«Физика» пЩні бойынша тест тапсырмаларыДата09.06.2016
өлшемі1.44 Mb.
#125131
šАЗАšСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ¢ БІЛІМ ЖØНЕ ’ЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ


Е.А. Бйкетов атында“ы љара“анды мемлекеттік университеті
«Физика»

пЩні бойынша тест тапсырмалары

Механика, молекулалы› физика,

электр жÙне магнетизм, оптика , атомды› физика


Дайындау баыты: Техникалы› “ылымдар

šызметтер
Мамандытар: 050723-Техникалы› физика

050716-Аспап жасау

050717-Жылуэнергетика

050719-Радиотехника, электроника жЩне телекоммуникация

050901- Тасымалдау жол ›оз“алысын ±йымдастыру жЩне кйлікті пайдалану

050703-А›паратты› жЇйе


љ±растыр“андар:


т.“.к., профессор ДЩрібеков С.Д. _______________________________

а“а о›ытушы МЇсенова Э.љ.

_______________________________

ф.-м.“.к., доцент Маханов љ.М. _______________________________

Пара›тар саны – 59.

Тесттік тапсырмалар саны – 250.Дайында“ан кЇні: 20.01.2011г.


  1. ТаырыпМазм±ны1Механика1.1КеЈістік пен уа›ыт ›асиеттері туралы НьютонныЈ кйз›арасы. Материялы› нЇкте туралы тЇсінік. Сана› жЇйесі. љоз“алыстыЈ салыстырмалылы“ы. °зынды› пен уа›ыттыЈ эталоны. Халы›аралы› сана› жЇйесі (СИ). љоз“алыс заЈдылы“ы, трактория, жол, орын, ауыстыру. Жылдамды› пен Їдеу векторлары. љоз“алыстардыЈ тЩуелсіздік принципі. љоз“алыстардыЈ тЩуелсіздік принципі. Координаталар мен жылдамды›тар Їшін ГаллилейдіЈ тЇрлендірулері. Тангенциал жЩне нормаль Їдеу. Бір›алыпты жЩне бір›алыпты айнымалы тЇзу сызы›ты ›оз“алыстар.1.2Материялы› нЇктеніЈ шеЈбер бойымен ›оз“алысы. Б±рышты› орын ауыстыру, б±рышты› жылдамды›, б±рышты› Їдеу. Сызы›ты› жЩне б±рышты› кинематикалы› шамалар арасында“ы ›атынас. Б±рышты› жылдамды› жЩне б±рышты› Їдеу векторлары. 1.3Тербелмелі ›оз“алыс. Гармониялы› тербелістер. ТербелістіЈ амплитудасы, жиілігі жЩне фазасы. Гармониялы› тербелмелі ›оз“алыста“ы ы“ысуы, жылдамды› жЩне Їдеу. Айналмалы жЩне тербелмелі ›оз“алыстар арасында“ы байланыс, векторлы› диаграммалар. Бірдей жЩне Щр тЇрлі жиілігі бар бір ба“ытта“ы гармониялы› тербелістерді ›осу. Лиссажу фигуралары. 1.4НьютонныЈ бірінші заЈы. КЇш. Шсер етуші кЇштердіЈ тЩуелсіздік принципі. Табанды йзара Щсерлесулер. Масса. НьютонныЈ екінші заЈы. Импульс. ИмпульстіЈ са›талу заЈы. НьютонныЈ Їшінші заЈы. ГалилейдіЈ салыстырмалылы› принципі.1.5Материялы› нЇктеніЈ импульс моменті, кЇш моменті, инерция моменті. Центрлік кЇш Щсер еткендегі материялы› нЇктеніЈ импульс моментініЈ са›талуы.1.6КЇш ж±мысы жЩне ›уат. Кинетикалы› энергия. Консервативтік жЩне консервативтік емес кЇштер. Потенциалды› энергия. Потенциалды› энергия мен кЇш арасында“ы байланыс. Потенциалды кЇш йрісіндегі материялы› нЇктеніЈ толы› энергиясыныЈ са›талуы.1.7Са›талу заЈдары. Материялы› нЇктелер жЇйесі. Сырт›ы жЩне ішкі кЇштер. Т±йы› жЇйе. ЖЇйеніЈ ›оз“алысы. Массалар центрі. Массалар центрініЈ ›оз“алысы. ИмпульстіЈ са›талу заЈы, оныЈ салдары. Реактивтік ›оз“алыс. Мещерский жЩне Циалковский теЈдеулері. 1.8Материялы› нЇктелер жЇйесініЈ энергиясы. Консервативтік жЇйедегі механикалы› энергияныЈ са›талу заЈы. Серпімді жЩне серпімсіз йзара Щсерлесу (со›ты“ысу). ЖЇйеніЈ импульс моменті, т±йы› жЇйедегі импульс моментініЈ са›талу заЈы. Са›талу заЈдарыныЈ физикада“ы ролі.1.9љатты дененіЈ материялы› нЇктелер жЇйесі ретінде ›арастыру. Абсолют ›атты дене. љатты дененіЈ ілгерілмелі жЩне айналмалы ›оз“алысы. Лездік айналу осьтері. Еркіндік дЩрежелері туралы тЇсінік. Бекітілген осьті айналу, айналу осіне ›атысты кЇш моменті мен импульс моменті. 1.10љатты дене Їшін НьютонныЈ екінші заЈы (моменттер теЈдеуі). Штейнер теоремасы. Айналыста“ы ›атты дененіЈ кинетикалы› энергиясы. љатты дененіЈ кинетикалы› энергиясы. љатты дененіЈ импульс моментініЈ са›талу заЈы жЩне одан шы“атын салдар. Еркін осьтер. Гироскоп. љатты дененіЈ тепе-теЈдік шарттары. Тепе-теЈдіктіЈ тЇрлері. Ауырлы› центрі.1.11Серпімділік кЇштер. љатты денелердіЈ серпімділік ›асиеттрі. Серпімділік шегі. Серпімді деформациялардыЈ тЇрлері, Щр тЇрлі деформациялар Їшін Гук заЈы. Серпімділік модулі. Пуассон коэффициенті.1.12®йкеліс кЇшіатынасатынозалыс. ®йкеліс кЇштері. љ±р“а› Їйкеліс заЈдары. Тынышты› жЩне сыр“анау Їйкелістері. Домалау Їйкелісі. ®йкеліс кЇштерініЈ таби“атта“ы ма“ынасы.1.13НьютонныЈ бЇкілЩлемдік тартылыс заЈы, тартылыс т±ра›тысы жЩне оны аны›тау. Ауырлы› кЇші жЩне дене салма“ы, салма›сызды›. Ауырлы› жЩне инерттік массалар. Гравитациялы› кЇштердіЈ жЩне инерция кЇштерініЈ эквиваленттік принципі. Гравитация йрісі жайында“ы тЇсінік. Гравитациялы› йрістіЈ кернеулігі мен потенциалы.1.14ПланеталардыЈ ›оз“алысы. Кеплер заЈдары. Бірінші, екінші жЩне Їшінші космосты› жылдамды›тар.1.15Инерциялыемес санажЇйелеріндегіозалыс (ИЕСЖ). Инерция кЇштерініЈ жер бетінде бай›алуы. Фуко маятнигі, ауырлы› кЇшініЈ географиялы› ендікке тЩуелділігі.1.16Арнайы салыстырмалы теория элементтері (АСТ). Эйнштейн постулаттары Лоренц тЇрлендірулері. Бір мезгілдіктіЈ салыстырмалылы“ы. Кесінді ±зынды“ыныЈ жЩне уа›ыт аралы“ыныЈ салыстырмалылы“ы. Жылдамды›тарды тЇрлендірудіЈ уа›ыт релятивистік тЇрлері. Релятивистік импульс. НьютонныЈ екінші заЈыныЈ релятивистік тЇрі. Масса мен энергияныЈ байланысы. Арнайы салыстырмалылы› теориясында“ы (АСТ) толы› энергия. АСТ-да“ы энергия мен импульстіЈ са›талу заЈдары.1.17С±йы› пен газда“ы ›ысым. љысымды йлшеу. Тынышты› кЇйдегі с±йы›тар мен газдарда“ы ›ысымныЈ Їлесі. Паскаль заЈы. Архимед кЇші. ДенелердіЈ жЇзу шарттары.1.18Идеал с±йы›. Сор“ы а“ысыныЈ Їздіксіздік теЈдеуі. Идеал с±йы› Їшін Бернулли теЈдеуі жЩне оныЈ салдары. Торичелли формуласы. 1.19Т±т›ыр с±йы›тыЈ ›оз“алысы. Ішкі Їйкеліс. Ламинарлы› жЩне турбуленттік а“ыс. Рейнольдс саны. С±йы›тар мен газдарда“ы денелердіЈ ›оз“алысы. Стокс формуласы. МаЈдайлы› кедергі кЇші ±ша› ›анатыныЈ кйтергіш кЇші. 1.20Серпімді жЩне квазисерпімді кЇштер Щсерінен болатын ›оз“алыс. ®йкеліс кЇші жо› ›арапайым тербелмелі жЇйелердіЈ дифференциалды› теЈдеулері теЈдеулері. Математикалы›, физикалы›, серпімді маятнитер Їшін Томсон формуласы. ТербелістіЈ меншікті жиілігі. Тербелмелі ›оз“алыста“ы дененіЈ кинетикалы›, потенциалы› жЩне толы› энергиясы. ишетін тербелістер. Тербеліс жиілігі. ишу коэффициенті, йшудіЈ логарифмдік декременті, сапалы“ы жЩне осы шамалардыЈ тербелмелі жЇйеніЈ параметрлерімен байланысы. 1.21ТербелістердіЈ біртекті жЩне серпімді ортада таралуы. љума жЩне кйлденеЈ тол›ындар. Жазы› тол›ынныЈ теЈдеуі. љума тол›ында“ы ы“ысу, жылдамды› жЩне Їдеу. Тол›ынныЈ интенсивтілігі. Тол›ындар интерференциясы. Т±р“ын тол›ындар.2Молекулалыфизика 2.1Идеал газ. Газ заЈдары. Молекула-кинетикалы› теорияныЈ Щдістері. Негізгі сипаттамалары Идеал газ кЇйініЈ теЈдеуі (Менделеев-Клапейрон теЈдеуі). Газ заЈдары. Молекула-кинетикалы› теорияныЈ негізгі теЈдеуі жЩне одан шы“атын салдарлар. Идеал газдардыЈ статистикалы› теориясыныЈ негіздері.2.2.Математикалы› статистиканыЈ негізгі ±“ымдары.2.3.2.2. Таырыпша. Т Таралулар (биномды›, Пуассон, Гаусс, Максвелл, Больцман).2.4ТермодинамиканыЈ бірінші бастамасы жЩне оныЈ ›олданылуы. Ішкі энергия. Ж±мыс. Жылу. ТермодинамиканыЈ бірінші бастамасы.2.5ГаздыЈ жылусыйымдылы›тары.2.6Адиабаталы› процесс. Адиабата теЈдеуі.2.7Политропты› процесс. Политропа теЈдеуі.2.8ТермодинамиканыЈ екінші бастамасы жЩне оныЈ ›олданылуы.2.9Циклы. Жылу жЩне суыт›ыш машиналары. Карно циклы.2.10ТермодинамиканыЈ екінші бастамасы. Карно теоремасы. Энтропия. Термодинамикалы› потенциалдар жЩне олардыЈ термодинамикалы› параметрлермен байланысы.2.11Тасымалдау ›±былыстары. Стационар тасмымалдау ›±былыстары. Стационар емес тасымалдау ›±былыстары.2.12Газокинетикалы› параметрлер.2.13Сиретілген газдарда“ы тасымалдау ›±былыстарыныЈ ерекшеліктері.2.14На›ты газдар. ГаздардыЈ идеалды›тан ауыт›уы. Ван-дер-Ваальс теЈдеуі. На›ты газдыЈ изотермалары. Сынды› кЇй. На›ты газдыЈ ішкі энергиясы. Джоуль-Томсон эффектісі.2.15С±йы›тар. С±йы› кЇйдіЈ ерекшеліктері. Беттік керілу. С±йы›тыЈ имек беті астында“ы ›ысым. Лапласс формуласы.2.16Шеттік ›±былыстар.2.17љатты денелер Кристалды› тордыЈ жалпы сипаттамасы. Операция жЩне симметрия элементтері. љатты дененіЈ жылусыйымдылы“ы.2.18Фазалы› ауысулар I-ші текті фазалы› ауысулар. II-ші текті фазалы› ауысулар. КЇй диаграммасы3Электр жЩне магнетизм3.1Электр заряды жЩне оныЈ ›асиеттері. Кулон заЈы.3.2Вакуумда“ы электростатикалы› йріс.Электр йрісі туралы ±“ым. Кернеулік, тЩуелсіздік принципі. Электростатикалы› индукция векторыныЈ а“ыны, электростатикалы› индукция векторы. Остроградский-Гаусс теоремасы.Электростатикалы› йрісте ›оз“ал“ан зарядтыЈ ж±мысы. Потенциал. Электр йрісініЈ кернеулігі мен потенциалыныЈ арасында“ы байланыс.3.3Электр йрісіне ендірілген йткізгіш. иткізгіштердегі электр йрісі.ОЈашалан“ан йткізгіштіЈ электр сиымдылы“ы. Конденсаторлар.3.4Электростатикалы› йріске енгізілген диэлектриктер. Диполь йрісі. ДиэлектриктердіЈ поляризациясы. Диэлектрлік йтімділік. Клаузиус- Масотти теЈдеуі.3.5Электростатикалы› йріс энергиясыжЩне оныЈ ты“ызды“ы.љоз“алмайтын зарядтар системасыныЈ энергиясы. Зарядтал“ан йткізгіштіЈ энергиясы. Шр тЇрлі конденсаторлардыЈ электросыйымдылы“ын есептеу. 3.6Ток кЇші. Ток ты“ызды“ы. Кернеу. Кедергі. Т±ра›ты электр тогы Їшін Ом заЈдары. Электро›оз“аушы кЇш. ТоктыЈ дифференциалды› теЈдеуіДжоуль-Ленц заЈыныЈ интеграл жЩне дифференциал тЇрлері. Кирхгоф ережелері.3.7.Вакуумда“ы стационар магнит йрісі. Магнит йрісініЈ кернеулігі. Магнит йрісініЈ ба“ыты. КЇш сызы›тары. Био-Савара-Лаплас заЈы. Магнит а“ыны.Магнит йрісініЈ ток›а жЩне ›оз“ал“ан зарядтар“а Щсері. Ампер кЇші. Лоренц кЇші. Холл эффектісі. Магнит йрісініЈ энергиясы жЩне ты“ызды“ы.3.8Электромагниттік индукция туралы ±“ым. ФарадейдіЈ электромагниттік индукция заЈы. Индукциялы› ЭљК. Ленц ережесі. издік жЩне йзара индукция. Индуктивтілік. 3.9Магнеттиктер. МагниттердіЈ магниттелуі. Магниттелу векторы. Екі магнит шекарасында“ы магнит кЇш сызы›тарыныЈ сынуы. Пара жЩне диамагниттілік. Ферромагниттілік. Лармор прецессиясы.3.10Айнымалы ток тізбегі Їшін Ом заЈы. Айнымалы ток тізбегіндегі ›уат. Кернеу резонансы. Ток резонансы. Айнымалы ток двигательдерініЈ генераторлары. Трансформаторлар. 3.11Максвелл теЈдеулері жЩне электромагниттік тербелістер мен тол›ындардыЈ негізгі ›асиеттері.3.12 Электр йткізгіштігі. Металлдарда“ы, жартылай йткізгіштердегі, электролиттердегі жЩне газдарда“ы электр тогын тасымалдаушылардыЈ таби“аты. ОлардыЈ вольт- амперлік характеристикалары. Фарадей заЈдары. Электролиттер мен газдар Їшін дифференциалды› Ом заЈы.4Оптика4.1.Электромагниттік сЩулеленудіЈ негізгі ›асиеті.

Геометриялы› оптика.

Френель формуласы, Максвелла т±жырымдамасы

Геометриялы› оптиканыЈ жуы›тауы. Ферма принципы..4.2.Жары›тын сыну жЩне ша“ылу заЈдары.

Жары›тыЈ интерференциясы мен дифракциясы.4.3.Когеренттілік. Интерференцияны алу жолдары.

Гюйгенс-Френель принципі. Фраунгофер дифракциясы 4.4.СЩулеленудіЈ затпен Щрекеті. Жары›тыЈ дисперсиясы.

Жары›тыЈ ж±тылуы. Жылулы› сЩулелену. Жылулы› сЩулелену заЈдары. Планк формуласы.5Атомдыфизика 5.1Фотоэлектрлік эффект. Фотоэффект заЈдарыныЈ классикалы› физика т±сініктеріне ›айшы келуі. Фотоэффект ±шін Эйнштейн теЈдеуі5.2Фотондар. Комптон эффекті5.3Зат бйлшектерініЈ тол›ынды› ›асиеттері.5.4Де-Бройль гипотезасы. Зат бйлшектрі тол›ынды› ›асиеттерініЈ тЩжірибеде расталуы5.5БордыЈ квантты› теориясы. Бор постулаттары5.6Франк жЩне Герц тЩжірибелері5.7Квантты› механика элементтері5.8Шредингер теЈдеуі. Стационарлы› к±йлер. Тол›ынды› функция“а ›ойылатын шарттар5.9Физикалы› шамалардыЈ операторлары жайында т±сінік5.10Сутегі атомыныЈ квантты›-механикалы› моделі. Сутегі атомында“ы электронныЈ энергия деЈгейлері, тол›ынды› функциялары

$$$ 1

СИ жЇйесініЈ негізгі йлшемдері:A) Метр, килограмм, секунд, Кельвин, моль, канделла, ампер.

B) Метр, килограмм, секунд.

C) Метр, килограмм, кЇш, секунд.

D) Метр, килограмм, секунд, Кулон.

E) Сантиметр, грамм, секунд, ампер.
$$$ 2

Координат жЇйесініЈ базисі:

A) Координат жЇйесініЈ орт Їштігі.

B) Радиус-вектор.

C) Декарт координат жЇйесініЈ осьтері бойынша ба“ыттал“ан векторларыныЈ жиынты“ы.

D) Бастары біріктірілген векторларыныЈ жиынты“ы.

E) Метр, килограмм, кЇш, секунд.
$$$ 3

Траектория ±“ымы:

A) ЖолдыЈ басын жЩне соЈын ›осатын шама.

B) ЖолдыЈ басын жЩне соЈын ›осатын тЇзу сызы›.

C) Координат басынан перпендикуляр“а дейінгі ›ашы›ты›.

D) НЇктеніЈ орын ауыстыруы.

E) Материалды› нЇктеніЈ кеЈістікте басып йткен ізініЈ алгебралы› ›осындысы.
$$$ 4

Жол ±“ымы:

A) Траектория бойымен жЇріп йткен нЇктеніЈ аралы› ±зынды“ы.

B) КеЈістік нЇктелерінен пайда болатын ›исы› сызы›.

C) ТраекторияныЈ бастап›ы жЩне соЈ“ы нЇктелерін ›осатын тЇзу сызы›.

D) .

E) .
$$$ 5

Абсолют ›атты дене:

A) Деформациясын ескермеуге болатын дене

B) илшемдерін ескермеуге болатын дене

C) Д±рыс пішіндес дене

D) Сана› денесі

E) Кез келген таЈдап алын“ан дене
$$$ 6

Орын ауыстыру дегеніміз:

A) ТраекторияныЈ ±зынды“ы

B) Жылдамды› векторы сипаттайтын тЇзу

C) ДененіЈ бастап›ы жЩне соЈ“ы ›алпын ›осатын тЇзу

D) ДененіЈ бастап›ы жЩне соЈ“ы ›алпын ›осатын кесінді

E) ДененіЈ бастап›ы жЩне соЈ“ы ›алпын ›осатын тЇзудіЈ ба“ыттал“ан кесіндісі
$$$ 7

«Сана› денесі» ±“ымы:

A) .

B) Векторлы› шама.

C) љоз“алыста“ы денелердіЈ жа“дайын аны›тау Їшін, таЈдап алын“ан дене.

D) Координат басы.

E) ТЩуелсіз координаттар саны.
$$$ 8

Инерциалды сана› жЇйе ±“ымы:

A) Декарт координат жЇйесімен байланыс›ан сана› жЇйесі.

B) Айналмалы сана› жЇйесі.

C) Ілгерілемелі ›оз“алатын сана› жЇйесі.

D) Ньютон заЈдары а›и›ат болып есептелетін сана› жЇйесі.

E) КЇнмен байланыс›ан сана› жЇйесі.
$$$ 9

«Еркіндік дЩреже саны» ±“ымы:

A) Декарт жЇйесіндегі координаттар саны.

B) Дене массасыныЈ оныЈ жылдамды“ына кйбейтіндісі.

C) Дене немесе денелер жЇйесініЈ орнын аны›тау“а ›ажетті тЩуелсіз координаталар саны.

D) Берілген процесс Їшін са›талу заЈдарын сипаттайтын теЈдеулер саны.

E) Гироскоп осьтері.
$$$ 10

Ілгерілемелі ›оз“алыс:

A) ДененіЈ барлы› нЇктелері бірдей орын ауыстырса.

B) Егер де дененіЈ ›оз“алысы кезінде, оныЈ ›андай да бір екі нЇктелері ›оз“алыссыз ›алса.

C) ДененіЈ барлы› нЇктелері параллель кеЈістікте орын ауыстырса.

D) Оське ›атысты дененіЈ ›оз“алысы.

E) ДененіЈ ›орыт›ы ›оз“алысы.
$$$ 11

Айналмалы ›оз“алыс:

A) ДененіЈ барлы› нЇктелері бірдей орын ауыстырса.

B) ДененіЈ барлы› нЇктелері параллель кеЈістікте орын ауыстырса.

C) ДененіЈ барлы› нЇктесі шеЈбер бойымен ›оз“ал“анда, центрі бір тЇзу бойында жатса.

D) ОсьтіЈ ›оз“алысы.

E) љатты дененіЈ кЇрделі ›оз“алысы.
$$$ 12

НьютонныЈ бірінші заЈы:

A) Дене массасыныЈ Їдеуге кйбейтіндісі кЇшке теЈ.

B) Екі денеге Щсер етуші кЇш сан жа“ынан теЈ, ал ба“ыты жа“ынан ›арама-›арсы ба“ытталады.

C) Кез келген дене тынышты›та т±р“анда, о“ан Щсер ететін кЇштіЈ ›осындысы нольге теЈ.

D) Егер де денеге еш›андай кЇш Щсер етпесе, онда ол йзініЈ тынышты› кЇйін немесе бір›алыпты ›оз“алысын са›тайды.

E) .
$$$ 13

Лездік жылдамды›:

A) .

B) .

C) .

D) .E) .
$$$ 14

Лездік жылдамды›тыЈ ба“ыты:

A)

B)

C)D)

E)

$$$ 15Жылдамды›ты ›±раушылар“а жіктеу:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


$$$ 16

љорт›ы жылдамды›тыЈ модулі:

A) .

B) .

C) .

D) .E) .
$$$ 17

Нормаль Їдеу:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 18

Тангенциал Їдеу:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 19

КеплердіЈ екінші заЈы:

A) Барлы› планеталардыЈ орбиталары эллипс болып табылады, оныЈ фокустарыныЈ бірінде КЇн орналас›ан.

B) ПланеталардыЈ КЇнніЈ айналасында айналу периодыныЈ квадраты, олардыЈ орбиталарыныЈ Їлкен жартылай осьтерініЈ кубына пропорционал.

C) Бірдей уа›ыт аралы“ында КЇнніЈ центрінен планета“а жЇргізілген радиус-вектор ЩртЇрлі ауданды ›амтиды.

D) Бірдей уа›ыт аралы“ында КЇнніЈ центрінен планета“а жЇргізілген радиус-вектор бірдей ауданды ›амтиды.

E) ЖолдыЈ уа›ыт бойынша бірінші туындысы жылдамды››а теЈ.
$$$ 20

Ішкі кЇштер деп:

A) Т±йы›тал“ан жЇйеге сырттан Щсер ететін кЇштер.

B) ®йкеліс кЇші.

C) Тартылыс кЇші.

D) Т±йы›тал“ан жЇйе ішіндегі Щсер етуші кЇштер.

E) Кулонды› кЇштер.
$$$ 21

Координаттар бойынша Галилей тЇрлендіруі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 22

Жылдамды›тарды ›осу формуласы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 23

Материалды› нЇктеніЈ орташа жылдамды“ы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 24

Бір›алыпты Їдемелі ›оз“алыс кезіндегі координаталар формуласы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 25

Т±йы›тал“ан жЇйе Їшін импульстіЈ са›талу заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 26

жылдамды“ымен ›оз“алатын нЇктеніЈ импульс ба“ытын аны›таЈыз:

A)

B)C)

D)

E)


$$$ 27

Центромасс координаттары:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 28

КЇш моменті:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 29

Моменттер теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 30

Квазисерпімді кЇш:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 31

Гармониялы› тербелістер кезінде материалды› нЇкте мына кЇштіЈ Щсерінен ›оз“алады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 32

Релятивистік механикада“ы НьютонныЈ екінші заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) кез келген тЇрде.
$$$ 33

Материалды› нЇктелер жЇйесініЈ импульсі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 34

ДененіЈ импульсі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 35

Импульс моментініЈ са›талу заЈы:

A) .

B) .

C)

D) .

E) .
$$$ 36

НЇктеніЈ импульс моменті:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 37

Материалды› нЇктелер жЇйесініЈ импульстіЈ са›талу заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 38

Массасы 100 кг адам, 6 м/с жылдамды›пен жа“ада“ы ›оз“алыссыз ›айы››а секіреді. šайы› массасы 200 кг. šайы› пен адам ›андай жылдамды›пен ›оз“алар еді:

A) 3 м/с.

B) 1,5 м/с.

C) 6 м/с.

D) 9 м/с.

E) 2 м/с.
$$$ 39

љай сана› жЇйесіне ›атысты материалды› нЇкте аз масса“а ие:

A) НЇктеніЈ жылдамды“ы максимал болатын жЇйеге ›атысты.

B) НЇкте бір›алыпты жЩне тЇзу сызы›ты ›оз“алатын жЇйеге ›атысты.

C) НЇкте бір›алыпты Їдемелі ›оз“алатын жЇйеге ›атысты.

D) НЇктеніЈ жылдамды“ы нйлге теЈ болатын жЇйеге ›атысты.

E) Масса сана› жЇйесініЈ ›оз“алыс жылдамды“ына тЩуелсіз.
$$$ 40

КЇш ж±мысыныЈ ±“ымы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 41

КеплердіЈ бірінші заЈы:

A) ПланеталардыЈ КЇнніЈ айналасында айналу периодыныЈ квадраты, олардыЈ орбиталарыныЈ Їлкен жартылай осьтерініЈ кубына пропорционал.

B) Барлы› планеталардыЈ орбиталары эллипс болып табылады, оныЈ фокустарыныЈ бірінде КЇн орналас›ан.

C) Барлы› планеталардыЈ орбиталары шеЈбер болып табылады, оныЈ центрінде КЇн орналас›ан.

D) ДененіЈ Їдеуі кЇшке тура пропорционал жЩне де масса“а кері пропорционал.

E) БЇкілЩлемдік тартылыс кЇші йзара Щсерлесетін массалар“а тура пропорционал.
$$$ 42

КеплердіЈ Їшінші заЈы:

A) Барлы› планеталардыЈ орбиталары эллипс болып табылады, оныЈ фокустарыныЈ бірінде КЇн орналас›ан.

B) .

C) .

D) .

E) ПланеталардыЈ КЇнніЈ айналасында айналу периодыныЈ квадраты, олардыЈ орбиталарыныЈ Їлкен жартылай осьтерініЈ кубына тура пропорционал.
$$$ 43

Релятивистік механикада“ы кинетикалы› энергия:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 44

МаятниктіЈ еркін тербелісі кезіндегі, оныЈ максимал кинетикалы› энергиясы 20 Дж. ОныЈ толы› механикалы› энергиясы ›андай аралы›тарда йзгереді:

A) 0-ден 20 Дж-ге дейін.

B) 0-ден 40 Дж-ге дейін.

C) изгермейді жЩне ол 20 Дж-ге теЈ.

D) изгермейді жЩне ол 40 Дж-ге теЈ.

E) -20-дан +20 Дж-ге дейін.
$$$ 45

КЇш моментініЈ ба“ытын аны›таЈыздар:


A) Сурет жазы›ты“ында солдан оЈ“а ›арай ба“ыттал“ан.

B) Сурет жазы›ты“ында оЈнан сол“а ›арай ба“ыттал“ан.

C) СуреттіЈ ар“ы жа“ында, суретке перпендикуляр.

D) Суретке жЩне де сізге перпендикуляр.

E) Радиус бойымен.
$$$ 46

Инерциалды емес сана› жЇйесі – б±л:

A) Ньютон заЈдары а›и›ат болып есептелетін сана› жЇйесі.

B) КЇнмен байланыс›ан сана› жЇйесі.

C) љоз“алыста“ы ›андай да бір денемен байланыс›ан сана› жЇйесі.

D) Декарт координат жЇйесімен байланыс›ан сана› жЇйесі.

E) Инерциалды жЇйеге ›атысты Їдемелі ›оз“алатын сана› жЇйесі.
$$$ 47

Кориолис кЇші:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 48

Майкельсон тЩжірибесініЈ ма›саты:

A) Жер ›оз“алысыныЈ электромагниттік жЩне оптикалы› ›±былыстар“а Щсерін зерттеу Їшін.

B) љоз“алыста“ы денелердіЈ эфирге ›атынасын дЩлелдеу Їшін.

C) Аберрация ›±былысын тЇсіндіру Їшін.

D) Галилей тЇрлендірулерініЈ д±рысты“ын тексеру Їшін.

E) Ньютон заЈдарыныЈ д±рысты“ын тексеру Їшін.
$$$ 49

БЇкілЩлемдік тартылыс заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 50

С±йы› а“ыныныЈ Їзіліссіздік теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 51

Бернулли теЈдеуі:

A) сonst.

B) сonst.

C) сonst.

D) сonst.

E) сonst.
$$$ 52

Гармониялы› тербелістер мына заЈдылы› бойынша жЇреді:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 53

НЇктеніЈ гармониялы› тербелістерініЈ кинетикалы› энергиясы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 54

ишетін тербелістердіЈ дифференциалды› теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 55

Математикалы› маятниктіЈ периоды:

A) Т= .

B) Т= .

C) Т= .

D) Т= .

E) Т= .
$$$ 56

Физикалы› маятниктіЈ периоды:

A) Т= .

B) Т= .

C) Т= .

D) Т= .

E) Т= .
$$$ 57

Еркін тербеліс теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 58

А“ын тЇтігі дегеніміз:

A) КеЈістік облысы, оныЈ Щрбір нЇктесінде жылдамды› векторы келтірілген.

B) Сызы›, оныЈ Щрбір нЇктесінен жанама бойынша жылдамды›тар жЇргізілген.

C) Т±ра›ты а“ында“ы Щрбір бйлшектердіЈ жылдамды›тары.

D) А“ын сызы›тарынан т±ратын бет.

E) Бйлшек жылдамды›тарыныЈ уа›ыт›а тЩуелділігі.
$$$ 59

Торричели формуласы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 60

С±йы› а“ыныныЈ Їзіліссіздік теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E)
$$$ 61

Изотермиялы› процесс теЈдеуі ( ):

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 62

Изобаралы› процесс теЈдеуі ( ) (m=const: P=const):

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 63

Изохоралы› процесс теЈдеуі :

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 64

"P-V" диаграммасында газ“а жасал“ан процесс келтірілген. ГаздыЈ 2-ші кЇйдегі температурасы ›андай, егер 1-ші кЇйде 400 К болса:


A) 2400 К.

B) 1600 К.

C) 800 К.

D) 400 К.

E) 200 К.
$$$ 65

Идеал газ кЇйініЈ теЈдеуі (Менделеев-Клайперон теЈдеуі):

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 66

Идеал газдыЈ молекула-кинетикалы› теориясыныЈ негізгі теЈдеуі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 67

Адиабаталы› деп ........ йтетін процесті айтамыз:

A) Т±ра›ты температурада.

B) Т±ра›ты ›ысымда.

C) Т±ра›ты кйлемде.

D) ЖЇйе мен сырт›ы орта арасында жыду алмасуынсыз.

E) Т±ра›ты жылу сыйымдылы›та.
$$$ 68

Газды идеал деп санау“а болады, егер:

A) МолекулалардыЈ йлшемін ескермеуге болатын болса.

B) ОлардыЈ ара›ашы›та“ы йзара Щсерлесуін ескермеуге болатын болса.

C) Молекулалар арасында“ы со›ты“ыс серпімді болатын болса.

D) МолекулалардыЈ йлшемі, ара›ашы›та“ы йзара Щсерлесуі ескерілмесе жЩне молекулалар арасында“ы со›ты“ыс серпімді болса.

E) МолекулалардыЈ йлшемі, ара›ашы›та“ы йзара Щсерлесуі ескерілмесе.
$$$ 69

Цилиндрлік ыдыста“ы поршень астында идеал газ бар. Поршень бастап›ы кЇйде h биіктікте болды. ГаздыЈ ішкі энергиясын 4 есе йсіргенде поршеньніЈ орналасу биіктігі ›анша“а йзгереді? Поршень цилиндр ішінде Їйкеліссіз орын ауыстырады:


A) h-›а.

B) 2h-›а.

C) 3h-›а.

D) 4h-›а.

E) 5h-›а.
$$$ 70

Универсалды газ т±ра›тысыныЈ (R) СИ жЇйесіндегі йлшем бірлігін кйрсетіЈіз:

A) Дж К.

B) Дж/(моль К).

C) Дж/К.

D) К/Дж.

E) Дж/моль.
$$$ 71

Больцман т±ра›тысыныЈ (k) СИ жЇйесіндегі д±рыс йлшем бірлігін кйрсетіЈіз:

A) Дж/К.

B) Дж/(моль К).

C) Дж/моль.

D) Дж К.


E) Дж К/моль.
$$$ 72

Берілген газ ты“ызды“ын молекулалар концентрациясы n, молярлы› массасы М жЩне белгілі константалар ар›ылы йрнектеЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 73

СутегініЈ бір молінде ... бар:

A) 6*1026 молекула.

B) 1023 молекула.

C) 3*1023 молекула.

D) 12*1023 молекула.

E) 6*1023 молекула.
$$$ 74

2 моль оттегіде (жобамен) ›анша молекула бар:

A) 6*1023.

B) 12*1023.

C) 6*1026.

D) 12*1026.

E) 1*1023.
$$$ 75

Массасы m1 молекуладан т±ратын газ ыдыс ›абыр“асына Р1 ›ысым тЇсіреді. Молекулалар концентрациясы n2=n1 бірдей жЩне жылулы› ›оз“алысыныЈ орташа квадратты› жылдамды›тары болатын, массасы m2 = 3m1 молекулалардан т±ратын газ ыдыс ›абыр“аларына ›андай Р2 ›ысым тЇсіреді:

A) P2=P1.

B) P2=3P1.

C) P2=P1/2.

D) P2=P1/3.

E) P2=P1/4.
$$$ 76

Идеал газды ›ыздыр“ан кезде оныЈ вбсолют температурасы 2 есе йсті. Б±л кезде газ молекулаларыныЈ жылулы› ›оз“алысыныЈ орташа кинетикалы› энергиясы ...:

A) 16 есе йсті.

B) 4 есе йсті.

C) 2 есе йсті.

D) изгермеді.

E) 8 есе йсті.
$$$ 77

4 ›±тты›тау открыткалары жЩне 4 мекен жай жазыл“ан конверт бар. Егер де ›арамастан открыткаларды конвертке салса›, Щр ›айсысы йз конвертіне тЇсу ы›тималдылы“ы ... теЈ болады:

A) 1/24.

B) 1/18.

C) 1/16.

D) 1/12.

E) 1/8.
$$$ 78

Сйреде кездейсо› ретпен 40 кітап жинал“ан. ОлардыЈ ішінде А.С. ПушкинніЈ 3-томды“ы да бар. Осы томдар нймірлерініЈ йсу ретімен солдан оЈ“а ›арай (›атарлас болуы шарт емес) орналасу ы›тимлдылы“ын мына“ан теЈ:

A) 1/6.

B) 1/8.


C) 1/16.

D) 1/12.

E) 1/40.
$$$ 79

3 тиын ла›тырылады. "Орел" немесе "решка" жа“ыныЈ тЇсуі теЈ ы›тималды деп болжай отырып, "решка" жа“ыныЈ 2-ден кем емес рет тЇсу ы›тималдылы:

A) 7/8.

B) 3/8.


C) 1/8.

D) 1/4.


E) 1/2.
$$$ 80

3 тиын ла›тырылады. "Орел" немесе "решка" жа“ыныЈ тЇсуі теЈ ы›тималды деп болжай отырып, "Орел" жа“ыныЈ 2-ден арты› емес рет тЇсу ы›тималдылы“ы:

A) 7/8.

B) 3/8.


C) 1/8.

D) 1/4.


E) 1/2.
$$$ 81

Максвелл таралуы – молекулалардыЈ ....... таралуы:

A) КеЈістікте.

B) Жылдамды› компоненттері бойынша.

C) Жылдамды› бойынша.

D) Координата бойынша.

E) Потенциалды› энергия бойынша.
$$$ 82

Гаусс таралуы – молекулалардыЈ ..... таралуы:

A) Жылдамды› бойынша.

B) Жылдамды› компоненттері бойынша.

C) Потенциалды› энергия бойынша.

D) Координата бойынша.

E) Биіктік бойынша.
$$$ 83

Больцман таралуы – молекулалардыЈ ...... таралуы:

A) Тек биіктік бойынша.

B) Тек ЖердіЈ тартылу йрісіндегі потенциалды› энергиясы бойынша.

C) Консервативті кЇштер йрісіндегі потенциалды› энергия бойынша.

D) Кинетикалы› энергия бойынша.

E) Жылдамды› бойынша.
$$$ 84

ГаздыЈ сипаттамалы› жылдамды›тарына жатады:

A) Тек орташа арифметикалы›.

B) Тек орташа квадратты›.

C) Тек ы›тимал.

D) Орташа арифметикалы›, орташа квадратты› жЩне ы›тимал.

E) Сипаттамалы› жылдамды›тар аталма“ан.
$$$ 85

Идеал газдыЈ ішкі энергиясы:

A) МолекулалардыЈ потенциалды› энергияларыныЈ ›осындысы.

B) МолекулалардыЈ кинетикалы› жЩне потенциалды› энергияларыныЈ ›осындысы.

C) МолекулалардыЈ кинетикалы› жЩне потенциалды› энергияларыныЈ айырымы.

D) МолекулалардыЈ кинетикалы› энергияларыныЈ ›осындысы.

E) Сырт›ы йрістегі потенциалды› энергиялардыЈ ›осындысы.
$$$ 86

Изохоралы› процесс Їшін термодинамиканыЈ бірінші бастамасыныЈ жазылуы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 87

Изобаралы› процесс Їшін термодинамиканыЈ бірінші бастамасыныЈ жазылуы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 88

Изотермиялы› процесс Їшін термодинамиканыЈ бірінші бастамасыныЈ жазылуы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 89

Бір атомды молекулалардан т±ратын газдар Їшін  = CP/CV мына“ан теЈ:

A) 1,67.

B) 1,4.


C) 1,33.

D) 1,5


E) 1,2.
$$$ 90

Екі атомды молекулалардан т±ратын газдар Їшін мына“ан теЈ:

A) 1,67.

B) 1,4.


C) 1,33.

D) 1,5.


E) 1,2.
$$$ 91

Кйп атомды (3-тен кем емес) молекулалардан т±ратын газдар Їшін мына“ан теЈ:

A) 1,67.

B) 1,4.


C) 1,33.

D) 1,5.


E) 1,2.
$$$ 92

Д±рыс ›атынасты кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 93

Бір моль идеал газдыЈ ішкі энергиясыныЈ (U) д±рыс формуласын кйрсетіЈіз:

A) .

B)

C)

D) .

E) .
$$$ 94

Адиабаталы› процесс Їшін термодинамиканыЈ бірінші бастамасыныЈ жазылуы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 95

Политропалы› процестіЈ аны›тамасы:

A) Политропалы› процесс – жылу сыйымдылы“ыныЈ йзгерісімен жЇретін на›ты процесс.

B) Политропалы› процесс – ортамен жылу алмасуынсыз жЇретін процесс.

C) Политропалы› процесс – т±ра›ты температурада жЇретін процесс.

D) Политропалы› процесс – т±ра›ты ›ысымда жЇретін процесс.

E) Политропалы› процесс – т±ра›ты жылу сыйымдылы“ымен жЇретін процесс.
$$$ 96

Идеал газ“а жасал“ан ›андай да бір процесс кезінде кйлем мен температура арасында“ы ›атынас V2T=сonst болды. Газ ›ысымы ›айлай йзгереді егер де оныЈ кйлемін 2 есе жо“арылатса:

A) 2 есе азаяды.

B) 4 есе жо“арылайды.

C) 4 есе тймендейді.

D) 8 есе жо“арылайды.

E) 8 есе жо“арылайды.
$$$ 97

Идеал газ“а жасал“ан ›андай да бір процесс кезінде ›ысым мен кйлем арасында“ы ›атынас PV3=сonst болды. Газ температурасы ›алай йзгереді егер де оныЈ кйлемін 2 есе жо“арылатса:

A) 2 есе тймендейді.

B) 2 есе жо“арылайды.

C) 4 есе тймендейді.

D) 4 есе жо“арылайды.

E) изгермейді.
$$$ 98

Излтермиялы› процесс кезінде идеал газдыЈ ішкі энергиясы ›алай йзгереді:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 99

ГаздыЈ молярлы› жылу сыйымдылы“ы нольге теЈ:

A) Изохоралы› процесс кезінде.

B) Изобаралы› процесс кезінде.

C) Изотермиялы› процесс кезінде.

D) Адиабаталы› процесс кезінде.

E) Политропалы› процесс кезінде.
$$$ 100

ГаздыЈ молярлы› жылу сыйымдылы“ы шексіздікке ±мтылады:

A) Изохоралы› процесс кезінде.

B) Изобаралы› процесс кезінде.

C) Изотермиялы› процесс кезінде.

D) Адиабаталы› процесс кезінде.

E) Политропалы› процесс кезінде.
$$$ 101

Суретте жылу машынасыныЈ ж±мыс істеу процесінде газ“а жасал“ан циклдыЈ диаграммасы келтірілген 1-4 жЩне 2-3 бйліктері адиабата. љай бйлікер ›ыздыр“ыштан ж±мысты› денеге жылу берілу процесіне сЩйкес келеді:


A) 1–2.

B) 2–3.


C) 3–4.

D) 4–1.


E) 1–2 жЩне 2–3.
$$$ 102

ТермодинамиканыЈ II-ші бастмасыныЈ д±рыс емес т±жырымдамасын кйрсетіЈіз:

A) Жылу машинасы суыт›ышсыз ж±мыс жасамайды.

B) Жылу машинасыныЈ п.Щ.к. 1 теЈ болуы мЇмкін емес.

C) Абсолютті нольге жету мЇмкін емес.

D) Жылу азыра› ›ыздырыл“ан денеден кйбірек ›ыздырыл“ан денеге йз бетінше йтуі мЇмкін емес.

E) Жылу машинасы тура цикл бойынша ж±мыс жасайды.
$$$ 103

љыздыр“ыш температурасы 8270С жЩне суыт›ыш температурасы 270С болатын идеал жылу машинасы ие болатындай п.Щ.к. ба“ала:

A) 73%.

B) 97%.


C) 37%.

D) 100%.


E) 27%.
$$$ 104

Суыт›ыш машина ... ж±мыс жасайды:

A) Тура цикл бойынша.

B) Кері цикл бойынша.

C) Карно циклы бойынша.

D) Жылу бергішсіз.

E) Жылу ›абылда“ышсыз.
$$$ 105

Молярлы› жылу сыйымдылы›тыЈ йлшем бірлігі:

A) Дж/кг.

B) Дж/К.


C) Дж/(моль К).

D) Дж/моль.

E) Дж/(кг К).
$$$ 106

Энтропия т±ра›ты:

A) Изотермиялы› процесте.

B) Изохоралы› процесте.

C) Изобаралы› процесте.

D) Адиабаталы› процесте.

E) љайтымды адиабаталы› процесте.
$$$ 107

издік диффузияныЈ стационар теЈдеуі былай йрнектеледі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 108

Т±т›ырлы› теЈдеуі былай йрнектеледі:

м±нда“ы k – молекулалар тасымалдайтын импульс.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


$$$ 109

Жылу йткізгіштіктіЈ стационар теЈдеуі былай йрнектеледі:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 110

Тйменде келтірілген т±жырымдаманыЈ ›айсысы д±рыс емес:

A) Газдар йздерін сынды› температурадан тймен температурада на›ты газ ретінде ±стайды.

B) Газдар йздерін сынды› температурадан жо“ары температурада на›ты газ ретінде ±стайды.

C) На›ты газдыЈ кЇйі Ван-дер-Ваальс теЈдеуімен сипатталады.

D) Ван-дер-Ваальс теЈдеуі газдарды да, с±йы›тарды да сипаттайды.

E) Ван-дер-ВаальстіЈ эксперименттік изотермалары екі фазалы жЇйелерді де сипаттайды.

$$$ 111


На›ты газды дроссельдеу Щдісімен адиабаталы› ±л“айту кезінде:

A) Температура Щрдайым йседі.

B) Температура Щрдайым тймендейді.

C) Температура йзгермейді.

D) Температура йзгерісініЈ сипаты газдыЈ бастап›ы кЇйінен тЩуелді.

E) Энтропия тймендейді.


$$$ 112

Ван-дер-Ваальс теЈдеуініЈ д±рыс йрнегін кйрсетіЈіз (М - газ маcсасы):A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 113

Ван-дер-Ваальс газыныЈ ішкі энергиясы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 114

С±йы›тыЈ беттік ›абатында“ы молекулалар .... энергия“а ие:

A) Ішіндегідей.

B) Ішіндегіден арты›.

C) Ішіндегіден аз.

D) Б±л с±ра››а бір жа›ты жауап беру мЇмкін емес.

E) Ішіндегіден ана“±рлым аз.
$$$ 115

Сабын ›абырша“ыныЈ ішіндегі ›ысым:

A) Атмосфералы››а теЈ.

B) Атмосфералы›тан Їлкен.

C) Атмосфералы›тан тймен.

D) ОныЈ йлшемінен тЩуелді емес.

E) илшеміне байланысты атмосфералы› ›ысымнан тймен жЩне жо“ары болуы мЇмкін.
$$$ 116

Лапласс ›ысымы пайда болады:

A) С±йы› беті жазы› бол“ан кезінде.

B) С±йы› беті тек сфералы› пішінінде бол“анда.

C) Тек сабын ›абырша“ында.

D) Бетті тек цилиндрлік пішінінде бол“анда.

E) Беттік ›абаттыЈ кез келген имек пішінінде.
$$$ 117

С±йы›тыЈ беттік керілу коэффициенті ... тЩуелді:

A) Тек с±йы› тегіне.

B) Тек температура“а.

C) Тек ›оспа“а.

D) Тек с±йы› немен жанас›анына.

E) С±йы› тегіне, температура“а, ›оспа“а жЩне с±йы›тыЈ жанасуына.
$$$ 118

Симметрия элементтеріне жатады:

A) Тек симметрия центрі.

B) Тек симметрия жазы›ты“ы.

C) Тек симметрия осі.

D) Симметрия центрі, осі жЩне жазы›ты“ы.

E) Симметрия б±рышы.
$$$ 119

КристалдардыЈ симметрия осініЈ ›андай реттілігі жо›.

A) Бірінші.

B) Екінші.

C) ®шінші.

D) Тйртінші.

E) Бесінші.
$$$ 120

Дюлонг пен Пти заЈы бойынша химиялы› ›арапайым кристалдардыЈ молярлы› жылу сыйымдылы“ы (классикалы› теорияда) мына фломуламен аны›талады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 121

ЭлектростатиканыЈ негізгі заЈына ... жатады:

A) Кулон заЈы.

B) Остроградский – Гаусс теоремасы.

C) Заряд›а Щсер ететін біртекті йрістіЈ кЇшін аны›тайтын заЈ

D) Заряд›а Щсер ететін біртекті емес йрістіЈ кЇшін аны›тайтын заЈ.

E) Е /4πεε0) Е=qq0*r/r3 .
$$$ 122

Берілген нЇктедегі электростатикалы› йрістіЈ потенциалы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 123

Тймендегі келтірілген ›андай йрнек бойынша зарядтал“ан конденсатордыЈ энергиясын есептеуге болады:

A) .

B) .

C) .

D)

E) W=ε φ/2С.
$$$ 124

Джоуль-Ленц заЈыныЈ дифференциалдыЈ формасын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C)

D)

E) .


$$$ 125

КирхгофтыЈ бірінші ережесініЈ салдары ретінде ... алу“а болады:

A) ЭнергияныЈ са›талу заЈын.

B) МассаныЈ са›талу заЈын.

C) ЗарядтыЈ са›талу заЈын.

D) ИмпульстіЈ са›талу заЈын.

E) ФотонныЈ са›талу заЈын.
$$$ 126

ТоктыЈ магнит моменті ›алай ба“ыттал“ан:

A) Сурет жазы›ты“ына перпендикуляр ба“ыттал“ан.

B) Сурет жазы›ты“ына перпендикуляр бізден Щрі ›арай ба“ыттал“ан.

C) Са“ат тілініЈ жЇрісімен ба“ыттас.

D) Са“ат тілініЈ жЇрісіне ›арама-›арсы.

E) Ешкандай ба“ыты жо›.
$$$ 127

Вакуумда“ы тогы бар т±з йткізгіштіЈ r ара›ашы›ты›та жат›ан, нЇктеніЈ магнит индукциясы ›андай формула бойынша есептелінеді:

A) .

B)

C) B= .

D) соs .

E) .
$$$ 128

Электромагниттік индукция заЈына механикада“ы ›андай заЈ сЩйкес келеді:

A) НьютонныЈ екінші заЈы.

B) НьютонныЈ бірінші заЈы.

C) НьютонныЈ Їшінші заЈы.

D) ИмпульстіЈ са›талу заЈы.

E) ЭнергияныЈ са›талу зыЈы .
$$$ 129

Айнымалы то› тізбегіндегі амперметр ... йлшейді:

A) То› кЇшініЈ лездік мЩнін.

B) Ток кЇшініЈ орташа мЩнін.

C) Ток кЇшініЈ “мах” мЩнін.

D) Ток кЇшініЈ “міn” мЩнін.

E) Ток кЇшініЈ Щсер ететінін мЩнін.
$$$ 130

Таза жартылай йткізгіш ...

A) р –п йткізгіштікке ие болады.

B) Температура“а тЩуелді.

C) Р тЇрлі йткізгіштікке ие болады.

D) п тЇрлі йткізгіштікке ие болады .

E) Ионды› йткізгіштікке ие болады.
$$$ 131

Магнит индукция векторыныЈ тЇсу б±рышыныЈ тангенісі мен сыну б±рышыныЈ тангенстерініЈ ›атынасы неге теЈ болады:

A)

B)

C) .

D) tg α2/tgα1= m2/m1.

E)д±рысы жо›.
$$$ 132

Тйменде келтірілген йрнектердіЈ ›айсысы СИ-системасында“ы Кулон заЈыныЈ вакуммда“ы тЇрін береді:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 133

Остроградский-Гаусс теоремасы бойынша ... а“ынын аны›тайды:

A) Бет ар›ылы йтетін электростатикалы› йрістіЈ кернеулік векторыныЈ.

B) Кез келген т±йы› бет ар›ылы йтетін электростатикалы› йріс кернеулік векторыныЈ.

C) Тек сфералы› бет ар›ылы йтетін электростатикалы› йріс кернеулік векторыныЈ.

D) Тек цилиндрлік бет ар›ылы йтетін кернеулік векторыныЈ.

E) Т±йы› контур бойынша алын“ан электр индукция векторыныЈ циркуляциясыныЈ.
$$$ 134

Егер йткізгішті электр йрісіне орналастырса›, онда:

A) Ол зарядталады.

B) ЗарядтардыЈ бйлінуі жЇріп, йткізгіш ішіндегі йріс кернеулігі 0-ге теЈ болады.

C) иткізгіш ішіндегі йріс кернеулігі азаяды.

D) иріс кернеулігі т±ра›ты болады.

E) иткізгіш ішіндегі йріс потенциалы 0-ге болады.
$$$ 135

Тймендегі ›андай формула бойынша лездік индукциялы› электро›оз“аушы кЇшті есептеуге болады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 136

Умов – Пойнтинг векторы ›андай формула бойынша йрнектеледі:

A)

B)

C)

D)

E)
$$$ 137

Бірінші ретті йткізгішке ... жатады:

A) Металдар мен электролиттер.

B) Электролиттер мен газдар.

C) Металдар мен жартылай йткізгіштер.

D) Металдар.

E) Металдар мен иондар.
$$$ 138

МаксвеллдіЈ дифференциялды› теЈдеуініЈ формасы- ол:

A) .

B) , , , .

C) , , , .

D) , , , .

E) , , .
$$$ 139

Тербелмелі контурда“ы йшпейтін еркін тербелістіЈ теЈдеуі … жазылады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 140

Максвелл енгізген ы“ысу то“ы дегеніміз:

A) Кез-келген то›.

B) КЩдімгі йткізгіштік то›.

C) ЭлектрондардыЈ орын ауыстыруынан туындайтын то›.

D) ИондардыЈ орын ауыстыруынан туындайтын то›.

E) Электро индукция векторыныЈ уа›ыт бойынша йзгеруінен туындайтын ток.
$$$ 141

Таза жартылай йткізгіштердіЈ электрлік йтімділігі температура“а байланысты ›алай йзгереді:

A) Температура жо“арыла“анда йседі.

B) Температура жо“арыла“анда кемиді.

C) Температура“а тЩуелсіз.

D) ите Щлсіз, тЩуелді.

E) Суыт›анда кеміп барып, йседі.
$$$ 142

Электролиттердегі ток тасымалдаушылар“а ... жатады:

A) ОЈ ж/е теріс иондар.

B) Электрондар.

C) Иондар мен кемтіктер.

D) Электрондар мен иондар.

E) Электрондар мен кемтіктер.
$$$ 143

Электролиттердегі токтыЈ ты“ызды“ы ›алай аны›талады:

A) .

B) .

C) .

D)

E) Бас›аша жолмен.
$$$ 144

Тйменде келтірілген йрнектердіЈ ›айсысы ар›ылы электростатикалы› йрістіЈ кернеулігін кезкелген орта Їшін есептеп шы“ару“а болады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 145

иткізгіштіЈ электр сиымдылы“ы кезкелген ортада ›андай формула бойынша есептелінеді?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 146

Электромагниттік тол›ынныЈ йшу декременті:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 147

Ом заЈыныЈ дифференциалды› формасын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 148

Лоренц кЇшініЈ формуласыныЈ д±рыс йрнегін кйрсет:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 149

љандай заттарды диамагнит заттар деп атайды:

A) Магнит йтімділігі .

B) Магнит йтімділігі .

C) Магнит йтімділігі .

D) Магнит йтімділігі .

E) Магнит йтімділігі .
$$$ 150

Магнит йрісін не ту“ызады:

A) Магнит зарядтары.

B) Тынышты›та т±р“ан зарядтал“ан бйлшектер.

C) Тек тынышты›та т±р“ан оЈ зарядтал“ан бйлшектер.

D) Тек тынышты›та т±р“ан теріс зарядтал“ан бйлшектер.

E) Электр тогы.
$$$ 151

Айнымалы ток тізбегі Їшін Ом заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 152

Электормагниттік йріс дегеніміз:

A) Электростатикалы› жЩне магнит йрістерініЈ ›осындысы.

B) Кез келген электр жЩне магнит йрістерініЈ жиынты“ы.

C) Айнымалы электр жЩне магнит йрістерініЈ жиынты“ы.

D) љоз“алмайтын зарядтыЈ йрісі.

E) Бір›алыпты ›оз“ал“ан зарядтыЈ йрісі.
$$$ 153

Электромагниттік тол›ын ол:

A) Электромагниттік йріс.

B) КеЈістікте на›ты жылдамды›пен таралатын электромагниттік йріс.

C) Электр жЩне магнит йрістерініЈ жиынты“ы.

D) Электростатикалы› жЩне магнит йрістерініЈ жиынты“ы.

E) Т±ра›ты электр йрісі тудыратын тол›ын.
$$$ 154

љандай тЩсіл ар›ылы жартылай йткізгіштерде басым электронды йткізгіштік ... жасалады:

A) љыздыру.

B) Суыту.

C) Менделеев таблицасында“ы ауыспалы валентті элементтерді ендіру жолымен.

D) Донорлы› ›оспа ендіру.

E) Акцепторлы› ›оспа ендіру.
$$$ 155

Конденсатор ›андай тізбекте ... ток йткізеді:

A) Т±ра›ты ток тізбегінде.

B) Т±ра›ты ток тізбегінде ток йткізбейді.

C) Айнымалы ток тізбегінде.

D) Айнымалы ток тізбегінде токты жартылай йткізеді.

E) Еш›андай тізбекте ток йткізбейді.
$$$ 156

Кез-келген нЇктелік зарядтыЈ йрісініЈ ›±йыны (циркуляциясы):

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 157

Конденсатор сыйымдылы“ына энергетикалы› аны›тама беруге бола ма:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 158

Холл эффектісін пайдалана отырып ... аны›тау“а болады:

A) иткізгіштен бйлініп шы“атын жылу мйлшерін.

B) иткізгіштіЈ суыну дЩрежесін.

C) иткізгіш ±шында“ы потенциал айырымдарын.

D) Заряд тасымалдаушылардыЈ таЈбасын.

E) Ампер кЇшін.
$$$ 159

теЈдеуі магнит индукция сызы“ыныЈ ›андай формада болатынды“ын кйрсетеді:

A) Ашы›.

B) Жартылай ашы›.

C) Т±йы›.

D) Жартылай т±йы›.

E) Еш›андай уа›ытта т±йы› болмайтынды“ын кйрсетеді.


$$$ 160

Берілген нЇктеге орналастырыл“ан оЈ заряд›а Щсер ететін электр йрісін кЇштік сипаттамасын беретін физикалы› шаманы ›алай деп атайды.

A) Потенциал.

B) Электрлік т±ра›ты.

C) Кернеулік.

D) ОртаныЈ диэлектрлік т±ра›тысы.

E) Электр индукция векторы.
$$$ 161

Электростатикалы› йрістіЈ энергетикалы› сипаттамасына не ... жатады:

A) Кернеулік.

B) Электроиндукция векторы.

C) Кез- келген бет ар›ылы йтетін электр индукция векторыныЈ а“ыны.

D) Т±йы› бет ар›ылы йтетін электростатикалы› индукция векторыныЈ а“ыны .

E) Потенциал.
$$$ 162

Конденсатор дегеніміз ол:

A) Зарядтал“ан екі пластинка жиынты“ы.

B) Біртекті зарядтармен зарядтал“ан екі пластинка жиынты“ы.

C) ШртЇрлі зарядтармен зарядтал“ан екі пластинка жиынты“ы.

D) Зарядтал“ан екі концентрлі сфералар жиынты“ы.

E) Зарядтары бірдей таЈбалары ЩртЇрлі зарядтармен зарядтал“ан кез- келген екі йткізгіш жиынты“ы.
$$$ 163

Тербеліс контурында“ы еркін тербелістіЈ периоды мына ... формуламен аны›талады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 164

Электромагниттік тол›ынды шы“арушы ретінде … пайдалану“а болады:

A) Жабы› тербелмелі контурды.

B) Ашы› тербелмелі контурды.

C) Кез-келген тербелмелі контурды.

D) Тынышты›та т±р“ан зарядты.

E) Бір ›алыпты ›оз“алатын зарядты.
$$$ 165

Электромагниттік тол›ын бейтарап ток йткізбейтін ортада … таралады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 166

Газдардыњ меншікті электр µткізгіштігі ... формула бойынша аныќталады:

A) .

B) ).

C) .

D) .

E) .
$$$ 167

Электр диполін электростатикалы› йріске енгізгенде о“ан Щсер ететін кЇш моментініЈ йрнегін кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 168

Диэлектр орналастыр“ан ортаныЈ электр ы“ысу векторы D:

A) .

B) .

C) .

D) .

E)Д±рыс жауабы келтірілмеген.
$$$ 169

Ортада“ы магнит йрісі ушін толы› то› заЈы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 170

Электростатикалы› йрістіЈ энергиясыныЈ кйлемдік ты“ызды“ы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 171

ТранформатордыЈ ж±мысы ... негізделген:

A) Заряд ›оз“алысына.

B) Маиа ›оз“алысына.

C) ЗарядтардыЈ йзара Щсерлесуіне.

D) изараиндуктивтілікке.

E) Магнит йрісініЈ энергиясына.
$$$ 172

Магнит йрісініЈ энергиясы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 173

Айнымалы токтыЈ эффективтілік мЩні:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 174

Вакумда“ы электромагниттік тол›ынныЈ жылдамды“ы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 175

Айнымалы ток кйзіндегі кернеу резонансы шарты:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 176

Электролиз Їшін Фарадей заЈы ›андай йрнекпен йрнектеледі :

A) m=(k+1)It.

B) m=kt/T.

C) m=Kiδ.

D) m=kIt.

E) m=kI/t.
$$$ 177

Ампер кЇшініЈ йрнегі ›айсысы:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 178

љандай йрісте Лармор прецессиясы бай›алады:

A) Тартылу йрісінде.

B) Электр йрісінде.

C) Ядролы› кЇш йрісінде.

D) Инерция кЇші йрісінде.

E) Магнит йрісінде.
$$$ 179

Айналмалы ток тізбегіндегі орташа ›уаттыЈ шамасы мына йрнектермен есептелінеді:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 180

љ±йынды электр йрісін ....... тудырады:

A) Магнит индукциясы.

B) Остроградский – Гаусс теоремасы.

C) Био – Савара – Лаплас заЈы.

D) Магнит ›оз“аушы кЇші.

E) Тынышты›та т±р“ан электр заряды.
$$$ 181

Электромагниттік тол›ынныЈ , жЩне векторлары бір-біріне ›атысты ›алай орналас›ан:

A) пен ›арама-›арсы ба“ыттал“ан, олар“а перпендикуляр.

B) жЩне параллель, олар“а перпендикуляр.

C) жЩне ›арама-›арсы ба“ыттал“ан, векторы векторына параллель.

D) , жЩне йзара перпендикуляр.

E) , жЩне йзара параллель.
$$$ 182

љандай шарттар кезінде толы› ішкі ша“ылу бай›алады:

A) Оптикалы› ты“ыз ортадан оптикалы› сирек орта“а жары› тЇскен кезде.

B) Егер орталардыЈ бйліну шекарасы болмаса.

C) Жары› оптикалы› сирек ортадан оптикалы› ты“ыз орта“а тЇскенде.

D) ТЇсу б±рышы ша“ылу б±рышына теЈ бол“ан кезде.

E) Егер орталардыЈ бйліну шекарасы болса.
$$$ 183

遯魏蟻 縯晤›ты“ы дегеніміз - б±л:

A) Ли暲陝ûЈ фокусы ар›ылы оныЈ бас оптикалы› осіне перпендикуляр йтетін жазы›ты›.

B) Ж燮û› сЩулесініЈ ба“ыты мен кристалдыЈ оптикалы› осі ар›ылы йтетін жазы›ты›.

C) Э音攸ð 橓攸典û æЩне сЩуле ар›ылы йтетін жазы›ты›.

D) Т儼悚蹂增儼 牒裔證 小遭彦 ìЩнге ие болатын нЇктелердіЈ геометриялы› орны.

E) П鏑ÿ鳥裔桎遭陝 йтетін жары›ты поляризациялау жазы›ты“ы.
$$$ 184

Оптикалы› жол ±зынды“ы ›алай аны›талады:

A)

B)

C)

D)

E) .
$$$ 185

Жары›талынудыЈ йлшем бірлігін кйрсетіЈіз:

A) Кд.

B) Лм.


C) Вт.

D) Лк.


E) Лм/м2.
$$$ 186

Жары› а“ыныныЈ йлшем бірлігін кйрсетіЈіз:

A) Кд.

B) Лм.


C) Вт.

D) Лк.


E) Лм/м2.
$$$ 187

НЇктелік жары› кйзініЈ жары›талыну йрнегін кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D)

E)
$$$ 188

Жары› а“ыныныЈ денелік б±рыш›а ›атынасы:

A) Жары›тану ай›ынды›.

B) Жар›ырау.

C) Жары› а“ыны.

D) Жары›тану.

E) Жары› кЇші.
$$$ 189

Фокаль жазы›ты“ы дегеніміз – б±л:

A) ЛинзаныЈ фокусы ар›ылы оныЈ бас оптикалы› осіне перпендикуляр йтетін жазы›ты›.

B) Жары› сЩулесініЈ ба“ыты мен кристалдыЈ оптикалы› осіар›ылы йтетін жазы›ты›.

C) Электр векторы жЩне сЩуле ар›ылы йтетін жазы›ты›.

D) Тербелістер фазасы бірдей мЩнге ие болатын нЇктелердіЈ геометриялы› орны.

E) Поляризатордан йтетін жары›ты поляризациялау жазы›ты“ы.
$$$ 190

Барлы› жары› тол›ындарыныЈ ішіндегі ›алыпты дисперсиясы бар ортада таралу жылдамды“ы Їлкен сЩулені атаЈыз

A) Сары

B) Жасыл


C) Кйк

D) љызыл


E) КЇлгін
$$$ 191

Мынадай шарттар орындал“анда екі жары› тол›ындары когерентті деп аталады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 192

Сыну кйрсеткіштері n1 жЩне n2 болатын орталардан йтетін екі жары› тол›ыныныЈ оптикалы› жол айырымы неге теЈ болады:

A) .

B)

C) .

D) .

E) .
$$$ 193

Егер фазалар айырымы 0,6 болса, затта“ы екі когерентті монохромат тол›ындардыЈ оптикалы› жол айырымы ›андай болады:

A) 0,6.

B) 0,3.


C) 0,4.

D) 0,5.


E) 0,35.
$$$ 194

Жары› оптикалы› жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы ар›ылы йтеді. АлмаздыЈ сыну кйрсеткіші 2,42. ПластинканыЈ ›алыЈды“ын табыЈыз:

A) 1мм.

B) 2 мм.


C) 3 мм.

D) 4 мм.


E) 5 мм.
$$$ 195

Интерференциялы› максимум шартын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 196

Интерференциялы› минимум шартын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 197

Айнаны -›а б±р“анда, одан ша“ыл“ан кЇн сЩулесі ›андай б±рыш›а б±рылады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 198

Электромагниттік тол›ынныЈ , жЩне векторлары бір-біріне ›атысты ›алай орналас›ан:

A) пен ›арама-›арсы ба“ыттал“ан, олар“а перпендикуляр.

B) жЩне параллель, олар“а перпендикуляр.

C) жЩне ›арама-›арсы ба“ыттал“ан, векторы векторына параллель.

D) , жЩне йзара перпендикуляр.

E) , жЩне йзара параллель.
$$$ 199

Тйменде келтірілген ›±былыстардыЈ ›айсысы жары› дифракциясын тЇсіндіре алады: 1- сабын жЩне май ›абыршы“ыныЈ кемпір›оса›ты› тЇсі, 2 - геометриялы› кйлеЈке айма“ына жары› сЩулелердіЈ таралуы, 3 - Комптон эффектісі, 4 - кйлеЈкеніЈ жЩне жартылай кйлеЈкеніЈ пайда болуы:

A) Тек 1 “ана.

B) 1 жЩне 2.

C) Тек 2 “ана.

D) Тек 3 ›ана.

E) Тек 4 ›ана.
$$$ 200

Периоды d дифракциялы› тор, тол›ын Їзынды“ы жары› шо“ымен тік ба“ытта жары›тандырылды. Тйменде келтірілген йрнектердіЈ ›айсысы бірінші бас максимум бай›алатын б±рышын аны›тайды?

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 201

А› жары› дйЈгелек саЈылау ар›ылы йткен кезде дифракциялы› бейне бай›алады. Дифракциялы› бейне центрінде не бай›алады:

A) А› да›.

B) КЇЈгірт да›.

C) Тесік мйлшеріне байланысты не а›, не кЇЈгірт да›.

D) Еш нЩрсе бай›алмайды.

E) Ай›ын да› бай›алады.
$$$ 202

Жазы› тол›ын Їшін ФренельдіЈ m-нші зонасыныЈ радиусын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) R=Ф/S.
$$$ 203

Ені а-“а теЈ саЈылау“а тік тЇскен жары› кезіндегі дифракциялы› максимум шартын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 204

Ені а-“а теЈ саЈылау“а тік тЇскен жары› кезіндегі дифракциялы› минимум шартын кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 205

Дифракциялы› тордыЈ спектріндегі еЈ аз ауыт›у“а ›андай сЩуле ±шырайды:

A) КЇлгін.

B) љызыл.

C) Жасыл.

D) Кйгілдір.

E) Кйк.
$$$ 206

Дифракциялы› тор“а тік ба“ытта тол›ын Їзынды“ы 0,5 мкм жары› тЇсіп т±р. ТордыЈ периоды 2 мкм. Осы тордыЈ кймегімен ба›ыланатын спектрдіЈ еЈ Їлкен рет саны неге теЈ:

A) 2.

B) 3.


C) 4.

D) 5.


E) 6.
$$$ 207

ТаралатыЈ тол›ын фронтыныЈ орналасуы уа›ыттын кез келген мезгілінде барлы› екінші ретті тол›ындардыЈ жанама беті ретімен аны›талуы мЇмкін, бірінші фронттын жеткен Щр бір нЇктесі екінші ретті тол›ындар кйзі ретінде болады. Б±л:

A) ГалилейдіЈ салыстырмалылы› принципі.

B) Жары› жылдамды“ыныЈ инварианттылы“ы принципі.

C) Паули принципі.

D) Гюйгенс-Френель принципі.

E) Гюйгенс принципі.
$$$ 208

Френель теориясы бойынша, тол›ын шебі белгілі бір йлшеммен са›иналы зоналар“а бйлінеді жЩне онда кйршілес зоналардыЈ шебінен ба›ылау нЇктесіне дейінгі ›ашы›ты›тыЈ ... айырмашылы“ы болуы тиіс:

A) 3 -“а.

B) 2 -“а.

C) -“а.

D) /2-ге.

E) /3-ке .
$$$ 209

Кристалдарда .... бай›алады:

A) Кйрінетін жары›тыЈ дифракциясы.

B) Рентген сЩулелерініЈ дифракциясы.

C) УльтракЇлгін сЩулелердіЈ дифракциясы.

D) Радиоактивті сЩулелердіЈ дифракциясы.

E) Жылулы› сЩулелердіЈ дифракциясы.
$$$ 210

ТаралатыЈ тол›ын фронтыныЈ Щр бір нЇктесі екінші ретті когерентті тол›ындар кйзі болады. Б±л:

A) ГалилейдіЈ салыстырмалылы› принципі.

B) Жары› жылдамды“ыныЈ инварианттылы› принципі.

C) Паули принципі.

D) Гюйгенс-Френель принципі.

E) Гюйгенс принципі.
$$$ 211

Таби“и жары› диэлектрикке Брюстер б±рышымен тЇскен кезде:

A) Ша“ыл“ан сЩуле жартылай поляризациялан“ан болады.

B) Ша“ыл“ан сЩуле толы› поляризациялан“ан болады.

C) Сын“ан сЩуле толы› поляризациялан“ан болады.

D) Сын“ан сЩуле максимал поляризациялан“ан болады.

E) Ша“ыл“ан жЩне сын“ан сЩулелер толы› поляризациялан“ан болады.
$$$ 212

Периоды d дифракциялы› тор“а, тол›ын Їзынды“ы жары› шо“ымен тік ба“ытта жары›тандырылды. Тйменде келтірілген йрнектердіЈ ›айсысы бірінші бас максимум бай›алатын б±рышын аны›тайды

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 213

Суда“ы ›ызыл (›) жЩне кЇлгін (к) сЩулелердіЈ таралу жылдамды“ын салыстырыЈыз.

A) жауап біреу “ана емес:

B)

C) .

D)

E) ..
$$$ 214

Нормаль дисперсия ›алай аны›талады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 215

Жары› векторы тербелістерініЈ ба“ыттары ›андай да бір жолмен реттелген болса, онда м±ндай жары›:

A) Таби“и.

B) Поляризациялан“ан.

C) Кйрінетін.

D) Поляризацияланба“ан.

E) Кйрінбейтін.
$$$ 216

Поляризациялан“ан жары› интенсивтігін .... бойынша аны›тау“а болады:

A) Ньютон заЈы.

B) Ом заЈы.

C) Малюс заЈы.

D) Бугер заЈы.

E) Брюстер заЈы.
$$$ 217

Жары›тыЈ поляризациялану жазы›ты“ын б±ру“а ›абілеттілігі бар заттар ›алай аталады:

A) Оптикалы› активті.

B) Оптикалы› активті емес.

C) Ферромагнетиктер.

D) Шалайткізгіштер.

E) Радиоактивті.
$$$ 218

Абсолют ›ара дененіЈ ж±ту коэффициенті неге теЈ болады

A) 0.

B) 1.


C) 2.

D) 3.


E) 4.
$$$ 219

Температурасын 2 есе арттыр“анда абсолют ›ара дененіЈ энергетикалы› жары›тануы ›анша есе йзгереді:

A) 2 есе артады.

B) 4 есе арттады.

C) 6 есе артады.

D) 8 есе артады.

E) 16 есе артады.
$$$ 220

Абсолют ›ара дене Їшін ВинніЈ ы“ысу заЈын аны›таЈыз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 221

Тйменде келтірілген физикалы› ›±былыстардыЈ ›айсысында жары›тыЈ корпускулалы› ›асиеттері білінеді:

A) Фотоэффект.

B) Жары›тыЈ Їйектелуі.

C) Жары›тыЈ дифракция ›±былысы.

D) Интерференция ›±былысы.

E) Дисперсия ›±былысы.
$$$ 222

Сырт›ы фотоэффекті Їшін Эйнштейн теЈдеуін кйрсетіЈіз:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 223

Шашырау б±рышы ... болса, онда комптонды› шашырау кезінде тол›ын ±зынды“ы максимал йзгеріске ±шырайды:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 224

ДененіЈ энергетикалы› жар›ырауыныЈ оныЈ ж±ту коэффициентіне ›атынасы, дененіЈ материалына байланысты емес жЩне температура мен жиіліктіЈ функциясы болып табылатын ›ара дененіЈ энергетикалы› жар›ырауына теЈ. Б±л:

A) Ом заЈы.

B) Стефан-Больцман заЈы.

C) Кирхгоф заЈы.

D) Малюс заЈы.

E) Вин заЈы.
$$$ 225

ЗаттыЈ еркін электрондарынан Їзын тол›ынды сЩулелердіЈ серпімді шашырауы кезінде олардыЈ тол›ын ±зынды“ыныЈ йзгеруі ... деп аталады:

A) Керр эффектісі.

B) Холл эффектісі.

C) Комптон эффектісі.

D) Сырт›ы фотоэффект.

E) Ішкі фотоэффект.
$$$ 226

Таби“и жары›ты жазы› поляризациялан“ан жары››а айналдыратын ›±рал … деп аталады

A) спектрометр

B) интерферометр

C) дифракциялы› тор

D)& поляризатор

E) анализатор
$$$ 227

°зынды› бірлігіне келетін дифракциялы› тор саЈылауларыныЈ саны 250 рет/мм. ТордыЈ периодын аны›таЈыз:

A) 4 мкм.

B) 250 мкм.

C) 25 мкм.

D) 40 мкм.

E) 400 мкм.
$$$ 228

Егер ауданы бірінші Френель зонасына теЈ саЈылауы бар мйлдір емес экранмен тол›ын фронты жабылса, онда ба›ылау нЇктесінде жары› тол›ыныныЈ интенсивтілігі ›алай йзгереді:

A) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) изгермейді.

D) 4 есе артады.

E) 4 есе кемиді.
$$$ 229

ирнектердіЈ ›айсысы затта“ы жары› ж±тылуын сипаттайды (Бугер заЈы):

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 230

Белгілі бір температура кезінде абсолют ›ара дененіЈ шы“ару спектріндегі максимум max=482 нм тол›ын ±зынды“ы сЩйкес келеді. Температура екі есе арт›ан болса, онда max ›андай болады:

A) 482 нм.

B) 964 нм.

C) 241 нм.

D) 500 нм.

E) 650 нм.
$$$ 231

ТЇскен жары›тыЈ тол›ын ±зынды“ын екі есе кеміткен кезде, фотондардыЈ энергиясы ›алай йзгереді:

A) 2 есе кемиді.

B) 4 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) есе кемиді.

E) изгермейді.
$$$ 232

ТЇсу б±рышын 50-›а кеміткен кезде жазы› айна“а тЇскен сЩуле мен ша“ыл“ан сЩулелердіЈ арасында“ы б±рыш ›алай йзгереді:

A) 2,50-›а кемиді.

B) 50-›а кемиді.

C) 100-›а кемиді.

D) 50-›а артады.

E) 100-›а артады.
$$$ 233

Параллель сЩулелер шо“ы линза“а оныЈ бас оптикалы› осіне ›андай да бір б±рыш жасай тЇседі. Линзадан йткеннен кейін олар ›ай жерде ›иылысады:

A) ЛинзаныЈ фокусында.

B) Шексіздікте.

C) МЇлдем ›иылыспайды.

D) ЛинзаныЈ фокаль жазы›ты“ында.

E) ЛинзаныЈ екі еселенген фокусында.
$$$ 234

Жары› векторы тербелістерініЈ ба“ыттары ›андай да бір жолмен реттелген болса, онда м±ндай жары›

A) Таби“и

B) Поляризациялан“ан

C) Кйрінетін

D) Поляризацияланба“ан

E) ЖауаптардыЈ ішінде д±рысы жо›
$$$ 235

Суретте ЩртЇрлі температура Їшін абсолют ›ара дененіЈ сЩулелену ›абілеттілігініЈ тол›ын ±зынды“ына тЩуелділігі берілген. ЕЈ тймен температура“а сЩйкес келетін ›исы›ты атаЈыз:

A) 1.

B) 2.


C) 3.

D) 4.


E) 5.
$$$ 236

Мына формуланыЈ ›айсысы абсолют ›ара дене Їшін Стефан-Больцман заЈын йрнектейді:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 237

Фотоэффекті Їшін Эйнштейн теЈдеуініЈ негізінде ›андай заЈ жатыр:

A) ИмпульстіЈ са›талу заЈы.

B) ЭнергияныЈ са›талу заЈы.

C) Импульс моментініЈ са›талу заЈы.

D) НьютонныЈ екінші заЈы.

E) Масса мен энергияныЈ йзара байланыс заЈы.
$$$ 238

Интерференция кезінде ›алыЈды“ы бірдей жола›тар:

A) Сынадан пайда болады.

B) љалыЈды“ы бірдей ›абыршы›тан пайда болады.

C) Су бетінен пайда болады.

D) Френель айналарынан туындайды.

E) Френель бипризмаларынан туындайды.
$$$ 239

Интерференция кезінде кйлбеулігі бірдей жола›тар:

A) Сынадан пайда болады.

B) љалыЈды“ы бірдей жазы›параллель пластиналардаЈ.

C) Су бетінен пайда болады.

D) Френель айналарынан туындайды.

E) Френель бипризмаларынан туындайды.
$$$ 240

Жары› дисперсиясы дегеніміз:

A) Тол›ындардыЈ кедергілерді орап йтуі.

B) ОртаныЈ сыну кйрсеткішініЈ тол›ын ±зынды“ына тЩуелділігі.

C) Тол›ын ±зынды“ыныЈ жиілікке тЩуелділігі.

D) Жары› жылдамды“ыныЈ таралу ба“ытына тЩуелділігі.

E) Тол›ын ±зынды“ыныЈ импульске тЩуелділігі.
$$$ 241

Суреттегі сутегі атомында“ы йтулердіЈ ›айсысы максималь жиіліктегі фотон сЩулеленуіне сЩйкес келеді:

A) 1.

B) 2.


C) 3.

D) 4.


E) иту болмайды.
$$$ 242

йрнегі - б±л:

A) жалпы тЇрдегі БальмердіЈ формуласы.

B) Де Бройль формуласы.

C) Пашен формуласы.

D) Резерфорд формуласы.

E) Вин заЈы.


$$$ 243

Атом энергиялары мЩндерініЈ дискреттілігін эксперимент тЇрінде ... тЩжірибелері дЩлелдеді:

A) Штерн мен ГерлахтыЈ.

B) Франк пен ГерцтіЈ.

C) РезерфордтыЈ.

D) ШтернніЈ.

E) ЛебедевтіЈ.
$$$ 244

Азимутты› квантты› сан нені сипаттайды:

A) ЭлектронныЈ энергетикалы› деЈгейлерін.

B) љоз“алыс саныныЈ б±рышты› моментініЈ шамасыЈ.

C) ЭлектронныЈ импульс моментініЈ берілген ба“ыт›а проекциясын.

D) КЇш моментін.

E) Бйлшектер санын.
$$$ 245

Кез-келген атомда бас n, орбиталды› , магниттік жЩне спиндік – бірдей квантты› сандармен аны›талатын стационарлы› кЇйде болатын бірден арты› электронныЈ болуы мЇмкін емес. Б±л:

A) Гюйгенс принципі.

B) Гюйгенс-Френель принципі.

C) ГалилейдіЈ салыстырмалылы› принципі.

D) Тол›ындардыЈ суперпозиция принципі.

E) Паули принципі.
$$$ 246

љатынастардыЈ ›айсысы де Бройль тол›ыныныЈ ±зынды“ын аны›тайды:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) ..
$$$ 247

Гейзенберг аны›талма“анды›тар ›атынасын кйрсетіЈіз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .
$$$ 248

Атом энергиялары мЩндерініЈ дискреттілігін эксперимент тЇрінде … тЩжірибелері дЩлелдеді:

A) Штерн мен ГерлахтыЈ.

B) Франк пен ГерцтіЈ.

C) РезерфордтыЈ.

D) ШтернніЈ.

E) ЛебедевтіЈ.
$$$ 249

Бор теориясыныЈ кемшіліктері:

A) Ж±тылу спектрініЈ жиіліктерініЈ шамасын аны›тау м±мкін еместігі.

B) СЩулелену спектрініЈ жиіліктерініЈ шамасын аны›тау м±мкін еместігі.

C) АтомныЈ ионизациялану энергияныЈ шамасын аны›тау м±мкін еместігі.

D) иту ы›тималдылы›тарын аны›тау м±мкін еместігі.

E) Бор теориясыныЈ кемшіліктері жо›.

$$$ 250


Берілген орбиталь квантты› санда магниттік квантты› сан ›андай мЩндерге ие болады:

A) .

B) .

C) .

D) 2 .

E) .$$$ 251
  1. Физикадан (механика, молекулалы› физика, электр жЩне магнетизм,

  2. оптика, атомды› физика)


тест тапсырмаларыныњ куЩлігі
С±ра› номеріТаќырып нµміріТаќырыпша нµміріКурсК‰рделілік дењгейК‰рделілік дењгейД±рыс жауаптар
(A, B, C, D, E)111.1111A211.1113A321.2111E421.2121A521.2112A621.1111E711.3111C831.3111D911.3113C1071.4111C1171.4112C1241.3121D1321.5112A1421.5111A1521.5112E1621.5121A1721.6121D1821.6113C1991.6111D2051.7111D2131.7112B2231.6112B2321.8111A2421.9111D2551.9112C2651.9112A2751.10112B2851.10122D2951.12122E3041.10121C31111.11122C3241.12122A3351.12112D3441.13121B3551.13132B3641.13131B3751.14132E3841.14121E3941.14122D4061.15132C4191.15122B4291.15122E4361.16123E44111.16132C4571.16112C4681.16132E4781.17133B4831.17123A4991.18111D50101.18111E51101.19122B52111.19122A53111.19122A54111.19123E55111.20123C56111.20132A57111.21131A58101.21122D59102.1111A60102.1111E61122.1111A62122.1111B63122.1121C64122.2112B65122.2131D66122.2131C67122.3131D68122.3121D69122.4123C70122.4131B71122.5131A72122.5112B73122.5111E74122.6121B75122.7122B76122.7122C77132.7123A78132.8123A79132.8123B80132.8123A81132.9121C82132.9121B83132.10121C84132.10122D85142.11131D86142.11122D87142.11122C88142.11122B89142.12133A90142.12123B91142.12123C92142.12112B93142.12112E94142.12122E95142.13121E96142.13123E97142.13123C98142.13121B99142.14122D100142.14122C101152.14111A102152.15111E103152.15112A104152.15121B105142.15111C106152.16112Е107162.16112B108162.16112A109162.16112A110172.16112B111172.17113D112172.17122E113172.17112B114182.17111B115182.18112B116182.18122E117182.18122E118192.18112D119192.18112E120192.18112A121213.1111A122213.1112С123213.1112B124213.1113D125213.1112C126213.1113A127213.1113E128213.1122B129213.2122E130213.2122A131213.2123D132213.2122E133223.3113B134223.3122B135223.3132D136223.3132A137223.3131D138233.4122B139233.4123A140243.4132E141243.4122B142243.5122A143253.5123A144253.5132A145253.5111B146253.5133E147253.5132B148263.5121B149263.5111B150263.5112E151273.5122D152213.6123C153223.6122B154243.6122D155263.6121C156273.7132B157273.7132C158233.7122D159273.7112C160223.7111C161243.8112E162273.8111C163213.8122B164223.9112B165213.9132E166223.9132А167233.9132E168213.9122A169213.10122B170223.10131B171233.10131D172233.11112D173223.11112B174273.11122A175243.11121B176263.11121D177253.12121D178213.12122E179213.12121C180213.12123A181283.12121D182254.1121A183254.1122А184254.1123E185254.1131D186254.1121B187254.2121E188254.2121E189254.2131A190254.2123D191264.2121D192264.3112B193264.3112B194264.3123E195264.3121B196264.3121A197264.3123E198264.3121D199274.2121C200274.2121A201274.2111C202274.2111C203274.3111A204274.3121D205274.3111A206274.3112C207274.3111E208274.4111D209274.4111B210274.4113D211284.4111B212284.4121A213284.4111C214284.1111B215284.1111B216284.1121C217284.1121A218284.1113B219294.1112E220294.1111C221294.2111A222294.2111C223294.2113E224294.2111C225294.2111C226294.2113E227274.2112A228274.4121D229284.4122B230294.4123C231294.4122C232254.4123C233254.4111В234254.4121B235294.4131E236294.4131B237294.4131B238264.4121A239264.4121B240284.4131B241305.1121D242305.2121A243305.3121B244305.5131B245305.2111E246315.5131D247315.6133A248325.7121В249325.9113D 250355.10111D

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет