“Физика және Математика” факультетіДата25.02.2016
өлшемі194.71 Kb.
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті“Физика және Математика” факультеті

“Жалпы математика және физика” кафедрасы“Физика тарихы ” пәні бойынша


050110 –физика мамандықтарының студенттері үшін
Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а) Тестілік сауалнамалар

б) Жазбаша бақылау

в) Коллоквиумдар

г) Сөзжұмбақтар

д) Глоссарий

е) Эссе

Жетісай-2007ж12. Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а)Тест сұрақтары
1. 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) -изохора деп аталады

В) -адиабата деп талады

С)- изобара деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

2. Реал өмір сүретін бөлшек ретінде позитронды ғарыш сәулелері құрамынан қай жылы қай ғалым тапты?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1934 жылы Бетте

С) 1952 жылы Ферми

Д) 1927 жылы Жамю Кюри

Е) 1952 жылы Андерсон

3. Ғарыш сәулелерінің құрамында зарядталған бөлшектердің болатындығын кім және қай жылы анықтады?

А) 1927 жылы Д.В. Скобельцын

В) 1952 жылы Ферми

С) 1927 жылы Жамю Кюри

Д) 1933 жылы Чадвик

Е) 1952 жылы Андерсон

4. Дирак теориясы бойынша, антипротонның массасы пртонның массасындай да, ол электр зарядының таңбасы?

А) оң болуы тиіс

В) Теріс болуы тиіс

С) қарама-қарсы болуы тиіс

Д) оң және теріс болуы тиіс

Е) дұрыс жауабы жоқ

5. Физика тарихы әлемінің алғашқы қарлығаштары

А) электрон, протон, фотон

В) нейтрон, - мезон

С) эта- мезон

Д) ка-мезон, омега мезон - гиперон

Е)эта мезон, омега гиперон

6. Электрон “идея” түрінде физикаға 1881 жылы кімнің тәжірибесінде электрон бар деген “уақытша” теория дәлелдемесін тапты?

А) Резерфорд

В)Энштейн

С) Дж Томсон

Д) Планк

Е) Милликен

7. Қай жылы Милликен жеке-дара электрондардың зарядтарын өлшеп шыққаннан кейін ғана бірінші элементар бөлшек азаматтық құқыққа ие болды?

А) 1900 ж

В) 1904 ж

С) 1907 ж

Д) 1911 ж

Е) 1919ж


8. Протонның ашылуы немен байланысты?

А) кванттық физикамен

В) электронмен

С) нейтронмен

Д) протонмен

Е) атом ядросының ашылуымен

9. Резерфорд азот атомының ядросы жедел - бөлшектермен соқтығысқан кезде пайда болатын орасан қуатты күштің әсерінен быт-шыт болады. Осы кезде не бөлініп шығады?

А) сутегі атомының бөлініп шығады да, ао зот ядросының құрама бөлігі болып табылады

В) Не атомы быт-шыт болады да, ал U ядросының құрамаа бөлігі болып табылады

С) Оттегі атомы быт-шыт болады да, ал азот ядросының құрамы болып табылады

Д) Не атомы быт-шыт U ядро құрама бөлігі болып табылады

Е) жауабы жоқ

10. Қай жылы кім сутегі атомының ядроларын пртондар деп атады

А) 1900 ж Энштейн

В) 1904 ж Планк

С) 1920 ж Резерфорд

Д) 1886 ж Куркс

Е) 1930 ж Беккер

11. Барлық атомдар қайсы бір бастапқы субстанция тұрады деп болжам айтқан ... қайжылы?

А) 1930 Беккер

В) 1920 ж Резерфорд

С) 1886 ж Крукс

Д) 1900 Энштейн

Е) 1904 ж Планк

12. 1815 ж Барлық атомдар сүтегі атомдарынан тұрады деп тағайындаған ...

А) Планк


В) Резерфорд

С) Проут

Д) Крукс

Е) Энштейн

13. Нейтронды ашқан кім?

А) Ботте


В) Беккер

С) Проут


Д) Крукс

Е) Чадвик

14. Ядролардың - ыдырауы кезінде электрондар мен қатар қандай элементар бөлшек пайда болаы?

А) Нейтрино

В) кварк

С) Лептондар

Д) Бозондар

Е) гиперондар

15. Нейтриноның азаматтық құқыққа ие боған жылы

А) 1933 ж

В) 1930 ж

С) 1932 ж

Д) 1935 ж

Е) 1936 ж

16. Нейтриноның ашылуына не себеп болды?

А) Бор постулаты

В) Энергияның сақталу заңы

С) Томсон моделі

Д) Э. Фермидің “”-сәулелердің теориясы

Е) Резерфордтың тәжірибесі

17. Н. Бордың энергияның сақталмайтындығын ойынан бас тартуға мәжбүр еткен не?

А) Фермидің -ыдырау теориясының табыстары

В) Резерфордтың -ыдырау теориясының табыстары

С) кванттарға жан бтірген Энштейннің салыстырмалылық теориясы

Д) Бор постулаты

Е) Поули принципі

18.Нейтронның тағдырын андай бөлшекпен салыстыруға болады?

А) протонның

В) Электронмен

С) Фотонмен

Д) Лептонмен

Е) Кварктармен

19. Гипотеза түрінде өмірге келген бөлшектер

А) фотонмен

В) электро

С) протонмен нейтрон

Д) бозонмен лептон

Е) нейтрино мен электрон

20. 1947 ж С. Пуассон фотоэмцльсияларда зарядталған бөлшектердің іздерін бақылап оны Юкаваның мезондары деп тапты. Бұл бөлшектерді не деп атады?

А) Пи-мезон немесе -пиондар

В) эта-мезондар

С) ка-мезондар

Д) электрон мезон

Е) -мезондар

21. Зарядталған пиондардың зарядталған бөлшектер болып ыдырау өнімдерін не деп атайды?

А) ка-мезон

В) Эта-мезон

С) мезондар немесе -мюондар

Д) электрон мезон

Е) пимезон немесе - пиондар

22. Тәжірибеде -мезондардың 100-200 МэВ энергиялар интервалында (+,Р) шашырау ықтималдығы. (-,Р) шашырауының ықтималдығынан неше есе артық?

А) 3 есе


В) 10 есе артық

С) 5 есе


Д) 4 есе

Е) 8 есе артық

23. -мезо,ндардың протондардан шашыраудың дифференциалдық қиаларының арасындағы бұл қатынасты кім түсіндірді?

А) Ферми

В) Лондау

С) Форри


Д) Чокработа

Е) Бетте


24. Қандай элементар-бөлшектер күйі толық изотоптық спиниз шамасымен ғана емес сонымен қатар толық бұрыштық момент пен кеңістік жұптылықтардың шамаларымен де сипатталады?

А) нуклондар мен мезондар күші

В) нуклондар мен эта мезон күші

С) нуклондар мен гиперондар күші

Д) нуклондар мен лептондар күші

Е) нуклондар мен -мезон

25. 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) - изобара деп аталады

В) -адиабата деп талады

С) -изохора деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

26. Реал өмір сүретін бөлшек ретінде позитронды ғарыш сәулелері құрамынан қай жылы қай ғалым тапты?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1952 жылы Андерсон

С) 1952 жылы Ферми

Д) 1927 жылы Жамю Кюри

Е) 1934 жылы Бетте

27. Ғарыш сәулелерінің құрамында зарядталған бөлшектердің болатындығын кім және қай жылы анықтады?

А) 1927 жылы Жамю Кюри

В) 1952 жылы Ферми

С) 1927 жылы Д.В. Скобельцын

Д) 1933 жылы Чадвик

Е) 1952 жылы Андерсон

28. Дирак теориясы бойынша, антипротонның массасы пртонның массасындай да, ол электр зарядының таңбасы?

А) қарама-қарсы болуы тиіс

В) Теріс болуы тиіс

С) оң болуы тиіс

Д) оң және теріс болуы тиіс

Е) дұрыс жауабы жоқ

29. Физика тарихы әлемінің алғашқы қарлығаштары

А) ка-мезон, омега мезон - гиперон

В) нейтрон, - мезон

С) эта- мезон

Д) электрон, протон, фотон

Е)эта мезон, омега гиперон

30. Электрон “идея” түрінде физикаға 1881 жылы кімнің тәжірибесінде электрон бар деген “уақытша” теория дәлелдемесін тапты?

А) Дж Томсон

В)Энштейн

С) Милликен

Д) Планк

Е) Резерфорд

31. Қай жылы Милликен жеке-дара электрондардың зарядтарын өлшеп шыққаннан кейін ғана бірінші элементар бөлшек азаматтық құқыққа ие болды?

А) 1911 ж

В) 1904 ж

С) 1907 ж

Д) 1900 ж

Е) 1919ж


32. Пртонның ашылуы немен байланысты?

А) атом ядросының ашылуымен

В) электронмен

С) нейтронмен

Д) протонмен

Е) кванттық физикамен

33. Резерфорд азот атомының ядросы жедел - бөлшектермен соқтығысқан кезде пайда болатын орасан қуатты күштің әсерінен быт-шыт болады. Осы кезде не бөлініп шығады?

А) жауабы жоқ

В) Не атомы быт-шыт болады да, ал U ядросының құрамаа бөлігі болып табылады

С) Оттегі атомы быт-шыт болады да, ал азот ядросының құрамы болып табылады

Д) Не атомы быт-шыт U ядро құрама бөлігі болып табылады

Е) сутегі атомының бөлініп шығады да, ао зот ядросының құрама бөлігі болып табылады

34. Қай жылы кім сутегі атомының ядроларын пртондар деп атады

А) 1930 ж Беккер

В) 1904 ж Планк

С) 1900 ж Энштейн

Д) 1886 ж Куркс

Е) 1920 ж Резерфорд

35. Барлық атомдар қайсы бір бастапқы субстанция тұрады деп болжам айтқан ... қайжылы?

А) 1930 Беккер

В) 1886 ж Крукс

С) 1920 ж Резерфорд

Д) 1900 Энштейн

Е) 1904 ж Планк

36. 1815 ж Барлық атомдар сүтегі атомдарынан тұрады деп тағайындаған ...

А) Планк


В) Резерфорд

С) Крукс

Д) Проут

Е) Энштейн

37. Нейтронды ашқан кім?

А) Чадвик

В) Беккер

С) Проут


Д) Крукс

Е) Ботте


38. Ядролардың - ыдырауы кезінде электрондар мен қатар қандай элементар бөлшек пайда болаы?

А) гиперондар

В) кварк

С) Лептондар

Д) Бозондар

Е) Нейтрино

39. Нейтриноның азаматтық құқыққа ие боған жылы

А) 1936 ж

В) 1930 ж

С) 1932 ж

Д) 1935 ж

Е) 1933 ж

40. Нейтриноның ашылуына не себеп болды?

А) Бор постулаты

В) Энергияның сақталу заңы

С) Э. Фермидің “”-сәулелердің теориясы

Д) Томсон моделі

Е) Резерфордтың тәжірибесі

41. Н. Бордың энергияның сақталмайтындығын ойынан бас тартуға мәжбүр еткен не?

А) Резерфордтың -ыдырау теориясының табыстары

В) Фермидің -ыдырау теориясының табыстары

С) кванттарға жан бтірген Энштейннің салыстырмалылық теориясы

Д) Бор постулаты

Е) Поули принципі

42.Нейтронның тағдырын андай бөлшекпен салыстыруға болады?

А) Электронмен

В) протонның

С) Фотонмен

Д) Лептонмен

Е) Кварктармен

43. Гипотеза түрінде өмірге келген бөлшектер

А) фотонмен

В) электро

С) нейтрино мен электрон

Д) бозонмен лептон

Е) протонмен нейтрон

44. Адрондардың қосымша элементі болған жартылай спинді бөлшектерге не делінеді?

А) миондар

В) кварк

С) бозондар

Д) антилептондар

Е) дұрысы жоқ

45. Физика тарихы жүйесіндегі вакуумдағы жарық жылдамдығың шамасы

А) C=3*10-8 м\с

В) C=3*106 км\с

С) С=10м\с

Д) C=1

Е) дұрысы жоқ46. Ферми костантасының өлшем бірлігі

А) 1\м2

В) 1\м5

С) 1\м3

Д) 1\м

Е) А\м


47. Электронның вольттік потенциалдар айырмасын өткендегі алатын энергиясы

А) 10-19 Дж

В) 6,25 Д

С) 1,6 эВ

Д) 1Дж

Е) ж 1 эВ48. 1 Дж неше ГэВ-ке тең

А) 6,24*1010ГэВ

В) 62,2 ГэВ

С) 6,24*10-10ГэВ

Д) 626 ГэВ

Е) 1 Гэв


49. 1Кл*В неше Джоульге тең

А) 1Дж


В) 6,25Дж

С) 6,24Дж

Д) 6,25*10-19Дж

Е) дұрысы жоқ

50. 1947 ж С. Пауэл фотоэмульсияларда зарядталған бөлшектердің іздерін бақылап оны Юкаваның мезондары деп тапты. Бұл бөлшектерді не деп атады?

А) Пи-мезон немесе -пиондар

В) эта-мезондар

С) ка-мезондар

Д) электрон мезон

Е) -мезондар

51. Зарядталған пиондардың зарядталған бөлшектер болып ыдырау өнімдерін не деп атайды?

А) Эта-мезон

В) мезондар немесе -мюондар

С) ка-мезон

Д) электрон мезон

Е) пимезон немесе - пиондар

52.Тәжірибеде -мезондардың 100-200 МэВ энергиялар интервалында (+,Р) шашырау ықтималдығы. (-,Р) шашырауының ықтималдығынан неше есе артық?

А) 3 есе


В) 4 есе

С) 5 есе


Д) 8 есе артық

Е) 10 есе артық

53. -мезо,ндардың протондардан шашыраудың дифференциалдық қиаларының арасындағы бұл қатынасты кім түсіндірді?

А) Бетте


В) Ферми

С) Форри


Д) Чокработа

Е) Лондау

54. Қандай элементар-бөлшектер күйі толық изотоптық спиниз шамасымен ғана емес сонымен қатар толық бұрыштық момент пен кеңістік жұптылықтардың шамаларымен де сипатталады?

А) нуклондар мен мезондар күші

В) нуклондар мен гиперондар күші

С) нуклондар мен -мезон

Д) нуклондар мен лептондар күші

Е) нуклондар мен эта мезон күші

55. 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) - изобара деп аталады

В) -адиабата деп талады

С) -изохора деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

56. Реал өмір сүретін бөлшек ретінде позитронды ғарыш сәулелері құрамынан қай жылы қай ғалым тапты?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1934 жылы Бетте

С) 1952 жылы Андерсон

Д) 1927 жылы Жамю Кюри

Е) 1952 жылы Ферми

57. Ғарыш сәулелерінің құрамында зарядталған бөлшектердің болатындығын кім және қай жылы анықтады?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1952 жылы Ферми

С) 1927 жылы Жамю Кюри

Д) 1927 жылы Д.В. Скобельцын

Е) 1952 жылы Андерсон

58. Дирак теориясы бойынша, антипротонның массасы пртонның массасындай да, ол электр зарядының таңбасы?

А) қарама-қарсы болуы тиіс

В) Теріс болуы тиіс

С) оң болуы тиіс

Д) оң және теріс болуы тиіс

Е) дұрыс жауабы жоқ

59. Физика тарихы әлемінің алғашқы қарлығаштары

А) эта мезон, омега гиперон

В) нейтрон, - мезон

С) эта- мезон

Д) ка-мезон, омега мезон - гиперон

Е) электрон, протон, фотон

60. Электрон “идея” түрінде физикаға 1881 жылы кімнің тәжірибесінде электрон бар деген “уақытша” теория дәлелдемесін тапты?

А) Резерфорд

В)Энштейн

С) Планк


Д) Дж Томсон

Е) Милликен

61. Қай жылы Милликен жеке-дара электрондардың зарядтарын өлшеп шыққаннан кейін ғана бірінші элементар бөлшек азаматтық құқыққа ие болды?

А) 1900 ж

В) 1911 ж

С) 1907 ж

Д) 1904 ж

Е) 1919ж


62. Протонның ашылуы немен байланысты?

А) кванттық физикамен

В) электронмен

С) нейтронмен

Д) атом ядросының ашылуымен

Е) протонмен

63. Резерфорд азот атомының ядросы жедел - бөлшектермен соқтығысқан кезде пайда болатын орасан қуатты күштің әсерінен быт-шыт болады. Осы кезде не бөлініп шығады?

А) жауабы жоқ

В) Не атомы быт-шыт болады да, ал U ядросының құрамаа бөлігі болып табылады

С) Оттегі атомы быт-шыт болады да, ал азот ядросының құрамы болып табылады

Д) Не атомы быт-шыт U ядро құрама бөлігі болып табылады

Е) сутегі атомының бөлініп шығады да, ао зот ядросының құрама бөлігі болып табылады

64. Қай жылы кім сутегі атомының ядроларын пртондар деп атады

А) 1930 ж Беккер

В) 1904 ж Планк

С) 1900 ж Энштейн

Д) 1886 ж Куркс

Е) 1920 ж Резерфорд

65. Барлық атомдар қайсы бір бастапқы субстанция тұрады деп болжам айтқан ... қайжылы?

А) 1930 Беккер

В) 1886 ж Крукс

С) 1920 ж Резерфорд

Д) 1900 Энштейн

Е) 1904 ж Планк

66. 1815 ж Барлық атомдар сүтегі атомдарынан тұрады деп тағайындаған ...

А) Планк


В) Резерфорд

С) Крукс

Д) Проут

Е) Энштейн

67. Нейтронды ашқан кім?

А) Чадвик

В) Беккер

С) Проут


Д) Крукс

Е) Ботте


68. Ядролардың - ыдырауы кезінде электрондар мен қатар қандай элементар бөлшек пайда болаы?

А) гиперондар

В) кварк

С) Лептондар

Д) Бозондар

Е) Нейтрино

69. Нейтриноның азаматтық құқыққа ие боған жылы

А) 1936 ж

В) 1930 ж

С) 1932 ж

Д) 1935 ж

Е) 1933 ж

70. Нейтриноның ашылуына не себеп болды?

А) Бор постулаты

В) Энергияның сақталу заңы

С) Э. Фермидің “”-сәулелердің теориясы

Д) Томсон моделі

Е) Резерфордтың тәжірибесі

71. Н. Бордың энергияның сақталмайтындығын ойынан бас тартуға мәжбүр еткен не?

А) Резерфордтың -ыдырау теориясының табыстары

В) Фермидің -ыдырау теориясының табыстары

С) кванттарға жан бтірген Энштейннің салыстырмалылық теориясы

Д) Бор постулаты

Е) Поули принципі

72.Нейтронның тағдырын андай бөлшекпен салыстыруға болады?

А) Электронмен

В) протонның

С) Фотонмен

Д) Лептонмен

Е) Кварктармен

73. Гипотеза түрінде өмірге келген бөлшектер

А) фотонмен

В) электро

С) нейтрино мен электрон

Д) бозонмен лептон

Е) протонмен нейтрон

74. Адрондардың қосымша элементі болған жартылай спинді бөлшектерге не делінеді?

А) миондар

В) кварк

С) бозондар

Д) антилептондар

Е) дұрысы жоқ

75. Физика тарихы жүйесіндегі вакуумдағы жарық жылдамдығың шамасы

А) C=3*10-8 м\с

В) C=3*106 км\с

С) С=10м\с

Д) C=1

Е) дұрысы жоқ76. Ферми костантасының өлшем бірлігі

А) 1\м2

В) 1\м5

С) 1\м3

Д) 1\м

Е) А\м


77. Электронның вольттік потенциалдар айырмасын өткендегі алатын энергиясы

А) 10-19 Дж

В) 6,25 Д

С) 1,6 эВ

Д) 1Дж

Е) ж 1 эВ78. 1 Дж неше ГэВ-ке тең

А) 6,24*1010ГэВ

В) 62,2 ГэВ

С) 6,24*10-10ГэВ

Д) 626 ГэВ

Е) 1 Гэв


79. 1Кл*В неше Джоульге тең

А) 1Дж


В) 6,25Дж

С) 6,24Дж

Д) 6,25*10-19Дж

Е) дұрысы жоқ

80. 1947 ж С. Пауэл фотоэмульсияларда зарядталған бөлшектердің іздерін бақылап оны Юкаваның мезондары деп тапты. Бұл бөлшектерді не деп атады?

А) Пи-мезон немесе -пиондар

В) эта-мезондар

С) ка-мезондар

Д) электрон мезон

Е) -мезондар

81. Зарядталған пиондардың зарядталған бөлшектер болып ыдырау өнімдерін не деп атайды?

А) Эта-мезон

В) мезондар немесе -мюондар

С) ка-мезон

Д) электрон мезон

Е) пимезон немесе - пиондар

82.Тәжірибеде -мезондардың 100-200 МэВ энергиялар интервалында (+,Р) шашырау ықтималдығы. (-,Р) шашырауының ықтималдығынан неше есе артық?

А) 3 есе


В) 4 есе

С) 5 есе


Д) 8 есе артық

Е) 10 есе артық

83. -мезо,ндардың протондардан шашыраудың дифференциалдық қиаларының арасындағы бұл қатынасты кім түсіндірді?

А) Бетте


В) Ферми

С) Форри


Д) Чокработа

Е) Лондау

84. Қандай элементар-бөлшектер күйі толық изотоптық спиниз шамасымен ғана емес сонымен қатар толық бұрыштық момент пен кеңістік жұптылықтардың шамаларымен де сипатталады?

А) нуклондар мен мезондар күші

В) нуклондар мен гиперондар күші

С) нуклондар мен -мезон

Д) нуклондар мен лептондар күші

Е) нуклондар мен эта мезон күші

85. 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) - изобара деп аталады

В) -адиабата деп талады

С) -изохора деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

86. Нейтриноның ашылуына не себеп болды?

А) Бор постулаты

В) Энергияның сақталу заңы

С) Томсон моделі

Д) Э. Фермидің “”-сәулелердің теориясы

Е) Резерфордтың тәжірибесі

87. Н. Бордың энергияның сақталмайтындығын ойынан бас тартуға мәжбүр еткен не?

А) Фермидің -ыдырау теориясының табыстары

В) Резерфордтың -ыдырау теориясының табыстары

С) кванттарға жан бтірген Энштейннің салыстырмалылық теориясы

Д) Бор постулаты

Е) Поули принципі

88.Нейтронның тағдырын андай бөлшекпен салыстыруға болады?

А) протонның

В) Электронмен

С) Фотонмен

Д) Лептонмен

Е) Кварктармен

89. Гипотеза түрінде өмірге келген бөлшектер

А) фотонмен

В) электро

С) протонмен нейтрон

Д) бозонмен лептон

Е) нейтрино мен электрон

90. 1947 ж С. Пуассон фотоэмцльсияларда зарядталған бөлшектердің іздерін бақылап оны Юкаваның мезондары деп тапты. Бұл бөлшектерді не деп атады?

А) Пи-мезон немесе -пиондар

В) эта-мезондар

С) ка-мезондар

Д) электрон мезон

Е) -мезондар

91. Зарядталған пиондардың зарядталған бөлшектер болып ыдырау өнімдерін не деп атайды?

А) ка-мезон

В) Эта-мезон

С) мезондар немесе -мюондар

Д) электрон мезон

Е) пимезон немесе - пиондар

92. Тәжірибеде -мезондардың 100-200 МэВ энергиялар интервалында (+,Р) шашырау ықтималдығы. (-,Р) шашырауының ықтималдығынан неше есе артық?

А) 3 есе


В) 10 есе артық

С) 5 есе


Д) 4 есе

Е) 8 есе артық

93. -мезо,ндардың протондардан шашыраудың дифференциалдық қиаларының арасындағы бұл қатынасты кім түсіндірді?

А) Ферми

В) Лондау

С) Форри


Д) Чокработа

Е) Бетте


94. Қандай элементар-бөлшектер күйі толық изотоптық спиниз шамасымен ғана емес сонымен қатар толық бұрыштық момент пен кеңістік жұптылықтардың шамаларымен де сипатталады?

А) нуклондар мен мезондар күші

В) нуклондар мен эта мезон күші

С) нуклондар мен гиперондар күші

Д) нуклондар мен лептондар күші

Е) нуклондар мен -мезон

95. 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) - изобара деп аталады

В) -адиабата деп талады

С) -изохора деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

96. Реал өмір сүретін бөлшек ретінде позитронды ғарыш сәулелері құрамынан қай жылы қай ғалым тапты?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1952 жылы Андерсон

С) 1952 жылы Ферми

Д) 1927 жылы Жамю Кюри

Е) 1934 жылы Бетте

97. Ғарыш сәулелерінің құрамында зарядталған бөлшектердің болатындығын кім және қай жылы анықтады?

А) 1927 жылы Жамю Кюри

В) 1952 жылы Ферми

С) 1927 жылы Д.В. Скобельцын

Д) 1933 жылы Чадвик

Е) 1952 жылы Андерсон

98. Дирак теориясы бойынша, антипротонның массасы пртонның массасындай да, ол электр зарядының таңбасы?

А) қарама-қарсы болуы тиіс

В) Теріс болуы тиіс

С) оң болуы тиіс

Д) оң және теріс болуы тиіс

Е) дұрыс жауабы жоқ

99. Физика тарихы әлемінің алғашқы қарлығаштары

А) ка-мезон, омега мезон - гиперон

В) нейтрон, - мезон

С) эта- мезон

Д) электрон, протон, фотон

Е)эта мезон, омега гиперон

100. Электрон “идея” түрінде физикаға 1881 жылы кімнің тәжірибесінде электрон бар деген “уақытша” теория дәлелдемесін тапты?

А) Дж Томсон

В)Энштейн

С) МилликенД) Планк

Е) Резерфорд
Каталог: CDO -> Test
Test -> Бағдарламасы талап етті: а салық көлмін төмендету
Test -> Ежелгі андроновтық дөңгелек баспаналар негізінде пайда болған үй: Киіз үй Кірпіш үй Тас үй Шатыр үй Ағаш үй
Test -> Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік Тест сұрақтары
Test -> Тесттік сауалнама
Test -> 2013 ж. «Өндірістік микробиология»
Test -> 1. Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым
Test -> Программалау технологиясы және тілдер пәнінен тест сұРАҚтар


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет