Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушыДата25.02.2016
өлшемі76.61 Kb.
#22079
Гуманитарлық ғылымдар магистрі, аға оқытушыСайын Жазира гуманитарлық ғылымдар магистрі, түркітану кафедрасының аға оқытушысы

Байланыс мәліметтері:

эл.почта: jazirasaiyn@yandex.ruҒылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

1991-1996 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Шығыстану (түрік тілі) мамандығы. Алматы, Қазақстан;

2010-2012 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ магистратура. Астана, Қазақстан;

2014 ж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ түркітану кафедрасының PhD докторантура. Астана, Қазақстан.

Ғылыми мектебі: М.Жолдасбековтың «Дала өркениеті»

Ғылыми қызығушылығы: Көне түркі ескерткіштері, түркі фольклоры, түрік тілінің лексикологиясы, лингвокультурология.

Ғылыми жобалары:

Орындаушы ретінде қатысқан ғылыми жобалары:

2013-2016 жж. – «Қазақстандағы түркі халықтарының тілі мен мәдениетінің арақатынасын әлеуметтік-мәдени зерттеу».

Оқитын курстары:

«Түрік тілінің көркем аударма практикасы», «Аударма теориясы», «Түрік тілі фонетикасы»Басылымдары (таңдаулы):

 • «Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының қазақ әдебиетіне қатысы». Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы. – Астана, 2011, № 3-4, 240-246 б.

 • «Адам өмірінің кезеңдеріне қатысты түрік халқының салт-дәстүрлері». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 117-125

 • «Орхон жазба ескерткіштері – қазақ патриотизмнің бастауы». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 125-129 4.

 • «Көне түркі поэзиясының XIX ғасырдағы қайта жаңғыруы». Материалы Международной научно-практической конференции «Востоковедческая наука в XXI веке: Проблемы и перспективы развития». – ЕНУ: Астана, 2013г. С. 158-164

 • «Қазақ және түрік тілдеріндегі әйелге қатысты атаулардың семантикалық ерекшеліктері». «Ғылымдағы ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Астана: ЕҰУ, 2014. 153-156 б.

 • «Аффиксальные общности полнозначных слов в турецком языке». «Тіл және әлем мәдениеті: жас ғалымдардың көзқарасы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Томск: 2015.

 • «Лингвокультурология как взаимодействие языка и культуры». «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Алматы: А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2015 ж. 299-303 б.
Іс тәжірбиесі:

2014 жылдан бастап Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ түркітану кафедрасының PhD докторанты;

2009 жылдың қаңтарынан бастапЛ.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ аймақтану, шығыстану, түркітану кафедрасының аға оқытушысы;

2008-2009 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ кадр бөлімінің инспекторы;

2004-2006 жж. – «Алсем-Астана» әдістемелік-ғылыми орталығының менеджер-аудармашысы;

1997-2004 жж. – «Тұмар» ЖШС менеджер-аудармашы.Алған медальдары, сыйлықтары:
Магистр гуманитарных наук, старший преподавательСайын Жазира

магистр гуманитарных наук, докторант PhD кафедры тюркологии

Контактные данные:

Эл.почта: jazirasaiyn@yandex.ruУченая степень, научная школа: 1991-1996гг. - студент по специальности: Востоковедение (турецкий язык) КазНУ им. аль-Фараби (г.Алматы).

2010-2012 гг.- магистрант кафедры тюркологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана).

2014г.- докторант PhD кафедры тюркологии, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана).


Научные интересы: древнетюркские памятники письменности, турецкий фольклор, турецкая лексикология, лингвокультурология.

Научные проекты:

исполнитель проекта:

«Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветском Казахстане» (2014-2017 гг.);

Читаемые курсы:

Теория перевода. Практика художественного перевода. Фонетика турецкого языка. Жанровое своеобразие древнетюркских памятников.Публикации (избранные):

 • «Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының қазақ әдебиетіне қатысы». Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы. – Астана, 2011, № 3-4, 240-246 б.

 • «Адам өмірінің кезеңдеріне қатысты түрік халқының салт-дәстүрлері». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 117-125

 • «Орхон жазба ескерткіштері – қазақ патриотизмнің бастауы». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 125-129 4.

 • «Көне түркі поэзиясының XIX ғасырдағы қайта жаңғыруы». Материалы Международной научно-практической конференции «Востоковедческая наука в XXI веке: Проблемы и перспективы развития». – ЕНУ: Астана, 2013г. С. 158-164

 • «Қазақ және түрік тілдеріндегі әйелге қатысты атаулардың семантикалық ерекшеліктері». «Ғылымдағы ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Астана: ЕҰУ, 2014. 153-156 б.

 • «Аффиксальные общности полнозначных слов в турецком языке». «Тіл және әлем мәдениеті: жас ғалымдардың көзқарасы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Томск: 2015.

 • «Лингвокультурология как взаимодействие языка и культуры». «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Алматы: А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2015 ж. 299-303 б.
Профессиональный опыт:

с 2014 г. – докторант PhD кафедры тюркологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева;

с 2009 г. – старший преподаватель кафедры регионоведения, востоковедения, тюркологии

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева;

2006–2008гг. -менеджер-переводчик Научно-методического центра «Алсем-Астана»;

1997 – 2004гг. - менеджер-переводчик в ТОО «Тымар».


Награды:MA, senior lecturerSaiyn Zhazira

MA, PhD doctoral student of the department of Turkic studies

Contact information:

e-mail: jazirasaiyn@yandex.ruAcademic degree, Scientific School:

2014- PhD students of the Department of Turkic studies, L.N. Gumilyev ENU. Astana / Kazakhstan;

2010-2012 – MA in Turkic Philology, L.N.Gumilyov Eurasian National University

1998-2001 – postgraduate in Economics, Al-Farabi Kazakh National University;

1991-1996 Al-Farabi Kazakh National University specialty "Oriental Studies (Turkish)", Almaty / Kazakhstan.

1991-1995 - BA in Management, Kazak National Academy of Management, Almaty/Kazakhstan.


Scientific interests: Ancient monuments of writing, Turkish folklore, Turkic lexicology, cultural linguistics.


Research Grants:

Member of the project:

"Interaction of Turkic languages and cultures in the post-Soviet Kazakhstan" (2014-2017 yy.)Delivered courses:

"Theory of Translation", "Practice of Literary Translation," "The phonetics of the Turkish language"Publications (selected):

 • «Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының қазақ әдебиетіне қатысы». Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы. – Астана, 2011, № 3-4, 240-246 б.

 • «Адам өмірінің кезеңдеріне қатысты түрік халқының салт-дәстүрлері». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 117-125

 • «Орхон жазба ескерткіштері – қазақ патриотизмнің бастауы». Актуальные проблемы науки. Материалы Международной научно-теоретической конференции. – Астана, 2012. С. 125-129 4.

 • «Көне түркі поэзиясының XIX ғасырдағы қайта жаңғыруы». Материалы Международной научно-практической конференции «Востоковедческая наука в XXI веке: Проблемы и перспективы развития». – ЕНУ: Астана, 2013г. С. 158-164

 • «Қазақ және түрік тілдеріндегі әйелге қатысты атаулардың семантикалық ерекшеліктері». «Ғылымдағы ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Астана: ЕҰУ, 2014. 153-156 б.

 • «Аффиксальные общности полнозначных слов в турецком языке». «Тіл және әлем мәдениеті: жас ғалымдардың көзқарасы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Томск: 2015.

 • «Лингвокультурология как взаимодействие языка и культуры». «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының жинағы – Алматы: А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2015 ж. 299-303 б.
Professional experience:

2014 - present, PhD doctoral student Turkic Studies;

From 2009

L.N.Gumilyov Eurasian National University

Faculty of International Relations

Department of Turkology

Position: senior teacher of Turkish language

Awards:

-Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет