Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фізичного факультету за 2013 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установиДата12.03.2016
өлшемі233.5 Kb.
түріІнформація


Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

фізичного факультету

за 2013 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) а) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

Провідними науковими школами фізичного факультету є школи теоретичної фізики та фізики твердого тіла. Основні напрями досліджень – суперсиметрія у квантовій механіці, квантова інформація, теорія зоряних спектрів, електронна будова, зонно-енергетична структура і фізичні властивості металів, напівпровідників і діелектриків, нанотехнології, швидкозмінні випромінювальні процеси у сцинтиляційних матеріалах.

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

Роки

2011

2012

2013

Чисельність науково-педагогічних працівників

57

54

54

з них: – докторів наук

14

15

15

кандидатів наук

35

30

31

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:


Категорії

робіт


2011

2012

2013

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

7

670,479

7

589,256

5

499,586

Прикладні

2

232,282

2

255,171

3

239,328

Госпдоговірні

2

106,0

2

150,00

2

150,00

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

У звітному році на фізичному факультеті було захищено п’ять кандидатських дисертацій.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

ФА-87Ф «Визначення фізичних характеристик та хімічного складу ядер та оболонок планетарних туманностей», науковий керівник – д-р фіз.-мат.наук, проф. Ваврух М.В., номер держреєстрації – 0111U001087

Запропоновані багатофазні багатокомпонентні моделі для опису вироджених карликів різних мас, радіусів та ефективних температур фотосфер для врахування впливу неоднорідностей радіального розподілу хімічного вмісту і температури на макроскопічні характеристики вироджених карликів. Уточнено хімічний склад планетарних туманностей (ПТ) Магелланових Хмар, що дозволило більш точно визначити як вміст первинного гелія, так і темп його збагачення важкими елементами в процесі зоряної хімічної еволюції речовини. Запропоновано модельний оптимізаційний метод одночасного визначення маси оболонки планетарної туманності (ПТ) та відстані до неї. Метод показав добру збіжність при ініціалізації різними значеннями відстані до ПТ, а тому буде застосований до перевизначення відстаней до планетарних туманностей Галактики та Магелланових Хмар.
Фе-108П «Механізми трасформації оптичної індикатриси в кристалічних фероїнах та напівпровідникових кристалах типут А4ВХ6», наукові керівники – д-р фіз.-мат.наук, проф.Романюк М.О., д-р фіз.-мат.наук, проф. Франів А.В., номер держреєстрації 0112U001273

Запропоновано практичне здійснення поляризації світлових променів від лазерних і нелазерних джерел на основі рекордно великої анізотропії фундаментального краю поглинання і високої оптичної анізотропії напівпровідників Tl4ВI6 (B = Hg, Cd, Pb), тісно пов’язаних зі значною анізотропією кристалічної структури. Попередньо апробовано поляризаційний пристрій, який під­твердив принципову можливість значного просторового розділення звичайного та незвичайного світлових променів (двозаломлення ~ 0.1–0.2). За попередніми розрахунками, розробка може мати вагомий соціально-економічний ефект. Розробка обіцяє забезпечення високої ступені поляризації світла для відносно тонких кристалічних зразків. У подальшому планується подати спільний з працівниками НВП „Карат” (м. Львів, Україна) патент з описом запропонованих науково-тех­нічних ідей.
ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел)


Назва роботи: “Визначення фізичних характеристик та хімічного складу ядер та оболонок планетарних туманностей”,.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри астрофізики Ваврух Маркіян Васильович

Номер державної реєстрації 0111U001087

Фактичний обсяг фінансування – 183,583 тис. грн. у 2013 р. – 63,277 тис. грн.


Запропоновані багатофазні багатокомпонентні моделі для опису вироджених карликів різних мас, радіусів та ефективних температур фотосфер для врахування впливу основних факторів - неоднорідності радіального розподілу хімічного вмісту і температури, - на макроскопічні характеристики вироджених карликів. На цій основі розвинуто універсальний підхід в теорії вироджених карликів, придатний для опису як холодних масивних (чандрасекарівських), так і маломасивних гарячих. В рамках двофазної та трифазної моделей як з ізотермічним, так і неізотермічним ядром отримано оцінки центральних температур, досліджено залежність “центральна температура ядра — ефективна температура фотосфери”. Одержані результати близькі до результатів інших авторів у еволюційному підході.

Запропоновано модельний оптимізаційний метод одночасного визначення маси оболонки планетарної туманності та відстані до неї. Визначено маси двох планетарних туманностей, — компактної IC5117 та протяжної NGC6293. Розвинуто метод аналізу просторового розподілу вмісту хімічних елементів у карликових галактиках та їх еволюційних особливостей, заснований на мультикомпонентному фотойонізаційному моделюванні їх світіння. Виконано порівняння хімічного складу оболонок планетарних туманностей та їх ядер. Крім того, знайдено хімічний склад за допомогою підходів, розроблених раніше у рамках даного проекту, зокрема, на основі сітки фотойонізаційних моделей світіння їх газопилових оболонок, адекватність якої перевірялася шляхом порівняння модельних діаграм “колір-колір” в ІЧ-діапазоні зі спостережуваними польських колег, отриманими на космічному телескопі Spitzer. Виконано оцінку розподілу вмісту хімічного складу Галактики та Великої Магелланової Хмари. Проаналізовано достовірності визначення вмісту оксиґену методом Пейджела у газових та газопилових небулярних середовищах, що містять бульбашкоподібну структуру, утворену зоряним вітром або супервітром.
б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Назва роботи: “Нові ефекти у квантових рідинах і газах та системах з деформованою алгеброю Гайзенберґа”.

Наукові керівники – д-р фіз.-мат.наук, проф. Вакарчук І. О.

Номер державної реєстрації 0112U001275

Фактичний обсяг фінансування –244,27 тис. грн., у 2013 р. – 122.142 тис.грн.

Отримано рівняння траєкторії та закони руху для релятивістської задачі Кеплера в просторі з деформованими дужками Пуассона. Зроблено оцінку мінімальної довжини з порівняння теоретичного передбачення для кута прецесії кеплерівської орбіти з експериментальними даними для кута прецесії орбіт планет. Знайдено вирази для маси та заряду квантової чорної діри Райснера-Нордстрьома, статистичну сума та термодинамічні функції. Отримані чисельні результати для термодинамічних функцій багатобозонної системи з урахуванням ефективної маси.

Обчислено енергетичний спектр атома водню у просторі з деформованою алгеброю Гайзенберґа. Знайдено вирази для маси та заряду квантових дір Керра та Керра-Ньюмена, а також статистичну суму та термодинамічні функції. Зроблено оцінку енергії занурення домішок в бозе-рідину. Отримано вираз для енергії основного стану системи “бозе-рідина + домішковий атом» в наближенні двох сум за хвильовим вектором. Розраховано спектр колективних збуджень та його загасання для рідкого 4He.
Назва роботи: “Випромінювальна релаксація високоенергетичних електронних збуджень у нанорозмірних матеріалах”.

Науковий керівник: д-р фіз.-мат.наук, проф. Волошиновський А.С.

Номер державної реєстрації 0112U002471

Фактичний обсяг фінансування –199,985 тис. грн., у 2013 р.- 99,985 тис. грн.

Низькотемпературними хімічними методами синтезовано наночастинки BaF2. Первинні розміри наночастинок визначались методами рентгенівської дифракції, малокутового рентгенівського розсіяння та скануючої електронної мікроскопії. Зважені розміри наночастинок BaF2, визначені із даних малокутового розсіяння, становлять 23 нм з півшириною кривої розподілу 10 нм.

Проаналізовано можливі механізми впливу розміру наночастинок на інтенсивність люмінесценції різної природи у фторидних нанокристалах (BaF2, SrF2, CaF2). Встановлено, що довжина термалізації електронів є визначальною для ефективності люмінесценції наночастинок. Інтенсивність люмінесценції різко падає, якщо довжина термалізації електрона співмірна або менша за розмір наночастинки. Серед екситонної, остовно-валентної, рекомбінаційної домішкової люмінесценції найменш чутливою до розмірів є остовно-валентна.
Назва роботи: “Електронні стани, фотодинамічні та рекомбінаційні процеси у фоторефрактивних і світлочутливих матеріалах”.

Наукові керівники – д-р фіз.-мат.наук, проф. Довгий Я. О.

Номер державної реєстрації 0112U001274

Фактичний обсяг фінансування –263,632 тис. грн., у 2013 р. - 131,820 тис. грн.

На основі спектрів відбивання монокристалів парателуриту (-ТеО2) обчислено функцію 2(Е) і визначено параметр Eg кейнівської моделі. Визначено гомеополярну (Eh) і гетерополярну (С) компоненти енергетичної щілини та величину параметра нелінійної сприйнятливості ТеО2. З використанням Z-scan методики проведено дослідження нелінійного поглинання та нелінійної рефракції композитів на основі гідрозолів срібла, отриманих методом відновлення оксиду срібла у водному середовищі. Ви­явлено дефокусуючу здатність колоїдів наночастинок срібла різних розмірів. Визначені величини нелінійних параметрів та знак нелінійної рефракції. Досліджено концентраційні залежності нелінійного поглинання та нелінійної рефракції. На основі різкого зростання нелінійної рефракції при збільшенні показника заломлення середовища (вода ÷ гліцерин) зроблено висновок про керрівську природу оптичної нелінійності..

За допомогою атомно-силової мікроскопії досліджено дефектну структуру поверхонь сколювання шаруватих кристалів CdBr2, CdI2 i PbI2. Візуалізовано нанорозмірні дефекти і наноструктури, сформовані на поверхні свіжих сколів зразків і поверхні сколів зразків, які пройшли процес тривалого зберігання в лабораторних умовах. Вивчено вплив електромагнітного опромінення підпорогової енергії на оптичні і фотоелектричні властивості кристалів CdBr2:Ag,Cl, CdBr2:Ag,Cl,I і CdBr2:Ag,Pb,Cl. Проаналізовано результати фотовольтаїчних досліджень приймачів рентгенівського випромінювання, виготовлених із кристалів CdI2:Ag і PbI2. Проведено порівняльні дослідження й аналіз люмінесцентних характеристик кристалів PbІ2 і PbІ2:CuI при збудженні випромінюванням азотного лазера та рентгенівськими квантами. Спектри люмінесценції PbІ2:CuI при 85 К представлені смугою 595 нм, яка характерна для спектрів люмінесценції зразків PbІ2 з кисневовмісними центрами. Великий вихід люмінесценції зумовлений формуванням в кристалічній матриці в процесі росту кристала PbІ2:СuI нанодефектів, в склад яких входять іони активатора і кисню, а також власні дефекти гратки. Гасіння стаціонарної люмінесценції при підвищенні температури зразків від 85 до 295 К спричинене термоіндукованим руйнуванням комплексних центрів свічення та іонними процесами.


ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел

Нові речовини і матеріали. Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.
Назва роботи «Механізми трасформації оптичної індикатриси в кристалічних фероїках та напівпровідникових кристалах типут А4ВХ6»

Наукові керівники – д -р фіз.-мат.наук, проф. Франів А.В.

Номер держреєстрації 0112U001273

Фактичний обсяг фінансування –158,847 тис. грн.., у 2013 р. – 79,417 тис. грн.

Вперше досліджено діелектричні неоднорідні матеріали у зв’язку з проблемами фотопружності та оптичної поляризаційної томографії тензор­них полів. Розроблено підхід “ефективного” середовища. Знайдено практичні наближення поляриметричної томографії, зокрема випадки “слабкої” та “істотно слабкої” анізотропії. Зв’язки між поляриметричними параметрами і компонентами діелектричного тензора з’ясовано для випадку слабкої анізотропії. Проаналізовано програмне здійснення алгоритмів одержання ком­п’ютерних томограм і розроблено оригінальне програмне забезпечення для виконання окремих складових операцій цих перетворень. Точність методу сягає ~ 107–106 для двозаломлення внаслідок залишкових механічних напружень у прозорих оптичних елементах для оптоелектроніки, що перевищує на один порядок величини параметри відомих аналогів.

Запропоновано практичне здійснення поляризації світлових променів від лазерних і нелазерних джерел на основі рекордно великої анізотропії фундаментального краю поглинання і високої оптичної анізотропії напівпровідників Tl4ВI6 (B = Hg, Cd, Pb), тісно пов’язаних зі значною анізотропією кристалічної структури. Попередньо апробовано поляризаційний пристрій, який під­твердив принципову можливість значного просторового розділення звичайного та незвичайного світлових променів (двозаломлення ~ 0.1–0.2). За попередніми розрахунками, розробка може мати вагомий соціально-економічний ефект. Розробка обіцяє забезпечення високої ступені поляризації світла для відносно тонких кристалічних зразків. У подальшому планується подати спільний з працівниками НВП „Карат” (м. Львів, Україна) патент з описом запропонованих науково-тех­нічних ідей.
б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

Нові речовини і матеріали. Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.

Назва роботи «Трансформація структурно-фазових станів і властивості нанокластерних металевих та напівпровідникових систем під час фазових перетворень»

Наукові керівники – д-р фіз.-мат.наук, проф. Мудрий С. І., д-р фіз.-мат.наук, ст.н.сп Плевачук Ю. О.

Номер держреєстрації 0113U003053

Фактичний обсяг фінансування –101,911 тис. грн., у 2013 році – 101,911 тис. грн.Досліджено температурні та концентраційні залежності електропровідності, термoЕРС, теплопровідності, в’язкості і поверхневого натягу розплаву евтектичного складу Au15.9Pb84.1 системи Au Pb, що розглядається як теплоносій в атомних реакторах четвертого покоління. Досліджено теплофізичні характеристики сплавів Sn-Sb-Ag, Sn-Bi-Cu, що є матеріалами для безсвинцевих припоїв. Проведено комплексні дослідження структури та електропровідності сплавів на основі Au у рідкому та твердому станах від кімнатної температури до 700 K в циклах нагріву-охолодження з метою виявлення структурних перетворень у цьому сплаві. Вивчено вплив домішкових елементів на ці перетворення. Розроблено структурні моделі для різних конденсованих фаз сплаву для інтерпретації кореляцій між структурою, мікроструктурою та властивостями.
Нові речовини і матеріали. Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.
Назва роботи «Структура, топологія і механізми формування парофазних тонкоплівкових та наноструктурованих матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te»

Науковий керівник – д-р фіз.-мат.наук, проф. Мудрий С. І.

Номер держреєстрації 0113U000880С

Фактичний обсяг фінансування –58,000 тис. грн., у 2013 році – 58,000 тис. грн.

Методом атомно-силової мікроскопії досліджено структуру поверхні низки тонкоплівкових та наноструктурованих матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te. Отримані тривимірні зображення поверхні різного збільшення однієї із серії плівок, а саме PbTe+5%Bi2Te3, осадженої на слюду. Для порівняльного аналізу параметрів поверхні тонкоплівкових матеріалів на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te виконані обчислення середньої і середньоквадратичної шорсткостей, середньої висоти і горизонтального діаметру кристалітів та відношення площі поверхні плівки до її перерізу.

Для більшості плівок на основі сполук систем Pb-Bi(Sb)-Te притаманна тенденція зменшення значень як середньої так і середньоквадратичної шорсткості зі зменшенням часу осадження самої плівки. Виняток у цій тенденції проявляють плівки PbTe+3%Sb2Te3 і PbTe+1%Sb2Te3 осаджені на сітал.

Для оцінки реальної площі поверхні плівок системи Pb-Bi(Sb)-Te виконані обчислення відношення площі поверхні плівки певного розміру до її перерізу. У плівках PbTe+5%Bi2Te3 чітко прослідковується збільшення значення цього відношення з часом осадження самої плівки чи її товщиною, а у плівках PbTe+Sb2Te3 ці відношення буває досягають вищих значень.
VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою. До списків долучити відбитки титульних сторінок статей та витяги-підтвердження про входження цих журналів до відповідних категорій (ISI, Scopus тощо).


з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Gnatenko Kh. P.

Composite system in noncommutative space and the equivalence principle


Phys. Lett. A.

477, No. 43.— P. 3061-3066.

2

Rovenchak A.

Phase transition in a system of 1D harmonic oscillators obeying Polychronakos statistics with a complex parameter


Fiz. Nizk. Temp

Low Temp. Phys.
V. 39, No. 10.— P. 1141-1145
Vol. 39, No. 10. — P. 888-892.3

Vakarchuk I. O, Pastukhov V. S., Prytula R. O.

Theory of structure and thermodynamic function of liquid 4He (Review Article)

Fiz. Nizk. Temp.

Low Temp. Phys.V. 39, No. 9.— P. 958-969;
Vol. 39, No. 9.— P. 741-751.


4

Kuzmak A. R., Tkachuk V. M.

The quantum brachistochrone problem for two spins-½ with anisotropic Heisenberg interaction


J. Phys. A: Math. Theor.

V. 46.— Art. 155305.— 12 p.


5

Stetsko M. M.

Microscopic black hole and uncertainty principle with minimal length and momentum


Int. J. Mod. Phys. A.

V. 28.— Art. 1350029.— 16 p.


6

Tkachuk V. M.

Deformed Heisenberg algebra with minimal length and the equivalence principle


Phys. Rev. A.

V. 86, No. 6.— 062112.— 4 p.


7

Rovenchak A.

Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond


Condens. Matter Phys.

V. 15, No. 4.— 40002.— 15 p.


8

Derzhko O., Richter J., Krupnitska O.

Semiquantitative theory for high-field low-temperature properties of a distorted diamond spin chain


Condens. Matter Phys.

V. 15, No. 4.— 43702.— 10 p.


9

M. R. Panasiuk, B. I. Turko, V. B. Kapustianyk, O. P. Stanko, A. V. Mandryka, R. Y. Serkiz, Y. H. Dubov


Photo- and Thermostimulated Luminescence of ZnO Nanowires

Journal of Applied Spectroscopy.

V. 80, №2.   P. 240 243.


10

B. Kulyk, V. Figa, V. Kapustianyk, M. Panasyuk, R. Serkiz, P. Demchenko


Structural Properties and Temperature Behavior of Optical Absorption Edge in Polycrystalline ZnO:X (Cu, Ag) Films


Acta Phys. Pol., A.

V. 123. – P. 92-97.


11

K. Ozga, G. Lakshminarayana, M. Szota, M. Nabialek, S. Tkaczyk, V. Kapustianyk, V. Rudyk, G. Myronchuk, S. Danylchuk, A. O. Fedorchuk


Optically Induced Anisotropy and Electrooptics in Ferroic Organic Nanocomposites

Optical and Quantum Electronics.

V. 45. – P. 1115–1124.

12

В.И. Стадник, Ю.И.Кирык


О спонтанном электрооптическом эффекте в кристаллах триглицинсульфата с примесью L-треонина


Кристаллография

Т.58, №3. – С. 472-474.


13

B.V.Andrievskii, M.Jaskolski, V.Yo.Stadnyk, M.O.Romanyuk, O.Z.Kashuba, M.M.Romanyuk


Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study


Computatioanal Materials Science

V.79. – P.442-447.

14

В.И.Стадник, Н.А.Романюк, Б.В.Андриевский, Р.C.Брезвин, О.З.Кашуба


Барические изменения изотропных точек в кристаллах сульфата калия

Оптика и спектро-скопия

Т.115, № 4. –С. 94–98.

15

M. Amilusik, T. Sochacki, B. Łucznik, M. Boćkowski, B. Sadovyi, A. Presz, I. Dzięcielewski, I. Grzegory


Analysis of self-lift-off process during HVPE growth of GaN on MOCVD-GaN/sapphire substrates with photolitographically patterned Ti mask

J. Cryst. Growth

V. 380. – P. 99-105.

16

T. Sochacki, Z. Bryan, M. Amilusik, R. Collazo, B. Lucznik, J. L. Weyher, G. Nowak, B. Sadovyi, G. Kamler, R. Kucharski, M. Zajac, R. Doradzinski, R. Dwilinski, I. Grzegory, M. Bockowski, and Z. Sitar.


Preparation of Free-Standing GaN Substrates from Thick GaN Layers Crystallized by Hydride Vapor Phase Epitaxy on Ammonothermally Grown GaN Seeds

Appl. Phys. Express

V. 6. – P. 075504-075507.

17

V. Figa, H. Derbal Habak, B. Kulyk, M. Abbate


Fluorescence Quenching in Hybrid Silar Cells Based on Electrodiposited ZnO


J. Optoelectron. Adv. M.

V. 15. – P. 954–959.


18

A.Kostruba, M. Ohar, B. Kulyk, O. Zolobko, Y. Stetsyshyn


Surface Modification by Grafted Sensitive Polymer Brushes: An Ellipsometric Study of their Properties

Appl. Surf. Sci.

V. 276. – P. 340-346.

19

I. M. Bolesta, I. N. Rovetskyj, I. D. Karbovnyk, and M. V. Partyka


Formation of Microtubes in CdI2 Crystals Doped with BiI3

Technical Physics Letters

Vol. 39, №5. – P. 463–465.

20

Ваврух М.В., Смеречинский С.В.


Горячие вырожденные карлики в рамках двухфазной модели


Астрономический журнал

90, № 12. – С. 993-1065.


21

Y. Shopa,

N. Ftomyn

Optical Activity of Langatate Crystals

Solid State Phenomena

Vol. 200. – P. 129–133.

22

Y. Shopa,

N. Ftomyn


Optical activity of Ca3Ga2Ge4O14 crystals: experiment and calculus


Optica Applicata

Vol. 43, No. 2. – P. 217–228. DOI: 10.5277/oa130202

23

Y. Vasylkiv,

O. Kvasnyuk,

Y. Shopa, R. Vlokh


Optical activity caused by torsion stresses: the case of NaBi(MoO4)2 crystals


J. Opt. Soc. Am. A

Vol. 30, No. 5 – P. 891–897


24

С. С. Новосад, И. С. Новосад


Влияние примеси самария на спектральные характеристики кристаллов йодистого кальция


Журнал прикладной спектроскопии

Т. 80, № 1. – С. 78–84.

25

И. С. Новосад, С. С. Новосад


Спектральные характеристики йодистого свинца с примесью европия


Журнал прикладной спектроскопии

Т. 80, № 2. – С. 197–202.

26

A. Pushak,

V. Vistovskyy,

A. Voloshinovskii, P. Savchyn,

O. Antonyak


Luminescent properties of BaCl2-Eu microcrystals embedded in a CsJ matrix

Radiation Measurements

Vol. 56, – P. 402 – 406.

27

T. S. Malyy,

V. V. Vistovskyy, Z. A. Khapko,

A. S. Pushak,

N. E. Mitina,

A. S. Zaichenko, A. V. Gektin, and A.S.Voloshinovskii


Recombination luminescence of LaPO4-Eu and LaPO4-Pr nanoparticles

Journal of Applied Physics

V.113. – P. 224-305.


28

P. Savchyn,

I. Karbovnyk,

V. Vistovskyy,

A. Voloshinovskii, V. Pankratov,

M. Cestelli Guidi, Mirri,

O. Myahkota,

A. Riabtseva,

N. Mitina,

A. Zaichenko, and A. I. Popov


Vibrational properties of LaPO4 nanoparticles in mid- and far-infrared domain

Journal of Applied Physics

V.112. – P.124309.

29

A.S. Pushak,

P.V.Savchyn, V.V. Vistovskyy,

T.M. Demkiv,

J.R. Dacyuk,

S.V.Myagkota, A.S.Voloshinovskii


Luminescence of BaCl2:Eu2+ particles dispersed in the NaCl host excited by synchrotron radiation

Journal of Applied Physics

V.135. – P. 1–4.

30

T. Shalapska,

G. Stryganyuk,

A. Gektin,

A. Kotlov,

P. Demchenko,

A. Voloshinovskii


Luminescence properties of Ce3+-doped NaPrP4O12 polyphosphate

Journal of Physics: Condensed Matter

Vol. 25, No 10. – 105-403.

31

P. Demchenko,

A. Gektin,

A. Krasnikov,

I. Pashuk,

T. Shalapska,

G. Stryganyuk,

A. Voloshinovskii, S. Zazubovich


Energy migration and Gd3+ ↔ Ce3+ transfer in Ce3+-doped GdP3O9 metaphosphate

Journal of Physics D: Applied Physics

Vol. 46, No 23. – P. 235103–235109.

32

I.V.Berezovskaya,

V. P. Dotsenko,

A.S.Voloshinovskii, S. S. Smola


Near infrared emission of Eu2+ ions in Ca3Sc2Si3O12

Chemical Physics Letters

Vol. 585. – P. 11–14.

33

А. В. Сачко,

В.П.Закордонский, А.С.Волошиновский


Механизм молекулярной ассоциации в водных растворах полиметакриловой кислоты и додецилбензолсульфоната натрия по данным флуорометри


Журнал физической химии

Том 87, № 3. – С. 427–433.

34

I. V. Berezovskaya, N. P. Efryushina,

I. I. Seifullina,

E. E. Martsinko,

B. I. Zadneprovski, G. B. Stryganyuk, A.S. Voloshinovskii, S. M. Levshov,

V. P. Dotsenko


Luminescence properties of Eu2+ and Ce3+ ions in calcium lithio-germanate Li2CaGeO4

Ceramics International

Vol. 39. –P. 6835–6840.

35

V. P. Dotsenko,

I. V. Berezovskaya, E. V. Zubar,

N. P. fryushina,

N. I. Poletaev,

Yu. A. Doroshenko, G. B. Stryganyuk, A. S. Voloshinovskii


. Synthesis and luminescent study of Ce3+-doped terbium–yttrium aluminum garnet

Journal of Alloys and Compounds

Vol. 550. – P. 159–163.

36

Piasecki M., Lakshminarayana G., Fedorchuk A. O., Kushnir O. S.,

Franiv V. A., Franiv A. V., Myronchuk G., Plucinski K. J.


Temperature operated infrared nonlinear optical materials based on Tl4HgI6

J. Mater. Sci.: Mater. Electron

Vol. 24. – P. 1187–1193.

37

О. А. Buryy, А. SAndrushchak, O. SKushnir, S. BUbizskii, D. М. Vynnyk, O. VYurke­vych, A. VLarchenko, K. OChaban, O. ZGotra, A. VKityk


Method of extreme surfaces for optimizing geometry of acousto-optic interactions in crystalline materials: Example of LiNbO3 crystals

J. Appl. Phys.

Vol. 113, Is. 8. – 083103 (12 pp.).

38

JialeiLiu, A. V. Franiv,

Xinhou Liu,

Zhen Zhen


Enhanced electrooptical active materials based on n-hexyl group flexible isolation in NLO chromophores


J. Mater. Sci.: Mater. Electron.

DOI 10.007/s10854-013-1158-6.

39

A. V. Franiv, O. S. Kushnir, I. S. Girnyk, V. A. Franiv, I. Kityk, M. Piasecki, K. J. Plucinski


. Growth, crystal structure, thermal properties and optical anisotropy of Tl4CdI6 single crystals

Ukr. J. Phys. Opt.

Vol. 14, Is. 1. – P. 6–14.

40

O. S.Kushnir ,  O. V.Yurkevych, A. V.Andrushchak  


Angular stability of electric field-induced effects in crystalline materials

Cryst. Res. Technol.

Vol. 48, Is. 6. – P. 387–399.

41

Yu. Plevachuk,

V. Sklyarchuk,

A. Yakymovych,

S. Eckert,

G. Gerbeth


Thermophysical properties of the liquid Pb84.1Au15.9 eutectic alloy

J. Nucl. Mater.

Vol. 434. – P. 291–295.

42

L. Bulavin,

Yu. Plevachuk,

V. Sklyarchuk,

I. Shtablavyy,

N. Faidiuk,

R. Savchuk


Physical properties of liquid NaF–LiF–LaF3 and NaF–LiF–NdF3 eutectic alloys

J. Nucl. Mater.

Vol. 433. – P. 329–333.

43

P. Šebo,

P. Švec,

D. Janičkovič,

E. Illeková,

M. Zemánková,

Yu. Plevachuk,

V. Sidorov


The influence of silver content on structure and properties of Sn–Bi–Ag solder and Cu/Solder/Cu joints

Mater. Sci. Eng. A.

Vol. 571. – P.184-192.

44

V. Sklyarchuk,

Yu. Plevachuk,

I. Kaban,

R. Novakovic


Surface properties and wetting behaviour of liquid Ag–Sb–Sn alloys

J. Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy.

Vol. 48, No. 3. – P. 443–448.

45

I. Shtablavyi,

S. Mudry,

P. Kajak


Liquid-solid interaction during formation of nanocomposite systems

Polish Journal of Chemical Technology

V. 14, № 4. – P. 42 – 45.

46

S. Mudry,

I. Shtablavyi ,

I. Shevernoga


Structural disordering in Sn-Pb(Bi) eutectic melts induced by heating

Polish Journal of Chemical Technology

V. 15, № 3. – P. 61 — 64

47

S. Mudry,

A. Korolyshyn,

V. Vus,

A. Yakymovych


Viscosity and structure of liquid CuIn alloys

Journal of Molecular Liquids

V.179.- P.- 94-97

48

M. V. Moroz, P. Yu. Demchenko, O. G. Mykolaychuk, L. G. Akselrud, R. E. Gladyshevskii


Synthesis and Electrical Conductivity of Crystalline and Glassy Alloys in the Ag3GeS3Br–GeS2 System

Inorganic Materials

V.112. – P.124309.VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2010

223 (59,7%)

34

100,0%

2011

219 (59,8%)

33

75,0%

2012

225 (60,0%)

39

40,0%

2013

229 (62,6%)

37

40,0%


IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Австрія

Віденський університет

Дослідження структурно-чутливих характеристик та структурних перетворень в ділянці переходу твердий стан-рідина в системах Co-Sn, Co Sn-Li.

ДОГОВІР № М/ 49-2013

на виконання науково-дослідних робіт

Травень 2013 – грудень 2013Температурні та концентраційні залежності структурно-чутливих характеристик та структурних перетворень в ділянці переходу твердий стан-рідина в системах Co-Sn, Co Sn-Li.

1 стаття ISIНімеччина

Технологічний інститут Карлсруе

Дослідження сплавів Au-Sn та Cu-Sn, які можуть бути використані, як безсвинцеві припої в мікроелектроніці і замінити дотепер широковживані припої на основі свинцю.

ДОГОВІР № Ф39/362-2013

на виконання науково-дослідних робіт

серпень 2013 – грудень 2013Експериментальні дані про фізико-хімічні властивості сплавів Au-Sn і Cu-Sn, в кристалічному та рідкому станах, а також в інтервалі плавлення.

1 стаття ISIБілорусія

Інститут порошкової металургії,

м. МінськФізико-хімічні основи отримання, структура та властивості магнітних ливарних сплавів на основі алюмінію

ДОГОВІР № Ф54/141-2013

на виконання науково-дослідних робіт

червень 2013 – грудень 2013


Досліджено процеси формування фаз в композитах на основі Al-Zn з феромагнітними наповнювачами
Подано 1 стаття ISI

2 тезиХ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків)

Кафедра астрофізики  1. Головна астрономічна обсерваторіа НАН України (м.Київ)

  2. Кримська астрофізична обсерваторія НАН України

Проф. Ваврух М.В. перебував на науковому стажуванні у Львівському центрі Інституту космічних досліджень НАН та НКА України у квітні-травні 2013 року.


Кафедра теоретичної фізики:

  • Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів): виконання 2 маґістерських роботи на базі ІФКС.

  • Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів): наукове стажування доц. Ровенчака А. А. (травень - червень 2013 року).


ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).
Тема – «Двопроменева лазерна поляриметрія у параметричній кристалооптиці»

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Шопа Я.І.

На основі поляризаційної моделі оптичної активності розраховано питоме повертання площини поляризації та показники заломлення кристалів родини лангаситу, зокрема: La3Ga5SiO14, Sr3Ga2Ge4O14, La3Ga5GeO14, La3Ga5,5Nb0,5O14. Розраховані гіротропні та рефрактивні параметри порівняли з відомими сьогодні експериментальними результатами.

Використовуючи інформацію про кристалічну структуру, показники заломлення та визначені величини електронних поляризовностей α (або об’ємних поляризовностей: α' = α/4πε0, де ε0 – електрична стала), отримали числові значення питомого повертання площини поляризації ρ, а також звичайного no та незвичайного ne показників заломлення низки кристалів, що належать до родини лангаситу.

Під час розрахунку частотних залежностей кристалооптичних параметрів використовували зв’язок між електронною поляризовністю молекули та середнім показником заломлення згідно співвідношення Лорентц–Лоренца. Також враховували особливості структури цих монокристалів, зокрема їхню розупорядкованість. Електронні поляризовності статистичних сумішей атомів розраховували згідно коефіцієнтів заповнення відповідних кристалографічних позицій. Виявлено добру кореляцію між результатами обчислень та відомими літературними даними.Виміряно температурні (20–100С) залежності величини компоненти g11 тензора гірації та лінійного дихроїзму кристалів La3Ga5SiO14 для близьких (532, 635 та 650 нм) довжин хвиль. Враховано систематичні похибки поляриметричного експерименту.
Тема – «Рефрактивні параметри монокристалічних і нанорозмірних фероїків під впливом зовнішніх полів»

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Стадник В.Й.

Досліджено оптико-електронні параметри та зміни електронної поляризовності в широкому діапазоні спектру і температур (4,2-300 К) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками домішкових кристалів тригліцинсульфату (ТГС), кристалічних фероїків груп А2ВХ4 та нанокристалів в різних типах матриць.
Тема – «Наноструктурування та властивості сплавів на основі халькогенідів германію (Ga,Sn) і d(f)-елементів»

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Щерба І.Д.

Проведено синтез та атестація нових потрійних інтерметалічних сполук систем: R–М–Х (R – рідкісноземельний елемент; M=Fe, Co, Ni, Cu; X=B, Si, Р, Ga, Ge, Sn). Синтез та атестація інтерметалічних залізомістких сплавів і сполук, напівпровідникових халькогенідних систем на основі Si, Ga, Ge, Sn, Sb та напівпровідникових систем на основі Ge, d- і f- елементів. Підготовка аморфних і нанокристалічних сплавів та сполук для рентгеноспектральних, оптичних, електрофізичних, магнітних досліджень.
Тема – «Стохастичне моделювання структурних та динамічних властивостей багатокомпонентних металічних розплавів»

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф. Якібчук П.М.

Розроблено метод стохастичної оптимізації модельних параметрів таким чином щоб досягати найкращого узгодження експериментальних характеристик та розрахованих аналітично, при цьому були враховані похибки експерименту (нормально розподілені випадкові зсуви) та багато параметричний швидкозбіжний метод Ньютона-Рафсона побудований для подвійних чисел (аналог комплексних чисел), що дозволяє автоматично розраховувати точні похідні не аналітично заданих функцій.

XV. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2013 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.


Кооперація в межах факультету та університету з використання нової та сучасної апаратури для проведення експериментальних досліджень.

Активніша діяльність в електронних засобах наукової інформації.

Реклама об’єктів інтелектуальної власності; пошук замовників на виконання госпдоговірних робіт.

Публікації наукових результатів у рейтингових вітчизняних та закордонних журналах.

Участь у конкурсах на отримання ґрантів для проведення наукових досліджень.

Співпраця з інститутами НАН України, використання практики створення тимчасових творчих колективів.

Передбачати кошти для прийому іноземних науковців, які відвідують фізичний факультет в рамках угод між університетами.

Забезпечення навчальними установками для проведення лабораторних занять з відповідних спецкурсів.Враховувати пропозиції факультету при плануванні закупівель наукового обладнання.

Декан фізичного факультету,

професор /П.М. Якібчук/
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет