Лабораторлық жұмыс №1 Delphi тілінің негізгі компоненттері МақсатыДата08.07.2016
өлшемі185.86 Kb.
#184394
Лабораторлық жұмыс №1
Delphi тілінің негізгі компоненттері
Мақсаты: Delphi7 программалау ортасынмен және программалаудың негізгі түсініктерімен танысу, компоненттердің қасиеттері мен оқиғаларын басқаруды үйрену.
Қарапайым программаларды құру
І. Терезе тақырыбы және фондық түсі бар қарапайым Windows-қосымшасын жасау

 1. Delphi7 программалау ортасын іске қосыңыз: Пуск/Программы/Borland Delphi7/ Delphi7

 2. Форма терезесінің тақырыбын өзгерту керек: Form1-ден Привет сөзіне. Объектілер инспекторы (Object Inspector) терезесінің Properties (қасиет) бөлімінде Caption қасиеті үшін Привет сөзін енгізіңіз.

 3. Форма түсін өзгерту үшін объектілер инспекторы терезесінде Color қасиетінің мәнін clAqua деп өзгертіңіз.

 4. Қосымшаны орындаңыз: Run мәзірінен Run командасын орындаңыз немесе F9 батырмасын басыңыз.

 5. Ашылған қосымша терезесінің өлшемін өзгертіп көріңіз.

 6. Орап қою, бастапқы қалпына келтіру батырмаларымен жұмыс істеңіз.

 7. Қосымша терезесін жабыңыз.

 8. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз: File/Save All командасын орындаңыз да өзіңіздің бумаңызда Prog1.pas және Prog1.dpr.


І
І. "Моя первая программа!" мәтіні және мәтін шрифтінің өлшемі мен мәтіннің орналасуын өзгертетін батырмалары бар Windows қосымшасын жасау.


 1. Формаға «Standard» беттінен Label объектісін орналастырыңыз.

 2. Label1 объектісін форманың қажетті жеріне жылжытыңыз.

 3. Label1:объектісінің қасиетін өзгертіңіз. Object Inspector терезесінде объект қасиеттері үшін келесі мәндерді орнатыңыз:

  Объект

  Свойство

  Значение

  Label1

  Caption

  Моя первая программа!

  Font

  12 p., қызыл

  Alignment

  taCenter

  Color

  сары (Yellow)

  AutoSize

  False
 4. Программаны орындаңыз:Run/Run немесе F9.

 5. Форма мен проектіні сақтаңыз.

 6. Form1 терезесіне Button (командалық батырма) объектісін орнатып, оның өлшемін өзгертіңіз.

 7. Button1 объектісінің Caption қасиеті үшін"Увеличение" мәнін енгізіңіз.

 8. Button1 объектісінің Click оқиғасы үшін программалық код тжазыңыз:

Формадағы Button1 объектісін екі рет шертіп, программалық код терезесінде Begin және End сөздерінің арасына келесі кодты жазыңыз:

Label1.Font.Size := Label1.Font.Size+2; 1. Программаны орындаңыз. "Увеличение" батырмасын басқанда мәтін қандай өзгеріске ұшырайтынына назар аударыңыз.

 2. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз: File/Save.

 3. Мәтіннің шрифтін кішірейтетін "командалық батырма" объектісін жасаңыз.

 4. Мәтінді жылжыту үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз:

Label1.Left:=Label1.Left+10;

Label1.Top :=Label1.Top +10; 1. Мәтінді жасыру үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз: Label1.visible:=false;

 2. Программаны жабу үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз: Close;

 3. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз.

Бақылау тапсырмалары


 1. Мәтін түсін қызыл, көк, жасыл түстерге циклді түрде өзгертетін батырманы формаға қосыңыз.

 2. Формаға Edit өрісін қосыңыз. Өріске сан енгізілгенде мәтін осы санға сәйкес жылжуы керек:

Label1.Left:=Label1.Left+StrToInt(Edit1.Text);

Label1.Top:=Label1.Top+StrToInt(Edit1.Text); 1. Мәтінді вертикаль және горизонталь бойынша жылжытуға мүмкіндік беретін екі батырма жасаңыз.

ІІІ. Түс атауы бар радио-батырманы басқанда бағдаршамда сәйкес түс жанатын Windows-қосымшасын жасау.

 1. Жаңа қосымша құрыңыз: File/New/Application.

 2. Формаға Label, Panel, GroupBox, RadioButton (Standard бетінен) орналастырыңыз.

 3. Объектілер инстпекторын пайдаланып олардың келесі қасиеттерін орнатыңыз:


 4. Объект

  Қасиеті

  Мәні

  Label1

  Caption

  Светофор

  Panel1

  Caption

  Стойте

  Panel2

  Caption

  Готовьтесь

  Panel3

  Caption

  Идите

  GroupBox1

  Caption

  Цвет

  RadioButton1

  Caption

  Красный

  RadioButton2

  Caption

  Желтый

  RadioButton3

  Caption

  Зеленый
  RadioButton1 объектісінің Click (щелчок мыши) оқиғасын өңдеу процедурасы үшін келесі кодты жазыңыз:


procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender:TObject);

begin

Panel1.Color:=clRed;

Panel2.Color:=clWhite;

Panel3.Color:=clWhite;e
nd
;

 1. TForm1.RadioButton2Click және TForm1.RadioButton3Click процедуралары үшін өздерін код жазыңыз.

 2. Өлшемі 12п, сызылуы қалың (fsBold), түсі ақ (clwhite) болатын "Стойте", "Внимание", "Идите" сөздерінің жазылуын қосыңыз.

Бақылау тапсырмалары


 1. Панельдердің қасиеттерін форма ашылғанда көрінбейтін етіп өзгертіңіз. Ал жазулар жанған кезде олар көрінуі керек.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №2
"Формада объект басқаруды құру және бұл объектілердің қасиет мәндерін орнату.
1. Жаңа проект құрыңыз.

2. Формаға суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.

3
. Программа кодын және проектіні Unit2.pas и Pr2.dpr деген тапен сақтаңыз.
4. Келесі әрекеттерді орында:


Объект

Object Inspector терезесінің бөлімі

Қасиет/ Оқиға

Мәні/Әрекет

Form1

Properties

Caption

Диалог

BitBtn1

Properties

Caption

&Выход

Kind

bkClose

Label1

Properties

Caption

Введи свое имя и нажми Enter

Edit1

Events

OnKeyPress

If key=#13 then

begin


Label2.Caption:=Edit1.Text+’,ты любишь читать?’;

End;


Button1

Properties

Caption

Да

Events

OnClick

Label3.Caption:=’Молодец!’;

Button2

Properties

Caption

Нет

Events

OnClick

Label3.Caption:=’Почему же? Надо читать.’;

Label2

Properties

Caption

Объект атауын өшіріңіз

Label3

Properties

Caption

Объект атауын өшіріңіз

5
. Проектіні сақтап, орындаңыз (F9).
Өздік жұмысТапсырма

Көмек

1

Да және Нет батырмаларын адам атын енгізгеннен кейін белсенді болатындай етіп өзгертіңіз.

Да және Нет батырмаларының Enabled қасиеті үшін False мәнің орнатыңыз.

Edit1KeyPress процедурасын келесі жолдармен толықтырыңыз:

Button1.Enabled:=true;

Button2.Enabled:=true;


2

Сұхбатты қайалау үшін Edit1, Label2, Label3 атауларын өшірілетін болсын.

Формаға BitBtn компонентін орналастырып, оның қасиеттерін өзгертіңіз: Kind-bkRetry, Caption-&Повторить.

Басу оқиғасына келесі кодты жазыңыз:

Label2.Caption:=’ ’;

Label3.Caption:=’ ’;

Edit1.Text:=’ ’;


3

Сұхбатты қайталау кезінде енгізу жолы белсенді болсын.

BitBtn2Click оқиғасына келесі кодты епгізіңіз:

Form1.ActiveControl:=Edit1;


2 программа листингі

var

Form1: TForm1;implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin


If key=#13 then begin

Label2.Caption:=Edit1.Text+', ты любишь читать?';

Button1.Enabled:=true;

Button2.Enabled:=true;

end;

end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);begin

Label3.Caption:='Молодец !';

end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin


Label3.Caption:='Почему же? Надо читать.';

end;
procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='';Label2.Caption:='';

Label3.Caption:='';

Button1.Enabled:=false;

Button2.Enabled:=false;

Form1.ActiveControl:=Edit1;

end;


end.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

Сіздің салмағыңыз жобасы
Мақсаты:
Айнымалылар типін қолдану – бүтін және нақты (integer және real);

Жолдық деректерді сандарға және сандарды жолдық қатарларға ауыстыру үшін StrToInt; StrToFloat, IntToStr FloatToStr ; Format() функцияларын қолдану;

Хабарламаны жеке терезеде шығару үшін ShowMessage процедурасын пайдалану.
Тапсырма
Адамның оптимальді салмағы есептеу үшін адам бойынан 100 алып тастау керек. Егер адамның нақты салмағы оптимальді салмақтан үлкен болса онда адам толық, егер кем болса арық болып саналады.

1. Жаңа проект құрыңыз

2
. Формаға суретте көрсетілген компоненттерді орналастырыңыз.


Edit1 – салмақ, Edit2-ге – бойының ұзындығы (см) енгізіледі .

3.Программа кодын және проектіні Unit2.pas и Pr3.dpr деген тапен сақтаңыз.
4. Программа коды терезесінің VAR бөліміне нақты салмақты (faktW), оптимальді салмақты (optW), бойының мәнін (Rost) және оптимальді салмақ пен нақты салмақ айырмасын (Delta) сақтайтын айнымалыларды енгізіңіз. VAR factW, optW, Rost, Delta : integer;
5. Button1 батырмасын шерту процедурасына келесі кодты жазыңыз:


Объект

Object Inspector терезесінің бөлімі

Қасиет/Оқиға

Мәні/Әрекет

Button

Events

OnClick

factW := StrToInt(Edit1.text);

Rost := StrToInt(Edit2.Text);

OptW :=Rost - 100;

Delta := abs(factW - OptW);

if OptW = factW then

Label3.caption := 'Ваш вес идеален!'

else

if OptW > factW thenLabel3.caption := 'Вам надо поправиться на '+IntToStr(Delta)+' кг.'

else


Label3.caption := 'Вам надо похудеть на '+IntToStr(Delta)+' кг.'


Түсініктеме:

StrToInt функциясы жолды бүтін санға аударады, IntToStr функциясы керісінше – бүтін санды жолға ауыстырады.


6. Программаға кез келген ондық сандар енгізу үшін айнымалылардың типін нақты типке - Real өзгертеміз: VAR factW, optW, Rost, Delta : real;
Жолды нақты типке және нақты сандарды жолға ауыстыру үшін FloatToStr және StrToFloat функциялары қолданылады. Button1 компонентінің OnClick оқиғасына сәйкес өзгертулер енгізіңіз.
7. Проектіні сақтап, орындаңыз.


Өздік жұмыс
Тапсырма

Көмек

1

Нақты сандарды форматтау және ауыстыру үшін FloatToStr() функциясының орнына Format(‘ %f ’,[айнымалы]) функциясын қолданыңыз. Мысалы, Format(‘%f ‘, [Delta])
2

Форматтау және ауыстыру үшін Format функциясын келесі түрде қолданыңыз: Format(‘Строка %f’,[айнымалы]).

Мысалы, Format(‘Вам надо похудеть %f',[Delta]) .


3

Жобаны жақсарыңыз:

Программа тақырыбын жазыңыз;

Шығарылатын хабар мәтінінің қарпін (шрифт) өзгертіңіз (түсін, өлшемін);

Программадан шығу батырмасын қойыңыз;

Программаны қайта орындау жағдайын жасаңыз (Сұхбат жобасын қараңыз).

4

Салмақ және бойының ұзындығы мәні ретінде теріс сан қабылданбайтын етіп өзгертіңіз.

ShowMessage('Ошибочная запись числа: ' + Edit1.Text);

6. Массаны есептеу үшін дене массасының индексі қолданыңыз.

Салмақ – X,

Бойының ұзындығы – Y (метр).

Дене массасының индексі – A, мұндағы A = X / Y2 (кг/м2)

Нәтиже келесі кесте бойынша анықталады:


Индекс мәні

Нәтиже (экранға шығарылатын хабар)

1

A<18

Большой недовес

2

18<=A<20

Маловато и небезопасно, можно получить истощение

3

20<=A<=25

Идеально

4

26

Легкий недобор

5

30

Срочно нужно худеть

3 программа листингі

unit Unit 5 ;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type


TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Button1: TButton;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure Edit2Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

private


{ Private declarations }

public


{ Public declarations }

end;


var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

VAR


x,y,k : real;

begin


x:=StrToFloat(Edit1.Text);

y:=StrToFloat(Edit2.Text);

y:= S qr(y/100);

k:=x/y;


if k<18 then Label3.caption := 'Большой недовес'

else


if (k>=18)and (k<20)then Label3.caption := 'Маловато и небезопасно, можно получить истощение'

else


if (k>=20)and(k<=25)then Label3.caption := 'Идеально'

else


if (k>25)and(k<=30) then Label3.caption := 'Легкий перебор'

else


if k>30 then Label3.caption := 'Срочно нужно худеть';

end;


procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin


Label3.Caption := '';

Edit1.Text := '';

Edit2.Text := '';

Form1.ActiveControl := Edit1;

Button1.Enabled := false;

Label2.Visible := false;

Edit2.Visible := false;

end;


procedure TForm1.Edit2Click(Sender: TObject);

begin


if Edit1.Text = '' then else

Button1.Enabled := true;

end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

VAR x:real;

begin

if key=#13 thenbegin

try


x:=StrToFloat(Edit1.Text);

except


ShowMessage('Ошибочная запись числа: ' + Edit1.Text);

Edit1.SetFocus;

Exit;

end;


Label2.Visible:=true;

Edit2.Visible:=true;

Form1.ActiveControl := Edit2;

end;


end;

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

VAR y:real;

begin

if key=#13 thenbegin

try


y:=StrToFloat(Edit2.Text);

except


ShowMessage('Ошибочная запись числа: ' + Edit2.Text);

Edit2.SetFocus;

Exit;

end;


Button1.Enabled:=true;

end;


end;

end.

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №4
RGB ФОРМАТЫНДАҒЫ ТҮСТЕР жобасы
Мақсаты:

S
crollBar, Panel компоненттерімен таныстыру. Түс құраушыларының мәндердің ауыстыру үшін TColorRef функциясын қолдану.Программаны құру жоспары:

1. Жаңа проект құрыңыз.

2. Суретте көрсетілген компоненттерді формаға орналастырыңыз.

3. ScrollBar айналдыру жолағы горизонтальді (үнсіз келісім бойынша) және вертикальді бола алады. Оның түрі Kind қасиетімен анықталады. Осы программада вертикальді айналдыру жолағы қолданылады.

4. Программа коды және проектіні сақтаңыз: Unit3.pas и Pr3.dpr.

5. Келесі әрекеттерді орындаңыз:Объект

Object Inspector терезесінің бөлімі

Қасиеті/ Оқиғасы

Мәні/Әрекеті

ScrollBar1

Properties

Name

Айналдыру жолағының атын RedBar деп өзгертіңіз.

Max

255 – RGB градацияларының саны

Position

122 - бастапқы мәні

Жоғарыдағы әдіспен ScrollBar2 және ScrollBar3 мәндерін орнатып, компоненттердің атын GreenBar және BlueBar деп өзгертіңіз.

6. Формадағы барлық Label компоненттері үшін Caption қасиетінің мәнін ' ' деп өзгертіңіз.

7. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

Объект

Object Inspector терезесінің бөлімі

Қасиеті/ Оқиғасы

Мәні/Әрекеті

RedBar

Events

OnChange

Panel1.Color:=TColorRef(RGB(RedBar.Position,0,0));

Label1.Caption:=IntToStr(RedBar.Position);

Panel4.Color:=TColorRef(RGB(RedBar.Position, Greenbar.Position, BlueBar.Position));


Жоғарыдағы әдіспен ScrollBar2 және ScrollBar3 үшін OnChange оқиғасын мәнін жазыңыз, бірақ RGB и IntToStr.

Түсініктеме:

ScrollBar1 жолағы жылжығанда, Panel1 түсі өзгеріп, түстің сандық мәнін Label компоненті көрсетеді. Сонымен қатар Panel4 компонентінің түсі де өзгереді.

8. Проектіні сақтап, орындаңыз.

Өздік жұмысТапсырма

Көмек

1

Программа орындалғанда панельдер бастапқы түстерге боялып тұруы керек.

Форманы құру оқиғасына (Form1 үшін OnCreate оқиғасы) ScrollBar1, ScrollBar2, ScrollBar3 компоненттерінің позициясын өндеу кодын жазыңыз.

4 программа коды


unit Unit6;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,StdCtrls, ExtCtrls, Buttons;

type


TForm1 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

Panel3: TPanel;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Panel4: TPanel;

RedBar: TScrollBar;

GreenBar: TScrollBar;

BlueBar: TScrollBar;

BitBtn1: TBitBtn;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

procedure RedBarChange(Sender: TObject);

procedure GreenBarChange(Sender: TObject);

procedure BlueBarChange(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private


{ Private declarations }

public


{ Public declarations }

end;


var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}procedure TForm1.RedBarChange(Sender: TObject);

begin


Panel1.Color:=RGB(RedBar.Position,0,0);

Label1.Caption:=IntToStr(RedBar.Position);

Label4.Caption:=Format('0x%x',[RedBar.Position]);

Panel4.Color:=RGB(RedBar.Position,GreenBar.Position,BlueBar.Position);

end;

procedure TForm1.GreenBarChange(Sender: TObject);

begin


Panel2.Color:=RGB(0,GreenBar.Position,0);

Label2.Caption:=IntToStr(GreenBar.Position);

Label5.Caption:=Format('0x%x',[GreenBar.Position]);

Panel4.Color:=RGB(RedBar.Position,GreenBar.Position,BlueBar.Position);

end;

procedure TForm1.BlueBarChange(Sender: TObject);

begin


Panel3.Color:=RGB(0,0,BlueBar.Position);

Label3.Caption:=IntToStr(BlueBar.Position);

Label6.Caption:=Format('0x%x',[BlueBar.Position]);

Panel4.Color:=RGB(RedBar.Position,GreenBar.Position,BlueBar.Position);

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin


Label4.Caption:=Format('0x%x',[RedBar.Position]);

Label5.Caption:=Format('0x%x',[GreenBar.Position]);

Label6.Caption:=Format('0x%x',[BlueBar.Position]);

Panel1.Color:=RGB(RedBar.Position,0,0);

Label1.Caption:=IntToStr(RedBar.Position);

Panel2.Color:=RGB(0,GreenBar.Position,0);

Label2.Caption:=IntToStr(GreenBar.Position);

Panel3.Color:=RGB(0,0,BlueBar.Position);

Label3.Caption:=IntToStr(BlueBar.Position);

Panel4.Color:=RGB(RedBar.Position,GreenBar.Position,BlueBar.Position);

end;

end.

Лабораторлық жұмыс № 5
Компоненттерің негізгі қасиеттері
Мақсаты – компоненттердің қасиеттері мен оқиғаларын басқаруды үйрену.
Қарапайым программаларды құруІ. Әртүрлі жылдамдықпен жұмыс істейтін сағат жасау


 1. Delphi программалау ортасын ашыңыз.

 2. Form1 формасына Label (Standard парағы) және Timer (System парағы) компоненттерін орналастырыңыз.

 3. Объектілердің келесі қасиеттерін орнатыңыз:


 4. Объект

  Свойство

  Значение

  Form1

  Label1


  Label1

  Label1


  Label1

  Name

  Caption


  Color

  Font.Size

  Font.Color


  Clock

  00:00:00 clYellow

  24

  Красный

  TClock.Timer1Timer процедурасы үшін уақыттың жаңару кодын жазыңыз:Label1.Caption:=TimeToStr(Time);

 1. Формаға GroupBox және RadioButton компоненттерін орналастырып, келесі қасиеттерді көрсетіңіз:

GroupBox1 Caption Скорость

RadioButton1 Caption Медленно

RadioButton2 Caption Умеренно

RadioButton3 Caption Быстро 1. TForm1.RadioButton3Click процедурасына келесі кодты жазыңыз:

Timer1.Interval := 1000;

 1. Келесі процедуралар үшін де кодтарды жазыңыз:

TForm1.RadioButton1Click (3000) және TForm1.RadioButton2Click (2000)

БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ


  1. Мәтінді форма бойынша сол жақтан оң жаққа үздіксіз жылжытыңыз.

  2. Мәтінді формада төмендегі траектория бойынша үздіксіз жылжытыңыз.

Программа

 1. Формаға Label және Button компоненттерін суреттегідей орналастырыңыз.

 2. Button2 объектісінің қасиетін өзгертіңіз:

DragMode: dmAutomatic

 1. Button2 объектісіне MouseMove оқиғасын өңдейтін код жазыңыз:

procedure TForm1.Button2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);

begin


Button2.Left := Button2.Left+10;

Button2.Top := Button2.Top+10;

end;


 1. Button1 обектісіне Click оқиғасын өңдеуге арналған код жазыңыз:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin


Label1.Caption := 'Мы были в этом уверены!'

end;


 1. Программаны орындаңыз.

 2. Программаны өзгертіңіз: тінтуір меңзерін Button2 обектісіне жылжытқанда ол көрінбейтін болуы керек. Меңзерді алып тастағанда ол қайта көрінуі керек.

БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ


 1. Батырма курсордан кез келген бағытта қашып жүретіндей етіп программаны өзгертіңіз. Бірақ форма шекарасынан шықпауы керек.

ІІ. Мультипликациясы, бейнеклипі және гиперсілтемесі бар программа

 1. Формаға 268х163 өлшемді панельді орналастырыңыз.

 2. Панельдің үстінде IMAGE1 компонентін орналастырыңыз. Оның өлшемі 072х163 болуы керек. IMAGE1 компонентіне Дракон.jpg файлын орналастырыңыз.

 3. Формада интервалы 250 болатын таймер компонентін орналастырып, OnTimer оқиғасына келесі кодты жазыңыз:

With Image1 do

Begin


Left:=Left-Width div 4;

If Left=-Width Then Left:=0;

End;


 1. Программаны орындап, сақтаңыз.

 2. Формаға жаңа панель және MediaPlayer1 компоненттерін орналастырыңыз.

 3. Форма құру процедурасына Cool.avi бейнеклипін ойнату кодын жазыңыз:

MediaPlayer1.Filename:='Cool.avi';

MediaPlayer1.Open;

MediaPlayer1.Display:=Panel2;

MediaPlayer1.Play; 1. Программаны орындаңыз және программа дұрыс жұмыс істесе сатаңыз.

 2. Формада гиперсілтеме мәтіні бар тексті орналастырыңыз. Мәтін қаріпінің (шрифт) түсі көк және асты сызылған болуы керек. Мәтінге курсорды әкелгенде "Сайт преподавателя" көмекші мәтін шығуы және курсордың түрі қаламға өзгеруі керек. Программаның USES бөліміне ShellAPI модулін қосыңыз. Гиперсілтемені басу оқиғасы үшін келесі кодты жазыңыз:

ShellExecute(0,'Open', 'http://www.gor.h1.ru','','',SW_SHOW);

БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ


 1. Гиперсілтемені өзгертіңіз: тінтуірді үстіне әкелгенде ғана оның түсі көкке және асты сызылған болып өзгеруі керек.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет