Харківська державна зооветеринарна академія інформаційно-бібліотечний центр унікальний фонд бібліотеки хдзва: технології виробництва продукції тваринництвабет1/3
Дата11.07.2016
өлшемі0.61 Mb.
  1   2   3
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА

ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР

УНІКАЛЬНИЙ ФОНД

БІБЛІОТЕКИ ХДЗВА:
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
бібліографічний покажчик

Харків 2010

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

ЗООВЕТЕРИНАРНОЇАКАДЕМІЇ

УНІКАЛЬНИЙ ФОНД

БІБЛІОТЕКИ ХДЗВА:

Ч. 3

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
бібліографічний покажчик

літератури

за 1799-1945 роки, 438 назв

Укладач З. І. Шакула

Редактор Г. В. Свириденко

Харків 2010

УДК 636.08 : 016

У 59

Унікальний фонд бібліотеки ХДЗВА : технології виробництва продукції тваринництва : бібліографічний покажчик літератури за 1799-1945 роки / укладач З. І. Шакула ; редактор Г. В. Свириденко. - Харків : ХДЗВА, 2010. – 54 с.

Покажчик представляє до уваги читачів відомості про частину унікального фонду бібліотеки Харківської державної зооветеринарної академії, а саме: про видання у галузі тваринництва ХVІІІ, ХІХ та початку ХХ століття. Матеріал розміщено в хронологічному порядку. Окремо виділено видання товариств та організацій. Призначений покажчик науковцям та фахівцям аграрної галузі.
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………..4

ВИДАННЯ ХVІІІ СТОЛІТТЯ…………………………………………………... 5

ВИДАННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ (1835-1899 рр.)........................................................5


ВИДАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ:

Дореволюційні видання початку ХХ століття (1900-1917 р.р.)………………11

Видання першої половини ХХ століття (1918-1945 р.р.)…………………… 19
ВИДАННЯ ТОВАРИСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

ХХ СТОЛІТТЯ (1911-1945рр.)………………………………………………….43

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………………………..45

ПЕРЕДМОВА
Продовжуємо цикл рекомендаційних бібліографічних покажчиків «Унікальний фонд бібліотеки ХДЗВА» з метою репрезентації бібліотечних ресурсів. Представляємо до вашої уваги частину третю покажчика «Унікальний фонд бібліотеки ХДЗВА : технології виробництва продукції тваринництва : бібліографічний покажчик літератури за 1799-1945 роки».

Видання за рубриками розташовані в хронологічному порядку. В межах року – за алфавітом назв та авторів.

Бібліографічний опис виконано мовою документа відповідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Скорочення слів здійснено згідно з діючими стандартами ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

У роботі над покажчиком використовували центральний систематичний та алфавітний каталоги бібліотеки.

Запропонований покажчик допоможе вивчити та використати цю частину унікального фонду нашої бібліотеки широкому колу науковців, студентів та інших категорій користувачів.

ВИДАННЯ ХVІІІ СТОЛІТТЯ
1. Ливановъ Михайла. О земледеліи, скотоводстве и птицеводстве / Михайла Ливановъ ; загальна ред. М. Ю. Куліша. - Репринтне видання. - Николаевъ : Тип. Черноморскаго Штурманскаго Училища, 1799. - 203 с.
ВИДАННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

(1835-1899 рр.)
2. Тэеръ А. Основанія раціональнаго сельскаго хозяйства. Ч. 5 / А. Тэеръ ; прим. Н. Н. Муравъева, Е. Крюда ; пер. С. А. Маслова ; издалъ А. Ширяевъ. – М. : Тип. ун-та, 1835. – 403 с.
3. Бергштрессеръ К. Руководство къ разведенію, улучшенію, кормленію и откормке домашнихъ животныхъ / К. Бергштрессеръ. - Санкт-Петербургъ : Тип. экспедиціи загот. гос. бумагъ, 1841. - 98 с. : съ 14-ю лит. изобр. домашнихъ животныхъ.
4. Краткий очерк анатомии и физиологии человека и других животных : по руководству М. Едвардс′а [и др.]. – СПб. : [б. и.], 1856. - 292 с.
5. Анатомия домашних животных : (млекопитающихъ и птицъ) / составленная магистромъ вет. наукъ А. Стржедзиньскимъ по Гурльту, Лею и Шово. - СПб. : Общественная польза, 1862. - 388 с.
6. Объясненіе таблицъ рисунковъ атласа анатоміи лошади и другихъ домашнихъ животныхъ : необходимое и полезное руководство для анатомовъ, вет. врачей и студентов ветеринарной медицины, а также для всякаго любителя лошадей и животныхъ вообще / сост. на нем. языке Лейзерингомъ ; издано въ пер. на русский язык Л. Буссе. – 2-е изд. – СПб. : [Б. и., 1862]. – 113 с. : 43 рис.
7. Баумейстеръ В. О разведении, содержанІи и употребленІи домашнихъ животныхъ. Т. І : в 2 ч. / В. Баумейстеръ ; пер. съ 3-го нем. изд. под ред. и съ примъ. А. Бажанова. - СПб. : Изд. книжнаго маг. Яковлева, 1865. - 111 с. : 46 политипажами въ тексте.

Ч. І : Описаніе скелета КРС.Ч. 2 : Физиологическіе очерки домашнихъ животныхъ.
8. Основанія сельскаго хозяйства. Ч. 2, 3. Скотоводство вообще и въ частности / сост. С. А. Скворцовъ. – М. : Тип. С. Орлова, 1865. – 211 с.
9. Зеттегасть Г. Животноводство : переводъ-извлеченіе / Г. Зеттегасть. - СПб. : Тип. О. Стелловскаго, 1869. - 375 с.
10. Степанов П. Основание гистологии животных. Вып. 2 / П. Степанов. Харьков, 1869. – 145 с.
11. Бертрандъ Ф. Земледеліе і скотоводство для некрупныхъ хозяевъ / Ф. Бертрандъ ; под ред. А. Советова ; пер. с 4-го изд. М. Лентовскаго. - СПб. : Тип. товарищества “Общественная польза”, 1873. - 227 с.
12. Пальцевъ П. Общепонятное руководство къ составленію кормовыхъ смесей на основаніи научныхъ данныхъ / П. Пальцевъ ; Императорское вольное экономическое общество. – СПб. : Тип. товарищества «Общественная польза», 1873. – 47 с.
13. Горенъ Теодор Фонъ. Естественные законы кормленія с.-х. животныхъ / Теодор Фонъ Горенъ ; пер. подъ ред. А. Фадеева. - СПб. : Изд. книгопродавца - изд. А. Ф. Давріена, 1874. - 554 с. ; съ политипажами въ тексте.
14. Вольфъ Э. Раціональное кормленіе с.-х. животныхъ по новейшимъ физиологическимъ изследованіямъ : общепонятное изложеніе ученія о кормленіи / Э. Вольфъ ; пер. с нем. В. Ковалевскаго. - СПб. : Тип. Демакова, 1875. - 237 с. - (Изд. редакціи журнала “Сельское хозяйство и лесоводство”).
15. Трипольский К. С. Курсъ скотоводства : руководство къ разведенію рогатого скота, овецъ лошадей и свиней / К. С. Трипольский. – СПб. : Изданіе А. Ф. Девріена, 1875. – 426 с.
16. Настольная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ. Т. 2 / сост. : А. П. Людоговскимъ, И. А. Стебутомъ, И. Н. Чернопятовымъ, А. А. Федеевым. – СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1876. – 167, 674 с.
17. Маркевич О. И. Чтения о скотоводстве : общепонятное руководство для сельскихъ хозяевъ / О. И. Маркевич. – СПб. : Тип. «Общественная польза», 1877. – 98 с.
18. Практическое руководство къ современному устройству (организацій), управленію, пріему и отдаче въ арунду с.-х. именій : наставление к познанію причин малодоходности и упадка с.-х. производства въ Россіи / сост. Ф. Баръ ; пер. с нем. А. Ш. Гонзаго под ред. В. Е. Гомилевскаго. – К. : Тип. Е. Я. Федорова, 1877. – 439, 121, 71, 87 с.нем. . енонятное изложеныизиологмічне дослідження грудного відділу денний НДІ молочного господарства ВАСХНИЛ /
19. Анатомия домашних животных. Выпуск 2. Первая половина : пер. с нем. - СПб. : Тип. Арнольда, 1878. - 327 с.
20. Остапенко А. П. Озон по отношению к организму животных : рассуждение, написанное для получения степени магистра вет. наук / А. П. Остапенко. – Х. : [б. и.], 1878. – 145 с.
21. Скотоводство : газета Московского О-ва улучшенія скотоводства въ Россіи. – М., 1879. – (Выходитъ 2 раза въ месяцъ).
22. Зеттегастъ Г. Ученіе о скотозаводскомъ искусстве / Г. Зеттегастъ : пер. съ нем. В. И. Ковалевскаго. - СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1880.

Ч. 1. - 215 с. : съ 33-мя политипажами въ тексте и 4-мя гравюрами. - (С.-х. библиотека. Первая серия ; т. 5.).Ч. 2. - 206 с. : съ 136-ю политипажами въ тексте. - (С.-х. библиотека. Первая серия ; т. 6.)
23. Лясковскій Н. Е. Краткое руководство къ сельскому хозяйству въ приложеніи къ оценке земель / Н. Е. Лясковскій. – СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1880. – 428 с.
24. Боннэ=Bonnet. Руководство къ микроскопическому изследованію животныхъ тканей : (для вет. врачей и студентов) / Bonnet ; пер. А. П. Останенко. - Х. : Тип. Окружного Штаба, 1882. - 53 с. – (Первое приложение къ журналу “Вет. вѣстникъ”).
25. Котельниковъ В. Г. Начальныя сведенія по скотоводству / В. Г. Котельниковъ. - С. - Петербургъ. : Изд. А. Ф. Девріена, 1882. - 132 с. : 56 рис.
26. Кульчицкий Н. К. О строении телец grandry : с тремя табл. рисунков / Н. К. Кульчицкий. - Х., 1882. - 40 с.
27. Черняевъ В. В. О прессованіи сена и сенныхъ прессахъ / В. В. Черняевъ ; Департаментъ Земледелія и сельской промышленности. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1882. – 83 с.
28. Брандт Э. К. Учебникъ анатоміи домашнихъ животныхъ / Э. К. Брандт. - СПб. : Тип. М. И. Румша, 1883. - 192 с.
29. Новопольскій В. Анатомія домашнихъ животныхъ : для зооятровъ и студентовъ / В. Новопольскій. – Х. : Тип. Окружнаго штаба, 1883. – 308 с. – (Приложеніе къ журналу «Ветеринарный вѣстникъ»).
30. Перепелкинъ А. П. Материалы къ изследованію скотоводства и овцеводства въ Россіи : наблюденія изъ с.-х. практики сделанныя въ 1873, 1874, 1880 и 1883 годахъ / А. П. Перепелкинъ. – М. : Тип. А. А. Левенсонъ, 1884. – 243 с. : съ 2 рис., 2-мя листами чертежей и 12-ю табл. – (Изд. автора).
31. Курсъ физіологіи домашнихъ животныхъ составленный по лекціямъ А. Карпинскаго. - Варшава : Типо-литографія Х. Кельтера, 1887. - 413 с. - (Посмертное издание).
32. Менье В. Животныя способныя къ усовершенствованію : пер. съ фр. / В. Менье. - СПб. : Тип. товарищества «Общественная Польза», 1887. – 336 с. (Будущность породъ).
33. Хлюдзинскій В. О скармливаніи фосфорнокислой извести домашнимъ животнымъ / В. Хлюдзинскій. – СПб. : Тип. Министерства внутреннихъ делъ, 1887. – 38 с.
34. Историческое обозреніе 50-летней деятельности Министерства Государственныхъ Имуществъ. 1837-1887. Ч. 4. Сельское хозяйство. Коннозаводство. - СПб. : Тип. Киршбаума и Я. И. Либермана, 1888. - 396, 33, 29 с.
35. Поповъ Ф. Г. Количественные определенія сераго и белаго веществъ головного мозга у домашнихъ животныхъ : матеріалы къ ученію о соотношеніи между організаціей головного мозга и умственнымъ развитіемъ животныхъ : дис. … магистра вет. наукъ / Ф. Г. Поповъ. – Х. : Тип. Адольфа Даре, 1888. – 95 с.
36. Червинский Н. П. Общее животноводство / Н. П. Червинский. – СПб. : Изд. Девріена А. Ф., 1888. – 260 с. : 5 политипажей в тексте. – (Учебники, сост. по поручению Департамента Земледелія).
37. Кормленіе сельскохозяйственныхъ животныхъ / сост. П. Г. Алтуховъ. - СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1889. - 58 с. - (Приложеніе къ журналу № 7 «Ветеринарный фельдшеръ» за 1899 г.).
38. Франкъ Л. Руководство къ анатоміи домашнихъ животныхъ, главнымъ образомъ лошади. Ч. 1 / Л. Франкъ ; пер. со 2-го нем. изд. А. М. Лесманъ ; подъ руководством К. К. Раупаха. – Дерптъ : Печатано въ типографіи Г. Лакмана, 1890. – 403 с.
39. Лавринович М. О. Къ вопросу о вліяніи подкожнаго впрыскиванія BROWN - Sequard’ской вытяжки на физіологическій организмъ животныхъ / М. О. Лавринович. – [Б. м. : б. и., 1891]. - 27 с. - (Оттискъ изъ журнала «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» за 1891 г.).
40. Частная анатомия. Отдел 2, глава 1. Система скелета. Ученіе о костяхъ, хрящахъ и сочлененіяхъ. – [Б. м. : б. и., 1891]. – 452 с.
41. Краткое практическое руководство къ правильному устройству и веденію сельскаго хозяйства въ северной и южной полосахъ Россіи / сост. К. Ф. Гагенъ. - СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1893. - 106 с. : съ рис.
42. Кренке В. Д. О сельском хозяйстве . Вып. 7, т. 4. - 3-е испр. и доп. изд. / В. Д. Кренке. - СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1893. - 350 с.
43. Обзоръ успеховъ сельскаго хозяйства въ 1891 г. Годъ 1-й / сост. С. М. Богдановъ. – К. : Тип. В. І. Завадзкаго, 1893. – 511 с.
44. Сельское и лесное хозяйство Россіи / Изд. Департамента Земледелія и Сельской Промышленности М-ва Гос. Имуществъ. – СПб. : Тип. В. С. Балашева и Кº, 1893. – 646 с.
45. Морозовъ Г. Л. Краткое наставленіе къ приготовленію животныхъ для коллекціі, или изложеніе способовъ набивки чучелъ, препарированія скелетовъ и собиранія насекомыхъ / Г. Л. Морозовъ. – 5-е изд. – СПб. : Тип. А. Бенке, 1894. – 40 с.
46. Обзоръ успеховъ сельскаго хозяйства въ 1892 г. Годъ ІІ-й / сост. С. М. Богдановъ. – К. : Тип. В. І. Завадзкаго, 1894. – 466 с.
47. Элленбергеръ В. Сравнительная физіологія домашнихъ животныхъ / В. Элленбергеръ ; пер. съ нем. под ред. Н. Е. Введенскаго ; изд. журнала «Архивъ Вет. Наукъ». – СПб. : Тип. Министерства внутреннихъ делъ.

Ч. 1, вып. 1 : Введеніе. Физіологія обмѣна веществ. – 1894. – 144 с.

Ч. 1, вып. 2 : Кровь и кровообращение. – 1895. – 145-320 с.

Ч. 1, вып. 3 : Приходъ и расходъ крови. – 1895. – 321-480 с.

Ч. 1, вып. 4 : Пищеварительные секреты. – 1896. – 481-867 с.

Ч. 1, вып. 5 : Всасывание. Ученіе о пищевареніи. – 1896. - 674-867 с.

Ч. 2, вып. 6 : Животная теплота. – 1896. – 869-1104 с.

Ч. 2, вып. 7 : Физіологія размноженія. – 1897. – 1105-1264 с.


48. Якимов И. Определение возраста / И. Якимов. – [Б. м. : б. и., 1894]. - 244 с.
49. Bernstein T. Учебникъ фізіологіи животнаго организма и въ частности человѣка / T. Bernstein ; пер. М. Ліона ; изд. А. А. Карцева. - М. : Типографія М. Г. Волчанинова, 1895. - 773 с.
50. Добросмыслов А. И. Скотоводство въ Тургайской области / А. И. Добросмыслов. - Оренбург : Тип. Ц. Н. Жаринова, 1895. - 360 с. : съ 23 рис.
51. Кулешовъ П. Н. Сельскохозяйственный кризисъ и мясное скотоводство / П. Н. Кулешовъ. - М. : Скороп. А. А. Левенсонъ, 1895. - 64 с.
52. Обзоръ успеховъ сельскаго хозяйства въ 1893 г. Годъ ІІІ-й / сост. С. М. Богдановъ. – К. : Тип. В. І. Завадзкаго, 1895. – 456 с.
53. Хозяинъ : журналъ сельскаго хозяйства и экономіи. – СПб. : Тип. Муллеръ и Богельманъ, 1895. – 1040 с. ; 1896. – 930 с. ; 1897. – 1850 с. ; 1898. – 1803 с.
54. Поттъ Э. Общее ученіе о сельскохозяйственныхъ кормовыхъ средствахъ / Э. Поттъ ; пер. с нем. Л. Р. Рикмана. – СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1896. – 238 с.
55. Армфельдъ А. А. Общедоступныя беседы по скотоводству / А. А. Армфельдъ. - СПб. : Ізданіе А. Ф. Девріена, 1897. - 100 с. : съ 38 рис. въ текстъ. - (Что и какъ намъ розводить въ Нечерноземной полосѣ).
56. Вольфъ Э. Раціональное кормленіе с.-х. животныхъ по навейшимъ животно-физіологическимъ изследованіямъ : общепонятное руководство для хозяевъ и учебныхъ заведеній / Э. Вольфъ ; пер. с. 6-го нем. изд. И. И. Пересветъ-Солтанъ, под. ред. П. А. Загорскаго. - СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1897. - 347 с.
57. Дмитріевъ М. Древесное сено и его употребленіе въ кормъ скоту / М. Дмитріевъ. - СПб. : Тип. СПб. Градоначальства, 1897. - 43 с. - Перепечатана изъ журнала “Сельское Хозяйство и Лесоводство”.
58. Потапенко И. Н. Къ ученію о бруннеровыхъ нашихъ домашнихъ животныхъ : изъ лаб. проф. И. М. Садовскаго / И. Н. Потапенко. – Х. : Тип. Адольфа Даре, 1897. – 54 с.
59. Боннэ Р.=Bonnet R. Основанія эмбріологіи домашнихъ животныхъ / R. Bonnet ; пер. съ последняго нем. изд. Г. И. Светлова, П. Ю. Шмидта. - СПб. : Архивъ вет. наукъ, 1898. - 276 с., 110 с., 54 с., 96 с. - В кн. также работы Остапенко А. П., Чиркова Н. И., Мюллера Рейтера М.
60. Ретереръ Э. Общедоступная анатомія и физиологія человека и животныхъ / Э. Ретереръ ; пер. со 2-го фр. изд. Г. А. Паперна. – СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлижъ, 1898. – 441 с. : ил.
61. Шеккъ Л. Определеніе пола потомства / Л. Шеккъ ; пер. с нем. , ред. А. Г. Фейнберг. – СПб. : Изд. Ф. В. Щепанского, 1898. – 92 с.
62. Гасселькусъ П. А. Очерки промысловъ Россіи / П. А. Гасселькусъ. - СПб. : Тип. т-ва “Общественная Польза”, 1899. - 118 с.
63. Кормленіе с.-х. животныхъ / сост. П. Г. Алтуховъ. - СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1899. - 58 с. - (Приложеніе къ № 7 журнала «Ветеринарный фельдшер» за 1899 г.).
64. Крюковъ Н. А. Данія. Сельское хозяйство въ Даніи въ связи съ общимъ развитіемъ страны / Н. А. Крюковъ ; Департаментъ земледелія. - СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1899. - 327 с. : 26 рис.
65. Новейшія пріобретенія въ области животноводства / пер. съ нем. Н. В. Петрова. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1899. – 376 с.
66. Придорогинъ М. И. Общедоступный учебникъ скотоводства скотоврачеванія : лошади, крупный рогатый скот. Овцы и свиньи / М. И. Придорогинъ. – М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1899. – 306 с.
67. Хозяинъ : сельскохозяйственный и экономич. журналъ. – СПб. : Тип. А. Пороховщикова, 1899. – 1773 с.

ВИДАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
Дореволюційні видання(1900-1917)
68. Вольф Э. Раціональное кормленіе с.-хъ животныхъ на основаніи новейшихъ физіологическихъ изследованій : общедоступное руководство къ ученію о кормленіи. Вып. 1 / Э. Вольф ; съ 7-го изд., перераб. К. Леманномъ ; пер. съ нем. П. Широкихъ. - СПб. : [Б. и.], 1900. - 328 с. - (Книжки хозяина. № 12).
69. Голубаевъ А. А. Отчетъ о деятельности Харьковского о-ва сельскаго хозяйства и с.-х. промышленности за 1899-1900 годъ (съ 1-го октября 1899 г. по 1-е октября 1900 г.) и описаніе 5-ти хозяйствъ Харьковскаго уезда, Харьковской губ. / А. А. Голубаевъ. - Х. : Паровая тип. и литографія Зильбербергъ. 1900. - 130 с.
70. Поповъ И. П. Курсъ общаго скотоводства / И. П. Поповъ. – 2–е изд., испр. и доп. – Казань : Тип. Б. Л. Домбровскаго, 1900. – 424 с.
71. Березовъ Ф. А. Правильное содержаніе и кормленіе с.-х. животныхъ / Ф. А. Березовъ. - СПб. : Изд. книжнаго магазина “Деревня”, 1901. - 131 с. : с риc.
72. Поповъ И. П. Скотоводство (популярныя сведенія о свойствахъ домашняго скота и объ условіяхъ его разведенія) / И. П. Поповъ. – СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1901. – 58, 106, 44, 30, 34, 15, 13, 57, 14, 28 с. – (Приложенія къ журн. «Вет. фельдшеръ» за 1901 г.). – В книге также : Ковка лошадей, овцеводство, коневодство, выбор молочной коровы.
73. Хозяинъ : сельскохозяйственный и эконом. журналъ. – СПб. : Тип. А. Проховщикова, 1901. – 1644 с. ; 1903. – 2447 с. ; 1904. – 1983 с. ; 1905. – 1856 с.
74. Бемеръ К. Уборка и сохраненіе кормовыхъ средствъ / К. Бемеръ ; пер. с нем. Н. Д. Черницина. - СПб. : [Б. и.], 1902. - 276 с. : 25 рис. - (Библиотека хозяина. № 22. Бесплатное прил. к журналу “Хозяинъ” за 1902 г.).
75. Веберъ К. К. Успехи молочного дела 1897-1900 г. : дополненіе къ руководствамъ Флейшмана, Кирхнера [и др.] / К. К. Веберъ. - СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1902. - 400 с.
76. Саноцкий А. С. Основы анатоміи домашнихъ млекопитающихъ / А. С. Саноцкий. – Варшава : Тип. Варшавского Учебнаго округа, 1902. – 243 с. : съ 101 рисунками въ текстѣ.
77. Краткія справочныя сведенія о скотоводстве некоторыхъ русскихъ хозяйствъ / сост. П. А. Пахомовъ ; Бюро по зоотехніи Ученого комитета министерства Земледелія и Государственныхъ Имуществъ. - СПб. : Типо-литографія С. Н. Цепова, 1903. - 411 с.
78. Дешамбръ П. Общая зоотехния / П. Дешамбръ ; пер. съ французскаго М. А. Гонтарева ; под ред. А. Е. Архангельскаго. - СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1904. - 362 с. - (Приложеніе къ “Вестнику общественной ветеринаріи”).
79. Поповъ И. П. Кормовыя средства и условія кормленія домашнихъ животныхъ / И. П. Поповъ. – СПб. : Тип. Тренке и ФЮСно, 1904. – 56 с. – (Приложеніе къ № 2 журнала «Ветеринарный фельдшеръ» за 1904 годъ).
80. Чирвинский Н. П. Общее животноводство : (кормленіе, разведеніе и гигіена с.-х. животных) / Н. П. Чирвинский. – 3-е изд., просмотренное и значительно дополненное. – СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1904. – 365 с. : 13 рис. в тексте. – (Учебники, сост. по порученію Департамента Земледѣлія).
81. Шмейлъ О. Животныя. Основы ученія о жизни и строеніи животныхъ / О. Шмейлъ ; пер. съ нем. под ред. В. Н. и В. В. Половцовыхъ ; с предисловіемъ Д. Кайгородова. - Изданіе Тенишевскаго Училища. – СПб. : [типографія Б. М. Вольфа, 1904]. – 334 с. : съ 190 рис. въ текстѣ.
82. Вериго Б. Ф. Основы фізіологіи человека и высшихъ животныхъ Т. І. Фізіологія растительных процессовъ. Вступ. къ изученію физіологіи растительных процессовъ. Кровь и явленія кровообращеніе / Б. Ф. Вериго. - СПб. : Изд. К. Л. Риккера, 1905. - 1071 с.
83. Ермоловъ А. Народная сельскохозяйственная мудрость въ пословицахъ, поговоркахъ и приметахъ. Т. 3. Животный міръ въ воззреніяхъ народа / А. Ермоловъ. – СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1905. - 555 с.
84. Поповъ И. П. Скотоводство (Разведеніе, кормленіе и зоогигіена) / И. П. Поповъ. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд. журн. «Хозяинъ», 1905. – 517, 30 с. – (Б-ка хозяина. № 55).
85. Широкихъ П. Изследованіе химическаго состава озимой соломы хозяйствъ Юго-Западнаго края (Урожай 1902 г.) : изъ лаб. частной зоотехніи и гигіены Киевского политехн. ин-та / П. Широкихъ. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 184, 40, 107 с.
86. Штуцеръ А. Практическое наставленіе къ составленію крмовыхъ дачъ / А. Штуцеръ ; перераб. и доп. применительное къ русскимъ условіямъ А. А. Калантаръ. – СПб. : Пушкинская Скоропечатная, 1905. – 94 с.
87. Ивановъ И. И. Искусственное оплодотвореніе у млекопитающихъ : экспериментальное изследованіе / И. И. Ивановъ. - СПб. : Тип. Императорской академіи наук, 1907. - 135 с.
88. Ивашкевичъ И. О. Разведеніе корнеплодовъ и значеніе ихъ для скотоводства / И. О. Ивашкевичъ. - СПб. : Тип. училища глухонемыхъ, 1907. - 96 с. - (Библіотека земледельца. 23).
89. Сельско-хозяйственное животноводство : сборник статей и сведеній за 1906 г. / под ред. П. Н. Кулешова. – М. : [Б. и.], 1907. – 188 с.
90. Богдановъ Е. А. Какими кормами и какъ слѣдуетъ кормить молочныхъ коровъ : отдѣльные оттиски изъ журнала “Научный Обзоръ Молочного Хоз-ва” / Е. А. Богдановъ. - М. : Типогр. О. Л. Сомовой, 1908. - 86 с.
91. Гагеманъ О. Физіологія домашнихъ животныхъ : руководство для слушателей с.-х. и ветеринарныхъ институтов, ветеринарныхъ врачей, животноводовъ и для сельскихъ хозяевъ / О. Гагеманъ ; пер. П. Г. Статкевича. - СПб. : Изд. А. Ф. Девріена, 1908. - 492 с. : съ 70 рисунками въ тексте.
92. Ежегодникъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія по Департаменту Земледѣлія и Лесному Департаменту за 1907 годъ / Г. У. З. и З., Департаментъ земледѣлія. - СПб. : Тип. В. О. Киршбаума, 1908. - 59 с., 837 с. : съ 4-мя картами, 2-мя графиками, 143 рис.
93. Келлеръ К. Естественная исторія домашнихъ животныхъ / К. Келлеръ ; пер. Э. К. Тентъ ; под ред. и съ предисл. Н. Кулагина. - М. : Основа, 1908. - 318 с.
94. Молочное хозяйство : скотоводство, травосеяніе, луговодство, свиноводство : еженедельный иллюстрированный практическій журналъ / под ред. В. И. Лемуса. – 1908 (VII–ой годъ изд.).– № 1-52. – 1001 с.
95. Поповъ И. П. Очеркъ меропріятій по улучшенію скотоводства въ Казанской губерніи : (изъ деятельности местнаго о-ва покровительства животнымъ) 1892 – 1906 / И. П. Поповъ. – Казань : Тип. Д. М. Гранъ, 1908. – 27 с.
96. Вериго Б. Ф. Основы физіологіи человека и высшихъ животныхъ. Т. 2. Физіологія растительных процессов / Б. Ф. Вериго. - СПб. : Изд. К. Л. Риккера,


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет