«информатика»бет1/5
Дата06.03.2016
өлшемі0.95 Mb.
#44984
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А. БӨКЕТОВ атындағы ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

гуманитарлық баѓыттаѓы топтар және

020100–022100, 520130–520430,

520630–520730, 520930–521830,

522030–522130, мамандықтарына арналған


«ИНФОРМАТИКА»

пәні бойыншақұрылған тестік тапсырмалар

Қ±растырушылар:

Аѓа оқытушы Ахманова Д.М.

Аѓа оқытушы Шегирова Д.К.

Аѓа оқытушы Толеуханова Р.Ж.

Оқытушы Оразгалиева М.А.

Окытушы Бейсенова Д.Р.


Парақтар саны: 51

Тестік тапсырмалар саны: 300

Жасалған күні: 13.10.2009

МАБ сынақ тестілеріне арналған
Тесттік тапсырмаларда көрсетілген тақырыптар тізімі
«Информатика» пәні бойынша

гуманитарлық баѓыттаѓы топтар және

020100–022100, 520130–520430,

520630–520730, 520930–521830,

522030–522130, мамандықтарына арналған

қазақ тіліндегі бөлімдер үшін


Тақырып-тың №

Тақырып-шаның №Тақырыптар аталуы

Тақырыпшалар аталуы1

Информатикаға кіріспе

1.1

Негізгі түсініктер: сигналдар мен деректер, деректер мен әдістер, аппараттық қамтамасыздандыру, программалық қамтамасыздандыру, ақпарат, ақпарат саны, ақпаратты өңдеу. Информатика пәні мен есептері. Дерек тасымалдағыштар. Деректермен жүргізілетін операциялар. Ақпаратты кодтау.

1.2

Санау жүйелері. Екілік кодтармен жүргізілетін операциялар. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауысу. Буль алгебрасы.

2

Қазіргі заман компьютерлерінің аппараттық құралдары

2.1

Құрудың магистральды-модульдік принципі. Архитектура түсінігі. Компьютер құрылымы, негізгі желілердің тағайындалуы.

2.2

Сыртқы құрылғылар. Ақпаратты сақтау принциптері. Компьютер жадының негізгі сипаттамалары мен ұйымдастырылуы. Жады. Жады түрлері, қызметтері.

3

Қазіргі заман компьютерлерінің программалық құралдары

3.1

Программалық қамтама сипаттамасы. Деректер құрылымы. Файлдар және олардың аттары. Файлдармен жұмыс. Қоршау-программалары.

3.2

Компьютердің операциялық жүйесі: керектігі, құрамы, жүктелуі. Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы.

3.3

Құжаттарды дайындау және редакторлау жүйесі. Формулалар және мәтіндер редакторлары. Word-та мәтінді форматтау. Кестемен жұмыс. Құжаттағы зезендірулер.

3.4

Компьютерлік грфика негіздері. Графикалық редакторлар. Windows-тағы бейнелермен жұмыс. Paint графикалық редакторы.

3.5

Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. Excel-де электронды кесте құру. Электронды кестелерді редакторлау.

3.6

Деректер қорын басқару жүйесі. Деректер қорының құрылымдық элементтерінің негізгі түсінігі. Деректер моделдерінің түрі. ДҚБЖ кестелерінің функционалды мүмкіндіктері. ДҚБЖ-мен жұмыс істеудің негізгі технологиялары.

4

Мультимедиялық технологиялар

4.1

Мультимедиялық технологияның негізгі ұғымдары. Мультимедиа аппараттық құралдары. Мультимедиапрограммалық құралдары. Мультимедиа технологиясы.

4.2

Мультимедиа стандарттық құралдары. Дыбыс реттеуіші. Лазерлік ойнағыш. Әмбебап ойнағыш. Дыбыс жазғыш программасы.

5

Компьютерлік желі және интернет технологиялар

5.1

Жүйелер туралы жалпы мәліметтер, компьютерлердің өзара жүйелі жұмыс істеу алғы шарттары мен қажеттілігі. Глобальді және локальді жүйелер. Локальді жүйелердің негізгі технологиялары, протокол және стандарттары. Байланыс жүйесінің аппараттуралары және сипаттамалары. Мәліметтерді беру тәсілдері (асинхронды, синхронды, симплексті, дуплексті).

5.2

Локальді жүйенің негізгі технологиясы, протоколдары мен стандарттары. Жүйені басқарудың бағдарламалық компоненттері. Интернет. Электронды почта.

6

Компьютерлік қауіпсіздік

6.1

Компьютерлік қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары. Компьютерлік вирустар. Программалық вирустар. Макровирустар. Компьютерлік вирустардан қорғау әдістері. Антивирус қорғау құралдары.Қ±растырушылар:

Аѓа оқытушы Ахманова Д.М.

Аѓа оқытушы Шегирова Д.К.

Аѓа оқытушы Толеуханова Р.Ж.

Оқытушы Оразгалиева М.А.

Окытушы Бейсенова Д.Р.

Жасалған күні: 13.10.2009

МАБ сынақ тестілеріне арналған
1. Е.К.Балапановтыњ информацияѓа берген анықтамасы:

A) Информация – текстер, суреттер, фотосуреттер, электрлік сигналдар.

B) Информация – текст, сурет, дабыс т‰рінде берілген бізді қоршаѓан орта жайлы маѓл±маттар.

C) Информация – тањба және сигналдар т‰ріндегі біреу немесе бір нәрсе туралы маѓл±мат.

D) Информация – теледидар, гажет, кітаптар арқылы алатын маѓл±маттар.

E) Информация – бізді қоршаѓан орта жайлы толық, анық маѓл±маттар.


2. Компьютердегі сақталатын информация мына т‰рде жазылады:

A) Ондық.

B) Екілік.

C) Кез-келген сандық.

D) Текстік, графикалық, дыбыстық.

E) + немесе - .


3. ЭЕМ жадында кез-келген тањба қанша орын алады :

A) 1 бит.

B) 10 бит.

C) 16 бит.

D) 1 байт.

E) 8 байт.


4. 1 байт неден т±рады:

A) 1 биттен.

B) 8 биттен.

C) 16 биттен.

D) 1 байттан.

E) 8 байттан .


5. 1 Мбайт неден т±рады:

A) 1000 биттен.

B) 1024 биттен.

C) 1024 байттан.

D) 1024 Кбайттан.

E) 10000000 байттан.


6. Қазіргі компьютерлер қандай принципке негізделген:

A) Бебидж принципіне.

B) Лейбниц принциптеріне.

C) Лебедев принциптеріне.

D) Паскаль принциптеріне.

E) Фон Нейман принциптеріне.


7. Компьютердіњ барлық қ±рылѓыларыныњ жиыны:

A) Аппараттық жабдықтау.

B) Типтік жабдықтау.

C) Функционалдық жабдықтау.

D) Коммуникациялық жабдықтау.

E) Темірлер.


8. Компьютердіњ базалық конфигурациясы келесілерді қамтиды:

A) Оперативті блок, модем.

B) Микропроцессор, шина, адаптер.

C) Ж‰йелік блок, пернелік, монитор.

D) Джойстик, стример, винчестер.

E) Ж‰йелік блок, тышқан, монитор.


9. Ж‰йелік блоктыњ аппараттық компоненттері:

A) Аналық плата, адаптерлер, контроллерлер, перифериялық қ±рылѓылар.

B) Аналық плата, иілгіш магниттік дискілер, контроллерлер.

C) Аналық плата, адаптерлер, контроллерлер, винчестер, дискжетектер .

D) Аналық плата, адаптерлер, контроллерлер, сканер, джойстик.

E) Аналық плата, мультимедиялық қ±рылѓылар, винчестер, дискжетектер.


10. Компьютердіњ сыртқы қ±рылѓыларын басқаратын электрондық схеманы ... деп айтамыз:

A) Винчестер.

B) Шина.

C) Микропроцессор.

D) Адаптер.

E) Жедел жады.


11. Микропроцессор не ‰шін арналѓан:

A) Нақты сандар мен математикалық есептеулер ж‰ргізуге.

B) ¤њдеу ‰шін дискіден оқуѓа.

C) Сыртқы қ±рылѓыларды басқаруѓа.

D) Компьютердіњ жылдамдыѓыныњ жеделдігін басқаруѓа.

E) Барлық есептеу амалдарын орындауѓа және информацияны µњдеуге.


12. ROM немесе т±рақты есте сақтау қ±рылѓысы (ПЗУ) дегеніміз не:

A) Берілгендерді уақытша сақтауѓа арналѓан ішкі жады.

B) Информацияны т±рақты сақтауѓа арналѓан арнайы жады.

C) Информацияны т±рақты сақтауѓа арналѓан сыртқы жады.

D) Компьютер µшірілгенде мәліметтер µшірілетін жады.

E) Компьютер µшірілгенде мәліметтер µшпейтін жады.


13. RAM немесе жедел есте сақтау қ±рылѓысы (ОЗУ) дегеніміз:

A) Берілгендерді уақытша сақтайтын ішкі жады.

B) Информацияны т±рақты сақтау ‰шін арналѓан арнайы жады.

C) Информацияны т±рақты сақтау ‰шін арналѓан сыртқы жады.

D) Компьютер µшірілгенде берілгендері µшірілетін жады.

E) Компьютер µшірілгенде берілгендері µшпейтін жады.


14. Компьютер тоқ кµзінен ажыратылѓанда мәліметтер қайдан жойылады:

A) (ПЗУ) т±рақты есте сақтау қ±рылѓысынан.

B) (ОЗУ) жедел есте сақтау қ±рылѓысынан.

C) Иілгіш магниттік дискідегі жинақтауыштан.

D) Қатты магниттік дискідегі жинақтауыштан.

E) CD-ROM – даѓы.


15. Монитор ... ‰шін қолданылады:

A) Ақпаратты сақтау.

B) Графиктік және мәтіндік ақпаратты бейнелеу.

C) Ақпаратпен алмасу ‰шін.

D) Графиктік және мәтіндік ақпаратты қаѓазѓа шыѓару.

E) Графиктік және мәтіндік ақпаратты енгізу.


16. Келесі т‰рдегі принтерлерді ажыратады:

A) Матрицалық, монохромдық.

B) Матрицалық, лазерлік, сия б‰ркіш.

C) Сия б‰ркіш, лазерлік, дискілік.

D) Н‰ктелік, лазерлік, сия б‰ркіш.

E) Сиялы, лазерлік, сия б‰ркіш.


17. Модем … ‰шін қолданылады.

A) Телефон желісі арқылы басқа компьютерлармен мәлімет алмасу.

B) Графиктік және мәтіндік мәліметті шыѓару.

C) Пернелік арқылы мәліметтерді енгізуге.

D) Мәліметтерді т±рақты сақтау.

E) Мәліметтерді уақытша сақтау.


18. Келесілердіњ қайсысы енгізу қ±рылѓысы болмайды:

A) Пернелік.

B) Дискқозѓалтқыш.

C) Принтер.

D) Модем.

E) Сканер /ізкескіш/.


19. Арифметикалық-логикалық амалдар орындау қ±рылѓысы:

A) Жады.


B) Микропроцессор.

C) Тышқан.

D) Дисплей.

E) Пернелік.


20. Матрицалық принтер:

A) Басу қ±рылѓысымен ерекшелінеді. Арнайы тетікшелер арқылы сия б‰ркіледі. Қаѓазда әрбір тањбаныњ матрицасы қ±растырылады. Сия арнайы картриджде орналасады.

B) Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

C) Арнайы инелер ж±мыс барысында қаѓазда боялѓан лентаны т‰ртіп із қалдырады.

D) Жоѓары сапалы бейне алуѓа м‰мкіндік беретін принтер. Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнай ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

E) Қаѓазды қыздыру арқылы ұнтақты жапсырады.


21. Сия б‰ркіш принтер:

A) Басу қ±рылѓысымен ерекшелінеді. Арнайы тетікшелер арқылы сия б‰ркіледі. Қаѓазда әрбір тањбаныњ матрицасы қ±растырылады. Сия арнайы картриджде орналасады.

B) Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

C) Арнайы инелер ж±мыс барысында қаѓазда боялѓан лентаны т‰ртіп із қалдырады.

D) Жоѓары сапалы бейне алуѓа м‰мкіндік беретін принтер. Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнай ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

E) Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.


22. Лазерлік принтер:

A) Басу қ±рылѓысымен ерекшелінеді. Арнайы тетікшелер арқылы сия б‰ркіледі. Қаѓазда әрбір тањбаныњ матрицасы қ±растырылады. Сия арнайы картриджде орналасады.

B) Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

C) Арнайы инелер ж±мыс барысында қаѓазда боялѓан лентаны т‰ртіп із қалдырады.

D) жоѓары сапалы бейне алуѓа м‰мкіндік беретін принтер. Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.

E) Қаѓазды иондау әдісі қолданылады, яѓни электр µрісініњ әсері арнайы ±нтақты /порошок/ қаѓазѓа жабыстырады, қатты қызѓанда бейнеге айналады.


23. Ізкескіштер /сканерлер/ келесі типті болады:

A) Матрицалық, лазерлік, сия б‰ркіш.

B) Матрицалық, планшетті, барабанды.

C) Планшеттік, қолдық, барабанды.

D) Планшеттік, қолдық, лазерлік.

E) Сия б‰ркіш, қолдық, лазерлік.


24. Мәліметтерді компьютерге енгізуге м‰мкіндік беретін қ±рылѓыларды анықтањыз:

A) Пернелік, сканер /ізкескіш/.

B) Монитор, сканер /ізкескіш/.

C) Принтер, джойстик /қолмен басқаратын тетік/.

D) Винчестер, шина.

E) Адаптер, микропроцессор.


25. Пайдаланушыѓа бірқатар қосымша м‰мкіндіктер беретін қызметші программалар дегеніміз:

A) Интерфейстік ж‰йелер.

B) Мәтіндік процессорлар.

C) Инструменталдық программалар.

D) Утилиттер.

E) Қосымшалар.


26. Программалық жабдықтаулар жасайтын программалық µнімдер дегеніміз:

A) Интерфейстік ж‰йелер.

B) Мәтіндік процессорлар.

C) Программалық-инструменталдық қ±ралдар.

D) Утилиттер.

E) Қосымшалар.


27. IO.SYS файлы дегеніміз:

A) BIOS-тыњ қ±рамды бµлігі.

B) Драйверлердіњ атаулары тіркелген файл.

C) DOS-тыњ командалық процессоры.

D) Т±рақты есте сақтау (ПЗУ) қ±рылѓысыныњ енгізу/шыѓару базалық ж‰йесініњ қосымшасы.

E) DOS-тыњ жоѓарѓы дењгейлі қызметін іске асыратын файл.


28. MS DOS.SYS файлы дегеніміз:

A) BIOS-тыњ қ±рамды бµлігі.

B) Драйверлердіњ атаулары тіркелген файл.

C) DOS-тыњ командалық процессоры.

D) Т±рақты есте сақтау (ПЗУ) қ±рылѓысыныњ енгізу/шыѓару базалық ж‰йесініњ қосымшасы.

E) DOS-тыњ жоѓарѓы дењгейлі қызметін іске асыратын файл.


29. Сommand.com файлы дегеніміз:

A) BIOS-тыњ қ±рамды бµлігі.

B) Драйверлердіњ атаулары тіркелген файл.

C) DOS-тыњ командалық процессоры.

D) Т±рақты есте сақтау (ПЗУ) қ±рылѓысыныњ енгізу/шыѓару базалық ж‰йесініњ қосымшасы.

E) DOS-тыњ жоѓарѓы дењгейлі қызметін іске асыратын файл.


30. Сonfig.SYS файлы дегеніміз:

A) BIOS-тыњ қ±рамды бµлігі.

B) Драйверлердіњ атаулары тіркелген файл.

C) DOS-тыњ командалық процессоры.

D) Т±рақты есте сақтау (ПЗУ) қ±рылѓысыныњ енгізу/шыѓару базалық ж‰йесініњ қосымшасы.

E) DOS-тыњ жоѓарѓы дењгейлі қызметін іске асыратын файл.


31.BIOS туралы қате пікірді анықтањыз:

A) Т±рақты есте сақтау қ±рылѓысында орналасқан.

B) Енгізу/шыѓаруды іске асыруѓа қатысты амалдарды орындайды.

C) Компьютердіњ ж±мыс істеу қабілетін тексеретін тестті қамтиды.

D) Операциялық ж‰йені ж‰ктейтін программаны шақыруды қамтиды.

E) (ОЗУ) жедел есте сақтау қ±рылѓысында орналасқан.


32. Операциялық ж‰йе туралы қате пікірді анықтањыз:

A) Компьютерді іске қосқан сәтте ж‰ктеледі.

B) Пайдаланушымен с±хбат ж‰ргізеді.

C) Компьютерді басқарады.

D) Компьютердіњ ресурстарын басқарады.

E) Компьютерді µшіргенде ол да жойылады.


33. Word. Формат – Граница и заливка командасы қандай қызмет атқарады:

A) Мәтінді қоршау.

B) Мәтінді т‰зету.

C) Мәтінді баспаѓа беру.

D) Мәтінді сақтау.

E) Мәтінді қ±ру.


34. Word. Кестеде формулаларды қандай команда арқылы қоюѓа болады:

A) Таблица - Формула

B) Вставка - Формула

C) Формат - Формула

D) Сервис - Формула

E) Формула


35. Word. Формат – Регистр командасыныњ қызметі қандай:

A) Шрифт регистрін µзгерту.

B) Шрифт µлшемін қою.

C) Шрифт т‰рін тањдау.

D) Шрифт µлшемін µзгерту.

E) Шрифт т‰рін µзгрету.


36. Word. Жоѓарѓы индекстерді қалай енгізуге болады:

A) Формат – Шрифт – Жоѓарѓы индекс

B) Вставка – Шрифт – Жоѓарѓы индекс

C) Вставка – Жоѓарѓы индекс

D) Сервис – Жоѓарѓы индекс

E) Вид – Жоѓарѓы индекс


37. Word. Саймандар тақтасын қалай баптауѓа болады:

A) Сервис - Настройка.

B) Вид - Настройка.

C) Формат - Настройка.

D) Вид –Панели инструментов - Настройка.

E) Панели инструментов - Настройка.


38. Word. Формат – Колонки командасымен мәтінді баѓандарѓа бµлген кезде қандай параметрлерді кµрсетеміз:

A) Баѓан саны, ендерін, баѓан аралықтарын.

B) Баѓан сандарын ѓана.

C) Беттер номерлерін.

D) Беттер санын

E) Баѓан номерлерін.


39. Word. Қандай шрифт аралықтарын білесіз:

A) Обычный, Разреженный, Уплотненный

B) Фейрверк, Мерцание, Мигающий фон

C) Обыкновенный, простой

D) Шрифт аралықтарын µзгерте алмаймыз

E) Зачеркнутый, утопленный


40. Word. Қандай функционалдық перне кµмегімен қ±жатты басқа атпен сақтауѓа болады:

A) Ѓ12


B) Ctrl+F12.

C) Alt+F12.

D) Shift+F12.

E) Alt+F10.


41. Қай топ операциялар ж‰йелері болып табылады:

A) Word, Excel, Access.

B) PageMaker, Corel Draw, PhotoShop.

C) DOS, Windows, Unix.

D) NC, WinCom, MS DOS.

E) Basic, Pascal, Cu.


42. Қай топ ж‰елік программалар тобы болып табылады:

A) ОЖ, драйверлер, программалық қабықшалар, утилиттер.

B) PageMaker, Corel Draw, PhotoShop.

C) DOS, Windows, Unix.

D) Мәтіндік редактор, операциялық ж‰йе.

E) Basic, Pascal, Cu.


43. Қолданбалы программа дегеніміз:

A) Қолданушыѓа қажет ж±мыстарды атқаруѓа м‰мкіндік беретін программа.

B) Әрт‰рлі қосымша функцияларды орындайтын программа.

C) Жања қосымшаларды жасауѓа м‰мкіндік беретін программа.

D) Операциялық ж‰йеніњ м‰мк‰ндіктерін кењейтетін программа.

E) Сервистік программалар жасауѓа м‰мкіндік беретін программа.


44. Белгілі бір атауы бар және мәліметтер сақталѓан дискініњ аумаѓын ... деп атайды.

A) Файл.


B) Каталог.

C) Папка.

D) Ішкі папка.

E) Ішкі диpектоpия.


45. Белгілі бір атауы бар және файлдардыњ адрестері сақталѓан дискініњ аумаѓын ... деп атайды.

A) Файл.


B) Каталог.

C) Директория.

D) Ішкі каталог.

E) Ішкі диpектоpия.


46. Қолданушы дер кезінде ж±мыс жасап жатқан каталогты ... деп атайды:

A) Аѓымдық.

B) Т‰пкі.

C) Басты.

D) Аналық.

E) Балалық.


47. Командалық файлдар қандай типті болады:

A) Рrn, .lpt, .cm1.

B) Аux, .nul, .con.

C) Еxe, .com, .bat.

D) Тxt, lex, .doc.

E) Хls, wri.


48. ? тањбасы ... білдіреді:

A) Бір кез келген тањбаны.

B) Бірнеше кез келген тањбаны.

C) Кез келген тањбалардыњ жиыны.

D) Саны белгілі тањбалар жиыны.

E) Тањбаныњ болмауын.


49. Ж±мыс ‰стелінде мынадай объектілер орналасқан (Д±рыс жауабын кµрсету):

A) Word, Excel, Access, Windows 95 қосымшалары белгілері.

B) Белгілер, меню командалары, Саймандар тақтасы, Ж±мыс ‰стелі.

C) Меніњ компьютерім, Себет, Есеп панелі, Жіберу батырмасы белгілері.

D) Тышқан курсоры, қатар курсоры, терезе жылжыту курсоры, қ±мсаѓат белгісіндегі ж‰ктелу курсоры және т.б..

E) Меніњ компьютерім, Сілтеуіш, Себет, Есеп панелі, Жіберу батырмасы, жарлықтар, бумалар.


50. “Меніњ компьютерім” бумасы – б±л:

A) Ж‰йелік бума.

B) С±хбат терезесі.

C) Баптау.

D) Стандартты терезе.

E) Қолданбалы программа.


51. “Меніњ компьютерім” бумасыныњ белгісі қандай:

A) «Пуск» кнопкасы.

B) Есептер тақтасы.

C) Папкалар және файлдар.

D) «Спарвка» терезесі.

E) Компьютердіњ бейнесі.


52. Жарықдиодтар пернелері:

A) Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock.

B) End, Insert.

C) Home, Run.

D) Delete, Page Down.

E) Enter, Page Down, Page Up.


53. Ж±мыс ‰стеліндегі қай бума уақытша µшірілген файлдарды сақтау ‰шін арналѓан:

A) Меніњ компьютерім.

B) Себет.

C) Желілік қоршау.

D) Есеп тақтасы.

E) Меніњ қ±жаттарым.


54. Жарлықтыњ анықтамасы мен қызметі туралы жалѓан пікірді кµрсетіњіз:

A) Жарлық – жарлықтаѓы объектіге сілтемеден т±ратын кішкене файл.

B) Жарлық – объектіге сілтемеден т±ратын бума.

C) Сол жақ б±рышында баѓыттауыш т‰ріндегі маркер бар, командалық файлды ж‰ктейтін белгі.

D) Толық адресі бар, объектіге баратын жолы кµрсетілген және программа орындаудыњ кейбір режимдері бар файл.

E) Жарлық – объектіге жасалѓан сілтемесі бар сол объектініњ графикалық кескіні.


55. Негізгі менюдіњ қандай бµлімін тањдаѓанда анықтамалық ж‰йе терезесі шыѓады:

A) Табу керек.

B) Анықтама және қолдау.

C) Программалар.

D) Қ±жаттар.

E) Ж±мысты аяқтау.


56. Компьютерді µшіру ‰шін Негізгі менюдіњ қандай бµлімін тањдау керек:

A) Табу керек.

B) Программалар.

C) Анықтама.

D) Ж±мыс аяқтау.

E) Сеансты аяқтау.


57. Windows ортасындаѓы терезе т‰рлері:

A) Программа терезесі, баптау терезесі.

B) Қ±жат терезесі, анықтама терезесі.

C) Программа терезесі, қ±жат терезесі, с±хбат терезесі.

D) С±хбат терезесі, баптау терезесі, анықтама терезесі.

E) Қ±жат терезесі, объекті іздеу терезесі.


58. Windows-тыњ стандартты терезесініњ ортақ элементтері:

A) Анықтама ж‰йесініњ жолы.

B) Формула қатары.

C) Windowsтыњ басты менюі.

D) «Ок», «Отмена», «Нет», «Ары қарай» тәрізді командалық батырмалар.

E) Тақырып қатары.


59. Саймандар тақтасы мынаѓан не ‰шін қолданылады:

A) Контекстік менюді шақыру ‰шін.

B) Компьютер ресурстарын басқару ‰шін.

C) Программаларды ж‰ктеу ‰шін.

D) Дискілер мазм±нын кµру ‰шін.

E) Анықталѓан меню қатарынан тањдаѓаннан гµрі кейбір командаларды тез орындау және ж‰ктеу ‰шін.


60. Егер қайсыбір менюде команда әрсіз т‰сте болса, онда ол мынаны білдіреді:

A) Берілген команда ішінде меню бар екендігін.

B) Қосымша параматерлерді кµрсету ‰шін с±хбат терезесі ашылады.

C) Б±л командада саймандар тақтасы бар екендігін білдіреді.

D) Берілген режимде б±л команданы тањдалынбаѓандыѓын білдіреді.

E) Берілген команда тањдалынѓандыѓын.


61. Меню тақырыбындаѓы асты сызылѓан әріп мынаны білдіреді:

A) Б±л әріпті CTRL-мен қоса басқанда сәйкес меню активтелінетінін.

B) Б±л әріпті SHIFT-пен қоса басқанда сәйкес меню активтелінетінін.

C) Б±л әріпті F10 - мен қоса басқанда сәйкес меню активтелінетінін.

D) Б±л әріпті басқанда сәйкес меню активтелінетінін.

E) Б±л әріпті ALT -пен қоса басқанда сәйкес меню активтелінетінін.


62. Желілік принтер мынау ‰шін арналѓан:

A) Бір ±йымдаѓы орнатылѓан барлық компьютердегі қ±жаттарды баспаѓа шыѓару ‰шін.

B) Бір бµлмедегі орнатылѓан барлық компьютердегі қ±жаттарды баспаѓа шыѓару ‰шін.

C) Берілген желіге қосылѓан кез-келген компьютерден қ±жатты баспаѓа шыѓару.

D) Берілген желініњ басты компьютерінен қ±жатты баспаѓа шыѓару ‰шін.

E) Байланыспаѓан локалды желілердегі кез-келген компьютерден қ±жатты баспаѓа шыѓару ‰шін.


63. Фон Нейман принципі бойынша компьютер қандай қ±рылѓылардан т±руы керек:

A) Басқару қ±рылѓысы, арифметикалық-логикалық қ±рылѓы, есте сақтау қ±рылѓысы, сыртқы қ±рылѓы.

B) Ж‰йелік блок, микропроцессор.

C) Пернелік тақта, монитор.

D) Модем, стриммер, джойстик.

E) Тышқан, принтер, сканер.


64. Сілтеуіш терезесі туралы қандай сµйлем д±рыс:

A) Сілтеуіш терезесі Меніњ компьютерім орындайтын барлық функцияны орындайды.

B) Сілтеуіштіњ оњ жақ терезесінде барлық бумалардыњ мазм±нын бір уақытта кµруге болады.

C) Оњ жақ терезе компьютердіњ винтіндегі файлдық қ±рылымды кескіндеу ‰шін қолданылады.

D) Сілтеуіш терезесінде Терезе менюі бар, ол менюде ашық терезелер тізімі бар.

E) Сол жақ терезедегі бума белгісі жанындаѓы плюс тањбасы (+) берілген бума ішінде таѓы да бумалар бар екендігін білдіреді.


65. Бума жайлы қате сипаттаманы табыњыз:

A) Бума – б±л программалардан, қ±жаттардан, жарлықтардан т±ра алатын объект.

B) Бума – файлдар адрестерінен т±ратын дискідегі аталѓан орын.

C) Бума – басқа бумалардан т±ра алатын «контейнер».

D) Бума – Есеп тақтасына қоюѓа болатын объект.

E) Бума бос бола алады.


66. Жања буманы қ±рѓан уақыттаѓы амалдарды анықтањыз:

A) Орналасуын анықтау керек.

B) Контекстік менюді ашу немесе Файл менюін ашу.

C) Менюден Қ±ру керек – Бума бµлімін тањдау керек.

D) Бумаѓа ат беру.

E) SHIFT + F12 пернелері комбинациясын басу.


67. Жања бума қ±рудыњ мынадай әдістері бар:

A) Контекстік меню кµмегімен, Файл менюімен және “Бума қ±ру” сайманымен.

B) Контекстік меню кµмегімен, терезеніњ ж‰йелік менюімен және “Бума қ±ру” сайманымен.

C) Контекстік меню кµмегімен, Файл менюімен және CTRL +N пернелері комбинациясымен.

D) Ѓ7 пернесі кµмегімен, терезеніњ ж‰йелік менюімен және “Бума қ±ру” сайманымен.

E) Ѓ5 пернесі кµмегімен, терезеніњ контекстік меню кµмегімен, және “Бума қ±ру” сайманымен.


68. Алмасу буфері – б±л:

A) Қосымшалар мен қ±жаттар арасында берілгендерді алмастыру ‰шін арналѓан жедел жадтыњ арнайы облысы.

B) Қосымшалар мен қ±жаттар арасында берілгендерді алмастыру ‰шін арналѓан ‰збей есте сақтау (ПЗУ) қ±рылѓысындаѓы арнайы облыс.

C) Берілгендерді сақтау ‰шін арналѓан арнайы қалта.

D) Қосымшалар мен қ±жаттар арасында берілгендерді алмастыру ‰шін арналѓан арнайы бума.

E) Қосымшалар мен қ±жаттар арасында берілгендерді алмастыру ‰шін арналѓан сыртқы қ±рылѓы.


69. Windows ортасында объектілерді кµшірудіњ мынадай әдістері бар:

A) Контекстік меню кµмегімен, Файл менюімен және “Кµшіру” сайманымен.

B) Контекстік меню кµмегімен, Правка менюімен және “Кµшіру” сайманымен, CTRL пернесін баса отырып жылжыту арқылы.

C) Контекстік меню кµмегімен, Файл менюімен және CTRL +N пернелері комбинациясымен.

D) Ѓ7 пернесі кµмегімен, терезеніњ ж‰йелік менюімен, контекстік меню кµмегімен.

E) Ѓ5 пернесі кµмегімен, контекстік меню кµмегімен және “Кµшіру” сайманымен.


70. Дискі дефрагментациялау мынаны орындайды:

A) Файлдардыњ мазм±нын µзгертпей, олардыњ кластерлерін ретімен орналастырады.

B) Информацияны сыѓады.

C) Файлдарды бір дискіден екінші дискіге ауыстырады.

D) Дискті кластерлерге, жолдарѓа, секторларѓа бµледі.

E) Дискідегі қателіктерді жµндейді.


71. Басты менюді ашу ‰шін:

A) «Мой компьютер» білгісінде тышқанныњ оњ жақ т‰ймесін басып, ашу кнопкасын тањдау.

B) Есептер тақтасыныњ бос жерінде тышқанныњ оњ жақ т‰ймесін басып, ашу командасын тањдау.

C) «Сtrl+Enter» пернелер комбинациясын басу.

D) «Сетевое окружение» белгісіне басу.

E) «Пуск» батырмасында тышқанныњ сол жақ батырмасын басу.


72. Негізгі менюді ашу ‰шін … (Д±рыс емес жауапты кµрсету керек):

A) Жіберу (Пуск) батырмасына тышқанныњ оњ батырмасын басып, Ашу командасын тањдау керек.

B) Жіберу (Пуск) батырмасына тышқанныњ сол жақ батырмасымен басу.

C) «Ctrl + Esc» пернелері комбинациясын басу.

D) Есеп тақтасы белгісіне басу.

E) Есеп тақтасыныњ бос жеріне тышқанныњ оњ батырмасын басып, Ашу командасын тањдау.


73. Қайсысы Windows ОЖ-ніњ стандартты программасы болып саналады:

A) MS Word программасы.

B) MS DOS программасы.

C) Lexicon.

D) Графикалық редактор Paint.

E) MS Excel.


74. Файлды бірінші рет сақтау ‰шін мыналарды орындау қажет (Д±рыс жауапты тањдањыз):

A) Файл менюінен Сақтау командасын тањдау керек.

B) Терезеніњ ж‰йелік менюін шақыру керек.

C) Правка менюінен Кµшіру командасын тањдау керек.

D) Файл менюінен Сақтау былайша… командасын тањдау керек.

E) Қ±жаттыњ контекстік менюін шақыру.


75. Компьютерлік вирус дегеніміз не (д±рыс жауапты кµрсетіњіз):

A) ¤з беттерімен кµбейетін және операциялық ж‰йелердегі және желідегі объектілерге зиянын тигізетін программалар.

B) Қатты немесе иілгіш дискіде сақталѓан, бірақ та олардан оқылмайтын информация.

C) ¤шірмей-ақ жоѓалып кететін және қайтадан қалпына келмейтін, ақыр соњында дисктерді қ±ртатын программалар.

D) ¤шіру командасымен µшпейтін жабық программалар.

E) Парольмен қорѓалѓан және паролдь жоѓалѓан жаѓдайда ашылмайтын информация.


76. Терезеде қатар орналасқан файлдарды белгілеу ‰шін мынаны орындау керек (Д±рыс жауапты кµрсету керек):

A) Файлѓа бір басу, содан соњ Ctrl пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

B) Файлѓа бір басу, содан соњ Alt пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

C) Файлѓа бір басу, содан соњ Shift пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

D) Тышқанныњ сол жақ батырмасын баса отырып, белгіленетін файлдарѓа басу.

E) Тышқанныњ оњ жақ батырмасын баса отырып, белгіленетін файлдарѓа басу.


77. Терезеде қатар орналаспаѓан файлдарды белгілеу ‰шін мынаны орындау керек (Д±рыс жауапты кµрсету керек):

A) Файлѓа бір басу, содан соњ Ctrl пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

B) Файлѓа бір басу, содан соњ Alt пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

C) Файлѓа бір басу, содан соњ Shift пернесін баса отырып, ақырѓы белгіленетін файлѓа сырт еткізу.

D) Тышқанныњ сол жақ батырмасын баса отырып, белгіленетін файлдарѓа басу.

E) Тышқанныњ оњ жақ батырмасын баса отырып, белгіленетін файлдарѓа басу.


78. Бар қ±жатты ашу ‰шін мынаны орындау қажет (Д±рыс жауапты кµрсету керек):

A) Сервис менюінен Қасиеттер (Свойства) командасын тањдау керек.

B) Қ±жат терезесініњ ж‰йелік менюін шақыру.

C) Стандартты Саймандар панелінен Ашу батырмасын тањдап, Қ±жат ашу с±хбат терезесінде қ±жаты бар буманы ашып, керек файлдыњ атын тањдау керек.

D) Ctrl+N пернелерініњ комбинациясын қолдану.

E) Қ±жаттыњ контекстік менюін шақыру.


79. Сол немесе басқа бумада қ±жатты басқа атпен сақтау ‰шін… (Д±рыс жауапты тањдау керек):

A) Стандартты Саймандар тақтасында Сақтау батырмасын басып, пайда болѓан с±хбат терезесінде буманы тањдап, Сақтау батырмасына сырт еткізу керек.

B) Қ±жаттыњ контекстік менюін шақырып, Атын µзгерту командасын тањдау керек.

C) Қ±жат терезесініњ ж‰йелік менюін шақыру керек.

D) Файл менюінде Сақтау командасын алып, Қ±жатты сақтау с±хбат терезесінде файлдыњ атын беріп, Сақтау батырмасына сырт еткізу.

E) Файл менюінде Сақтау былайша командасын тањдап, шыққан Қ±жатты сақтау с±хбат терезесінде файлдыњ атын енгізіп, буманы тањдап, Сақтау батырмасына сырт еткізу.

80. Антивирустық программалар кµмегімен қандай объектілерді тексеруге болады:

A) Иілгіш диск және қатты дискілер.

B) Принтерлер.

C) Модемдер.

D) Желілік факс-модемдерді.

E) Сканерлер.


81. Орналасу жеріне қатар компьютерлік вирустар қандай топтарѓа бµлінеді:

A) Зиянсыз, қауіпсіз, қауіпті, µте қауіпті.

B) Желілік, файлдық, зиянсыз.

C) Резиденттік және резиденттік емес.

D) Студенттік, қауіпті, қ±рттар.

E) Стелс, макро, µте қауіпті.


82. OLE технологиясы мынаѓан м‰мкіндік береді:

A) Бір қосымшаныњ қ±жатына екінші бір қосымшада жасалѓан объектілерді орналастырып, осы объектілерді “туѓан” программалар қ±ралдарымен µзгертуге болады.

B) Объектілерді қ±жатқа немесе басқа қосымшаѓа орналастыруѓа және қосымшалар объектілерін µзгерту автоматты т‰рде қ±жатқа ж‰ктеледі.

C) Экранда тањбаларды кескіндеуге, олардыњ µзгешеліктері мен қызметтері жайлы кескіндеуге м‰мкіндік береді.

D) Фрагменттерді кµшіруге, жылжытуѓа, µшіруге, шрифтті µзгертуге.

E) Ерекшеленген фрагментті қ±жаттыњ немесе программаныњ керек жеріне кµшіру немесе жылжыту.


83. Ctrl + V пернелері комбинациясы мына амалды орындайды (Д±рыс жауапты кµрсету керек):

A) Берілгендері Алмасу буферіне кµшіреді.

B) Берілгендері Алмасу буферіне қиып алады.

C) Берілгендері Алмасу буферінен қояды.

D) Кейінгі операцияны болдырмайды.

E) Х әрпініњ асты сызылѓан меню бµліміне немесе опциясына ауысады.


84. Мәтіндік процессорлары не ‰шін керек:

A) Мәтінді енгізу және безендіру.

B) Графикалық информацияны жасауѓа және µњдеуге.

C) Полграфиялық баспаларды µњдеу процестерін автоматтауѓа арналѓан.

D) Мәліметтер қорындаѓы мәліметтерді талдау және қолданушыныњ с±ранысы бойынша есеп беру ‰шін.

E) Басқарушыныњ ж±мыс орнын автоматтандыру.


85. Word қосымшаныњ терезесінде аталѓан элементтердіњ қайсысы орын алмаѓан:

A) Кµлденењ меню.

B) Тақырып жолы.

C) С±хбат батырмалары.

D) Қалып жолы.

E) Белдеулер.


86. Қажетті саймандар тақтасын экранѓа шыѓаратын команда Word редакторыныњ кµлденењ менюініњ қай пунктінде орналасқан:

A) Правка.

B) Файл.

C) Вид.


D) Окно.

E) Сервис.


87. Word редакторыныњ кµлденењ белдеуініњ сол жаѓында орналасқан маркердіњ жоѓарѓысы не ‰шін керек:

A) Сол жақтан шегініс орнықтыру.

B) «Қызыл» жолды орнықтыру.

C) Оњ жақтан шегініс орнықтыру.

D) Абзацты жылжыту.

E) Абзацты кµшіру.


88. Кµшірме алу және фрагменттерді қыстыру м‰мкіндігін беретін командалар Word редакторыныњ қай менюінде жиналѓан:

A) Файл.


B) Правка.

C) Вид.


D) Окно.

E) Справка.


89. Стандарттық саймандар тақтасыныњ қай шартбелгісі менюдіњ неѓ±рлым жиі қолданылатын командаларын қайталайды:

A) Файл, Правка.

B) Файл, Вид, Правка.

C) Формат, Сервис.

D) Правка, Вставка.

E) Файл, Правка, Формат.


90. «Форматирование» саймандар тақтасыныњ пиктограммасыныњ біреуі нені орындауѓа м‰мкіндік береді:

A) Шрифт ±зындыѓын µзгерту.

B) Соњѓы амалды қайтару.

C) Жања қ±жат қ±ру.

D) Мәтінді ±зындыѓы бойынша туралау.

E) Шрифт µлшемін µзгерту.


91. Word. "параметры страницы" с±хбат терезінде келесілерді орнықтыруѓа болмайды:

A) Беттіњ µрістерініњ µлшемін.

B) Қаѓаздыњ µлшемін.

C) Колонтитулѓа дейінгі шегініс.

D) Абзац шегінісі.

E) Қаѓаздыњ баѓыты.


92. Word. Координаталық белдеуді экранѓа шыѓару ‰шін менюдіњ келесі бµлімін қолданамыз:

A) Правка.

B) Вид.

C) Сервис.D) Формат.

E) Таблица.


93. Word. Координаталық сызѓышты не ‰шін қолданамыз:

A) Беттердіњ форматын және баѓытын µзгерту.

B) Тексті беттерге бµлу.

C) Шегіністер пен µрістердіњ стандартты емес µлшемін орнықтыру.

D) Беттердіњ нµмірлерін қою.

E) Шрифттардыњ µлшемін қою.


94. Word. Беттіњ параметрлерін, қаѓаздыњ баѓытын және оныњ µлшемін келесіні қолдану арқылы µзгертеміз:

A) Абзацтыњ шекараларын µзгерту арқылы.

B) Файл-Параметры страницы командасын беру арқылы.

C) Файл-Печать командасын беру арқылы.

D) Предварительный просмотр командасын беру арқылы.

E) Файл-Открыть командасын беру арқылы.


95. Word. Белгіленген мәтінніњ бµлігін жою:

A) [Delete] пернесін басу арқылы.

B) [F8] пернесін басу арқылы.

C) Правка-Копировать командасын беру арқылы.

D) [F7] пернесін басу арқылы.

E) [F6] пернесін басу арқылы.


96. Сµзді белгілеу ‰шін:

A) ALT пернесін ±стап т±рып, оны бір рет сырт еткізу қажет.

B) SHIFT пернесін ±стап т±рып, оны екі рет сырт еткізу қажет.

C) СTRL пернесін ±стап т±рып, оны бір рет сырт еткізу қажет.

D) Оны бір рет сырт еткізу қажет.

E) Оны екі рет сырт еткізу қажет.


97. Word. Абзацты ерекшелендіру ‰шін:

A) ALT пернесін басып т±рып, тышқан н±сқаушысын сол абзацқа қойып, сол жақ пернені бір рет басу керек.

B) SHIFT пернесін басып т±рып, тышқан н±сқаушысын сол абзацқа қойып, сол жақ пернені екі рет басу керек.

C) CTRL пернесін басып т±рып, тышқан н±сқаушысын сол абзацқа қойып, сол жақ пернені бір рет басу керек.

D) Тышқан н±сқаушысын сол абзацқа қойып, сол жақ пернені бір рет басу керек.

E) Тышқан н±сқаушысын сол абзацқа қойып, сол жақ пернені екі рет басу керек.


98. Word. Мәтін бµлігін ерекшелендіру ‰шін:

A) Бµліктіњ басы мен аяѓына тышқан н±сқаушысын қойып, сол жақ пернені бір рет басу керек.

B) Н±сқаушыны бµлік басына апарып, SHIFT пернесін басып т±рып, бµліктіњ соњында сырт еткізу керек.

C) Н±сқаушыны бµлік басына апарып, CTRL пернесін басып т±рып, бµліктіњ соњында сырт еткізу керек.

D) Н±сқаушыны бµлік басына апарып, ALT пернесін басып т±рып, бµліктіњ соњында сырт еткізу керек.

E) Бµліктіњ сол жаѓында тышқан батырмасын сырт еткізу керек.


99. Word for Windows. Контексті менюды шыѓару ‰шін не істеу керек:

A) Сол жақ батырманы сырт еткізу.

B) Оњ жақ батырманы сырт еткізу.

C) С±рақ белгісі бар пернені сырт еткізу.

D) [ALT] пернесін басу.

E) [CTRL] пернесін басу.


100. Word редакторында келесі параққа мәжб‰рлі т‰рде кµшу

A) CTRL + ENTER пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін қолдану арқылы ж‰зеге асырылады.

B) SHIFT + оњѓа пернелер комбинациясын басу, Вставка- Страница тізбегін қолдану арқылы ж‰зеге асырылады.

C) CTRL + F1 пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін қолдану арқылы.

D) Формат – Табуляция командасы арқылы ж‰зеге асырылады.

E) ENTER пернесін басу арқылы ж‰зеге асырылады.


101. Формат - Граница және Заливка командасын орындай отырып, келесі параметрлерді баптауѓа болады:

A) Мәтінді туралау ‰шін.

B) Нµмілеуді қою.

C) Сурет қ±ру.

D) Диаграмма жасау.

E) Жиектеу т‰рі.


102. Word қ±жатына әрт‰рлі объектілерді кірістіру ‰шін ... технологиясы қолданылады:

A) OLE.


B) Select.

C) Drag-and-Drop.

D) WYSIWYG.

E) Point-and-Click.


103. ClipGallery кітапханасынан объектіні қою ‰шін:

A) Вставка – Символ командасын орындау.

B) «Кисть» қ±ралын тањдау.

C) Вставка – Рисунок. Картинки.

D) Вставка –Рисунок – Из файла.

E) Рамка бойынша.


104. Мәтін фрагментінде енгізілген объектіні орналастыру т‰рлері:

A) Диаграммада.

B) Кестеде.

C) Мәтін ішінде.

D) Кескіні бойынша.

E) Рамка бойынша.


105. Текстіњ ‰зіндісіне енгізілген объектініњ орналасу т‰рлерін тањдау ‰шін ... командасы орындалады:

A) Формат – Объект- Положение.

B) Вставка – Объект- Положение.

C) Вид – Положение.

D) Сервис – Настройка – Положение.

E) Файл – Открыть – Положение.


106. Пернелікте жоқ арнайы тањбаларды орналастыру ‰шін келесі тізбек орындалады:

A) Вставка - Символ .

B) Вставка – Объект.

C) Вставка – Сноска.

D) Вид – Колонтитулы.

E) Формат – Стиль.


107. Word мәтіндік редакторында кестені қ±руы келесі тәсілдермен ж‰ргізілуі м‰мкін / қате жауапты кµрсетіњіз/:

A) Таблица – Нарисовать таблицу командасы арқылы.

B) «Таблица и границы» саймандар панелі кµмегімен.

C) Таблица- Добавить таблицу командасы арқылы.

D) Стандартная тақтасындаѓы «Добавить таблицу» сайманы арқылы.

E) Рисование тақтасындаѓы карандашты пайдалану арқылы.


108. Word мәтіндік редакторында кесте қ±ру келесі тәсілімен орындалады:

A) «Вставка» - нарисовать таблицу командасымен.

B) «Рисование» саймандар тақтасы кµмегімен.

C) «Рисование» тақтасындаѓы карандаш кµмегімен.

D) «Рисование» тақтасындаѓы «Добавить таблицу» қ±ралымен.

E) «Таблица» - «Добавить таблицу» командасымен.


109. Кестені бµлу ‰шін:

A) Курсор тиісті жолѓа орналастырылып, Таблица менюініњ Разбить таблицу командасы орындалады.

B) Курсор тиісті жолѓа орналастырылып, ENTER пернесі басылады.

C) Курсор тиісті жолѓа орналастырылып, Таблица менюініњ Разбить ячейку командасы орындалады.

D) Курсор тиісті жолѓа орналастырылып, CTRL+ENTER пернесі басылады.

E) Шекараны µшіргішпен µшіру.


110. Word редакторында кµлденењ менюдіњ қай бµлімі арқылы парақты нµмірлейміз:


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет