Литература о жизни и трудах Е. А. Букетова // Евней Арыстанович Букетов (23. 03. 1925 13. 12. 1983): Библиограф указ. Қарағанды, 1992. С. 141-147Дата25.02.2016
өлшемі66.53 Kb.
#21139
түріЛитература
Литература о жизни и трудах Е.А.Букетова // Евней Арыстанович Букетов (23.03.1925 – 13.12.1983): Библиограф. указ. – Қарағанды, 1992. – С.141-147.
1970
546. Бектұров Жайық. Корреспондент-мүше: /Караганда химия-метал. ин-тының директоры Е.А.Букетов туралы: Очерк/ // Жұлдыз. -1970. - № 8. - Б.94-97.

547. Ысқақов Б. Ғылымның қиын жолымен...: /Техника ғылымының докторы Е.А.Букетов туралы/ // Білім және еңбек. - 1970. - № 1. - Б.14-17.


1972
548. Маляр Иосиф. Сплав ученого и поэта: /0 лит. деятельности ученого-химика Е.Букетова/ // Казахст. правда. - 1972. - 8 июня.

549. Маляр И. Ученый и поет: /0 дир. Ин-та химии и металлургии Е.Букетове. Караганда. Из газ. «За науку в Сибири» /. - Циня. - 1972. - 20 окт. - /На латыш, яз./


1973
550. Жамбеков М.И. Букетов Евней Арыстанулы // Қазақ совет энциклопедиясы. - Алматы, 1973. - Т.2. - Б.485.
1975
551. Ақбасов Е. Ғалым-аға: /Өлең-очерк/ // Орт. Қазақстан. - 1975. - 1 карала.

552. Әдетов Б. Қыры-ғылым, өрі-өлең // Соц. Қазақстан. -1975. - 31 желтоқсан.

553. Жұмағалиев Мұхамедия. Асыл қазына - ана тілімізде: / «Лениншіл жас» газетінің 1975 ж. 4 шілдедегі санында жарияланған Е.Букетовтың «Көркем аударма, хал қалай?!» атты мақаласына байланысты/ // Лениншіл жас. - 1975. - 24 шілде.

554. Қабдолов 3. Селен мен өлең // Қазақ әдебиеті. - 1975. - 21 наурыз.

555. Сағындықова Нағима. Аударма зергерлікті тілейді: / «Лениншіл жас» газетінің 1975 ж. 4 шілдедегі санында жарияланған Е.Букетовтың «Көркем аударма, хал қалай?!» атты мақаласына байланысты/ // Лениншіл жас. - 1975. - 24 шілде.

556. Сейдімбеков А. Жиырма деген жасында // Лениншіл жас. - 1975. - 22 наурыз.

557. Халиоллин М., Сейдімбеков А. Ғылым адалдықты, ерлікті тілейді // Орт. Қазақстан. - 1975. - 21 наурыз.

1976
558. Ибраев В., Петров Г. Большая вахта. Норма конфликтности. - Алма-Ата, 1976. - С.75.

559. Никитин С.И. Простор: /Очерк о ректоре Караганд. гос_. ун-та, д-ре техн. наук Е.А.Букетове/ // Правда. - 1974. - 20 окт.; Сары-Арка - золотая планета. - Алма-Ата, 1976. - С.122-135.

560. Нысаналин А. Ғұмыр, ғалым және өнер // Лениншіл жас. - 1976. - 5 маусым.


1978
561. Брагин А.И. Это многих славный путь... // Индустр. Караганда. - 1978. - 5 окт. - Рец. на кн.: Букетов Е.А. Время светлой судьбы: Записки науч. работника: /Докум. повесть/ // Простор. - 1978. - № 8. - С.24-62; № 9. - С.76-105.

562. Жармагамбетов Н. Раздумья о времени // Путь Ленина. -1978. - 24 мая. - Рец. на кн.: Букетов Е.А. Грани творчества: Худож. очерки/. - Алма-Ата: Жазушы, І977. - 124 с.

563. Никитин С. Ыстық ілтипат лебізі // Қазақ әдебиеті. -1978. - 7 көкек. - Рец. на кн.: Букетов Е.А. Грани творчества: /Очерки/. - Алма-Ата: Жазушы, 1977. - 124 с.

564. Никитин С.И. Право на память // Лит. обозрение. -1978. - № 8. - С.56-58. - Рец. на кн.: Букетов Е.А. Грани творчества: Очерки. - Алма-Ата: Жазушы, 1977. - 124 с.

565. Савченко Т. Грани творчества // Индустр. Караганда. -1978. - 25 февр. - Рец. на кн.: Букетов Е.А. Грани творчества: Очерки. - Алма-Ата: Жазушы, 1977. - 124 с.
1979
566. Кемельбаев С. Экзамен на зрелость: / «Макбет» Шекспира на сцене Караганд. Каз. драм, театра / Пер. пьесы на каз. яз. Е.А.Букетова/ // Индустр. Караганда. - 1979. - 18 янв.

567. Құлқыбаев Г. Евней Букетов: /Академик туралы/ // Білім және еңбек. - 1979. - № 5. - В.1-2.


1983
568. Евней Арстанович Букетов: /Ред. ст./ // Казахст. правда. - 1983. - 14 дек.

569. Сухотин А.К. Ритмы и алгоритмы: /О Е.А.Букетове/. - М., 1983. - С.221-222.


1985
570. Абишев Д., Малышев В.П. Ученый, художник, гражданин: /К 60-летию со дня рожд. акад. Е.А.Букетова/ // Индустр. Караганда. - 1935. - 22 марта.

571. Әбішев Ж.Н., Малышев В.П. Тұлғалы ғалым, көрнекті қаламгер // Орт. Қазақстан. - 1985. - 22 наурыз.

572. Байтанаев Б. Память о нем жива: /О Е.А.Букетове/ // Индустр. Караганда. - 1985. - 7 апр.

573. Бектуров Ж. Тамырлас тағдырлар // Орт. Қазақстан. -1985. - 23 наурыз.

574. Сыздықова Р. Ол әдебиеттің де жанашыры еді // Ленин туы. - 1985. - 22 наурыз.


1986
575. Букетов Евнөй Арстанович // Караганда. Караганд. обл.: Энциклопедия. - Алма-Ата. 1986. - С.135-136.

576. Казова Р.А. Способ Букетова-Баевюва // Индустр. Караганда. - 1986. - 25 мая.

577. Темірбаев А. Ғалымдар есіміндегі жаңалық немесе Букетов-Баешов әдісі // Орт. Қазақстан. - 1986. - 23 қыркүйек.
1987
578. Әлімжанов А. Мұралар мен Мұраттар // Қазақ әдебиеті. -1987. - 24 көкек.

579. Баешов А., Рустембеков К. Артында өшпейтіндей із қалдырған // Орт. Қазақстан. - 1987. - 3 маусым.

580. Бектұров Ж. Ғалым-жазушыға ескерткіш тақта орнатылды // Қазақ әдебиеті. - 1987. - 19 маусым.

581. Бектұров Ж. Дауылпаз дарын: /Акад. Е.А.Букетов туралы естелік/ // Ленин туы. - 1987. - 19-20 тамыз.

582. Бектуров Ж. Река памяти // Индустр. Караганда. -1937. - 9 авг.

583. Букетов Евней Арстанович // АН КазССР: Справочник. - Алма-Ата, 1987. - С.133.

584. Брагин А.И. И все-таки он победил, потому что был интернационалистом в большом и малом: /О Е.А.Букетове/ // Казахст. правда. - 1937. - 19 июля.

585. Решеткина Е. Учеши, писатель, гражданин: /О Е.А.Букетове/ // Индустр. Караганда. - 1987. - 24 мая.

586. Темірбеков А. Ғалымға ескерткіш // Орт. Казақстан. -1987. - 27 мамыр.

1988
587. Әлімбаев М. Евнейдің Рик атты итімен тілдесу // Қазақ әдебиеті. - 1988. - 4 қараша.

588. Белетченко И. Досым туралы сөз: /Акад. Евней Букетов туралы естелік/ // Орт. Қазақстан. - 1988. - 23 наурыз.

589. Букетов К.А. Аяулым еді, аскар тауым еді // Ленин туы. - 1988. - 25 шілде.

590. Букетов К.А. Брат мой Евней: /О Е.А.Букетове/ // Простор. - 1988. - № 9. - С.168-175.

591. Букетов К.А. Друг мой, брат мой: /О Е.А.Букетове/ // Индустр. Караганда. - 1988. - 4 сент.

592. Жумадилов Т. Абзал борыш // Қазақстан мұғалімі. -1988. - 21 қазан.

593. Қадіралин Г. Академик ағамыз // Орт. Қазақстан. -1988. - 11 қыркүйек.

594. Кадралин Г. Слово об ученом-земляке: /О Е.А.Букетове/ // Лен. знамя. - 1988. - 26 окт.

595. Мұқанов Қ. Дархан еді даласындай // Ленин туы. - 1988. - 13 шілде.

596. Сәрсекеев М. Ұстазымның тағлымы: Эссе /Е.А.Букетов/ // Жұлдыз. - 1991. - № 3. - Б.167-178; Орт. Қазақстан. - 1988. - 29 мамыр.

597. Сейкібаев Қ. Бәрімізге де бауыр еді // Ленин туы. - 1988. - 14 қыркүйек.

1989
598. Әбішөв Г. Баршаға бас идірген дарын // Ленин туы. - 1989. - 21 ақпан.

599. Әлімбаев М. Кісілік пен кішілік // Орт. Қазақстан. -1989. - 3, 4, 8 наурыз.

600. Букетов К.А. Пять лет и вся жизнь: /О Е.А.Букетове/ // Индустр. Караганда. - 1989. - 13 авг.

601. Букетов Қ.А. Ағайынды қоныр қаз // Қазақстан пионері. - 1989. - 19 қазан.

602. Жүнісов Т. Жарқын да жайсаң еді // Орт. Қазақстан. -1989. - 3 мамыр.

603. Зікірин Т.Е. Букетовке арналған мүйіс ашылды // Ленин туы. - 1989. - 27 наурыз.

604. Карібаева Б. Ағамен соңғы сұхбат // Орт. Қазақстан. - 1989. - 12, 13 мамыр.

605. Мұқанов К. Ученый с душой поэта: /О Е.А.Букетове/ // Лен. знамя. - 1989. - 23 марта.

606. Савченко Т. Возвращение: /О Е.А.Букетове/ // Казахст. правда. - 1989. - 19 ноябр.

607. Тобаяков В. Аңыз боп қалған аға еді // Қазақстан пионер!. - 1989. - 30 шілде.

1990
608. Букетов Қ.А. Вике мен Еке // Орт. Қазақстан. - 1990. -2 наурыз.

609. Букетов К.А. Евней Букетов: Детство // Молодежь Караганды. - 1990. - 13 апр.

610. Букетов К.А. Страницы переписки: О Е.А.Букетове // Казахст. правда. - 1990. - 29 авг.

611. Егінбаев Ж. Бұлақ көрсең көзін аш // Орт. Қазақстан. -1990. - 27 ақпан.

612. Зікібаев Е. Аласарма еңселім: /Евней-аға рухына/ // Ленин туы. - 1990. - 3 наурыз.

613. Могильницкий В. Рецепт Карагандинский, приоритет... английский // Казахст. правда. - 1990. - 2 сент.


1991
614. Есмағамбетов М. Асылымызды ардақтайық: Көкейде жүрген ой // Орт. Қазақстан. - 1991. - 13 шілде.

615. Қырғызалин А. Естен кетпес бір бейне: Естелік // Орт. Қазақстан. - 1991. - 20 қараша.

616. Мауленов С. Сан-салалы сабақтар // Орт. Қазақстан. -1991. - 15-16 қазан.

617. Могильницкий В. О Букетове и не только о нем: История судьбы // Казахст. правда. - 1991. - 9 авг.


1992
618. Букетов Қ.А. Талантты тану қандай қиын еді // Қазақ әдебиеті. - 1992. - 17 қаңтар /№3/. - Б. 12-13.

619. Букетов К.А. Страшна не смерть. Страшно забвение: /О создании в КарГУ музея Е.А.Букетова/ // Гор. газета. - 1992. -18 марта.

620. Могильницкий В. О Букетове и его времени расскажет новый музей в Караганде // Казахст. правда. - 1992. - 14 февр.

621. Мұқанова Б. Көзден кетсе де...: /Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінө - 20 жыл/ // Орт. Қазақстан. - 1992. - 12 мамыр.622. Тен Т. Они сошлись - вода и камень...: /Памяти Е.А.Букетова/ // Индустр. Караганда. - 1992. - 28 февр.
Каталог: download -> DBases -> E A Buketov -> Files
Files -> Сәрсеке, М. Мәскеу-"жзл" сериясы. 7-ші кітап/ М. Сәрсеке; әңгімелескен Ж. Аупбаев //Егемен Қазақстан. 2007. 28 қараша (№367-370)
Files -> Е. а букетова в развитие Казахстанской науки советского периода/ А. Е. Даниярова //Степной край Евразии историко-культурные взаимодействия и современность. Тезисы
Files -> Уәлиев Д. Академик Бөкетов есімі орталық көшеге лайық / Д. Уәлиев // Орталық Қазақстан. 2004. 23 желтоқсан
Files -> Жақсыбаев А. Жарқын тағдыр тауқыметі/А. Жақсыбаев//Егемен Қазақстан. 2008-№168-169 (5)
Files -> Исабаев, Қ. Адал достық: Е. Бөкетовтің туғанына 80 жыл / Қ. Исабаев // Орталық Қазақстан. 2005. 13 қазан
Files -> Әуезов, м қалаулылар көп, таңдаулылар аз [Текст] / М. Әуезов // Қазақ әдебиеті. 2009. 28 тамыз 3 қыркүйек (№37).
Files -> «Алыстан сермеп, жүректен тербеп» Ебіней Бөкетовтің хаттары бойынша эссе [Мәтін]/ М. Сәрсеке // Егемен Қазақстан. – 2013. – 30 қаңтар
Files -> Бөкетов, Қ. Асыл аға бейнесі / Қамзабай Бөкетов // Жастар əлемі. 2006. 21 наурыз (№4)
Files -> Каренов Р. Өмірі де, өзі де өнеге еді / Р. Каренов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
Files -> Оразалықызы, Г. Тұғырлы тұлға / Гүлсім Оразалықызы // Ақиқат. 2006.№11-12. 98-105 б


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет