Ислам тарИхИндәкИ ролу Мө`минләр анасы Ајишәнинбет12/20
Дата17.07.2016
өлшемі0.65 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Һадисәнин ҝениш шәрһи


Тәбәри бу һадисәни даһа әтрафлы шәрһ едәрәк, әлавә едир. Әли Тәлһә вә Зүбејрлә јахындан ҝөрүшүб, онлара деди: –

Еј Тәлһә вә Зүбејр! Сиз бөјүк бир орду һазырламысыныз. Амма бунун мүгабилиндә адил Аллаһын әдаләт мәһкәмәсинин гаршысында бу ишә ҝөрә әлиниздә һеч бир сәбәб јохдур. Сиз мүтләг Аллаһ дәрҝаһында мәһкумсуз. Аллаһдан горхун. Онун гәзәбиндән чәкинин. Сиз Аллаһа ҝөрә вә Ислам јолундан бөјүк зәһмәтләр чәкмисиниз. Бүтүн бу зәһмәт вә фәдакарлыглары мүсәлманлар арасында фитнә јаратагла бәрбад етмәјин. Өз әҹр вә савабларынызы ҝүнаһа вә ҹәһәннәм әзабына чевирмәјин.

Сонра һәзрәт бујурду:

Еј Тәлһә вә Зүбејр! Мәҝәр бир гардаш дејилдикми? Биз-биримизә кичик бир әзијјәт дә рәза билмәдик? Бу ҝүн нә олду ки, мәним әлејһимә гијам едиб, ганымы һалал билирсиниз.

Тәлһә бу өјүд-нәсиһәтин мүгабилиндә деди: – Еј Әли! Сәнин ҝүнаһын ҹамааты Османын әлејһинә галсырыб, ону наһагг өлдүрмәндир.

Әли онун ҹавабында бу ајәни охуду:

”يومئذ یوفیهمالله دینهم اتحق “

Ајәни охумагда Әли ™-ын мәгсәди бу иди ки, ҹәза Османын ганыны төкүлмәсинә сәбәб оланлар үчүндүр, һагсыз јерә иттиһам олунанлар үчүн јох. Сонра Әли ™ әлавә етди: Тәлһә! Мәним Османын ганын төкүлмәсиндә һеч бир ролум олмајыб. Неҹә сән онун интигамыны мәндән тәләб едирсән? Аллаһ Османын гәтлиндә ҝүнаһкар оланлары ләнәт етсин.

Сонра Зүбејр үз тутуб, деди: –

Зүбејр! Јадындады бир ҝүн Пејғәмбәр 9с) мәним јанымдан кечирди вә мәнә мәһәббәтлә тәбәссүм етди. Мән дә һәзрәтә тәбәссүм етдим. Һәмин вахт сән дедин: Ја Рәсуләллаһ! Әли хүдбинликдәм әл чәкмир. Пејғәмбәр (с0 әсәбләшди вә сәни данлајараг бујурду: Зүбејр! Бу ҝүн Әлијә јерсиз е`тираз етдијин кими Аллаһа анд олсун бир ҝүн онунла һагсыз мүһарибә едәҹәксән. Зүбејр Пејғәмбәр ¡-ин кәламыны хатырлады вә пешиманчылыгла деди: – Әҝәр бу һәдис јадында олсајды, һеч вахт бу иши ҝөрмәздим. Аллаһа анд олсун бундан сонра сәнинлә мүһарибә етмәјәҹәјәм.

Тәбәри јазыр: Бу сөһбәтдән сонра Әли ордусунун арасында гајытды вы онлара деди: – Зүбејр дөјүшмәк гәрарына ҝәлиб. Зүбејр дә Ајишәнин јанына ҝәлиб, деди: – Зүбејр! Ахырынҹы гәрарын нәдир?

– Мән мүһарибә етмәк истәмирәм.

Зүбејрин оғлу Абдуллаһ буна ҝөрә атасыны бәрк данлајараг, деди: –

– Ата! Ики гошуну гаршы-гаршыја гојдуғун вә һәр дөјүш башлама еһтималы чохалдығы вахт дөјүшдән әл чәкирсән? Ата! Сән мүтләг Әлинин гылынҹларындан вә бајрагларындан горхурсан. Зүбејр оғлуна белә ҹаваб верди:

Абдуллаһ! Аллаһа анд олсун ки, мән горхмурам. Амма Әли илә дөјүшмәјәҹәјимә анд ичмишәм. Абдуллаһ атасына белә бир мәсләһәт верди: Ата! Андыны сындыр онун әвәзиндә исә кәффарә вер вә дөјүшә башла”.

Зүбејр оғлунун мәсләһәтинә әмәл етди вә јенидән Ајишәнин ордусуна гошулду.


Зүбејрин агибәти

Рүсвајчылығы ҹәһәннәм атәшиндән үстүн тутурам.

“Зүбејр”


Мәс`уди јазыр:

Әли ™ атына миниб, Ајишәнин ордусунун јанына ҝетди вә Зүбејри өз јанына чағырды. Зүбејр дә дөјүш силаһыны ҝејиб, Әли ™-нын јанына ҝетди. Бу хәбәри Ајишә ешидәндә баҹысынын јолдашы вә ордусунун командири олан Зүбејрин өлүмүндән горхараг, ихтијарсыз фәрјад етди: Вај бәдбәхт баҹым Әсма әрсиз галаҹаг.

Ајишәјә дедиләр ки, нараһат олма Әли силаһсыз иди вә дөјүшмәк мәгсәди јох иди. Ајишә бу сөзләри ешидәндән сонра бир аз сакитләшди.

Зүбејр Әли ™-ын јанына ҝәлди. Онлар гол-бојун олуб, бир-биринә сәмимигәлбдән гуҹаглајыб, өпүшдүләр. Сонра Әли ™ бујурду:

Зүбејр! Нијә мәнимлә дөјүшә ҝәлмисән?

Зүбејр: Османын интигамыны алмаг үчүн.

Әли: Аллаһ Османын гәтлиндә иштирак едәни өлдүрсүн.

Зүбејр! Јадындады бир ҝүн Пејғәмбәр ¡ сәнә деди: –

«Зүбејр! Бир ҝүн сән Әли илә һагсыз мүһарибә едәҹәксән .»

Зүбејр: Әстәғфируллаһ. Илаһи! Әмәлимдән пешиман олдум вә сәнин дәрҝаһына төвбә едирәм.

Илаһи! Мәним ҝүнаһымдан кеч. Сонра Әли ™-а үз тутуб, деди: – Әли! Аллаһ мәним гәбимдән хәбәрдардыр. Әҝәр бу һәдис јадымда олсајды, һеч вахт бу иши ҝөрмәздим.

Әли: Зүбејр! Һәлә ҝеҹ дејил. Инди дә мүһарибәдән ҝери дөнә биләрсән.

Зүбејр: Мән неҹә бу иши ҝөрүм вә бу бөјүк рүсвајчылығы гәбул-едим. Бир һалда ки, ордулар үз-үзә дөјүшә һазыр вәзијјәтдә дајаныб. Артыг дөјүшдән јајынмаг олмаз.

Әли: Бу ҝүн рүсвајчылығы гәбул-етмәјин, сабаһ гијамәтдә ҹәһәннәм атәшиндән даһа јахшыдыр.

Бу вахт Зүбејр Әли ™-ын сөзләриндән тәсирләнди вә дөјүш фикриндән дөндү.

Мәс`уди сөзүнә белә давам едир:

Зүбејрин оғлу Абдуллаһ атасынын гәрарындан хәбәрдар олуб, она деди: –

– Ата!Бу һәсас мәгамда неҹә бизи бошламаг истәјирсән?

Зүбејр: Оғлум! Әли бир һадисәни јадыма салды вә о һадисә мәни фикримдән дөндәрди.

Абдуллаһ: Јох ата! Аллаһа анд олсун дедикләрин һамысы бәһанәдир. Дүшмәнин гылынҹлары, уҹа низәләри вә шүҹаәтлә дөјүшчүләри сәни горхуја салыб.

Зүбејр: Аллаһ сәнин кими оғулу хар етсин. Сән мәним бәдбәхтлијим үчүн чалышырсан.1

Мәс`уди Зүбејрин оғлуна ҹавабын белә нәгл едир:

Зүбејр: Бадуллаһ! Сән фикирләшдијин кими дејил. Мән дғјүшдән горхмурам. Бу ҝүн Әли бир һадисәни јадыма салды. Һәмин һадисә мәни Әли илә мүһарибә етмәкдән чәкиндирди. Мән дөјүшдән бојун гачырчағын рүсвајчылығын ҹәһәннәм атәшиндән үстүн тутдум.

Оғлум! Инди сәнин мәнә вурдуғун горхаг ләккәсини тәмиз ләјәҹәјәм. Зүбејр бу сөзү дејиб, низәсини ҝөтүрүб, Әли ™-ын ордусуна һүҹум етди. Әли ™ Зүбејри гәзәбли һалда ҝөрүб, әсҝәрләринә ҝөстәриш верди ки, она мөһләт версинләр вә она зәрәр јетримәсинләр. Чүнки ону тәһрик едибләр. Зүбејр икинҹи дәфә Әли ™-ын ордусуна һүҹум етди: Горхан шәхс белә бир шүҹаәт ҝөстәрә биләрми?

Сонра Зүбејр ордудан кәналашыб, “Вадиссәба” адлы сәһраја јолланды. Әһнәф ибни Гејси Тәмими битәрәфлијин билдирмәк үчүн Бәсрәни тәрк едиб, сәһрада јазырды. Бир нәфәр она деди: – Әнәф! Бу Зүбејрдир. Әһныф деди: – Мәним Зүбејрлә нә ишим вар?

О мүсәлманлардан ики групун араында ихтилаф вә мүһарибә јаадыб. Инди исә евинә гајыдыр. Гој ҝетсин.

Зүбејр орда атындан дүшүб, намаз гымаға башлады. Бу вахт Әмр ибни Ҹәрмуз адлы бир шәхс архадан она һүҹум едиб, Зүбејри өлдүрдү. Һәмин вахтдан Ајишәнин ордусунун командирлији Тәлһәнин ихтијарына кечди.1
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет