Доклад □ Без доклад Заглавие на докладаДата10.06.2016
өлшемі88.27 Kb.
түріИнструкция

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Име


Фамилия

Фирма


Длъжност

Адрес


тел. e-mail

Участие: □ С доклад □ Без доклад

Заглавие на доклада

Автори:


Моля изпратете този формуляр на e-mail адреси: saccpm_uacg@abv.bg, srbs_uacg@abv.bg, fantina_frp@abv.bg; телефон за връзка: 02/866 00 23; 0886 88 25 92.

Допълнителна информация може да намерите на страницата на събитието :

https://www.facebook.com/research.and.creative.fall

Всеки регистриран участник ще получи потвърждение на електронната си поща след превеждане на таксата.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

Форматът на докладите съответства на този на Годишника на УАСГ. За целта може да се използва информацията и шаблоните, налични на интернет-сайта на УАСГ: www.uacg.bg, където има анотация за конференциите. Официалните езици на конференцията са български, английски, немски и руски.

Резюметата трябва да бъдат с обем до 15 реда, а пълният текст на докладите заедно с фигурите и таблиците – до 10 страници, като се спазва приложе­ната „Инструкция за авторите”.

Докладите ще бъдат издадени на компакт-диск, а след провеждане на Конференцията – рецензирани и отпечатани в специален свитък на Годишника на УАСГ.ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на участниците включва материалите на конференцията, кафе в паузите и коктейл.Български автори: 1 доклад – 60 лв. Повече от 1 доклад – 80 лв. Чуждестранни автори: 1 доклад – 50 Евро. Повече от 1 доклад – 70 Евро. За студенти, докторанти и автори на възраст до 35 години - безплатно.

При участие с ДОКЛАДИ В ДВЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ТАКСИТЕ са:Български автори: по 1 доклад – 85 лв. Повече от 1 доклад – 100 лв. Чуждестранни автори: по 1 доклад – 75 Евро. Повече от 1 доклад – 100 Евро. За студенти, докторанти и автори на възраст до 35 години - безплатно.

Таксите трябва да се преведе в срок до 01.10.2015 г. по следната сметка:Получател: УАСГ Банка: БНБ-ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG84BNBG96613100174501

Основание за превод: Такса конференции УПС/ВУСС, Имена на участника (участниците).
УЧАСТИЕ НА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Заинтересованите фирми и организации могат да представят своята дейност и постижения чрез доклади-презентации, изложби и рекламни мате­риали. Условията за фирмено участие ще се догова­рят поотделно. Спонсорите на научно-приложната конференция ще получат официален договор за дарение, подписан от Ректора на УАСГ. Повече информация може да получите на тел. 0886 88 25 92 – доц. Фантина Рангелова.


ДАННИ ЗА ФАКТУРА (ПРИ ЖЕЛАНИЕ)

Фирма:......................................................Адрес:..........МОЛ:.................................. Ид.№...................ЕИК:............


ПО-ВАЖНИТЕ ДАТИ:

Изпращане на резюметата на докладите: до 05.10.2015 г.

Изпращане на пълният текст на докладите: до 20.10.2015 г.
УЧРЕДЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪРИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
В рамките на конференцията ще бъде учредена АСОЦИАЦИЯ НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪРИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ. Очакваме в учредяването да се включаст големите строителни фирми и изявени професионелисти от строителната практика в България.
КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА МЛАД УЧЕН

На конференциите ще се проведе конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация). Жури, съставено от членове на Научния комитет ще присъди грамоти и парични награди на най-добре представилите се млади учени.
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,

СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДИЗИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ВТОРА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“ /УПС2015/

И

ПЪРВА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ/ВУСС2015/5 – 6 ноември 2015 год.

5 Ноември – ГРАД ХОТЕЛ СОФИЯ, ул.”Гурко” № 1

6 Ноември – УАСГ, бул.”Хр. Смирненски” № 1
Организирани от Строителен факултет на УАСГ
СТУДЕНТСКИ УЪРКШОП

АКТИВИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА – СОФИЯ”1 – 6 ноември 2015 год., УАСГ
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

PMI - България

CEUS (Center for European University Studies)


Камара на Строителите в България (КСБ)Камара на Инженерите в инвестиционното

проектиране (КИИП)


МЕДИЕН ПАРТНЬОР
Вестник „СТРОИТЕЛ“Основни ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /УПС2015/

 1. Управление на проекти в строителството.

 2. Организация, управление и икономика на строителството.

 3. Иновации, материали и технологии в строителството.

 4. Управление на културното и историческо наследство.

 5. Устойчиво строителство.

 6. Строителство и безопасност.

 7. Управление на риска.

 8. Строително-информационни модели /BIM/ и приложението им.

 9. Управление и оценка на недвижимите имоти. Фасилити мениджмънт.

 10. Правни аспекти на управлението на проекти в строителството.

 11. Геодезически методи за контрол в строителството.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ВУСС2015/

 1. Възстановяване и усилване на съществуващи сгради с различен вид носеща конструкция - стоманобетонни, зидани, стоманени, дървени.

 2. Възстановяване и усилване на съществуващи съоръжения - мостове, тунели, резервоари, водни кули, бункери, силози и др.

 3. Възстановяване и усилване на културно - исторически и архитектурни паметници и обекти.

 4. Съвременни конструктивни и геодезически методи за мониторинг на съществуващи сгради и съоръжения.

 5. Дълготрайност на съществуващи сгради и съоръжения.

 6. Приложение на съвременни/иновативни и рециклирани материали и системи при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.

 7. Устойчиво проектиране и строителство при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТРОВ – РЕКТОР НА УАСГ
НАУЧНИ КОМИТЕТИ:
по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /УПС2015/:
проф. д-р инж. Иван Сакарев – почетен председател

проф. д-р инж. Иван Марков – декан СФ - председател

доц. д-р инж. Георги Линков – зам. председател

Джими Чар – PMI България

Кенет Крауфорд – PM САЩ

акад. д.т.н. Ячко Иванов – НТС по Строителство

инж. Стефан Кинарев – КИИП

проф. д-р инж. Стоян Братоев – Метрополитен ЕАД

инж. Красимир Савов – Метрополитен ЕАД

Нина Георгиева – КСБ

Нели Чолакова – МФ

инж. Галя Василева – МТИТС

арх. Калин Диков – ЕЛИТ СТУДИО

Валентин Първанов – АБО

арх. Валери Левиев – КПО

проф. д-р инж. Огнян Андреев - ТУ

проф. д-р инж. Николай Калоянов – ТУ

арх. Николай Гълъбов – КАБ

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – ВСУ "Л. Каравелов"

доц. д-р инж. Анна Хубанова - КМТМ

д-р Александър Андреев - НБУ

проф. д-р инж. Славейко Господинов – ГФ - УАСГ

проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски – ОИС - УАСГ

проф. д-р инж. Румен Миланов – ТФ - УАСГ

проф. д-р инж. Николай Михайлов – ТФ - УАСГ

доц. д-р инж. Диньо Динев – УАСГ

доц. д-р инж. Фантина Рангелова – ОИС - УАСГ

инж. Дочка Василева – ДИС - УАСГ

доц. д-р инж. Росица Петрова – ОИС - УАСГ

доц. д-р инж. Румяна Захариева – СМИ - УАСГ

доц. д-р арх. Катя Сентова – АФ - УАСГ

доц. д-р арх. Боян Георгиев – АФ - УАСГ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
проф. д-р инж. Фантина Рангелова - председател

доц. д-р инж. Петър Христов - зам. председател

доц. д-р инж. Емад Абдулахад – УАСГ

ас. инж. Красимир Бошнаков – УАСГ

ас. инж. Веселина Желязкова – УАСГ

доц. д-р инж. Нели Банишка - УАСГ

ас. инж. Мариела Милачкова - УАСГ

ас. инж. Ангел Геренски - УАСГ

ас. инж. Албена Апостолова – УАСГпо ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ /ВУСС2015/:

проф. д-р инж. Димитър Димов – почетен председател

проф. д-р инж. Марина Трайкова – МК - председател

проф. д-р инж. Юлиан Тотев – ТФ - зам. председател

доц. д-р инж. Димитър Паничков – МК - УАСГ

проф. д-р инж. Божидар Янев – САЩ

инж. Кенет Крауфорд – САЩ

проф. д-р инж. Иван Марков – декан СФ, УАСГ

проф. д-р инж. Тодор Бараков – МК - УАСГ

проф. д-р инж. Димитър Назърски – СМИ - УАСГ

проф. д-р инж. Костадин Топуров – ТФ - УАСГ

проф. д-р инж. Йордан Милев – МК - УАСГ

проф. д-р инж. Константин Русев – МК - УАСГ

проф. д-р инж. Стефан Цачев – МДПК - УАСГ

проф. д-р инж. Михаил Цанков – МДПК - УАСГ

проф. д-р инж. Здравко Бонев – СМ - УАСГ

проф. д-р инж. Борислав Белев – МДПК - УАСГ

проф. д-р инж. Николай Михайлов – ТФ - УАСГ

проф. д-р арх. Асен Писарски – АФ – УАСГ

проф. д-р инж. Пламен Малджански – ГФ – УАСГ

проф. д-р инж. Илия Иванчев – МК – УАСГ

проф. д-р инж. Никола Игнатиев – МК - УАСГ

доц. д-р инж. Богомил Петров – СМИ - УАСГ

доц. д-р инж. Александър Трайков – СМ - УАСГ

доц. д-р инж. Николай Рангелов – МДПК - УАСГ

доц. д-р инж. Иван Марчоков – МК - УАСГ

доц. д-р инж. Емад Абдулахад – МК -УАСГ

доц. д-р инж. Петър Христов – МК - УАСГ

проф. д-р инж. Фантина Рангелова – ОИС - УАСГ

доц. д-р инж. Румяна Захариева – СМИ - УАСГ

доц. д-р инж. Иван Павлов – ТМС - УАСГ

доц. д-р инж. Пламен Чобанов – СМИ - УАСГ

доц. д-р инж. Николай Лисев – ХТФ - УАСГ

доц. д-р инж. Добромир Динев – СМ - УАСГ

доц. д-р инж. Михаела Кутева – АИТ – УАСГ

доц. д-р инж. Лазар Георгиев – ТФ - УАСГ

доц. д-р инж. Иван Якимов – МК – УАСГ

арх. инж. Анастасия Бошнакова – серт. към ИПК


СТУДЕНТСКИ УЪРКШОП

АКТИВИРАНЕ НА ГРАДСКО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА – СОФИЯ”, 02-06.11.2015

проф. д-р инж.Фантина Рангелова - председател

доц. д-р арх. Валери Иванов - УАСГ

доц. д-р арх. Йордан Търсанков - УАСГ

доц. д-р арх Йорданка Кандулкова - УАСГ

проф.д-р инж.Марина Трайкова - УАСГ

ас. арх. Анета Славова – УАСГ

ас. арх. Васил Кашукеев – УАСГ

арх. Пламен Братков – Група Градарх. инж. Анастасия Бошнакова – серт. към ИПК

Каталог: RKNova -> wp-content


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет