Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджетната сметка за периода от 01. 01. 2004 г до 30. 06. 2004 г и имуществото за периода от 01. 01. 1999 г до 30. 06. 2004 гДата04.07.2016
өлшемі59.5 Kb.
#176864
түріДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Териториално поделение - Русе


Д О К Л А Д


за резултатите от извършения одит на
финансовото управление на бюджетната сметка
за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2004 г. и


имуществото за периода от 01.01.1999 г. до 30.06.2004 г.

на Областната администрация - Русе
В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2004 г. и на основание заповед на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе, се извърши одит на финансовото управление на бюджетната сметка за периода от 01.01.2004 г. до 30.06.2004 г. и имуществото за периода от 01.01.1999 г. до 30.06.2004 г. на Областната администрация - Русе.

Изготвеният одитен доклад е връчен на 10.08.2004 г. на областния управител Румен Чиприянов Януаров.

Изготвено е заключение от директора на Териториалното поделение на Сметната палата, на основание чл. 39, ал. 5 от Закона за Сметната палта, по становището на областния управител.

Одитният доклад и заключението по чл. 39, ал. 5 от ЗСП са приети от на Сметната палата с решение, взето на 07.10.2004 г. С него са потвърдени констатациите, отразени в одитния доклад, мотивите и изводите на заключението.


ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
През 2003 г. са приети и утвърдени Правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол (СФУК). Не са разписани в пълнота процедурите по предварителния контрол и не е определено със заповед на областния управител длъжностното лице, което следва да осъществява този контрол.

Правилата за изграждане на СФУК не са актуализирани. Не е назначен финансов контрольор, с което не са спазени разпоредбите на чл. 19а, ал. 5 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Не са спазени изискванията, свързани с изграждането на СФУК, за изчерпателност, обхващане на цялата дейност, лицата и процесите. Недоброто взаимодействие и координация между отделните структурни звена за докладване е предпоставка за изготвяне на финансови отчети с недостатъчно коректна информация и оказва влияние върху управленските решения на потребителите на информация от тях. Не са разписани процедури и правила за подбора, квалификацията и управлението на човешките ресурси, с което се създават предпоставки за назначаване на неподходящи лица в областната администрация.

Разработен е годишен план за общо и специализирано обучение на персонала. Извършено е атестиране на работещите в администрацията при спазване на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

Вътрешният контрол е регламентиран с Правила за вътрешен контрол, във връзка с извършването на инцидентен разход, утвърдени със заповед от 14.06.2004 г. Не са разработени писмени правила за определяне на работните задачи, методите за извършването му и процедурите за докладване. Не са определени рисковите области, каквито са управлението и разпореждането с държавни имоти. Въведените правила не осигуряват своевременното предотвратяване, разкриване и отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения и вземането на правилни управленски решения.

Счетоводната отчетност е организирана и провеждана в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Сметкоплана на бюджетните предприятия и указанията на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

Не се осчетоводяват текущо и аналитично вземанията от неустойки, дължими от неизправните наематели на държавното имущество, отдадено под наем. В счетоводните регистри не са заведени всички имоти предоставени за управление на областния управител, с което е нарушен Законът за счетоводството. Допуснато е нарушение на Сметкоплана на бюджетните предприятия за 2003 г., утвърден от министъра на финансите - заведени са като инвентар 106 картини вместо по задбалансови сметки, отчитащи активите с историческа и художествена стойност.

Не са оповестени подходите при класифицирането на материалните активи като дълготрайни и не е определен стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им, с което не са спазени разпоредбите на НСС № 16 “Дълготрайни материални активи”.

От областната администрация са разработени бюджетни прогнози за периода 2004-2006 г. и периода 2005-2007 г. Прогнозите са обосновани с доклад, съдържащ информация за реализирането на политиките и програмите, както и тенденциите за приходите и разходите.

Проектът на бюджетната сметка за 2004 г. е разработен и представен в определения срок на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, придружен със справки, обяснителни записки и разшифровка по отделни параграфи.

Планираните приходи по проекта за бюджет 2004 г. са 133 000 лв. и спрямо отчета за 2003 г. са намалени 4.2 пъти. Намалението е обосновано с процеса на деактуване на имоти във връзка с Закона за възстановяване на собствеността на одържавени недвижими имоти и с имотите, одържавени по реда на Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост, които съществуват реално, владеят се от областния управител и за които могат да бъдат подавани искания за отписване от актовите книги за държавна собственост.

Не са разработени специфични правила и процедури за планиране на средствата по бюджета, спазването на които да гарантира в определена степен реално планиране. Планирането е извършено, съгласно указанията дадени с писмо на Министерството на финансите от 11.08.2003 г. и указанията на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

Бюджетната сметка за 2004 г. на Русенска област е утвърдена от министъра на държавната администрация. Не е съобразена с размера на приходите по разработения проект за 2004 г. от областната администрация и реално необходимите разходи за осъществяване на дейностите на администрацията, което е предпоставка за многократни корекции през годината.

Към 30.06.2004 г. по бюджетната сметка са отчетени приходи в размер на 279 560 лв., от които 86.44 на сто са приходи от продажба на имущество. Достигнато е изпълнение 326.97 на сто спрямо уточнения план за 2004 г. Високото изпълнение се дължи на преизпълнението на приходите от продажба на дълготрайни материални активи, които са нереално планирани.

Приходите и доходите от собственост са с относителен дял 12.52 на сто от общите приходи по отчет. От приходи от наем на имущество са постъпили 46.36 на сто от планираните. Сравнително ниското изпълнение за шестмесечието се дължи на несъбраните просрочени вземания от наематели, които към 30.06.2004 г. са в размер на 9 933 лв., и прихващания от наема на стойността на извършени основни ремонти, признати за сметка на наемодателите по пет договора за наем.

От общо извършените разходи 63.91 на сто са за издръжка.

По параграф 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” е допуснат преразход, като извършените разходи са близо 13 пъти по-вече от планираните.

Причините за извършения преразход са свързани с:

- отчитане на разходи по подпараграфи (02-05, 02-08 и 02-09), по които не са планирани, но са изплатени суми на персонала от фонд СБКО, с характер на възнаграждение, обезщетения за неизползван отпуск и обезщетения за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя;

- извършени разходи по подпараграф (02-02) за персонал, нает по извънтрудови правоотношения, във връзка с отчитане на финансов принос на областната администрация по Проект “Ориентираща териториална устройствена рамка за трансграничния регион Русе – Гюргево”, които не са предвидени по бюджетната сметка за 2004 г.

При упражняване правото на придобиване, управление и разпореждане с държавното имущество са допуснати нарушения на Закона за държавната собственост (ЗДС) и правилника за прилагането му, като:

- Не са предприети действия за привеждане в изпълнение на съществуващите в договорите за отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти, клаузи за начисляване на неустойки при забава на плащането и не са индексирани наемите на всеки шест месеца в зависимост от процента на инфлация на Националния статистически институт.

- Заведени са главен регистър, картотека и спомагателни регистри. Създадени са динамични електронни регистри за държавните имоти по общини, за всеки имот е обособено досие.

Текущи проверки за използване на имотите по предназначение не са извършвани.

Съдържащите се документи – актове, договори, анекси и други не са описани във всички досиета, което създава рискове за изгубване или недобросъвестно отношение.

От областния управител е издадена заповед от 06.11.2003 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 95, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС) за учредяване безвъзмездно право на ползване на бившата правителствена резиденция “Липник”, за срок от 10 години, на Сдружението с нестопанска цел “Български олимпийски комитет”.

Заповедта е незаконосъобразна. Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ППЗФВС областният управител има право да издава заповеди за безвъзмездно ползване на имоти само тогава, когато субектите са от посочените в цитираната правна норма, какъвто не е сдружението.

След издаването на заповедта не е упражняван контрол по нейното изпълнение.

С нареждане от 10.12.2003 г. председателят на БОК разпорежда експлоатационните разходи и разходите за ремонт и поддръжка на обекта да се заплащат от сдружението с нестопанска цел “Клуб Олимпиец” - гр. Русе. “Клуб Олимпиец” сключва договор за управление на имота с “Дунавска корабна компания“ АД.

Със заповед на 31.05.2004 г. областният управител след публикации в местния печат за извършени процесуално-следствени действия в обекта от органи на РДВР – Русе, възлага на комисия да извърши проверка относно ползването на имота. От комисията е установено, че за периода от м. октомври 2003 г. до м.май 2004 г. в имота са провеждани спортни мероприятия само през 45 дни.

По време на одита областният управител издава заповед, с която прекратява учреденото право на ползване, и разпорежда имота да се изземе от БОК.

Имотите са отдавани под наем след сключване на договори. В договорите са включени клаузи, съгласно които разходите за поддръжка и текущ ремонт са за сметка на наемателите. Извършените от наемателя трайни подобрения в имота остават в полза на собственика и наемателят няма право да иска стойността им.

Допуснато е нарушение на чл. 29 от Правилника за прилагане на ЗДС - част от имотите са ползвани без сключени договори или с изтекъл срок на договорите.

За имот по АДС №374 от 18.12.2000 г. е проведен конкурс за отдаване под наем. Конкурсът е спечелен от ЕТ “Александра Петрова-Виктория-А.М.” - гр. Русе. Мотивите на комисията за класиране на първо място на посочената фирма са, че търговецът предлага в офертата си изграждане на санитарен възел и извършването на ремонт на складовото помещение и търговската площ на обекта за негова сметка.

На 18.09.2002 г. Александра Велева Петрова информира областния управител за извършени СМР в имота и го моли да одобри стойността им. Към молбата са приложени договор за възлагане на ремонтни и строителни работи, количествена сметка и фактура за извършени СМР в магазин – складови и санитарни части на стойност 3 919 лв. Част от разходите са признати макар че в офертата за конкурса да е декларирано, че търговецът ще извърши цитираните работи за своя сметка. На 25.11.2002 г. е сключен анекс към договора, като за сметка на наема са прихванати 2 808 лв.

Аналогични случаи за признаване на разходи за извършени текущи ремонти от наематели на жилища и други имоти за сметка на дължими наеми са констатирани общо по 12 договора. Прихващането на стойността на извършените ремонти от дължимите наеми е извършвано след проверка и доклад от служители на отдел “Държавна собстваност” и анекс към договора, подписан от областния управител. Извършените СМР в имотите са класифицирани като основни ремонти, признатите разходи са на обща стойност 54 484 лв.

С действията си областният управител не е защитил интересите на държавата, нарушени са разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от ЗДС, със стойността на недължимо прихванатите разходи за текущи ремонти и трайни подобрения са намалени приходите от наеми по бюджетната сметка на областната администрация.

За одитирания период, на основание чл. 44 от ЗДС, са продадени 15 държавни имоти, два от които срещу компенсаторни записи, съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти. За продадените имоти от областния управител са издадени заповеди, сключени са договори за покупко-продажба, които са вписани в службата по вписванията при Русенския окръжен съд и са издадени заповеди за отписването им от регистрите за държавна собственост.

За имот, с Акт за завземане недвижим имот за държавен №1338/13.101959 г., намиращ се в гр. Русе, по ул. ”Славянска” № 2, е проведена процедура за продажба - търг с тайно наддаване

Процедурата е открита със заповед от 10.11.2003 г. на областния управител.

Оферти за участие в търга са подадени от двама кандидати: Сдружение “Спортен плувен клуб Шипка” - София и Сдружение с нестопанска цел “Читалище - багри, ритми и гласове” - София.

При провеждането на търга от комисията е допуснат съществен пропуск.

Юридическото лице Сдружение с нестопанска цел ”Читалище -багри, ритми и гласове” се представлява и управлява от Явор Ивайлов Блъсков. Същото лице представлява и управлява и Сдружение “Спортен плувен клуб Шипка”. На търга е надлежно упълномощен да представлява и двете дружества Кирил Иванов Блъсков.

Сделката е осъществена от свързани лица при условие на търг с тайно наддаване, опорочена е тръжната процедура и е компрометирана тайната на наддаването. Не са защитени държавните интереси.
На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на областния управител са дадени следните препоръки:  1. Да се предприемат необходимите действия за разписване на процедури и контроли във вътрешните нормативни актове, свързани с действието на системата за финансово управление и контрол, както и да се актуализират вече разписаните процедури и контроли. Да се осигури прилагането на задължителните процедури по СФУК, в това число на системата на двойния подпис.

  2. Да се упражни контрол върху дейността на главния счетоводител, за изпълнение на задълженията му по привеждането на текущото счетоводно отчитане на стопанските операции в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, както и за отстраняване на допуснатите нарушения на Сметкоплана на бюджетните предприятия.

  3. Да се приемат управленски решения, които да гарантират спазването на бюджетната дисциплина и недопускане на преразходи при изпълнение на бюджетната сметка.

4. Да се предприемат необходимите действия за подобряване на координацията между длъжностните лица в служба “Държавна собственост” и отдел ”Държавна собственост”. Да се упражни контрол относно извършването на текущи проверки във връзка с използването на имотите по предназначение.

5. Да се предприемат необходимите действия за предотвратяване на рисковете, относно опазването и съхраняването на информацията в досиетата на държавните имоти.

6. Да се осигурят бюджетни средства за застраховане на незастрахованите три недвижими имота - публична държавна собственост.

7. Да се упражни контрол върху дейността на длъжностните лица за законосъобразното и целесъобразното ползване на предоставените за ползване държавни имоти и спазване разпоредбите на чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Да се разпореди преразглеждане на действията относно допуснатото прихващане за отдадения под наем имот по ул. ”Райко Даскалов” № 2.

8. Да се предприемат необходимите действия за отстраняване на допуснатите закононарушения при извършените разпореждания с държавните имоти и за създаване на условия за максимална защита на интересите на държавата.
На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, областният управител е длъжен писмено да уведоми Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на препоръките.
На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Сметната палата, на министъра на държавната администрация е изпратен доклад за резултатите от одита.

Донка ДИМИТРОВА,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата – Русе

Каталог: files -> bg
bg -> Доклад №0200002011 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Алфатар
bg -> Доклад №0200002111 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на
bg -> Доклад за резултатите от извършен одит на процедурите по възлагане и изпълнение на обществените поръчки в община Батак за периода
bg -> Почина божидар влахов, бивш член на сметната палата
bg -> Сметна палата (1995 -2005 г.) Доц д-р Георги Николов – председател на Сметната палата


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет