Кәсіптік практиканы өткізу туралы келісімшарт №147Дата18.05.2023
өлшемі17.09 Kb.
#473923
Асия Маратовна


кәсіптік практиканы өткізу туралы
КЕЛІСІМШАРТ № 147


Ақтөбе қаласы 20 ____ жылғы «___»_________

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Жоғары колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (әрі қарай Жоғары колледж), тарапынан директоры А.Ж.Әбденов атынан, бұдан әрі «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемсінің «Жұмабек Ташенов атындағы №68 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ директоры С.Б.Сундетбаева Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес төмендегілер туралы осы шартты жасады:


ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.0111000"Құқықтану" мамандығы Біліктілігі 0201013 «Заңгер» білім алушыларын кәсіптік практикадан өткізу.
2. Кәсіпорын білім алушыны білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес кәсіптік тәжірибенің базасымен қамтамасыз етеді.
3. Білім алушы өндірістік функциялар мен міндеттерді білікті орындауға мүмкіндік беретін негізгі және кәсіби құзыреттерді алу мақсатында білім беру бағдарламасын игереді.
2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4. Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады:
1) Күндізгі оқу нысаны 0201000"Құқықтану" мамандығы Біліктілігі 0201013 «Заңгер» бойынша оқитын білім алушыны академиялық күнтізбеге сәйкес кәсіптік практиканы өту мақсатында кәсіпорынға жіберу;
2) білім алушыны осы Шартта белгіленген міндеттер мен жауапкершілікпен таныстыру; 
3) кәсіптік практиканың бағдарламасын және өтудің күнтізбелік кестесін кәсіпорынмен бірге әзірлеу және келісу; 
4) кәсіптік практиканың басталуынан екі ай бұрын білім алушылардың санын көрсетіп, кәсіптік практиканың бағдарламасын, практикадан өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну;
5) білім беру ұйымның тиісті мамандықтары бойынша оқытушылар арасынан практика жетекшілерін білім беру ұйымның басшысының бұйрығымен бекіту; 
6) кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім алушымен сақталуын қамтамасыз ету;
7) білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының кәсіптік практикасына мерзімді бақылау етіп, оның өтуін ұйымдастыру; 
8) кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;
9) қажеттілік туындаған кезде кәсіпорынға білім алушының оқу жетістіктері туралы мәліметтер беру;
10) жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту барысында білім алушының қатысуымен болған оқиғаларды тергеуге қатысу;
11) білім беру ұйымы таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда кәсіпорынды хабардар ету және басқа білім беру ұйымында білім алуды жалғастыру үшін білім алушыны ауыстыру бойынша шаралар қабылдау;
12) тұрғылықты мекен-жайынан практика базасының алыс орналасуы кезінде білім алушыға қажетті тұрмыстық және басқа жағдайлар жасау мүмкіндігін қарастыру. 
5. Білім беру ұйымы:
1) білім алушының өз еркімен оқытуды тоқтату, оқытудың қайта оқу курсына қалдырылған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен беліленген тәртіпте оқудан шығарылған кезде бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.
6. Кәсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер алады:
1) білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша міндетті нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасы ету және қажетті жағдайда білім алушының еңбектің қауіпсіз әдістеріне оқытуын жүргізу;
2) тиісті қызметтің бос орны бар болғаны кезде иеленген мамандыққа сәйкес жұмысқа қабылдау үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын қарастыру; 
3) білім беру ұйымына академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының кәсіптік практикадан өтуі үшін жұмыс орындарын ұсыну;
4) осы шарттың ережелеріне сәйкес тиісті мамандықтардың кәсіптік практикаға жіберу бойынша білім алушыны қабылдау;
5) практиканың бағдарламасында қарастырылмаған және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда білім алушыны пайдалануға жол бермеу;
6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтерде, зертханаларда және сол сияқты) білім алушының кәсіптік практикасына жетекшілік ету үшін білікті мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету;
7) білім алушының еңбек тәртібін және кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымын хабардар ету; 
8) білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын толық игеру және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс орындарда қажетті жағдай жасау;
9) кәсіптік практика аяқталған соң білім алушының жұмысы туралы мінездеме беру және практикадан өту сапасын бағалау.
7. Кәсіпорын:
1) жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу;
2) кәсіпорынның қажеттеліктеріне сәйкес курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын ұсыну;
3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына қатысу;
4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы ақпарат сұрастыру;
5) білім беру ұйымынан жұмыс берушілердің болжалдарына сәйкес білім алушылардың сапалы оқытуын талап ету құқылы.
8. Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер алады:
1) кәсіптік практика орнында кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техника ережелерін және өндірістік тәртіптемесін сақтау;
2) кәсіпорынның жабдықтарына, аспаптарына, құжаттарына және басқа мүлкіне ұқыпты қарау; 
3) практика бағдарламасының талаптарын қатаң сақтау және орындау; 
4) практикадан өту үшін белгіленген уақытта кәсіпорынның қарауына келу
5) практикадан өту барысында және аяқтаған соң кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу. 
9. Білім алушы: 
1) кәсіпорында бекітілген тәлімгердің келісімі бойынша қажетті құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды және басқа өндірістік материалдарды пайдалану, кітапхана және оқу залдары базасында оқуға оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына, зертханалық базасына, оқыту мақсатында компьютерлік және басқа техниканы пайдалануға қол жеткізуі мен пайдалануына;
2) кәсіптік практиканы өту барысында денсаулыққа зақым келген зиянның өтеуіне;
3) кәсіптік даярлығын аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен соң иеленген мамандық бойынша бос орынның болуы кезінде кәсіпорында жұмысты жалғастыруға құқылы.
3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
10. Тараптар осы Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауаптылыққа жүктеледі
4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ
11. Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар тікелей өздері қарастырады.
12. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ
ТӘРТІБІ
13. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді
(31.10.2022-31.10.2025 аралығында) толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
14.Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
15.Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен үш данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі.
16. Тараптардың заңды мекен-жайлары

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Жоғары колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 030000, Ақтөбе қаласы,Алматы ауданы
Ә.Бөкейханұлы, 15 а
Тел: 8(7132)549363
Директор
Әбденов А.Ж.

________________________________


(қолы)

«_____»___________________2022 ж.


МӨ.Ақтөбе қаласы 030000
Алтынсарин көшесі, №31 кв.57 Е
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
мемлеккеттік емес
БИН 180541001918
Директор Баймбетов Д.К..


___________________________

(қолы)
«_____» _____________2022 ж.


МӨ.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет