Саба›№ Сыныбы кїнібет1/16
Дата25.02.2016
өлшемі1.41 Mb.
#21871
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Кіріспе.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а материктер мен м±хиттар географиясы пЩні, ма›саттары, міндеттері, мазм±ны жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Материктер мен м±хиттар географиясымен танысан т±ла
СабатыЈ типі: Кіріспе сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап.

2. ШЈгіме-дЩрісСабатыЈ кйрнекілігі: Материктер мен м±хиттар картасы, оулы›, кескін карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ЖаЈа сабаты йту

ІІІ. љорытындылау.

IV. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ЖаЈа саба›ты йту

°сынылып отыр“ан материктер мен м±хиттар географиясы йзініЈ елтану ба“ыты ар›ылы Жер таби“атыныЈ ерекшелігі мен алуан тЇрлілігі, онда“ы елдер мен халы›тардыЈ Щлеуметтік жа“дайы туралы кйптеген мЩліметтер береді. Жер шары бетініЈ жалпы ауданы 510,2 млн км2. Ол материктер мен м±хиттар“а бйлінген. љ±рлы›ты ›±райтын материктер мен аралдар Їлесіне шамамен 149,1 млн км2 немесе бЇкіл жер бетініЈ 29,2 %-ы келеді.

Жер шарында жалпы алты материк бар. Материктерге таяу жа“алауда“ы ›айраЈдар мен материктік беткейлерде материктік аралдар орналас›ан. Олар-жер ›ыртысында“ы ›оз“алыстар Щсерінен ›±рлы›тыЈ кейіннен бйлініп ›ал“ан бйліктері, кйбінесе ауданы ау›ымды келеді.

љ±рлы› материктерге бйлінумен ›атар, дЇние бйліктеріне де жіктеледі. ДЇние бйліктері дегеніміз ›±рлы›тыЈ ашылуы мен ›оныстану ерекшеліктеріне сЩйкес шартты тЇрде ажыратылатын тарихи-географиялы› ірі айма›тар. ДЇние бйліктері де алтау: Еуропа, Азия, Африка, Америка, Аустралия, Антарктида.


ДЇние бйліктері аудандарыныЈ ара›атынасы (% есебімен).


М±хиттардыЈ беткі ауданыныЈ ара›атынасы.


ІІІ. љорытындылау.

IV. ®йге тапсырма беру.

®йге: §1 Материктер мен м±хиттар географиясы нені о›ытады?

Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Материктер мен м±хиттардыЈ зерттелу кезеЈдері.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а материктер мен м±хиттардыЈ зерттелуін, ашыл“ан жаЈалы›тар мен заЈдылы›атары жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Материктер мен м±хиттардыЈ зерттелу кезеЈдерімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.3. Б.®.®. кестеі.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. МатериктердіЈ жЩне м±хиттардыЈ кйлемі ›анша?

2. љ±рлы› пен дЇние бйлігініЈ айырмашылы“ы?

3. Д.ж. ›анша ›±рлы›, дЇние бйлігі, м±хит бар?

4. АралдардыЈ ›андай тЇрлері бар?

5. љ±рлы›тарды, дЇние бйліктерін, м±хиттарды картадан кйрсетіЈіз?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы о›ушылар“а зертелулердіЈ негізгі кезеЈдері тЇсіндіріледі.3. Кестемен ж±мыс.

О›ушылар“а материктер мен м±хиттардыЈ зерттелу кезеЈдерін кесте ар›ылы тЇсіндіру.
Зерттелу кезеЈдеріЗерттеушілер, “алымдар.Ашылан жаЈалытарЕжелгі дЩуірдегі зерттеулерГеродот, Аристотель, Пифагор, Эратосфен, Страбон.Каспий аимаы, ЖердіЈ шар тЩрізді екендігі, Т±Ј“ыш географиялыкарта.Ортаасырдаы зерттеулер

°лы географиялы› ашылулар

ХІХ “/“ы жаЈалы›тар

ХХ “/“ы жаЈалы›тар

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Материктер мен м±хиттардыЈ зерттелу кезеЈдері.


Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Материктер мен м±хиттар карталары.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а материктер мен м±хиттар карталары проекция тЇрлері, карталарда“ы шартты белгілер жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Материктер мен м±хиттар карталарымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс.

3. Тірек-сызба.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Ежелгі дЩуірдегі зерттеулер?

2. Орта “асырларда“ы зерттеулер?

3. °лы географиялы› ашылулар?

4. ХІХ “/“ы зерттеулер?

5. ХХ “/“ы зерттеулер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы о›ушылар“а картографиялы› проекциялардыЈ тЇрлері тЇсіндіріледі.


3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы карталардыЈ ›андай белгілеріне ›арай жіктелетініне сипатталады.

КарталардыЈ белгілеріне ›арай жіктелуі


љамтитын аума“ына

Мазм±нына

Масштабына

љолданылу сипатына

Жарты шарлар, д.ж. карталары, д.ж. м±хит картасы, материктер мен олардыЈ бйліктерініЈ кртасы, топографиялы› карталар.

Жалпы географиялы› жЩне та›ырыпты› карталар.

°са›, орта жЩне ірі масштабты карталар.

ылыми-аны›тамалы›, о›у карталары мен мЩдени-а“арту, техникалы› жЩне туристік карталар.
љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. ПроекциялардыЈ жіктеліуі?

2. Карта тЇрлері?

3. Шартты белгілердіЈ пайдаланылуы?

4. ПроекциялардыЈ б±рмалануына ›арай жіктелуі?

5. ПроекциялардыЈ жазы››а тЇсірілуіне ›арай жіктелуі?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Материктер мен м±хиттар карталары.
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Жер ›ыртысыныЈ ›±рылымы.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а жер ›ыртысыныЈ ›±рылымы, платформалар, геохронологиялы› кесте жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: ЖерыртысыныЈ ›±рылымымен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Топтастыру.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Б.®.®. кестесі.3. Тірек-сызба. 6. Кестемен ж±мыс.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Кестемен ж±мыс.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Топтастыру.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кетесімен ж±мыс.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. ПроекциялардыЈ жіктелуі?

2. Карта тЇрлері?

3. Шартты белгілердіЈ пайдаланылуы?

4. ПроекциялардыЈ б±рмалануына ›арай жіктелуі?

5. ПроекциялардыЈ жазы››а тЇсірілуіне ›арай жіктелуі?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Кестемен ж±мыс.

О›улы›тыЈ 21 бет 11-суреттегі кесте а›ылы геохронологиялы› кесте тЇсіндіріледі.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

Тірек-сызба ар›ылы платформалардыЈ жіктелуі тЇсіндіріледі.

Платформалар
Ежелгі ЖасАрхей-протерезой Палеозой эрасында

эраларында ›алыптас›ан ›алыптас›андар

Шы“ыс Еуропа, Сібір, Арабия, Батыс Еуропа, Батыс

СолтЇстік Америка, Аустралия т.б. Сібір, Т±ран т.б.
4. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы ›ал›андар, геосинклиналдар тЇсіндіріледі.


љорытындылау.


IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. Б.®.®. кестесі.
Білгенім®йренгенім®йренгім келеді

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Жер ›ыртысыныЈ ›±рылымы.
Саба________ Сыныбы_________ КЇні_________
Таырыбы: Жер бедері.

Ма›саты:

Білімділік: О›ушылар“а жер бедері, йзгеру себептері, м±хит асты жер бедері жйнінде тЇсіндіру.

Дамыту: из бетінше ізденіспен шы“армашылы› т±р“ыда ж±мыс істеуге да“дыландыру. из ойларын еркін де сауатты, на›ты жеткізу ›абілеттерін арттыру.

ТЩрбиелік: Жан-жа›тылы››а, ізденімпазды››а баулу, тыЈдай жЩне сййлей білу мЩдениетін арттыру.
Болжамдап отыран нЩтиже: Жер бедерімен танысан т±ла.
СабатыЈ типі: ЖаЈа білім беру сабаы

СабатыЈ тЇрі: Аралас саба

СабатыЈ Щдісі: 1. С±ра›-жауап. 4. Тірек-сызба.

2. ШЈгіме-дЩріс. 5. Кестемен ж±мыс.

3. Топтастыру.

СабатыЈ кйрнекілігі: љосымша деректер, оулы›, кескін карта, карта т.б.

Саба›тыЈ жоспары:

І. °йымдастыру кезеЈі.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

љорытындылау.

ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

2. Топтастыру.

3. Тірек-сызбамен ж±мыс.

4. Кестемен ж±мыс.

љорытындылау.

IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.
Саба›тыЈ барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі.

О›ушыларды тЇгендеу, о›у ›±ралдарын дайындатып, зейіндерін саба››а аударту.

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру.

1. С±ра›-жауап.

1. Геохронологиялы› кестеге сипаттама?

2. Ежелгі платформалар?

3. Жас платформалар?

4. љал›андар?

5. Геосинклиналды› белдеулер?

љорытындылау.
ІІІ. ЖаЈа саба›.

1. ШЈгіме-дЩріс.

ЖаЈа саба› ЩЈгіме-дЩріс беруден басталады.

2. Топтастыру.

Топтастыру ар›ылы жер бедерін йзгертетін себептерді кйрсету.

Жер бедерін йзгертетін кЇштер

Сырт›ы кЇштер

Ішкі

кЇштер
3. Тірек-Сызба.

Тірек-сызба ар›ылы жер бедерініЈ ›алай йзгеретінін тЇсіндіру.
Жер бедерініЈ йзгеруі.
Ішкі кЇштер Сырт›ы кЇштер
Тік ›оз“алу ’асырлы› КЇн сЩулесі, климат, Їгілу,

оз“алу а“ын сулар, м±зды›тар,теЈіз тол›ындары, адам

Щрекеттері.

Жанартаулы› Материктер мен

±былыстар, м±хит ›азанш±Ј-кЇшті жер ›ырларын ›алыптас-

сілкінулер, тырады.

атпарлану,жары›тардыЈ

п.б.
4. Кестемен-ж±мыс.

Кесте ар›ылы м±хит асты жер бедерін тЇсіндіру.
Материктік беткейлер

Материктік ›айраЈдар

Су асты жоталары

Материктік жЩне м±хитты› та›талар шектесетін йтпелі айма›тарда тЇзіледі.

Жа“алы› бйлігі едЩуір жазы› болады.

°зынды“ы 75 мыЈ км, ені 2000 км-ге, орташа биіктігі 3000-4000 км-ге хетеді.

љорытындылау.
IV. ЖаЈа саба›ты бекіту.

1. С±ра›-жауап.

1. Жер бедері дегеніміз не?

2. Ішкі кЇштердіЈ Щсері?

3. Сырт›ы кЇштердіЈ Щсері?

4. Су асты жоталары?

5. Жер бедерін йзгертетін себептер?

V. љорытындылау, ба“алау.

VІ. ®йге тапсырма беру.

®йге: Жер бедері.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет