Литература по современным ресурсосберегающим технологиям возделывания кукурузы, благодаря которым повышается урожайность, предотвращаются почворазрушительные процессы, повышается рентабельность производства культурыбет3/3
Дата16.06.2016
өлшемі374.94 Kb.
#140889
түріЛитература
1   2   3

ПУБЛИКАЦИИ На болгарском языке.
250. В. Александров, Н. Славов. Колебания на добива на царевица в зависимост от метеорологичните условия // Расте- ниевъдни науки.-1998.- Vol.XXXV, № 1.- С. 11.

Колебание урожая кукурузы в зависимости от метеорологиче- ских условий. (Резюме на русском и английском языках.- С. 17.)

251. Ж. Андрейнски и др. Влияние на азотното торене и гьсто- тата на посева върху продуктивнастта на царевицата за зърно

/ И. Андрейнска, Г. Цанкова // Растениевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 1.-C.12.

Влияние азотного удобрения и густоты посева на продуктивность кукурузы на зерно.(Резюме на английском и русском языках-С.15.)

252. Ф. Атанасов, Ц. Донев. Влияние на сроковете на сеитба върху гниенето на семената и пониците на царевицата // Расте- ниевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 5.-C.281.

Влияние сроков посева на гниль семян и всходов кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 283.)

253. Ф. Атанасов. Изпитване на биопрепарати за борба срещу гниенето на семената и пониците на царевицата // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 7-8.- С. 413.

Испытание биопрепаратов в борьбе с гнилью семян и всходов кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 415.)

254. В. Базитов. Проучване на съдържанието, износа и баланса на хранителните вещества при сеитбооборотната двойкаи цареви- ца-пшеница // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV,№ 3.-С.196.

Исследование содержания, выноса и баланса питательных веществ при чередовании кукурузы и пшеницы в севообороте. (Резюме на русском и английском языках.- С. 199.)

255. Ж. Ван Ваас и др. Промини в качествените характеристики на сортове силажна царевица при различни срокове на прибира не / Л. Карлие, К. Ван Ваас // Растениевъдни науки.-1998.- Vol.XXXV, № 9.- C.731.

Эволюция количественных и качественных характеристик силосных сортов кукурузы в различные сроки уборки.

256. П. Вълчинкова. Влияние на нитратния азот върху количе- ствените признаци на царевични растения, отглеждани като пясъчна култура във фенофаза 7-ми 9-ти лист // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 601.

Влияние нитратного азота на количественные признаки растений кукурузы, выращиваемых в песчаной культуре, в фено- фазе 7-9 листа. (Резюме на русском и английском языках.- С. 605.)

257. Ж. Гацовски и др. Екологогенетични аспекти на цитоплаз мената мъжка стерилност при царевицата / Н. Христов, К. Хрис- тов // Растениевъдни науки.- 1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 564.

Экогенетические аспекты цитоплазматической мужской сте рильности (ЦМС) кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 570.)

258. Ж. Гацовски. Резултатиот проучване продължительността на вегетационния период и добива на зърно от български хибри- ди царевица в района на Битоля // Растениевъдни науки.-1998.- - Vol.XXXV, № 3.- С. 177.

Результаты исследования продолжительностивегетационного периода и урожая зерна болгарских гибридов кукурузы в Битол- ском районе. (Резюме на русском и английском языках.- С. 179.)

259. М. Генов и др. Развитие на изследванията по генетика, фи- зиология и биохимия в Института по царевицата, Кнежа // Расте- ниевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 10.- С. 543.

Развитие исследований по генетике, физиологии и биохимии в Институте кукурузы в Кнеже. (Резюме на русском и английском языках.- С. 555.)

260. И.Генова, М.Генов. Селекционна оценка на мутанти линии царевица // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 571.

Селекционная оценка мутантных линий кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 573.)

261. С. Георгиев. Проучване върху продължительността на ве- гетационния период и влагата при прибиране на царевица хибрид Рс 464 // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV,№ 2.- С.95.

Исследование продолжительности вегетационного периодаи влажности при уборке гибрида кукурузы Рс 464. (Резюме на рус- ском и английском языках.- С. 97.)

262. Х. Георгиева. Влияние на обработка на почвата, торенето и хербицидите върху добива и качеството на царевица за силаж, втора култура // Растениевъдни науки.- 1998.-Vol.XXXV, № 3.- - С.192.

Влияние обработки почвы, удобрения и гербицидов на урожай и качество кукурузы на силос пожнивой культуры. (Резюме на русском и английском языках.- С. 195.)

263. И. Желязков и др. Реакция на RR-хибриди царевица след третиране с хербицида раундъп биосила / З. Златев, Щ. Калинова // Растениевъдни науки.- 1999.-Vol.XXXVI, № 9.- С. 509.

Реакция кукурузного гибрида RR после третировании с герби- цидом Раундап Биосила. (Резюме на русском и английском языках. - С. 509.)

264. Д. Иванов. Енергетично ефективност на царевицата при ед- новременно въздействие на няколко фактора // Растениевъдни нау- ки.-1999.-Vol.XXXVI, № 6.-C.318.

Коэффициент энергетической эффективности кукурузы при воздействии нескольких факторов. (Резюме на русском и англий- ском языках.- С. 385.)

265. С. Иванов. Оценка на комбинативната способност на обикновени и високолизинови линии царевица, хомозиготни по гена Opaque-2 за елементи на добива // Растениевъдни науки.- - 1998.-Vol.XXXV, № 2.- С. 85.

Оценка комбинационной способности обыкновенных и высо колизиновых линий кукурузы, гомозиготных по гену Opaque-2, в отношении элементов урожая.(Резюме на русском и английском языках.- С. 88.)

266. М. Иванова, К. Христов. Резултати от проучване регера- тивната и комбинативна способност на мутанти и изходни линии царевица // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 574.

Результаты исследования регенеративной и комбинационной способности мутантных исходных линий кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 577.)

267. Г. Йорданов. Влияние на гъстотата на посева върху добива и някои от елементите му при хибриде восъчна царевица // Расте- ниевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 10.- С. 606.

Влияние густоты посева на урожай и некоторые элементы уро- жая гибридов восковидной кукурузы. (Резюме на русском и ан- глийском языках.- С. 609.)

268. Г. Йорданов. Зависимост на химико-технологичните ка- чества на зърното от гъстотата на посева при хибриде восъчна царевица // Растениевъдни науки.- 1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 610.

Зависимость химико-технологических качеств зерна от густоты посева гибридов восковидной кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 613.)

269. Г. Йорданов. Възможности за използване на восъчната царевица // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV, № 10.- С. 826.

Возможности использования восковидной кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 829.)

270. Г. Йорданов. Обогатяване генетична плазма на восъчната царевица // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV, № 10.- С. 822.

Обогащение генетической плазмы восковидной кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 825.)

271. А. Кирилов. Промени в състава и хранителната стойност на зелена и силажна царевица // Растениевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 10.- С. 630.

Изменение состава и кормовой ценности зеленой массы и сило- сованной кукурузы.(Резюме на русском и английском языках.- - С.639.)

272. А. Кирилов и др. Фуражни качества на царевични хибриди. Промени в сухото вещество, добива и състава // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 624.

Кормовые качества гибридов кукурузы. Изменение сухого ве- щества, урожая и состава. (Резюме на русском и английском язы- ках.- С. 629.)
273. Т. Колев и др. Обработка на семена от хибриди царевица с биостимулатори и влиянието им въерху продуктивността / Ж. Тер- зиев, С. Белчева, И. Иванова, Д. Ненкова // Растениевъдни нау- ки.-1998.-Vol.XXXV, № 6.-C.428.

Обработка семян гибридов кукурузы биостимуляторами и их влияние на продуктивность. (Резюме на русском и английском языках.- С. 430.)

274. С. Митев и др. Нови хибриди царевица-Русе 424 / П. Митев,

Г. Христова, П.Момчилова // Растениевъдни науки.-1998.- Vol.XXXV, № 5.- С. 354.

Новые гибриды кукурузы-Русе 424. (Резюме на русском и ан- глийском языках.- С. 356.)

275. С. Митев и др. Нови хибриди царевица-Русе 555 / П. Митев, Г. Христова, П. Момчилова // Растениевъдни науки.-1998.- Vol.XXXV, № 5.- С. 358.

Новые гибриды кукурузы-Русе 555. (Резюме на русском и ан- глийском языках.- С. 359.)

276. Р. Мухова. Съдържание, износ и баланс на азото при си- ложната царевица, отглеждана в 100 % уплътнен сеитбообръщение като основна култура // Почвознание агрохимия и екология.- 1999.-Vol.XXXIV, № 6.-C.213.

Содержание, удаление и баланс нитрогена при силосовании кукурузы, растущей при 100 % скученном севообороте как основная культура. (Резюме английском языке.- С. 216.)

277. Л. Недялков и др. Влияние на метода за съхраняване върху качеството на влажно царевично зърно / Т. Тодоров, П. Христова, О. Божинова // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV,№ 2.- С.119.

Влияние способа хранения на качество влажного зерна куку- рузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 123.)

278. Н. Николов, И. Стоянова. Някои фенологичне особено- сти на царевичния пробивач, Ostrinia nubilalis в площи с пипер (Capsicum annum)// Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI,

№ 7-8.- С. 408.

Фенологические особенности кукурузного мотылька (Ostrinia nubilalis) на посадках перца (Capsicum annum). (Резюме на русском и английском языках.- С. 412.)

279. П. Петров. Влияние на ефективния период на наливане на зърното върху продуктивността и влагата при прибиране на ли- нии и хибриди царевица хетеро- и хомозиготни по гена Yellow

// Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 583.


Влияние эффективного периода налива зерна на продуктив- ность и влажность при уборке линии и гибридов кукурузы гетеро- зеготных и гомозеготных по гену Yellow. (Резюме на русском и английском языках.- С. 585.)

280. П. Пресолска, М. Генов. Проучване върху семепроизвод ството на новия хибрид царевица Кнежа 683А // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 592.

Исследование семеноводства нового гибрида кукурузы Кнежа 683А. (Резюме на русском и английском языках.- С. 595.)

281. П. Пресолска и др. Проучване върху семепроизводството на междулинейните хибриди царевица Кнежа 590 и Кнежа 594 / М. Генов, И. Генова // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- - С. 587.

Исследование семеноводства межлинейных гибридов кукурузы Кнежа 590 и Кнежа 594. (Резюме на русском и английском языках.- С. 591.)

282. П. Пресолска, П. Христова. Към технологията за семе- производство на хибрид царевица Кнежа 509 // Растениевъдни науки.-1999.-Vol. XXXVI, № 7-8.- С. 365.

К технологии семеноводства гибрида кукурузы Кнежа 509. (Резюме на русском и английском языках.- С. 368.)

283. П. Пресолска, П. Христова. Проучване върху семепроиз- водството на новия хибрид царевица Кнежа 596 // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- С. 596.

Исследование семеноводства нового гибрида кукурузы Кнежа 596. (Резюме на русском и английском языках.- С. 599.)

284. Н. Симеонов и др. Състояние, постижения и перспективи на селекцията на царевица в България / П. Христова, И. Генова, С. Вълчинков, С. Иванов, П. Петров // Растениевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 10.- С. 537.

Состояние, достижения и перспективы селекции кукурузы в Болгарии. (Резюме на русском и английском языках.- С. 541.)

285. Н. Симеонов, Д. Илчовска. Кнежа 595-нов среднокъсен хибрид царевица // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.- - С. 622.

Кнежа 595-новый среднепоздний гибрид кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 623.)
286. А. Хаким и др. Установявоне на корелация между добива на царевицата и някои морфологични, репродуктивни и биохи- мични показатели / С. Стоянова, Г. Цамкова // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV, № 6.-C.419.

Установление корреляционных связей между некоторыми мор- фологическими, репродуктивными и биохимическими показателя- ми кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 422.)

287. А. Хаким и др. Установявоне на регресионните връезки между добива и елементите му при царевицата / С. Стоянова, Г. Цамко- ва // Растениевъдни науки.-1998.-Vol.XXXV, № 6.-C.423.

Установление регресионных связей между урожаем кукурузы и его элементами. (Резюме на русском и английском языках.- С. 427.)

288. К. Христов, П. Христова. Кнежа 423-нов вискодобивен сред- норанен хибрид царевица // Растениевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 10.- С. 614.

Кнежа 423-новый высокоурожайный среднеранний гибрид кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 616.)

289. К. Христов, П. Христова. Кнежа 596-нов среднокъсен хибрид царевица //Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI,

№ 10.- С. 618.

Кнежа 596-новый среднепоздний гибрид кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 621.)

290. Г. Цанкова и др. Агротехнически изследвания с царевицата / С. Вуткова, П. Беремски, С. Христова, М. Нанаков, К. Пеловски, Г.Георгиев //Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 10.-С.557.

Состояние и проблемы исследований агротехники кукурузы. (Резюме на русском и английском языках.- С. 563.)

291.И. Янчев и др. Добив на суров протеин и аминокиселини от царевица втора култура при уплътнено използване на земята / Д. Пенков, Ж. Терзиев // Растениевъдни науки.-1999.-Vol.XXXVI, № 9.- С. 478.

Урожай сырого протеина и аминокислот кукурузы пожнивной культуры при уплотненном использовании земли. (Резюме на рус ском и английском языках.- С. 480.)

292. И. Янчев и др. Добив на сурови хранителни вещества и енер- гия от царевица втора култура при уплътнено използване на зе- мята / Д. Пенков, Ж. Терзиев // Растениевъдни науки.-1999.- Vol.XXXVI, № 9.- С. 475.Урожай сырных питательных веществ и энергии кукурузы пожнивной культуры при уплотненном использовании земли. (Резюме на русском и английском языках.- С. 477.)

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
Предисловие 3
БИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КУКУРУЗЫ 4
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ КУКУРУЗЫ 5
УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ 11
ГЕНЕТИКА. СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 13
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 18
КУКУРУЗА НА ЗЕРНО 19
КУКУРУЗА НА КОРМА 21
ПУБЛИКАЦИИ На английском языке 24
ПУБЛИКАЦИИ На болгарском языке 30


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет