, 2008. год., Факултет за физику.

Руковођење израдом докторске дисертације (израда је у току) Катарине Ћирић на сорпцији водоника у металима, интерметалицима, пријављена за ментора докторске дисетрације на Факултету за физичку хемију:

Руководилац израде специјалистичких/дипломских радова:

- Специјалистички рад: ”Испитивање активности Na+/K+-ATPaze i Mg2+-ATPaze у присуству токсичних метала ” Сања Тошовић, 2001. год., Хемијски факултет.

- Дипломски радови:

- ”Уштеда енергије при електролитичком издвајању водоника из алкалних раствора применом јонских активатора”, Милица Марчета Канински, 2002. год., Факултет за физичку хемију.

-” Уштеда енергије при добијању водоника електролизом из алкалних раствора применом јонских активатора”, Aлександар Максић, 2003. год., Факултет за физичку хемију.

”Испитивање кинетике хидрирања легуре Hf2Ni”, Сандра Кумрић, 2008. год., Факултет за физичку хемију.
Међународна сарадња:

Русија:Kurchatov Institute”, Hydrogen Energy and Plasma Technology Institute, Москва, (проф. др. Vladimir Fateev, директор). (Пројект: ”Hydrogen production, storage and utilization using new Pt-free nanostructures”, Letter of Endorsement, 2008.).

Словенија: Институт Јожеф Штефан (Department for Nanostructured Materials K-7).- реализација сарадње је у току.
Организација научних скупова:

Учешће у организацији интернационалног научног скупа (Workshop: Specific methods for food safety and quality) кроз чланство у Организационом одбору.
  1. Организација научног рада:

На пројекту бр.1995 (Спектроскопска и изотопска испитивања система еко-, био-, техно-) фонансираном од стране Министраства за науку и заштиту животне средине у периоду 2000-2005. год. Др Драгица Стојић је руководила подпројектом ”Водоник и изотопи водоника ”.

На пројекту бр. 141022 (Структурне, динамичке и спектроскопске карактеристике интерметалика и полупроводника) који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије за период 2006-2010. год. Др Драгица Стојић руководи подпројектом: ”Електрокатализа, сорпција гасова – добијање и складиштење водоника”.
4. Квалитет научних резултата:
Радови Др Драгице Стојић /24 рада у врхунским међународним часописима (M21), 13 после избора у садашње звање (+ 1 рад чије је објављивање у току); 12 радова у међународним часописима (M23), 5 после избора у садашње звање; 15 саопштења са међународних скупова штампаних у целини (M33), 10 после избора у садашње звање; 30 саопштења са међународних скупова штампаних у изводу (M34), 17 после избора у садашње звање; 8 радова у водећим часописима националног значаја (M51), 4 после избора у садашње звање; 5 радова у часописима националног значаја (M52); 12 саопштења на скуповима националног значаја штампаних у целини (M63), 2 после изора у садашње звање; 11 саопштења на скуповима националног значаја штампаних у изводу (M64), 2 после избора у садашње звање/ су позитивно цитирани 95 пута (+ 2 нова цитата) /у ISI цитираним индексима/. Импакт фактори, као параметри квалитета часописа, наведени су у списку радова. Анализа која следи се односи на радове објављене после избора у ВНС. Просечан импакт фактор радова је 2,65. Просечан број аутора по раду је 4,7. Др Драгица Стојић је први аутор у 57% радова објављених у категорији М21 и 40% радова у категорији М23. Као први аутор у радовима кандидат је самостално руководила истраживањима, интерпретацијом резултата и писањем радова. Значајан је њен активан допринос у реализацији истраживања која су као резултат дала радове у којима је кандидат коаутор.

Радови Др Драгица Стојић су експериментално – теоријског типа и у њима кандидат реализује експериментални део и активно учествује у усмеравању теоријских прорачуна везаних за интерпретацију резултата. Актуелност проблематике којом се кандидат бави, везане за производњу и складиштење водоника и на основу теоријских прорачуна оптимизацију процеса, потврђује пораст броја цитата за 62 у периоду фебруар 2006.- фебруар 2010. године.


V Оцена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем:
Др Драгица Стојић је самосталан, искусан и инвентиван истраживач у више области физичке хемије. Најзначајнији је њен интерес и активности које трају две деценије у области обновљивих извора енергије – водоник као енергент и/или енергетски медијум – добијање и складиштење. У тој области Др Драгица Стојић ради на испитивању различитих материјала, првенствено интерметалика прелазних метала са тенденцијом укључења суперсмешa и магнетних нанокомпозита, који су ефикасни као катоде при електролитичком добијању водоника и као материјали за апсорпцију/десорпцију водоника што је значајно за његово складиштење.

Резултате својих истраживања Др Драгица Стојић је објавила у 24 рада у врхунским међународним часописима (M21) од чега 13 (+1 рад без пагинације) после избора у садашње звање; 12 радова у међународним часописима (M23), од чега 5 после избора у садашње звање; 8 радова у водећим часописима националног значаја (M51), од чега 4 после избора у садашње звање. Укључујући и остале бројне категорије публикација које је Др Драгица Стојић објавила у периоду од избора у садашње звање, њена компетентност од 146,9 бодова знатно превазилази квантитативне критеријуме за избор у звање научни саветник, по Правилнику о стицању научних звања.

Значајан помак у истраживањима Др Драгице Стојић у протеклих пет година, који је кандидат направила као искорак из чисто експерименталног рада и феноменолошког приступа објашњењу експерименталних резултата, је корелирање теоријских прорачуна са експерименталним резултатима. Oригиналанoст рада кандидата у том домену је у усмеравању теоријских прорачуна, из првих принципа, кристалне и електронске структуре материјала и енергетских параметара процеса са циљем оптимизације процеса добијања и складиштења водоника.

Посебан научни допринос Др Драгице Стојић се првенствено огледа у значају њених публикација које покрећу важна питања у оквиру истраживачких тема у науци о материјалима које се односе на експериментално и теоријско предвиђање најефикаснијих материјала у области добијања и складиштења водоника.

На основу постигнутих резултата научних истраживања кандидат је стекла реноме свестраног научног радника из шире области физичке хемије са нагласком на области електрокатализе и сорпције гасова у циљу оптимизације процеса добијања и складиштења водоника. Имајући у виду оригиналност њених истраживања, значајан допринос научним сазнањима, способност организовања научно-истраживачког рада, а у складу са Правилником о стицању научних звања, чланови Комисије сматрају да Др Драгица Стојић испуњава услове за стицање научног звања за које је конкурисала и предлажу Научном већу ИНН Винча да подржи избор Др Драгице Стојић у звање – НАУЧНИ САВЕТНИК.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Др Божидар Цекић, научни саветник ИНН Винча

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА

За природно-математичке и медицинске струке


Диференцијални услов-

Од првог избора у претходно звање до избора у звање..........потребно је да кандидат има најмање ХХ поена,

који треба да припадају следећим категоријама:Неопходно

XX=


Остварено

Научни сарадник

Укупно

16
М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42

10

М11+М12+М21+М22

М23+М24 ≥


5


Виши научни сарадник

Укупно

48
М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42+М51

40

М11+М12+М21+М22

М23+М24+М31+М32+М41+М42 ≥


28


Научни саветник

Укупно

65

146,9

М10+М20+М31+М32+М33

М41+М42+М51 ≥50

137

М11+М12+М21+М22

М23+М24+М31+М32≥35

119

За избор у научног саветника је потребно да је публикован један рад категорија М41-45 М51-52 на српском језику или језицима националних мањина.


Кандидат је објавила 4 рада у категорији М51 после избора у садашње звање.

NAUČNOM VEĆU INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE ”VINČA”

Odlukom Naučnog veća Instituta za nuklearne nauke “Vinča” donetoj na 22. redovnoj sednici Naučnog veća održanoj 18. 03. 2010. godine, imenovani smo za članove Komisije za izbor u zvanje NAUČNI SAVETNIK Dr Dragice Stojić, diplomiranog fizikohemičara, saradnika Laboratorije za fizičku hemiju Instituta Vinča. Na osnovu materijala koji nam je dostavljen na uvid i na osnovu analize naučno-istraživačke delatnosti kandidata, podnosimo Naučnom veću sledeći
Каталог: Sednice%20Veca -> NV-2008


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет