Этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуін жјне айналымын мемлекеттік реттеу туралыДата15.06.2016
өлшемі231.53 Kb.
#137685
Этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуін жјне айналымын мемлекеттік реттеу туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 16 шілдедегі N 429 Заѕы

МАЗМЎНЫ

      Осы Заѕмен этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуі жјне айналымы, этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуі жјне айналымы субъектілері ќызметін мемлекеттік реттеу жјне жїзеге асыру процестерінде туындайтын ќатынастар реттеледі.      1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар

      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:


      1) айналым – экспорт, импорт, сатып алу, саќтау, кґтерме саудада жјне бґлшек саудада ґткізу;
      2) алкоголь ґнімі – Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау саласындаєы заѕнамасына сјйкес дјрілік зат ретінде тіркелген, ќўрамында спирті бар медициналыќ маќсаттаєы ґнімді ќоспаєанда, таєамдыќ шикізаттан жјне (немесе) ќўрамында спирті бар тамаќ ґнімінен алынатын этил спирті пайдаланылып ґндірілген, этил спиртініѕ кґлемдік їлесі бір жарым пайыздан асатын тамаќ ґнімі;
      3) алкоголь ґнімін бґлшек саудада ґткізу – алкоголь ґнімін фискальдыќ жадылы баќылау-кассалыќ машинамен жараќтандырылєан, сауда залымен жабдыќталєан стационарлыќ їй-жайларда жјне мейрамханалардыѕ, барлар мен дјмханалардыѕ аумаќтарында, кейіннен оны тўтыну немесе коммерциялыќ емес маќсатта пайдалану їшін, жїзеге асырылатын сату;
      4) алкоголь ґнімін кґтерме саудада ґткізу – алкоголь ґнімін лицензияда кґрсетілген мекенжай бойынша ќойма їй-жайларынан шектеусіз кґлемде босату;
      5) орнын ґзгерту – бір мекенжай бойынша орналасќан стационарлыќ ґндірістік жјне (немесе) ќойма їй-жайларыныѕ ішінде орналасќан орнын ґзгертуді ќоспаєанда, этил спиртініѕ жјне (немесе) алкоголь ґнімініѕ кеѕістікте орналасќан орнын ґзгерту;
      6) аралас полимерлік ыдыс – iшкi жаєы тамаќ саќтайтын полимерлік материалдан јзірленіп, аралас полимерлік материалдардан жасалєан тўтыну ыдысы;
      7) РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      7) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (01.01.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі).
      8) есепке алу-баќылау маркасы – алкоголь ґнiмініѕ айналымын (экспорттан басќа) есепке алуды жјне баќылауды жїзеге асыру маќсатында оны (шарап материалы мен сырадан басќасын) сјйкестендіруге арналєан аќпаратты ќамтитын, белгіленген нысандаєы жјне мазмўндаєы ќажетті ќорєау элементтері бар арнайы бiржолєы жапсырма;
      9) коньяк спирті – этил спиртініѕ кґлемдік їлесі кемінде 7,5 пайыз болатын асханалыќ шарап материалын фракциялыќ айдау арќылы жасалєан жјне саќтаудыѕ барлыќ кезеѕі ішінде емен сїрегімен ўдайы жанасымда болєан немесе емен сїрегімен жанасымда болмаєан этил спиртініѕ кґлемдік їлесі 55,0 пайыздан 70,0 пайызєа дейінгі шарап дистилляты;
      10) ќаѕылтыр ыдыс – iшкi жаєы тамаќ саќтайтын материалмен ќапталєан, арнайы ќаѕылтырдан жасалєан тўтыну ыдысы;
      11) ќойма їй-жайлары – тек ќана этил спиртiн жјне (немесе) алкоголь ґнiмiн саќтауєа, ќабылдауєа жјне босатуєа арналєан, біліктiлiк талаптарына сай келетiн арнаулы стационарлыќ їй-жайлар жјне (немесе) алаѕшалар (этил спиртiн саќтау їшiн);
      12) ќўрамында спирті бар тамаќ ґнімі – тамаќ шикізатынан ґндірілген, этил спиртініѕ кґлемдік їлесі бір жарым пайыздан асатын тамаќ ґнімі;
      13) ґндіріс паспорты – ќолда бар жабдыќты пайдалануды, технологиялыќ процестi саќтауды регламенттейтiн, негiзгi шикiзатты, ингредиенттердi, ќосалќы материалдарды жўмсау нормаларын жјне дайын ґнiмнiѕ, жанама ґнiмдердiѕ шыєу нормаларын, сондай-аќ ґндiрiс кезіндегі шыєынныѕ нормаларын белгiлейтiн негiзгi ќўжат;
      14) пластикалыќ сауыт – полиэтилен, полистирол жјне ґзге де полимерлiк материал негiзіндегі тўтыну ыдысы;
      15) саќтау – этил спиртiн жјне (немесе) алкоголь ґнiмiн одан јрі кґтерме саудада немесе бґлшек саудада ґткізу маќсатында орналастыру (ќоймада жинау);
      16) сјйкестендіру – ґндiрiсі мен айналымы, пайдаланылуы саласында ерекшелiк ќасиеттері мен белгiлерi бойынша ўќсас ґнімдер арасынан белгiлi бiр ґнiмдi бўлжытпай тануды, оныѕ толыќ сјйкестігін аныќтауды ќамтамасыз ететiн рјсiм;
      17) стационарлыќ їй-жайлар – сумен жабдыќталумен, энергиямен жабдыќталумен жјне кјрізбен ќамтамасыз етілген, iргетасы бар жјне олардыѕ тiреуiш конструкциясына нўќсан келтiрмей орнын ґзгерту мїмкiн емес іргелі єимараттар, ќўрылыстар немесе олардыѕ бґлiгi;
      18) сусыз спирт – ќўрамында суы жоќ, есептеулерде ќолданылатын, шартты ўєым ретінде пайдаланылатын жїз пайыздыќ спирт немесе абсолютті алкоголь;
      19) таѕбалау – тўтынушыєа аќпарат жеткiзетiн жјне этикеткалардаєы, контрэтикеткалардаєы, кольереткалардаєы жјне ќаптамалардаєы мјтiн, шартты белгi жјне суреттер;
      20) тўтыну ыдысы – тўтынушыєа алкоголь ґнiмiмен бірге келiп тїсетiн, кґлiктiк ыдыс функциясын атќармайтын жјне денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті орган пайдалануєа рўќсат берген материалдардан жасалєан ыдыс;
      21) фирмалыќ мамандандырылєан дїкен – сауда залымен жабдыќталєан, фискальдыќ жадылы баќылау-кассалыќ машинамен жараќтандырылєан жјне ґзі ґндірген алкоголь ґнiмiн бґлшек саудада ґткізуге арналєан стационарлыќ їй-жай;
      22) ілеспе жїкќўжат – этил спиртініѕ жјне (немесе) алкоголь ґнімініѕ ќозєалысын баќылауєа арналєан ќўжат;
      23) этил спиртi – спирт ашымыќтарын тазартып айыру немесе дјннен, картоптан, ќант ќызылшасынан, ќант шикiзаты сiрнесiнен жјне ќўрамында ќанты жјне крахмалы бар басќа да таєамдыќ ґсiмдiк шикiзатынан ґндiрiлетiн этил спиртi шикiзатын тазартып айыру жолымен, шарап материалынан тікелей немесе екі мјрте айдау арќылы айыру жолымен жјне тамаќтыќ емес шикiзаттан ґзге де жолмен алынатын ґнiм.
      Ескерту. 1-бап жаѕа редакцияда - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      2-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн


             жјне айналымын мемлекеттiк реттеу туралы
             Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары

      Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын мемлекеттiк реттеу туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдары осы Заѕнан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiнен тўрады.

      3-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн
             жјне айналымын мемлекеттiк реттеу

      1. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын мемлекеттiк реттеу деп этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы нормативтiк ќўќыќтыќ актiлермен белгiленетiн баќылау ўєылады.

      2. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын мемлекеттiк реттеудiѕ мiндеттерi:

      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ экономикалыќ мїдделерiн жјне азаматтардыѕ денсаулыєын ќорєау;

      2) Ќазаќстан Республикасында ґндiрiлетiн жјне оєан јкелiнетiн этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ сапасын арттыру їшiн жаєдай жасау;

      3) аталєан ґнiмдердiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын мемлекеттiк реттеу саласындаєы заѕдардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету болып табылады.

      3. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын мемлекеттік реттеуге мыналар кіреді:

      1) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрілуi жјне айналымы жґнiндегi ќызметтi лицензиялау;

      2) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ импортын реттеу;

      3) араќтарєа жјне айрыќша араќтарєа, кїштілігі жоєары ликер-араќ бўйымдарына еѕ тґмен бґлшек сауда баєаларын белгiлеу;

      4) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы саласында нормалар мен ережелердi белгiлеу;

      5) этил спиртін (коньяк спиртін ќоспаєанда), араќтарды жјне айрыќша араќтарды ґндірушілер їшін ґндірістік ќуатты пайдаланудыѕ еѕ тґменгі пайызын жјне ґндірістіѕ еѕ аз кґлемдерін белгілеу;


      6) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы саласында мемлекеттiк есепке алу мен есеп берудi жїзеге асыру, олардыѕ ґндiрiлуi мен айналымыныѕ ґзара байланысты балансын жасау;

      7) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiне жјне айналымына, сондай-аќ сапасына мемлекеттiк баќылауды ўйымдастыру;

      8) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын реттеу мјселелерiне ќатысты бґлiгiнде Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќаралыќ мiндеттемелерiнiѕ орындалуын ќамтамасыз ету, шет мемлекеттердiѕ этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы мјселелерiн реттеуге ујкілетті тиісті органдарымен жјне ґзге де халыќаралыќ ўйымдармен ынтымаќтастыќты жїзеге асыру;
      9) алып тасталды

      4. Алып тасталды - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      5. Орталыќ жјне жергілiктi атќарушы органдарєа ујкiлеттi органмен келiспей этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы саласын ќозєайтын нормативтiк ќўќыќтыќ жјне ґзге де актiлер ќабылдауєа жјне (немесе) іс-јрекеттер жасауєа тыйым салынады.

      6. Акциз ставкаларын ќоспаєанда, осы Заѕда кґзделген ерекшеліктер "Биоотын ґндірісін жјне айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен регламенттелетін биоотын ґндірісіне жјне айналымына ќолданылмайды.


      Ескерту. 3-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2006.12.11. N 201 (01.01.2007 бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі), 2010.11.15 № 352-IV (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕдарымен.

      3-1-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі:
      1) алып тасталды - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi);
      2) алып тасталды - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi);
      3) алып тасталды - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi);
      4) алып тасталды - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi);
      5) алып тасталды - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi);
      5-1) араќтарєа жјне айрыќша араќтарєа, кїштілігі жоєары ликер-араќ бўйымдарына еѕ тґмен бґлшек сауда баєаларын белгілейді;
      6) ґзіне Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясымен, заѕдарымен жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерімен жїктелген ґзге де функцияларды орындайды.
      Ескерту. 3-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі); ґзгерістер енгізілді - ЌР 18.06.2014 № 210-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕдарымен.

      4-бап. Ујкілетті органныѕ ќўзыреті

      Ескерту. 4-баптыѕ таќырыбы жаѕа редакцияда - ЌР 2010.06.30  N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      1. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуiн жјне айналымын реттеудi мемлекеттiѕ атынан Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметi белгiлейтiн ујкiлеттi мемлекеттiк орган (бўдан јрi - ујкiлеттi орган) жїзеге асырады.


      2. Ујкiлеттi орган ґз ќўзыретi шегiнде жјне ґзiне жїктелген мiндеттердi орындау маќсатында:
      1) ґзге де мемлекеттiк органдардыѕ мамандарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ жјне басќа да мемлекеттердiѕ жеке жјне заѕды тўлєаларыныѕ арасынан консультанттар мен сарапшыларды тартады;
      2) алып тасталды - ЌР 16.05.2014 № 203-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі);
      3) осы Заѕныѕ 5-бабына сјйкес алкоголь ґнiмiн белгiлi бiр тїрге жатќызады;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (01.01.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі).
      4) этил спиртін ґндірудіѕ, технологиялыќ желілерін спирт ґлшейтін аппараттармен, алкоголь ґнімін ґндірудіѕ (шарап материалдарынан жјне сырадан басќа) – ујкілетті органєа наќты уаќыт режимінде ґндіру кґлемі туралы деректерді автоматты тїрде беруді ќамтамасыз ететін есептеуші баќылау аспаптарымен жараќтау жґніндегі талаптарды, сондай-аќ олардыѕ жўмыс істеуін жјне этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ есепке алынуын жїзеге асыруды баќылау тјртібін јзірлейді жјне бекітеді;
      5) этил спиртін жјне алкоголь ґнімін ґндірудіѕ паспорты їшін ќажетті мјліметтер тізбесін јзірлейді жјне бекітеді;
      6) этил спиртін жјне алкоголь ґнімін ґндіру мен олардыѕ айналымы жґніндегі декларацияларды табыс ету тјртібін јзірлейді жјне бекітеді;
      7) этил спиртін саќтау мен ґткізу (тиеп-жґнелту, ќабылдап алу) ќаєидаларын јзірлейді жјне бекітеді;
      8) этил спиртіне жјне (немесе) алкоголь ґніміне ілеспе жїкќўжаттарды ресімдеу мен пайдалану ќаєидаларын јзірлейді жјне бекітеді;
      8-1) араќтарєа жјне айрыќша араќтарєа, кїштілігі жоєары ликер-араќ бўйымдарына еѕ тґмен бґлшек сауда баєаларын јзірлейді;
      9) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асырады.
      3. алып тасталды
      4. Ујкiлеттi органныѕ ќызметi Ќазаќстан Республикасыныѕ Yкiметi бекiтетiн тиiстi ережеге сјйкес реттеледi.
      Ескерту. 4-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2004.12.20 N 13 (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2006.12.11 N 201 (2007 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2007.01.12 N 222 (ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі), 2010.06.30 № 297-IV (ќолданысќа  енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап ќолданысќа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      5-бап. Алкоголь ґнiмiнiѕ тїрлерi

      1. Алкоголь ґнiмiне:

      1) араќтар жјне айрыќша араќтар;

      2) ликер-араќ ґнiмдерi;

      3) шарап материалы;

      4) шараптар;

      5) коньяк;

      6) бренди;

      7) сыра жатады.

      2. Араќтар мен айрыќша араќтар - араќ-спирт ерiтiндiсiн адсорбентпен арнайы ґѕдеумен алынєан, сосын сїзгiден ґткiзiлген ингредиенттер ќосылєан немесе олар ќосылмаєан, кїштiлiгi отыз сегiз - ќырыќ бес процент, елу процент жјне елу алты процент алкоголь ґнiмi болып табылады.

      3. Ликер-араќ ґнiмдерi - жемiс-жидек жјне хош иiстi ґсiмдiк шикiзатын ґѕдеп, оларєа ќант шырынын, эфир майларын, шарап материалын, жїзiм шараптарын, коньяк, лимон ќышќылын жјне басќа да таєамдыќ ґнiмдердi, сондай-аќ спирт пен суды ќоса отырып алынєан спиртте ўсталєан тїрлi шырындардыѕ, морстардыѕ, тўнбалар мен хош иiстi спирттердiѕ ќоспасынан тўратын этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi бiр жарым проценттен басталатын алкоголь ґнiмi болып табылады.


      Кїштi ликер-араќ ґнiмдерi - этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi отыз проценттен басталатын ликер-араќ ґнiмдерi болып табылады.
      Кїштiлiгi тґмен ликер-араќ ґнiмдерi - этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi бiр жарымнан отыз процентке дейiнгi ликер-араќ ґнiмдерi болып табылады.

      4. Шарап материалы - этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi жиырма екi жарым процентпен аспайтын, хош иiстi жјне дјмдiк ќоспаларды ќоспай, таєамдыќ шикiзаттан ґндiрiлген этил спиртiн жјне (немесе) дистилляттарды ќоспай немесе ќосып, жїзiмдi, жїзiм шырынын не жемiс немесе жидек шырынын спиртпен ашыту нјтижесiнде алынєан, алкоголь ґнімі болып табылады, ол шарап ашыту жјне ликер-араќ ґнiмiн, тґте немесе екi мјрте айдап айыру жолымен алынєан этил спиртiн ґндiру їшiн шикiзат ретiнде пайдаланылады.

      5. Шарап материалдарынан ґндiрiлген, этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi жиырма екi проценттен аспайтын алкоголь ґнiмi шарап болып табылады.
      6 - 12. алып тасталды

      13. Коньяк этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi ќырыќ - ќырыќ бес процент болатын, сјндiк жјне дјмдiк ерекшелiгi бар, тґте немесе екi мјрте айдап айыру жолымен алынєан этил спиртiнен дайындалєан жјне емен бґшкелерде немесе емен ќалаќшалары пайдаланыла отырып, эмальданєан резервуарларда кемiнде їш жыл саќталєан алкоголь ґнімі болып табылады.

      14. Бренди этил спиртiнiѕ кґлемдiк їлесi отыз жетi жарымнан ќырыќ бес процентке дейiн болатын, тїпкiлiктi ґнiмдегi сусыз этил спиртiнiѕ кґлемiнен елу проценттен аспайтын мґлшердегi шарап материалдарынан алынєан, емен сїрегін ќатыстырып кемiнде алты ай саќталєан этил спиртiн ќосып немесе ќоспай шарап дистиллятынан дайындалєан алкоголь ґнiмi болып табылады.

      15. Сыра ќыздырылєан ашытќы сґлiн сыра ашытќысымен ќосып ашыту жолымен алынатын кґмiртегiнiѕ ќос тотыєымен байытылєан алкоголь ґнімі болып табылады.


      16. алып тасталды
      17. алып тасталды
      Ескерту. 5-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасы 2004 жылєы 10 наурыздаєы N 534 , 2006.12.11. N 201 (2007 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      6-бап. Дјм айыру комиссиясы

      Ескерту. 6-бап алып тасталды - ЌР 16.05.2014 № 203-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      7-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiн ґндiрудiѕ


              шарттары

      1. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiн ґндiруге ґндiру лицензиясы жјне паспорты болєан жаєдайда жол берiледi.

      2. Ґндiру паспортын ґндiрушiнiѕ ґзi жасайды жјне бекітеді.
      Ґндiріс паспортына ґзгерістер немесе толыќтырулар енгізген кезде ґндіруші ґндіріс паспортына ґзгерістер немесе толыќтырулар енгізілген кїннен бастап кїнтізбелік отыз кїнге дейін ујкілетті органєа жазбаша тїрде ґндіріс паспортына енгізілген ґзгерістер немесе толыќтырулар туралы аќпарат береді.
      3. алып тасталды

      4. Алкоголь ґнiмiн ґндiру їшiн тек таєамдыќ шикiзаттан ґндiрiлген этил спиртi пайдаланылады.

      5. Этил спиртiн жјне (немесе) алкоголь ґнiмiн ґндірген кезде:
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (01.01.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі).
      1) этил спиртін жјне (немесе) алкоголь ґнімін (ќос тотыќты кґмiртегiмен ќаныќтырылєанынан басќа) спирт ґлшейтін аппараттарсыз жјне (немесе) есептеуші баќылау аспаптарынсыз не ґндіру кґлемдері туралы аќпаратты ујкілетті органєа автоматты тїрде беруді жїзеге асырмайтын спирт ґлшейтін аппараттармен жјне (немесе) есептеуші баќылау аспаптарымен ґндіруге;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (01.01.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі).
      2) этил спиртін жјне (немесе) алкоголь ґнімін (ќос тотыќты кґмiртегiмен ќаныќтырылєанынан басќа) аќаулы, сол сияќты есепке алуда нормативтен тыс ауытќулары бар спирт ґлшейтін аппараттармен жјне (немесе) есептеуші баќылау аспаптарымен ґндіруге;
      3) алып тасталды - 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      6. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiн стационарлыќ ґндiрiстiк їй-жайларда жјне ґндiрушiге меншiк ќўќыєымен тиесiлi жјне тиiстi бiлiктiлiк талаптарына сай келетiн жабдыќтарда ґндiруге болады.

      7. Екi жјне одан да кґп лицензиатќа этил спиртi мен алкоголь ґнiмiн бiр ќўрал-жабдыќпен жјне бiр стационарлыќ їй-жайда ґндiруге тыйым салынады.

      8. Этил спирті мен алкоголь ґнімін:


      1) лицензияда кґрсетілген мекенжай бойынша жјне ґндіріс паспортында кґрсетілген деректерге сјйкес;
      2) техникалыќ регламенттерге жјне стандарттарєа сјйкес ґндіруге жол беріледі.

      9. Алып тасталды - 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).


      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      10-тармаќтыѕ осы редакциясы 01.01.2015 бастап 01.01.2016 дейін ќолданыста болады - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      10-тармаќ 01.01.2016 бастап 01.01.2017 дейін жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      01.01.2017 бастап 7-бапты 10-тармаќпен толыќтыру кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен.
      10. Этил спиртін (коньяк спиртін ќоспаєанда), араќтар мен айрыќша араќтарды ґндіруге ґндіріс паспортында кґрсетілген ґндірістік ќуаттыѕ кемінде жиырма пайызы, біраќ кїнтізбелік тоќсанда кемінде жиырма бес мыѕ декалитр пайдаланылєан кезде жол беріледі.
      Ескерту. 7-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2004.03.10 N 534 Заѕымен , 2004.12.20. N 13 (2005.01.01 бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2006.12.11. N 201 (2007.01.01 бастап ќолданысќа енгiзiледi) Заѕдарымен; 03.07.2013 № 121-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Конституциялыќ заѕымен; 18.06.2014 № 210-V (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕдарымен.

      8-бап. Алкоголь ґнiмiн таѕбалау

      1. Ґндiрiлетін (экспортталатыннан басќа) жјне импортталатын алкоголь ґнімiн таѕбалау мемлекеттiк тілде жјне орыс тілінде ґнімніѕ атауы, дайындаушы-лицензиат жјне оныѕ тўрєан жерi туралы аќпаратты, ґнiмге арналєан стандарттыѕ белгiсiн, ыдыстыѕ сыйымдылыєын, этил спиртінiѕ кґлемдiк їлесiнен процент есебiмен кїштiлiгiн, ќанттыѕ мґлшерiн, лицензияныѕ нґмiрiн ќамтуєа тиiс.

      2. Араќтарды жјне айрыќша араќтарды таѕбалау оларды јзiрлеуде пайдаланылєан спирттiѕ сорты туралы мјлiметтердi ќамтуєа тиiс.

      3. Шараптарды таѕбалау ќўйылєан кїнiн жјне оны ќўюды жїзеге асырєан ўйымныѕ атауын ќамтуєа тиiс.

      4. Маркалы шараптарды таѕбалау - ўсталу мерзiмi туралы, коллекциялыќ шараптарда - шарап јзiрленген жїзiмнiѕ жиналєан жылы туралы, шампанда ќўйылєан кїнi туралы аќпараттарды ќамтуєа тиiс.

      5. Алкоголь ґнiмiнiѕ барлыќ тїрлерiн таѕбалау "Техникалыќ реттеу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕына сјйкес жїргiзiлуге тиiс.
      Ескерту. 8-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2006.12.11. N 201 (2007 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi) Заѕымен.

      9-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмi айналымыныѕ жјне


              олардыѕ орын ґзгертудіѕ шарттары

      1. Этил спирті мен алкоголь ґнімін:


      1) сјйкестік сертификатынсыз (жјне белгілерінсіз) жјне (немесе) сјйкестік туралы декларациясыз;
      2) техникалыќ регламенттердіѕ талаптарына сай келмесе ґткізуге тыйым салынады.
      2. Мыналарєа:
      1) ќаѕылтыр ыдыста (сыра мен кїштілігі он екі пайыздан тґмен јлсіз градусты ликер-араќ бўйымынан басќа), этикеткасы жоќ шґлмекте жјне пластикалыќ сауытта;
      2) аралас полимер ыдыста, оныѕ iшiнде полиэтиленмен ќапталєан картон орамда жјне картон ќорабына салынєан, фольгаланєан полиэтилен пакетiнде;
      3) лас, майысќан, сондай-аќ аныќ сыныќ белгiлерi, заќымдалєан тыєыны бар шґлмекте, сондай-аќ тўтасымен тўныќ емес, жат ќоспалары, тїбiнде тўнбасы бар (коллекциялыќ шараптардан басќа);
      4) есепке алу-баќылау маркасымен таѕбалануєа жататын болса да есепке алу-баќылау маркасынсыз, сондай-аќ белгісіз бір їлгідегі жјне (немесе) сјйкестендіруге келмейтін маркасы бар алкоголь ґнімініѕ айналымына тыйым салынады.
      3. Алкоголь ґнімін:
      1) тиісті лицензиясы болмаса;
      2) денсаулыќ саќтау, білім беру ўйымдарыныѕ, дене шыныќтыру-сауыќтыру, спорттыќ жјне спорттыќ-техникалыќ ќўрылыстардыѕ, автожанармай ќўю стансаларыныѕ, сауда базарларыныѕ, мјдени-демалыс ўйымдарыныѕ єимараттарында жјне аумаќтарында;
      3) осы Заѕныѕ 1-бабыныѕ 3) жјне 4) тармаќшаларында белгіленген орындардан тыс жерлерде;
      4) лицензияныѕ ќолданысы тоќтатыла тўрєан кезеѕде;
      5) «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ кодексінде (Салыќ кодексі) белгіленген мерзімдерде жјне мґлшерде жыл сайынєы лицензиялыќ алым тґленбесе;
      6) РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      6) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (01.01.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі).
      4. Бґлшек саудада:
      1) алкоголь ґнімін жиырма бір жасќа дейінгі адамдарєа;
      2) араќтарды жјне айрыќша араќтарды, кїштілігі жоєары ликер-араќ бўйымдарын бґлшек сауда баєаларынан тґмен баєамен;
      3) мейрамханаларда, барларда жјне дјмханаларда ґткізуді ќоспаєанда, алкоголь ґнімін:
      саєат 23-тен келесі кїнгі 8-ге дейін;
      этил спиртініѕ отыз пайыздан асатын кґлемдік їлесімен саєат 21-ден келесі кїнгі 12-ге дейін ґткізуге тыйым салынады.
      5. Ілеспе жїкќўжаттары жоќ, сондай-аќ этил спиртіне жјне (немесе) алкоголь ґніміне ілеспе жїкќўжаттарды ресімдеу жјне пайдалану ќаєидаларын бўза отырып жасалєан, этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ айналымына жјне олардыѕ орнын ґзгертуге тыйым салынады.
      Ескерту. 9-бап жаѕа редакцияда - ЌР 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз).

      10-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ экспорты жјне


              импорты

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына этил спиртініѕ немесе шарап материалыныѕ импорты алкоголь ґнімін ґндіруге лицензия жјне сыртќы сауда шарты (келісімшарты), оєан ќосымша жјне (немесе) толыќтыру болєан кезде жїзеге асырылады.


      Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына алкоголь ґнімініѕ (шарап материалынан басќа) импорты алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы жјне сыртќы сауда шарты (келісімшарты), оєан ќосымша жјне (немесе) толыќтыру болєан кезде жїзеге асырылады.

      1-1. Алкоголь ґнімініѕ импортына осы Заѕныѕ 5-бабыныѕ 1-тармаєында кґрсетілген тїрлер жјне сыртќы экономикалыќ ќызметтіѕ бірыѕєай тауар номенклатурасына сјйкес олардыѕ атаулары бойынша жол беріледі.


      Ќазаќстан Республикасына јкелінетін этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ сапасы техникалыќ регламенттер мен стандарттарєа сјйкес болуєа тиіс.
      1-2. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына (аумаєынан) этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ импорты мен экспортын Ќазаќстан Республикасыныѕ резидент емес заѕды тўлєалары єана жїзеге асыруєа ќўќылы.

      2. Этил спиртiніѕ экспортына этил спиртін ґндiруге арналєан лицензия болєан кезде єана жол берiледi.


      Алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін ґндіру жґніндегі ќызметті немесе алкоголь ґнімін саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензияныѕ болуы алкоголь ґнімініѕ экспортына ќўќыќ береді.    

      3. Еркін ќоймаларда этил спиртi мен шарап материалын ґндіруге жјне ґѕдеуге, сондай-аќ алкоголь ґнiмiн ґндiруге тыйым салынады.

      4. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ экспорты мен импорты бойынша уаќытша тыйым салулар белгiлеуi мїмкiн.

      5. Айналымына осы Заѕныѕ 9-бабыныѕ 2-тармаєында тыйым салынєан алкоголь ґнімін, сондай-аќ ґткізілуіне осы Заѕныѕ 9-бабыныѕ 1-тармаєында тыйым салынєан этил спирті мен алкоголь ґнiмiн Ќазаќстан Республикасына импорттауєа тыйым салынады.


      Ескерту. 10-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2004.03.10 N 534, 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап ќолданысќа енгізіледі); 18.06.2014 № 210-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      11-бап. Этил спиртiн саќтау жјне ґткiзу ќаєидалары

      1. Этил спиртiн ујкілетті орєан бекітетін ќаєидаларєа сјйкес:
      1) тиісті ќызмет тїріне лицензиясы болєан кезде, сондай-аќ ґз ќызметін бастаєаны туралы хабарлама жасаєан, белгіленген тјртіппен бґлінген квота шегiнде дјрілік заттарды, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды ґндіретін ўйымдарєа жјне мемлекеттік денсаулыќ саќтау ўйымдарына;
      2) дайындалуына этил спирті пайдаланылатын алкоголь ґнімін ґндірушілерге;
      3) этил спиртін зертхана мўќтаждары їшін немесе алкогольсіз ґнім ґндіру кезінде техникалыќ маќсаттарда пайдаланатын ўйымдарєа ґткізуге жол беріледі.
      2. Этил спиртiн ґндiруге лицензиясы болєан жаєдайда єана ґндірушініѕ ќоймалыќ їй-жайларында этил спиртін саќтау жјне ґткiзу жїзеге асырылады.
      3. Ќызметтіѕ тиісті тїріне лицензиясы бар дјрiханаларда этил спиртiн ґткiзуді ќоспаєанда, этил спиртін бґлшек саудада ґткізуге жол берілмейді.
      4. Этил спиртiн саќтау ујкілетті орган бекітетін ќаєидаларєа сјйкес жїзеге асырылады.
      Ескерту. 11-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен; ґзгеріс енгізілді - ЌР 29.09.2014 N 239-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi) Заѕымен.

      12-бап. Алкоголь ґнiмiн саќтау жјне ґткiзу

      1. Ґндіруші:
      1) алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі;
      2) алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне бґлшек саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау жјне бґлшек саудада ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар тўлєаларєа алкоголь ґнімін кґтерме саудада ґткізуді жїзеге асыруєа ќўќылы.

      1-1. Ґндіруші алкоголь ґнімін бґлшек саудада ґткізуді фирмалыќ мамандандырылєан дїкендер арќылы жїзеге асыруєа ќўќылы.

      2. Алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар адамдар алкоголь ґнімін тек ќана осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 1) жјне 2) тармаќшаларында кґрсетілген ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар тўлєаларєа ґткізуге ќўќылы.

      3. алып тасталды

      4. Екi немесе одан да кеп лицензиаттыѕ алкоголь ґнiмдерiн бiр  ќойма їй-жайында саќтау жјне кґтерме саудамен ґткiзу жґнiндегi ќызметiне тыйым салынады.
      Ескерту. 12-бапќа ґзгерістер енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2004 жылєы 10 наурыздаєы N 534 , 2006.12.11. N 201 (2007 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      12-1-бап. Этил спирті мен алкоголь ґнімін тасымалдау


                 шарттары

      Этил спирті мен алкоголь ґнімін ґткізу (босату) жјне тасымалдау кезінде ујкілетті орган белгілеген тјртіппен ілеспе жїкќўжаттар міндетті тїрде ресімделеді.


      Ескерту. Заѕ 12-1-баппен толыќтырылды - ЌР 2010.06.30 № 297-IV (2011.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі); жаѕа редакцияда - ЌР 29.09.2014 N 239-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейiн кїнтiзбелiк он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгiзiледi).

      13-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмi ґндiрiлуiнiѕ


              жјне айналымыныѕ кґлемiн декларациялау

      1. Этил спиртiн ґндiрудi, саќтауды, ґткiзудi жјне пайдалануды, алкоголь ґнiмдерiн ґндiрудi, саќтауды жјне кґтерме саудамен ґткiзудi жїзеге асырушы жеке жјне заѕды тўлєалар ујкiлеттi органєа этил спиртi мен алкоголь ґнiмдерiнiѕ ґндiрiлуi мен айналымы декларацияларын тапсыруєа мiндеттi.


      2. алып тасталды
      Ескерту. 13-бапќа ґзгерту енгізілді - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2004.12.20. N 13 Заѕымен (2005 жылєы 1 ќаѕтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi).

       14-бап.

      Ескерту. 14-бап алып тасталды - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007.06.19. N 264 Заѕымен.

      15-бап. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi


              жјне айналымы жґнiндегi ќызметтi лицензиялау

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы (экспорттаудан басќа):


      1) этил спиртi мен алкоголь ґнiмiн ґндiруге ујкiлеттi орган;
      2) алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтауды жјне кґтерме саудада ґткізуді ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтауєа жјне кґтерме саудада ґткізуге, сондай-аќ алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтауды жјне бґлшек саудада ґткізуді ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтауєа жјне бґлшек саудада ґткізуге – облыстар, республикалыќ маѕызы бар ќалалар жјне астана бойынша ујкілетті органныѕ аумаќтыќ бґлімшелері беретiн лицензиялардыѕ негiзiнде жїзеге асырылады.

      1-1. Алып тасталды - ЌР 16.05.2014 № 203-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      2. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы саласындаєы лицензия, осы тармаќтыѕ екінші бґлігінде кґзделген жаєдайды ќоспаєанда, иеліктен шыєарылмайтын, лицензиаттыѕ оны басќа жеке жјне заѕды тўлєаларєа беруіне болмайтын болып табылады.
      Алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне бґлшек саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтауєа жјне бґлшек саудада ґткізуге арналєан лицензия иеліктен шыєарылатын болып табылады.

      3. Лицензия јрбiр ќызмет объектiсiне наќты мекенжайы бойынша берiледi.


      Лицензия ќўжаттармен бiрге ґтiнiш ўсынылєан кїннен бастап он бес жўмыс кїнiнен кешiктiрiлмей беріледі.

      4. Осы тармаќтыѕ екінші бґлігінде белгiленген жаєдайларды ќоспаєанда, этил спиртін ґндiруге лицензиясы болмай этил спиртiн саќтауєа жјне ґткiзуге тыйым салынады.


      Алкоголь ґнімін ґндіруге лицензия ґндірушіге:
      алкоголь ґнімін ґндіруге арналєан этил спиртін лицензияда кґрсетілген алкоголь ґнімініѕ ґндірісі орналасќан жердегі ќойма їй-жайларда саќтауєа;
      ґзі ґндірген алкоголь ґнімін лицензияда кґрсетілген ґндіріс орналасќан жерде саќтауєа жјне алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтау жјне кґтерме саудада ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар тўлєаларєа кґтерме саудада ґткізуге ќўќыќ береді.
      Алкоголь ґнiмiн ґндiру аумаєында оны саќтау жјне кґтерме саудада ґткiзу жґнiндегі, сондай-аќ алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оны саќтау жјне бґлшек саудада ґткізу жґніндегі ќызмет лицензиялануєа жатпайды.

      5. алып тасталды

      6. Этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуіне жјне айналымына байланысты жекелеген ќызмет тїрлері Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасына сјйкес лицензиялануєа жатады.

      7. Алып тасталды - ЌР 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      8. Лицензиар біліктілік талаптарына сјйкестігін белгілеу їшін ќызмет объектiсi орналасќан жер бойынша ґзiнiѕ аумаќтыќ органдарыныѕ ќызметкерлерiн тартуєа ќўќылы.
      Ескерту. 15-бапќа ґзгерістер енгізілді - ЌР 2004.03.10 N 534 , 2006.12.11. N 201 (2007.01.01 бастап ќолданысќа енгiзiледi), 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.07.15 N 461-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 16.05.2014 № 203-V (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

      16-бап. Лицензияларды берудiѕ шарттары

      1. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы жґнiндегi ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия бiлiктiлiк деѕгейi ќызметтiѕ тиiстi тїрi їшiн ќойылатын талаптарєа сай келетiн субъектiге берiледi.
      2. Этил спиртi мен алкоголь ґнiмiнiѕ ґндiрiлуi жјне айналымы жґнiндегi ќызметке ќойылатын біліктілік талаптарын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi бекiтедi.

      17-бап. Лицензия беруден бас тартуєа шаєымдану

      1. Егер лицензия осы Заѕмен белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе арыз берушiге бас тарту негiзсiз болып кґрiнсе, ол осы јрекеттерге бiр ай мерзiм iшiнде сот тјртiбiмен шаєымдануєа ќўќылы.
      2. Сот бас тартудыѕ негiзсiздiгiн не лицензияныѕ белгiленген мерзiмде берiлмеу фактiсiн айќындай отырып, лицензиарды лицензия беруге мiндеттейтiн сот шешiмi заѕды кїшiне енгеннен бастап лицензиар он кїн iшiнде орындауєа тиiс шешiм шыєарады.

      18-бап. <*>

      Ескерту. 18-бап алып тасталды - Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

      19-бап. Лицензияныѕ ќолданысын тоќтата тўру немесе одан


               айыру

      Этил спирті мен алкоголь ґнімініѕ ґндірілуі жјне айналымы саласындаєы лицензияныѕ ќолданысын тоќтата тўру немесе одан айыру Ќазаќстан Республикасыныѕ јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексінде кґзделген тјртіппен жїзеге асырылады.


      Ескерту. 19-бап жаѕа редакцияда - ЌР 16.05.2014 № 203-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      20-бап. Лицензиядан айыру

      Ескерту. 20-бап алып тасталды - ЌР 16.05.2014 № 203-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      21-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ этил спиртi мен


               алкоголь ґнімінiѕ ґндiрiлуін жјне айналымын
               мемлекеттік реттеу туралы заѕнамасын бўзєаны
               їшiн жауаптылыќ

      Ќазаќстан Республикасыныѕ этил спиртi мен алкоголь ґнімi ґндiрiсiн жјне айналымын мемлекеттік реттеу туралы заѕнамасын бўзу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жауаптылыќќа јкеп соєады.


      Ескерту. 21-бап жаѕа редакцияда - 18.06.2014 № 210-V Заѕымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті
Каталог: sites -> default -> files -> u1366
u1366 -> СҚО бойынша мкд аудандар бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы айыртау ауданы бойынша мкб
u1366 -> Солтүстік қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерінің тізімі
u1366 -> Ф. И. О. Cлужеб ный
u1366 -> Конкурс жүргізу туралы хабарлау ақпараты «Новороссийское атп-с»
u1366 -> Қазақстан Республикасы «Оңалту және банкрот туралы» заңына өзгерту мен қосымша енгізу туралы
u1366 -> Бос қызмет орны атауы Бос орын қай уақыттан бастап құрылды
u1366 -> СҚО бойынша мкд аудандар бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы айыртау ауданы бойынша мкб
u1366 -> Жк таратудың оңтайландырылған тәртібі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет