Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстағы материалдық нүктенің динамикасыДата28.06.2016
өлшемі73.24 Kb.
#162848

 1. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстағы материалдық нүктенің динамикасы.

 2. Жалпыланған жылдамдықтар мен координаттар.

 3. Пуассон жақшалары.

 4. Инерциалық емес санақ жүйелеріндегі қозғалыс.

 5. Инерциалық емес жүйелер үшін динамика заңдары.

 6. Қатты дене динамикасы.

 7. Инерция, күш және импульс моменттері.

 8. Эйлер бұрыштары. Эйлер теңдеуі.

 9. Бір бөлшек үшін және сыртқы өрістегі бөлшектер жүйесі үшін Гамильтон функциясы.

 10. Гамильтон функциясы және кеңістік-уақыттың қасиеттері.

 11. Екі дене есебі.

 12. Орталық өрістегі қозғалыс. Жалпы қасиеттер.

 13. Дискретті спектрдің күй түрлері. Радиалды толқындық функция үшін теңдеу.

 14. Денелердің әсерлесуі. Кеплер заңдары және бүкіләлемдік тартылыс заңы.

 15. Ғарыштық жылдамдықтар.

 16. Дифференциалдық және интегралдық түрде лездік мән үшін Пойнтинг теоремасы.

 17. Молекулалардың еркіндік дәрежесінің саны.

 18. Молекулалардың еркіндік дәрежелері бойынша энергияның бірқалыпты үлестірлу заңы.

 19. Идеал газдардың жылусыйымдылығы.

 20. , және С жылусыйымдылықтары.

 21. Майер формуласының физикалық мағынасы.

 22. Сұйықтар мен газдардағы қысым.

 23. Үзіліссіздік теңдеуі.

 24. Бернулли теңдеуін қорыту және оның салдары.

 25. Нақты газдар. Нақты газдың ішкі энергиясы.

 26. Джоуль-Томсон эффекті.

 27. Газдарды сығу.

 28. Термодинамика заңдары. Оларды жылулық қозғалтқыштарды есептеу үшін қолдану.

 29. Идеал газ. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі.

 30. Идеал газ күйінің теңдеуі.

 31. Изопроцесстер. Адиабаталық және политропты процесстер.

 32. Жылулық қозғалыстың жылдамдық және энергия бойынша Максвелдің үлестірілімі. Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы. Орташа арифметикалық жылдамдық. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы.

 33. Сұйықтардың қасиеті. Беттік керілу. Жұғу. Қисық беттегі қысым. Капиллярлық құбылыс.

 34. Статистикалық үлестірілім.

 35. Статистикалық тәуелсіздік.

 36. Тепе-теңдік принципі.

 37. Ферми-Дирак пен Бозе-Эйнштейн статистикасы.

 38. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия. Энтропияның физикалық мағынасы. Ықтималдылық және энтропия.

 39. Хартри-Фок өрісінің әдісі. Томас-Ферми статистикалық әдісі.

 40. Томас-Ферми статистикалық әдісі.

 41. Бірінші текті фазалық ауысулар. Клайперон-Клаузиус теңдеуі. Үштік нүкте.

 42. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Сындық параметрлер.

 43. Газдардағы тасымалдау процестері. Фик заңдары. Фурье заңы. Ньютон формуласы.

 44. Электр және магнит өрістеріндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. Қозғалыстағы зарядтың қозғалысы.

 45. Дипольді және мультидипольді моменттер.

 46. Сыртқы өрістегі зарядтардың жүйесі.

 47. Қозғалыс теңдеуін интегралдау.

 48. Материалдық нүктенің динамикасының Лагранжев және Гамильтонов формализмі.

 49. Тұрақты магнит өрісі. Магнит моменті.

 50. Көлемдік және беттік токтардың магнит өрісі.

 51. Электромагниттік өрістің тензоры. Өріс үшін Лоренц түрлендіруі. Өрістің инварианттары.

 52. Интегралдық және дифференциалдық түрдегі Максвелл теңдеуі және оның мағынасы. Үзіліссіздік теңдеуі.

 53. Еркін қозғалыстағы зарядтың электромагниттік өрісінің тензоры.

 54. Электромагниттік толқындар. Монохроматты жазық толқын.

 55. Жазық электромагниттік толқындардың поляризациясы.

 56. Біртекті ортадағы нүктелік, көлемдік және сызықты зарядтардың өрісі. Гаусс теоремасы.

 57. Комформдік кескін әдісі. Суперпозиция принципі.

 58. Электромагниттік өрістің импульсі. Жарық қысымы.

 59. Электромагниттік потенциалдар әдісімен Максвелл теңдеуін шешу. Даламбер теңдеуі.

 60. Электромагниттік өріс потенциалдарының мультипольді ыдырауы.

 61. Электр тербелістері. Токтар мен кернеудің резонанс құбылысы.

 62. Электромагниттік өріс потенциалдары.

 63. Калибровті инварианттылық.

 64. Электродинамика теңдеуінің релятивистік коварианттылығы.

 65. Молекулалардың поляризациялануының моделі.

 66. Диэлектриктердегі электр өрісінің энергиясы.

 67. Еркін және байланысқан зарядтар. Еркін және байланысқан зарядтар жүйесі үшін өрістің орташа теңдеуі.

 68. Электрондық теорияның микроскопиялық өрісі үшін Максвелл-Лоренц теңдеуі.

 69. Сфера үшін Грин функциясы. Потенциал үшін жалпы өрнек.

 70. Әр түрлі потенциалға ие болатын жартысфераны өткізетін екі өткізгіштер.

 71. Сыртқы магнит өрісінде шектелген үлестірілген токқа әсер ететін күш пен момент, магнит индукция мен өріс үшін шекті шарттар.

 72. Магнитостатиканың дифференциалдық теңдеуі және Ампер заңы.

 73. Векторлық потенциал мен токтың дөңгелек құйынының магнит индукциясы. Токтардың шектеулі үлестірілуінің магнит өрісі.

 74. Монохроматты және нақты электромагниттік толқындар.

 75. Фазалық және топтық жылдамдықтар.

 76. Айырбас әсерлесу.

 77. Пара- және ортогелий.

 78. Электромагниттік өрістің төртөлшемді потенциалы.

 79. Өрістегі заряд қозғалысының теңдеуі.

 80. Лиенард-Вихерт потенциалдары.

 81. Кешігетін потенциалдардың спектральды жіктелуі.

 82. Электр өрісіндегі өткізгіштер.

 83. Электр өрісінінің энергиясы.

 84. Жылдам қозғалатын зарядтардың сәуле шығаруы.

 85. Квадрупольді және магнит-дипольді сәуле шығару.

 86. Дипольді сәуле шығару. Соқтығысу кезіндегі дипольді сәуле шығару.

 87. Төмен жиілікті электромагниттік толқындардың шашырауы.

 88. Жоғары жиілікті электромагниттік толқындардың шашырауы.

 89. Тежеулі сәуле шығару. Кулондық әсерлесу кезіндегі сәуле шығару.

 90. Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы және оны әр түрлі конфигурациялы денелерден магнит өрісін есептеуде қолдану.

 91. Холл эффекті.

 92. Кескін кезіндегі поляризация мен толық ішкі кескін.

 93. Өткізетін ортадағы толқындар.

 94. Өткізгіштіктің қарапайым моделі.

 95. Релятивистік жағдайдағы тежеуші сәуле шығару.

 96. Ультрарелятивистік жағдайдағы электромагниттік сәуле шығарудың спектральды жіктелуі.

 97. Геометриялық оптиканың негіздері.

 98. Жарықтың интерференциясы.

 99. Жарық дифракциясы.

 100. Фраунгофер дифракциясы.

 101. Френель дифракциясы.

 102. Жарық дисперсиясы. Жарық дисперсиясының электрондық теориясы.

 103. Жарықты жұту.

 104. Доплер эффекті.

 105. Вавилов-Черенков сәуле шығаруы.

 106. Электромагниттік толқындардың поляризациясы. Жалпы қасиеттер.

 107. Сызықты және дөңгелек поляризация.

 108. Эллипстік поляризациялы толқын.

 109. Жарықтың қосарланып сынуы және материалдың табиғи оптикалық белсенділігі.

 110. Зееман эффекті (қарапайым және күрделі).

 111. Тұрақты электр өрісіндегі сутегі атомы, Штарк эффекті.

 112. Сутегі атомы. Сутегі атомының спектрі.

 113. Резерфорд тәжірибесінің көзқарасы бойынша атом моделі мен Бор постулаттары.

 114. Ядролардың негізгі қасиеттері. Атом ядросының энергия байланысы.

 115. Ядролық күштер. Екі нуклон жүйесі.

 116. Ядроның тамшы және қабықша моделі.

 117. Бақыланатын физикалық шамалар және сызықты түйіндес операторлар.

 118. Сызықты түйіндес операторлардың меншікті функциялары мен меншікті мәндері.

 119. Уақыт бойынша физикалық шамалардың мәндерінің дамуы.

 120. Эренфест теңдеуі. Эренфест теоремасы.

 121. Толқындық функция және суперпозиция принципі. Гамильтон операторы. Шредингер теңдеуі. Нақты потенциалды бірөлшемді Шредингер теңдеуін шешудің симметриялық қасиеттері.

 122. Операторлардың коммутациясы және оның физикалық мағынасы.

 123. Гейзенбергтің анықталмағандықтарының қатынасы.

 124. Импульс операторы.

 125. Меншікті мәндер мен меншікті функциялар. Толқындық функцияның координаттық және импульстік көрінісі.

 126. Уақыт бойынша физикалық шаманың туынды операторы.

 127. Сақталу заңдары. Ықтималдылық ағысының тығыздығы.

 128. Кванттық механикадағы үзіліссіздік теңдеуі.

 129. Стационар жағдайдағы Шредингер теңдеуі және оның шешімі.

 130. Стационар күй. Бірөлшемді қозғалыстың стационар күйінің жалпы қасиеттері.

 131. Шексіз терең потенциалдық шұңқыр.

 132. Энергетикалық спектр мен стационар күйлер.

 133. Бірөлшемді гармоникалық осциллятор.

 134. Спин. Дирак және Клейн-Гордон теңдеуі, олардың қасиеттері мен байланысы.

 135. Бірөлшемді гармоникалық осциллятор.

 136. Жою мен туу операторлары.

 137. Бірөлшемді потенциалдық барьер арқылы сәуле шығару мен бөлшектің өтуі.

 138. Импульс моментінің операторы. Меншікті мәндерге теңдеуді шешу. Сфералық функциялар. Жоғарлату және төмендету операторлары.

 139. Моменттің матрицалық теориясы.

 140. Кванттық механиканың матрицалық анықтамасы. Матрицалық элементтерді есептеу.

 141. Сутегі тәріздес атом. Дискретті спектрдің энергия деңгейлері және толқындық функциялар. Кездейсоқ төмендеу.

 142. Қарапайым бөлшектердің спині. Спиндік оператор мен спиндік функциялар. Коммутациялық қатынастар.

 143. Квазиклассикалық жуықтаудағы альфа-ыдыраудың ықтималдығы.

 144. Кванттық механикада моменттерді қосу. Клебш-Гордан коэффициенттері.

 145. Спині ½ болатын екі бөлшек үшін белгілі қосынды спинмен толқындық функцияны құру.

 146. Паули теңдеуі. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы.

 147. Спині ½ матрицалар. Паули матрицаларының қасиеттері. Спині ½ болатын бөлшектің толқындық функциясы. Ландау деңгейлері.

 148. Квазиклассикалық жуықтаулар. Толқындық функциялар мен біріктіру шарты. Квазиклассикалық жуықтауды қолдану шарттары. Бор-Зоммерфельдтің кванттау ережесі.

 149. Кванттау ережесінің көмегімен энергетикалық спектрді табу мысалы. Потенциалды барьер арқылы өтудің квазиклассикалық коэффициенті.

 150. Төмендеусіз дискретті спектр күйі үшін стационар ұйытқу теориясы. Мысалдар.

 151. Төмендеумен дискретті спектр күйі үшін стационар ұйытқу теориясы. Мысалдар.

 152. Асқын өткізгіштік. БКШ теориясы.

 153. Мейснер-Оксенфельд эффекті.

 154. Соңғы уақытта әсер ететін ұйытқу әсерінен дискретті спектр күйлерінің арасында тасымалдау ықтималдылығы. Стационар емес ұйытқулар жағдайы.

 155. Импульс моменті . LS- және jj- байланыс.

 156. Периодты ұйытқу әсерінен дискретті спектр күйінен үзіліссіздік спектр күйіне өту ықтималдылығы.

 157. Ритц әдісі. Жуықтап есептеуге вариациялық әдісті қолдану.

 158. Атомдардың магнит моменттері: орбитальды момент, спиндік момент, толық момент.

 159. Екінші рет кванттау. Фермиондар, жою және туу операторлары, коммутациялық қатынастар.

 160. Шашырау есебі. Кванттық механикалық есеп және шешу принциптері.

 161. Амплитуда және шашырау қимасы. Оптикалық теорема.

 162. Молекулалық спектрлер. Молекуладағы атомдар арасындағы байланыс түрлері.

 163. Айналмалы, тербелмелі-айналмалы спектрлер.

 164. Электронды-тербелмелі спектрлер.Молекулярные спектры.

 165. Шашырау есебіне Борнов жуықтауы. Борнов жуықтауын қолдану шарттары. Баяу және шапшаң бөлшектердің шекті жағдайлары.

 166. Белгілі моментпен күйлер бойынша шашырау есебінің толқындық функциясын жіктеу. Шашыраудың фазалық теориясы. Шашыраудың фазасы мен матрицасы.

 167. Периодтық өрістегі бөлшек. Энергия деңгейлерінің тууы.

Ф ЕНУ 703-13-12. Экзаменационный билет. Издание первоеДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет