Қызметтерді сатып алу туралы № Шарт Шымкент қ. 2012 жыл Бір тараптан 20. 12. 2011ж. №274-11 бас сенімхат негізінде әрекет етуші,бет1/3
Дата02.07.2016
өлшемі209.5 Kb.
#172329
  1   2   3

Қызметтерді сатып алу туралы № ____________________ Шарт
Шымкент қ. «____»_______2012 жыл
Бір тараптан 20.12.2011ж. № 274-11 бас сенімхат негізінде әрекет етуші, «Қазпочта» АҚ Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры А.Заманхан атынан, әрі қарай Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазпочта» АҚ, және «___________» ____ атынан ________ж берілген ____________________ негізінде әрекет етуші _______________, әрі қарай немесе Жеткізуші деп аталатын екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры АҚ және дауыс беруші акцияның (қатыс үлесінің) елу және одан артық пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей не жанама қатысты меншік құқығындағы немесе сенімді басқару ұйымдарының тауарларды, жұмыс пен қызметтерді сатып алу Ережесінің» 97-т. және қызметтерін баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу жөнінде _______ жылы өткізілген қорытындылары туралы №____ хаттама негізінде осы қызметтерді сатып алу туралы шартына (бұдан әрі – Шарт) қол қойды және төмендегілер туралы келісімге келді:

Бұл Шарттағы төменде көрсетілетін ұғымдар мынадай түсінік береді:

«Шарт» - Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында жазбаша түрде жасалған, барлық қосымшалар мен толықтыруларға, сондай-ақ шартта сілтеме жасалған барлық құжаттарға тараптар қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

«Қызметтің жалпы құны» - Тапсырыс берушінің Шарт шеңберінде өзінің шарттық міндеттерін толық орындағаны үшін Жеткізушіге төлейтін сомасы;

«Қызметтер» - Тапсырыс берушінің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған, заттай нәтижесі жоқ қызмет.

1. Шарт мәні

1.1. Тапсырыс беруші тапсырады және төлейді, ал Жеткізуші Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген «Қазпочта» АҚ ОҚОФ қызметтік, өндірістік ғимаратты және құрылымдық бөлімдердің территориясын жинастыру бойынша міндеттемелерді өз мойнына алады.2. Жеткізушінің кепілдігі

2.1. Жеткізуші төмендегіше мәлімдей отырып, кепілдеме береді:

2.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өкілетті әрекет ететін және тіркелген заңды тұлға болып табылады;

2.1.2. осы Шартты жасауға және Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті барлық рәсімдерді орындауға және сақтауға толықтай құқылы, құзырлы және мүмкіндігі бар;

2.1.3. Жеткізушінің осы Шартты жасауын және/немесе Шарт талаптарын орындауын шектейтіндей немесе тыйым салатындай ешқандай заңнамалық актілері немесе ұйымдастыру құжаттарының қандай да бір ережелері осы Шартқа қол қою күні болған жоқ.

3. Қызметтің жалпы құны және есеп айырысу тәртібі

3.1. Шарт бойынша Қызметтің жалпы құны Қызмет көрсетуге қатысты барлық алымдар мен салықтарды, сондай-ақ ҚҚС қоса алғанда _____________ (_________________) теңгені құрайды.

3.2. Шарттың 3.1.-т. қарастырылған Қызметтің жалпы құнының өсуі мүмкін емес, ал осы Шарт бойынша нақты көрсетілген Қызметтер үшін Қызметтің жалпы құны төмендеуі мүмкін.

3.3. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер үшін Тапсырыс берушіге жергілікті мазмұнда ақпарат беру және Қызмет көрсету дерегі бойынша ұсынылған шот-фактура негізінде Қызмет көрсету актісіне (одан әрі – Акт) Тараптар қол қойған сәттен (датадан) кейінгі 10 (он) банктік күн ішінде Жеткізушінің банктік шотына аудару арқылы ақы төлейді.

3.4. Ақшаны Тапсырыс берушінің банктік шоты есебінен шығарған күн Ақы төлеу бойынша міндеттерді орындау күні болып табылады.

4. Қызмет көрсету мерзімі мен шарттары

4.1. Жеткізуші тиісті дәрежеде және сапалы түрде қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетуінің мерзімі: 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

4.2. Жеткізуші Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген мекен-жайы (одан әрі – қызмет көрсету орны) бойынша Қызмет көрсетуге міндетті.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Тапсырыс беруші құқылы:

5.1.1. Жеткізушінің осы Шарт талаптарын тиісті түрде орындауын талап етуге;

5.1.2. Жеткізуші осы Шарт міндеттерін бұзған жағдайда Шарттың күшін бұзуға;

5.1.3. Шарттың күшін бір жақты бұзуға және Жеткізуші жергілікті мазмұндағы үлес бойынша қате ақпарат берген жағдайда шығындардың орнын толтыруды талап етуге.5.2. Тапсырыс беруші міндетті:

5.2.1. Шарт талаптарына сәйкес көрсетілген Қызметтерді қабылдауға;

5.2.2. Шарттың 3.3.-т. тармағына сәйкес көрсетілген Қызметтер үшін ақы төлеуге;

5.2.3. Шартта қарастырылған басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға.5.3. Жеткізуші құқылы:

5.3.1. Тапсырыс берушінің осы Шарт талаптарын тиісті түрде орындауын талап етуге;

5.3.2. Тапсырыс берушінің келісімімен Қызмет көрсетуді мерзімінен бұрын жүзеге асыруға.

5.4. Жеткізуші міндетті:

5.4.1. Шарттың 4.1.-т. көрсетілген мерзім ішінде Қызмет көрсетуге;

5.4.2. Шартта қарастырылған басқа да міндеттемелерді жүзеге асыруға;

5.4.3. Осы Шартқа қол қойылған күннен кейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шартқа сәйкес орындалатын қызметтер бойынша жергілікті мазмұнда ақпарат (Шарттың №2 Қосымшасымен белгіленген форма бойынша) ұсынуға;

5.4.4. Жеткізушінің Қызметтер бойынша жергілікті мазмұны мынадай ақпараттарды қамтиды: Шартты орындау үшін Орындаушының тікелей немесе қосалқы мердігермен шарт жасасу арқылы сатып алған отандық өндірушілер тауарлары құнының пайыздық мазмұны; тікелей немесе қосалқы мердігермен шарт жасасу арқылы Жеткізуші жалдаған жеке тұлға-резиденттердің еңбекақысы.

6. Шарттың құжаттамасы

6.1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын-ала берілген жазбаша келісімінсіз Шарт мазмұнын немесе оның қандай да бір ережесін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлға ұсынған техникалық құжаттаманы немесе ақпаратты Шарт талаптарын орындау үшін Жеткізуші тартқан персоналдан басқа тұлғаларға ашпауы тиіс. Жоғарыда аталған ақпараттар аталған персоналға құпия түрде тек шарт міндеттерін орындауға аса қажетті болған жағдайда ұсынылуы қажет.

6.2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын-ала берілген жазбаша келісімінсіз қандай да бір құжаттарды немесе ақпаратты Шартты жүзеге асырудан тыс мақсатта пайдаланбауы тиіс.

6.3. Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттерін жартылай немесе толықтай орындауды Тапсырыс берушінің алдын-ала берілген жазбаша келісімінсіз басқа біреуге бермеуі тиіс.

6.4. Шарт құжаттамасына Тараптар қол қойған жазбаша өзгертулерден басқа ешқандай ауытқушылық немесе өзгерту (Жеткізушінің Қызмет көрсету әдісі мен орны, техникалық ерекшеліктер, т.б.) енгізуге болмайды.

7. Бақылау

7.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілетін Қызметтер Актісіне қол қойылғанға дейін Қызметтердің ерекшеліктерге сәйкес орындалуын нақтылау үшін бақылау жүргізіледі. Тапсырыс беруші жүргізген бақылауға қатысты шығындарды Жеткізуші өтейді.

7.2. Бақылау Қызмет көрсету орнында жүргізіледі.

7.3. Егер көрсетілген Қызмет жүргізілген бақылау қорытындысы бойынша ерекшеліктерге сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші ол Қызметтен бас тартуға құқлы, ал Жеткізуші қайтадан тиісті дәрежеде Қызмет көрсетуге немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша сәйкесті ақшаны қайтаруға міндетті.8. Көрсетілетін Қызметтер кепілдігі

8.1. Тапсырыс беруші 10 (он) күнтізбелік күн ішінде көрсетілген Қызметтер бойынша анықталған ақауларға қатысты барлық шағымдарын Жеткізушіге жазбаша түрде жеткізеді.

8.2. Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін Жеткізуші көрсетілген Қызметтегі ақауларды Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде ретке келтіруі тиіс.

8.3. Егер Жеткізуші хабарламаны ала отырып, көрсетілген Қызметтердегі ақауды Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде ретке келтірмесе, Тапсырыс беруші Жеткізуші есебінен ақауларды жоюға қажетті ықпал-шаралар қолдануға құқылы.9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілік тартады.

9.2. Шарттың 4.1.-т. қарастырылған Қызмет көрсету мерзімін Жеткізуші бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушіден мерзімі өткен әрбір күнге Шарт бойынша Қызмет құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызын) айыпақы өндіріп алуға құқылы.

9.3. Қызметтердегі ақауларды жоюға Тапсырыс беруші белгілеген мерзімді Жеткізуші бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушіден мерзімі өткен әрбір күнге Шарт бойынша Қызмет құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызын) айыпақы өндіріп алуға құқылы.

9.4. Көрсетілген Қызметтер үшін Шарттың 3.3-т. қарастырылған ақы төлеу мерзімін Тапсырыс беруші бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушінің талабы бойынша мерзімі өткен әрбір күнге төленуге тиісті соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызын), тек төленуге тиісті соманың 5% (бес пайыз) артық емес көлемде айыпақы төлейді.

9.5. Жеткізуші Шарттың 5.4.3-т. сәйкес ақпаратты уақтылы ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметтер үшін ақы төлемеуге құқылы.

9.6. Осы Шарт бойынша жергілікті мазмұн пайызы осы Шарттың №2 Қосымшасында белгіленген формадан төмен болған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден 5% (бес пайыз) көлемінде, сондай-ақ Шарттың жалпы сомасының орындалмаған жергілікті мазмұнының әрбір 1% (бір пайыз) үшін 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) көлемінде айыппұл талап етуге және/немесе Шарт күшін бұзуға құқылы.

9.7. Тараптардың айыпақы төлеуі оларды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

9.8. Қызмет көрсету мерзімінің бұзылуы үшін Жеткізуші төлеген айыпақы сомасын Тапсырыс беруші Шарт бойынша ақы төлеу кезінде ұстап қала алады.

10. Дүлей күш жағдайлары /форс-мажор/

10.1. Егер Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерді жартылай және толық орындамауы дүлей күш, яғни табиғи сипаттағы апаттар, әскери қатынастар, азаматтық тәртіпсіздіктер, Тауар өндіруші, Тапсырыс беруші/Жеткізуші елдеріндегі, Тауар транзиті елдеріндегі тыйым салу немесе шектеу сипатындағы нормативтік құқықтық актілердің шығарылуы, эмбарго, экспортқа/импортқа және тағы басқаларға тыйым салу салдарынан болса, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

10.2. Міндеттемелердің орындалуына дүлей күш жағдайлары әсер еткен Тараптар екінші Тарапты осы жағдайлар басталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Хабарлама дүлей күш жағдайларының басталу дерегі мен Тараптың міндеттемелерді орындамауы арасындағы себептік-тергеулік байланысты көрсету керек. Хабарламаға өкілетті органдардың дүлей күш жағдайларының болғандығын растайтын құжаты қоса тіркелуі тиіс. Дүлей күш жағдайлар туралы уақтылы және тиісті дәрежеде хабарламау сәйкесті Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамау жауапкершілігі құқығынан айырады. Дүлей күш жағдайларының тоқтағаны туралы Тараптар екінші Тарапты жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

10.3. Дүлей күш жағдайлары орын алған кезде Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі дүлей күш жағдайлар орын алған мерзімге ұзартылады.

10.4. Дүлей күш жағдайлары 2 (екі) айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың әрқайсысы шарт күшін бұзу датасынан 5 (бес) жұмыс күн бұрын жазбаша хабарлап, өзара міндетті есеп айрысу жүргізу арқылы Шарт күшін бұзуға құқылы.

11. Шартты бұзу

11.1. Тапсырыс беруші Жеткізушіні банкрот немесе төлем төлеуге қабілетсіз деп таныса, Жеткізушіге сәйкесті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шарт күшін кез келген уақытта бұза алады. Шартты бұзу шұғыл түрде орындалады, Тапсырыс беруші Жеткізушіге ешқандай қаржылық міндетті болып есептелмейді.

11.2. Міндеттерді одан әрі орындау мақсатқа лайықсыз болса, Тапсырыс беруші Жеткізушіге сәйкесті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шарт күшін кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада күші жойылған шарттық міндеттемелер көлемі, сондай-ақ Шартты бұзу датасы айтылады.

11.3. Шарттың 11.1 және 11.2-т. көрсетілген негіздемелер бойынша Шарт бұзылған жағдайда Жеткізуші Шарт бұзылған күні нақты көрсетілген Қызметтер үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

11.4. Қандай да бір ықпалға залал келтірусіз Шарт талаптарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Жеткізушіге міндеттемелерді орындамау туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты толықтай немесе ішінара бұзуға құқылы:

11.4.1. Егер Жеткізуші Шартта қарастырылған мерзім ішінде немесе Тапсырыс беруші ұсынған ұзартылған мерзімде Қызмет көрсете алмаса;

11.4.2. Егер Жеткізуші Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген сипатқа және сапаға сәйкес Қызмет көрсетпесе;

11.4.3. Егер Жеткізуші Шарт бойынша басқа да өз міндеттемелерін орындай алмаса.12. Құпиялылық

12.1. Тараптар осы Шартты орындау барысында Тараптардың әр қайсысы үшін алынған құпия ақпараттарды жария етпеуге міндеттеме алады. Осы Шарттағы құпия ақпарат дегеніміз жариялымы Тараптардың әр қайсысының іскерлік беделіне залал келтіруі мүмкін және/немесе жалпыға қолжетімді емес мәліметтер.

12.2. Құпия мәліметтер Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлары мен тәртібі бойынша жариялануы мүмкін.

13. Дауларды шешу тәртібі

13.1. Шартты орындау процесінде туындаған даулар Тараптармен келіссөздер жүргізу және/немесе шағымдар жіберу арқылы реттеуге жатады.

13.2. Шағым-талаптарды қарастырудың шекті мерзімі шағым-талапты алған датасынан бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күнді құрайды.

13.3. Тараптар арасында келіссөздер арқылы дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.14. Қорытынды жағдайлар

14.1. Тараптар Осы Шартта реттелмеген мәселелерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

14.2. Осы Шарт Тараптар қол қойған датадан бастап күшіне енеді және 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді. Тараптардың ең соңғы қойған датасы Шартқа қол қойған дата болып табылады.

14.3. Шарттың барлық Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып есептеледі.

14.4. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Тараптардың өкілетті өкілдері қол қойған қосымша келісім түрінде Шартқа енгізіледі.

14.5. Шарт 2 (екі) данадан, заңдық күштері бірдей, қазақ және орыс тілдерінде екі-екі данадан, түрлі тілдегі бір данасы Тараптардың әрқайсысына беріледі. Шарт мәтінін түсінуде пікір алшақтықтары туындаған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі Шартты басшылыққа алады.

14.6. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салықтық заңнамаларына сәйкес төленеді.

14.7. Бір Тараптың екінші Тарапқа Шартқа қатысты жіберетін кез келген хабарламасы кейіннен түпнұсқасын жіберу арқылы хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жолданады. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену күні көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

14.8. Деректемелердің Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде өзгергені жөнінде Тараптар бір-бірін хабардар етуге міндетті.

14.9. Тараптар қайта құрылған жағдайда олардың Шарт бойынша құқықтары мен міндеттемелері өзгермейді, оларды құқықтық мұрагерлер орындауы тиіс.15. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері мен қолдары
Тапсырыс беруші: «Қазпочта» АҚ ОҚОФ

160000, Шымкент қ., Қазыбек би к., 24

СТН 582 100 018 067

ИИК KZ02563Х331100000043

БИК KPST KZ KA

КБЕ 16


Байланыс телефоны: +7 (7252) 53-48-03

факс: +7 (7252) 53-48-03


Директор

              _______________ А.Заманхан

«____»_____________2012 ж.

М.О.

Жеткізуші:

БИН


СТН

ИИК


БИК KA

Кбе


Филиал

Байланыс телефон:

Тел/факс:
Директор

              _______________ ___________

«____»_____________2012 ж.

М.О.


Договор о закупках услуг № __________________
г. Шымкент «____» ______ 2012 года
АО «Казпочта», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Южно-Казахстанского областного филиала АО «Казпочта» Заманхан А., действующего на основании генеральной доверенности № 274-11 от 20.12.2011 года с одной стороны, и ______ «_________________», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице _______________, действующая на основании _______________от __________ года с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п.97 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «фонд национального благосостояния «Самрук-қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ао «Самрук-қазына» на праве собственности или доверительного управления и Протокола №___ об итогах способом запроса ценовых предложений закупок услуг проведенного ___________ года заключили настоящий Договор о закупках услуг (далее -  Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

«Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

«Общая стоимость Услуг» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

«Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает обязательство по уборке служебных, производственных помещений и территорий структурных подразделений ЮКОФ АО «Казпочта» указанных в Приложении № 1 к Договору (далее - Услуги).2. Гарантия Поставщика

2.1. Поставщик настоящим гарантирует и заявляет, что:      1. является правомочно существующим и учрежденным, в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицом;

      2. имеет полные права, полномочия и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, необходимых для заключения и выполнения обязательств по настоящему Договору;

      3. нет никаких действующих законодательных актов на день подписания настоящего Договора или каких-либо положений организационных документов Поставщика, являющихся обязательным для него, которые ограничивали бы или запрещали заключение и/или исполнение условий настоящего Договора.

3. Общая стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ________ (________________) тенге, включающая стоимость Услуг все сборы и налоги, связанные с оказанием Услуг, а также НДС.

3.2. Общая стоимость Услуг, предусмотренная п. 3.1. Договора, в сторону увеличения не подлежит, но может быть уменьшена за фактически оказанные Услуги по настоящему Договору.

3.3. Заказчик оплачивает оказанные Услуги путем перечисления на банковский счет Поставщика по факту оказания Услуг и предоставления Заказчику информацию по местному содержанию в Услугах, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента (даты) подписания Сторонами акта оказанных Услуг (далее – Акт) на основании предъявленного счета фактуры.

3.4. Днем исполнения обязательства по оплате считается день списания денег с банковского счета Заказчика.

4. Сроки и условия оказания Услуг

4.1. Услуги оказываются Поставщиком надлежаще и качественно. Срок оказания Услуг: до 31 декабря 2012 года.

4.2. Поставщик обязуется оказать Услуги по адресу: указанных в Приложении № 1 к Договору (далее - место оказания);

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1 требовать надлежащего исполнения Поставщиком условий Договора;

5.1.2 расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

5.1.3 в одностороннем порядке расторгнуть Договор и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах.5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1 принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора;

5.2.2 производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с п. 3.3. Договора;

5.2.3 осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором.5.3. Поставщик вправе:

5.3.1 требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Договора;

5.3.2 с согласия Заказчика, досрочно осуществить выполнение Услуг.

5.4. Поставщик обязуется:

5.4.1 оказать Услуги в срок, предусмотренный п. 4.1. Договора;

5.4.2 осуществлять иные обязательства, предусмотренные Договором;

5.4.3 В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, Поставщик предоставляет Заказчику информацию по местному содержанию в услугах (по формам, установленным в Приложениях № 2 к Договору), выполняемых по настоящему Договору.

5.4.4 Местное содержание в услугах Поставщика содержит следующую информацию: процентное содержание стоимости товаров отечественных производителей, приобретаемых Исполнителем для исполнения договора, как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда; оплаты труда физических лиц-резидентов, нанятых Поставщиком, как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от Цены Договора.

6. Документация Договора

6.1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться данному персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств.

6.2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

6.3. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.4. Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод и место оказания услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документацию Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими Сторонами.

7. Контроль

7.1. Заказчик или его представители до подписания Акта оказанных Услуг могут проводить контроль по выполнению Услуг для подтверждения его соответствия спецификации. Расходы, связанные с проведением Заказчиком контроля, несет Поставщик.

7.2. Контроль проводится в месте оказания Услуг.

7.3. Если Услуги, по результатам проведенного контроля, не соответствует спецификации, Заказчик вправе отказаться от него, а Поставщик обязуется заново выполнить Услуги соответствующим образом и качественно или обеспечить возврат денег на соответствующую сумму по требованию Заказчика.8. Гарантия на оказанные Услуги

8.1. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней уведомляет Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с обнаруженными дефектами в оказанных Услугах.

8.2. После получения подобного уведомления от Заказчика, Поставщик должен устранить дефекты в оказанных Услугах, без каких-либо расходов со стороны Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

8.3. Если Поставщик, получив уведомление, не устранит дефект (ы) в Услугах в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе применить необходимые санкции и меры по устранению дефектов за счет Поставщика.9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случае нарушения Поставщиком срока оказания Услуг, предусмотренного п. 4.1. Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Поставщиком установленных Заказчиком сроков устранения дефектов в Услугах, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Услуг, за каждый день просрочки.

9.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг, предусмотренного п. 3.3. Договора, Заказчик по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой процента) от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы подлежащей к оплате.

9.5. В случае, если Поставщик своевременно не предоставляет информацию согласно пункту 5.4.3 настоящего Договора, установленные Заказчиком и/или Договором, Заказчик вправе не оплачивать за оказанные Услуги.

9.6. В случае, если процент местного содержания по настоящему Договору будет меньше представленного по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа, в размере 5% (пяти процентов), а также 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый 1% (один процент) невыполненного местного содержания от Общей суммы Договора и/или расторгнуть Договор.

9.7. Уплата Сторонами неустойки не освобождает их от исполнения обязательств по Договору.

9.8. Сумма неустойки, начисленной за нарушение Поставщиком сроков выполнения Услуг подлежит удержанию Заказчиком при осуществлении оплаты по Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы /форс-мажор/

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, издание нормативного правового акта запретительного или ограничительного характера в стране производителя Товара, Заказчика/Поставщика, странах возможного транзита Товара, эмбарго, запрещение экспорта/импорта и иное.

10.2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 /пяти/ рабочих дней с даты начала их действия письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать причинно-следственную связь между фактом наступления обстоятельств непреодолимой силы и неисполнением Стороной обязательств. При этом к уведомлению прикладывается документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий факт наступления обстоятельства непреодолимой силы. Несвоевременное и ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, обязана письменно уведомить другую Сторону.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. В случае действия обстоятельства непреодолимой силы свыше 2 (двух) месяцев каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения с обязательным проведением взаиморасчетов.

11. Расторжение Договора

11.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, в случае признания Поставщика банкротом или неплатежеспособным. Расторжение Договора осуществляется немедленно, Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.

11.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении, оговаривается объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора.

11.3. При расторжении Договора по основаниям, приведенным в п. 11.1. и 11.2. Договора, Поставщик вправе требовать оплату только за фактически оказанные Услуги на день расторжения Договора.

11.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

11.4.1 если Поставщик не может оказать Услуги в срок, предусмотренный Договором, или в течение периода времени продления этого Договора, предоставленного Заказчиком Поставщику;

11.4.2 если Поставщик оказал Услуги не соответствующие характеристикам и качеству указанных в технической спецификации Заказчика;

11.4.3 если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.12. Конфиденциальность

12.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон.

12.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в случаях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров и/или направления претензии.

13.2. Предельный срок рассмотрения претензии составляет 14 /четырнадцать/ дней с даты получения претензии.

13.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.14. Заключительные положения

14.1. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан

14.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 года. Датой подписания Договора признается наиболее поздняя дата, проставленная под подписями Сторон.

14.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся в форме дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

14.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на казахском и русском языках, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений в текстах Договора Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

14.6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

14.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14.8. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении реквизитов в период действия Договора.

14.9. В случае реорганизации Стороны ее права и обязанности по Договору не прекращаются, а подлежат исполнению правопреемником.
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: ЮКОФ АО «Казпочта»

160000, г. Шымкент, ул. Казыбек би, 24

РНН 582 100 018 067

ИИК KZ02563Х331100000043

БИК KPST KZ KA

КБЕ 16


Контактный телефон: +7 (7252) 53-48-03

факс: +7 (7252) 53-48-03

Директор

              _______________Заманхан А.

«____»_____________2012 г.

М.П.

Поставщик:

БИН


РНН

ИИК


БИК KA

Кбе


Филиал

Контактный телефон:

Тел/факс:
Директор

              _______________ ________________

«____»_____________2012 г.

М.П.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет