Этникалыќ ќазаќтарды жјне олардыѕ отбасы мїшелерін оралман мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша орналастыру орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру ќаєидасын бекіту туралыДата26.02.2016
өлшемі187.41 Kb.
Этникалыќ ќазаќтарды жјне олардыѕ отбасы мїшелерін оралман мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша орналастыру орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру ќаєидасын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 2013 жылєы 22 шілдедегі № 328-ґ-м бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2013 жылы 05 тамызда № 8599 тіркелді


      «Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕыныѕ 24-бабы 1-тармаєына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:
      1. Ќоса беріліп отырєан Этникалыќ ќазаќтарды жјне олардыѕ отбасылары мїшелерін оралман мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша орналастыру орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру ќаєидасы бекітілсін.
      2. «Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасылары мїшелерін оралман мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша орналастыру орталыєына алєашќы орналастыру ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрініѕ 2011 жылєы 28 ќазандаєы № 570 бўйрыєыныѕ кїші жойылды деп танылсын (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылы 28 ќарашада № 7310 болып тіркелген, 2011 жылы 10 желтоќсанда «Егемен Ќазаќстан» газетінде № 611-615 жарияланєан).
      3. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ Кґші-ќон комитеті (А.Ј. Сарбасов):
      1) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді жјне оны ресми жариялауды;
      2) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ интернет-ресурсында орналастыруды ќамтамасыз етсін.
      4. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау вице-министрі Е.Ќ. Егембердіге жїктелсін.
      5. Осы бўйрыќ алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
      Министр                                     Т. Дїйсенова
Ќазаќстан Республикасы    
Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік 
ќорєау министрініѕ      
2013 жылєы 22 шілдедегі   
№ 328-ґ-м бўйрыєымен бекітілген
Этникалыќ ќазаќтарды жјне олардыѕ отбасы мїшелерін оралман
мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша
орналастыру орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру ќаєидалары
1. Жалпы ережелер
      1. Осы Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерін оралман мјртебесін иеленгенге дейін олардыѕ талаптары бойынша уаќытша орналастыру орталыќтарында бастапќы орналастыру ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 22 шілдедегі Заѕыныѕ 24-бабы 1-тармаєына сјйкес јзiрлендi жјне этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерiн уаќытша орналастыру орталыќтарында бастапќы ќоныстандыру тјртiбiн жјне болу мерзімдерін айќындайды.
      Осы Ќаєидалардыѕ кїші оралмандарды орналастыру їшін Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 8-бабыныѕ 5-тармаќшасына сјйкес айќындаєан ґѕірлерге келген этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелеріне ќолданылады.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      2. Осы Ќаєидаларда мынадай негiзгi ўєымдар пайдаланылады:
      1) уаќытша орналастыру орталыєы (бўдан јрі – Орталыќ) - этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерiніѕ оралман мјртебесін алєанєа дейін уаќытша тўруына арналєан тўрєын їй.
      2) этникалыќ ќазаќ – Ќазаќстан Республикасына тўраќты тўру маќсатында келген шетелдік немесе ўлты ќазаќ азаматтыєы жоќ тўлєа.
2. Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерін
Орталыќта алєашќы ќоныстандыру тјртібі жјне олардыѕ болу мерзімі
      3. Орталыќќа алєашќы ќоныстандыру їшін этникалыќ ќазаќ ґзіне жјне отбасы мїшелеріне Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўруєа рўќсат алуєа ґтініш бергені туралы ішкі істер органдарыныѕ растайтын ќўжатымен ќоса, осы Ќаєидаларєа 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жергілікті атќарушы органєа ґтініш береді.
      Халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жергілікті атќарушы орган ґтінішті берген кїні ќарайды.
      Ескерту. 3-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      4. Осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша ґтiнiш Уаќытша орналастыру орталыєында этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелерін алєашќы ќоныстандыруды тiркеу журналына тiркеледi.
      5. Ґтінішті ќараєаннан кейін халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жергілікті атќарушы орган осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша жолдама береді жјне ол этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерiн Орталыќта алєашќы ќоныстандыруды тіркеу журналына тіркеледі.
      6. Этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелері жолдаманы алєаннан кейін бір жўмыс кїні iшiнде Орталыќќа орналастырылады.
      7. Орталыќќа ќоныстандыру мерзімі саќталмаєан жаєдайда, этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелері ќоныстану ќўќыєын жоєалтады. Бўл ретте олардыѕ Орталыќќа алєашќы ќоныстандыруєа ќайта ґтініш беру ќўќыєы саќталады.
      8. Орталыќта бос тґсек-орын болмаєан кезде ґтініш ќабылдаудан жјне оны тіркеуден бас тартылмайды.
      Бўл жаєдайда этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелері жолдама бермей ґтініш беру кезектілігі тјртiбiнде халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жергілікті атќарушы орган ќўратын резервке ќабылданады.
      9. Орталыќта тґсек-орын босаєан кезде халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы жергілікті атќарушы орган кезектiлiк тјртiбiмен Орталыќќа ќоныстандыру їшін этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелеріне жолдама бередi.
      10. Орталыќќа этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелерінен басќа адамдарды орналастыруєа тыйым салынады.
      11. Этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелері Орталыќта 3 айдан аспайтын уаќытта, оралман мјртебесін алєанєа дейін тўрады.
      Ескерту. 11-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      12. Этникалыќ ќазаќ пен оныѕ отбасы мїшелері оларєа берілген Орталыќтыѕ їй-жайын оралман мјртебесiн берген немесе оралман мјртебесін беруден бас тартылєан кїннен бастап бес жўмыс кїні iшiнде босатады.
Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ   
отбасы мїшелерін оралман мјртебесін
алєанєа дейін олардыѕ ќалаулары  
бойынша уаќытша орналастыру    
орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру
ќаєидаларына 1-ќосымша       
Нысан
басшыєа _________________________
(халыќтыѕ кґші-ќоны саласындаєы
жергілікті атќарушы органныѕ атауы)
__________________________________
(этникалыќ ќазаќтыѕ тегі, аты жјне
болєан жаєдайда јкесініѕ аты)
Ґтiнiш
      Сiзден мені жјне саны _____ адамнан тўратын меніѕ отбасымныѕ мїшелерін Уаќытша орналастыру орталыєына оралман мјртебесін алєанєа дейін ќоныстандыруды сўраймын.
      ___________                                _________________
         (кїнi)                                        (ќолы)
Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ   
отбасы мїшелерін оралман мјртебесін
алєанєа дейін олардыѕ ќалаулары  
бойынша уаќытша орналастыру    
орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру 
ќаєидаларына 2-ќосымша       
Нысан
Уаќытша орналастыру орталыєына этникалыќ ќазаќтарды жјне
олардыѕ отбасы мїшелерін бастапќы ќоныстандыруды тiркеу
ЖУРНАЛЫр/с


Кіріс ґтініштерініѕ тїскен кїні

Ґтiнiш берушiнiѕ
тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты

Туєан жерi жјне кїнi

Шыќќан елi

Жолдаманыѕ нґмiрi жјне берiлген кїнi
                                                ________басталды


                                                ________аяќталды
Этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ  
отбасы мїшелерін оралман мјртебесін
алєанєа дейін олардыѕ ќалаулары  
бойынша уаќытша орналастыру    
орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру
ќаєидаларына 3-ќосымша       
Нысан
_______ЖОЛДАМА
      Оралман мјртебесін алєан немесе беруден бас тартќан уаќытќа
дейін Уаќытша орналастыру орталыєына ќоныстандыру їшiн
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, этникалыќ ќазаќтыѕ туєан кїнi)
Отбасы мїшелерi:
1.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїнi, туыстыќ дјрежесi)
2.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїнi, туыстыќ дјрежесi)
3.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїні, туыстыќ дјрежесi)
4.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїнi, туыстыќ дјрежесi)
5.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїнi, туыстыќ дјрежесi)
6.______________________________________________________________
 (Тегі, аты жјне болєан жаєдайда јкесініѕ аты, туєан кїнi, туыстыќ дјрежесi)
жолданады
________________________облысы (ќаласы)
республикалыќ маѕызы бар ќала мен астананыѕ
халыќтыѕ кґші-ќон саласындаєы жергілікті
атќарушы органныѕ басшысы _____________
____________________________________М.О.
   (Тегі, аты болєан жаєдайда јкесініѕ аты)
_______________
(берілген кїні) 


© 2012. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігініѕ "Республикалыќ ќўќыќтыќ аќпарат орталыєы" ШЖЌ РМК
Каталог: sites -> default -> files -> Node 1214
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Node 1214 -> Оралмандарды қоныстандыру үшін өңірлерді айқындау туралы «Халықтың көші-қоны туралы»
Node 1214 -> Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидаларын жјне Уаќытша орналастыру орталыќтарыныѕ ќаєидаларын бекіту туралы
Node 1214 -> Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы
Node 1214 -> Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы
Node 1214 -> Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет