Макроэкономика пәнінің дұрыс анықтамасын беріңізбет4/4
Дата13.06.2016
өлшемі0.83 Mb.
#132210
1   2   3   4

Экономикалы¶ јсу


 • Стагфляция

 • Экстенсивтi јсiм

 • Асыра јсiру

 • Демпинг
  1. Ñàëû¶òàð, ñóáñèäèÿëàð æ´íå èìïîðò íåìåñå òiêåëåé øåêòåóëåð àð¶ûëû ñûðò¶û ñàóäà ê¼ëåìií ìåìëåêåòòiê ðåòòåóìåí áàéëàíûñòû ¼êiìåòòiº áþäæåòòiê-ñàëû¶òû¶ ñàÿñàòûíûº áàµûòû:

  1. Ñàóäà ñàÿñàòû

  2. ¬àðæû ñàÿñàòû

  3. Ôèñêàëäû ñàÿñàò

  4. À¶øà ñàÿñàòû

  5. ¦ëåóìåòòiê ñàÿñàò

  1. Ақша ұсынысы көбейеді, erep:

  1. Ақша базасы өссе

  2. "Нақты ақша - депозит" қатынасы көбейсе.

  3. Резервтердің нормасы өссе.

  4. Ақша массасы азайса.

  5. Ақша базасы азайса.

  1. Несиелік экспансия саясатының мақсаты:

  1. Ақша ұсынысын арттыру.

  2. Ақша ұсынысын азайту.

  3. Несиені шектеу.

  4. Ақшаға сұранысты шектеу.

  5. Ақшаға сұранысты арттыру.

  1. Ақша массасы - бұл:

  1. Айналыс және қор жинау құралы қызметін атқаратын қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы.

  2. Берілген елдегі евро және американ доллары және өндірістік дамыған елдердің басқа да валюталары.

  3. Қолма қол формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы.

  4. Тарихи қалыптасқан ақша айналысын ұйымдастыру формасы.

  5. Бағалы металлдар мен бағалы тастар.

  1. Төмендегілердің қайсысы монетарлы саясаттың құралы емес?

  1. Қазыналық тапшылықты қысқарту.

  2. Ашық нарықтағы операциялар.

  3. Несиені селективті реттеу.

  4. Пайыздық мөлшерлемені реттеу.

  5. Бағалы кағаздарды сатып алу.

  1. Мемлекеттік трансферттік төлемдерге не жатады?

  1. Зейнет ақы.

  2. Қызметкерлердің еңбек ақысы.

  3. Басқарушы персоналдың еқбек ақысы.

  4. Рента.

  5. Корпорация түсімі.

  1. Субвенция - бұл:

  1. Белгілі бір даму мақсаттарына жұмсалатын мемлекеттік ақша жәрдемақысы.

  2. Мемлекеттік салық жеңілдіктері.

  3. Кәсіпорындар мен мекемелерге ақша қаражаттарын беру.

  4. Шығындарды жабу үшін берілетін ақша қаражаттары.

  5. Бірлесіп шаруашылық жүргізетін жеке тұлғалардың қажеттіліктеріне жұмсалатын ақша қоры.

  1. Төмендегілердің қайсысы еңбек өнімділігінің өсуіне әсер етпейді?

  1. Жұмысшылар санының артуы.

  2. Технологиялық өзгеріс.

  3. Жұмысшылардың білім деңгейі.

  4. Өндіріс ауқымының әсері.

  5. Өндірісті ұйымдастыру деңгейі.

  1. Кейнстің қарапайым мультипликатор үлгісі мынаны көрсетеді:

  1. Табыс өсімінің мемлекеттік шығын өсіміне қатынасы.

  2. Табыс өсімінің инвестиция өсіміне қатынасы.

  3. Инвестиция өсімінің жинақ өсіміне қатынасы.

  4. Ақша массасы өсімінің табыс өсіміне қатынасы.

  5. Салық өсімінің жинақ өсіміне қатынасы.

  1. Міндетті резервтің нормасы:

  1. Ең алдымен ақша массасын шектеу құралы ретінде енгізіледі.

  2. Салымдарды алып тастаудан сақтандыратын құрал түрінде енгізіледі.

  3. Халықтың қажеттіліктерін өтеу үшін қажетті ақша массасының орташа шамасын құрайды.

  4. Қазір қолданылмайды.

  5. Коммерциялық банктердің құралдарын ұлғайту үшін енгізіледі.

  1. ҚР-да қандай институт ақша-несие жүйесі жағдайына жауапты?

  1. Ұлттық банк.

  2. Қаржы министрлігі.

  3. Экономика министрлігі.

  4. Білім және ғылым министрлігі.

  5. Ішкі істер министрлігі.

  1. Жалпы ішкі өнім былай анықталады:

  1. ЖҰӨ - берілген елдік азаматтарының шет елден тапқан табысы.

  2. ЖҰӨ + шет елдіктердің берілген елдегі табысы.

  3. ЖҰӨ - шет елдіктердің берілген елдегі табысы.

  4. ЖҰӨ - шет елдерден алынған таза факторлық табыс.

  5. ЖҰӨ + шет елдердсн алынған таза факторлық табыс.

  1. Таза экспорт қай есепте қолданылады?

  1. Шығын әдісі бойынша ЖҰӨ есебінде.

  2. Табыс ағымы бойынша ЖҰӨ есебінде.

  3. Қосымша құн әдісі бойынша ЖҰӨ есебінде.

  4. Таза экономикалық әл-ақуал көрсеткішінде.

  5. Жалпы жинақтау көрсеткішінде.

  1. Д. Кейнс тұтыну деңгейі неге тәуелді дейді?

  1. Табыс деңгейіне.

  2. Жанұя мүшелерінің жасына.

  3. Тұтынушының мекен-жайына.

  4. Тұтынушының талғамына.

  5. Пайыздық мөлшерлемеге.

  1. Экономикалық циклдің дамуына не күшті әсер етеді?

  1. Мемлекеттік шығындар динамикасы.

  2. Тауарлы-материалдық қорлардың өсуіне бағытталған таза инвестицияның динамикасы.

  3. Ұзақ мерзім пайдаланатын тауар өндірісіне бағытталған таза инвестициялар динамикасы.

  4. Тұтыну шығындарының динамикасы.

  5. Бағаның өсуі.

  1. Баға деңгейі мен табысқа қатаң бақылау жасау - бұл:

  1. Жабық инфляция.

  2. Шығындар инфляциясы.

  3. Сұраныс инфляциясы.

  4. Ашық инфляция.

  5. Күтілетін инфляция.

  1. Ақша-несие саясатының құралдары:

  1. Ашық нарықтағы операциялар.

  2. Бюджеттік-салық саясаты.

  3. Мемлекет шығындарын реттеу.

  4. Баға саясаты.

  5. Фискалды саясат.

  1. Нақты ЖҰӨ қандай көрсеткішпен бейнеленеді?

  1. Тұрақты бағалармен.

  2. Натуралды көрсеткішпен.

  3. Ағымдық бағамен.

  4. Өндірушінің бағасымен.

  5. Монопольді бағамен.

  1. "AD-AS" моделінде экономикалық өсу қалай бейнеленуі мүмкін

  1. AD мен AS қисықтарының бір мезгілде оңға жылжуы арқылы.

  2. AS қисығының солға жылжуы арқылы.

  3. AD қисығының оңға жылжуы арқылы.

  4. AD қисығының солға жылжуы арқылы.

  5. AS қисығының оңға жылжуы арқылы.

  1. ІІІекті салық ставкасы мыналардың арасындағы арақатынасты көрсетеді:

  1. Енгізілген салықтың өсімі және табыстың өсімі.

  2. Енгізілген салықтың өсімі және бюджеттің өсімі.

  3. Енгізілген салықтың өсімі және ақша массасының деңгейі.

  4. Салық түсімі мен инвестицияның өсімі.

  5. Мемлекеттік шығын көлемі мен салық түсімдерінің өсімі.

  1. Жиынтық сұраныс құрылымына кірмейтін элементті көрсетіңіз:

  1. Ақша ресурсы.

  2. Тұтыну тауарлары мен қызметке сұраныс.

  3. Инвестициялық тауарға сұраныс.

  4. Мемлекет тарапындағы тауар мен қызметке сұраныс.

  5. Шетелдіктер тарапынан отандық тауарларға сұраныс.

  1. Егер жиынтық ұсыныс жиынтық сұраныстан асып түссе, ол жағдайда мемлекеттік шығын мен таза экспорт нольге тең, онда:

  1. Тұтынушылар және инвестициялық шығын бағасы қор жиынтығына тең.

  2. Қор жинағы инвестицияға тең.

  3. Қор жинағы жоспардағы инвестициядан асып кетеді.

  4. Номиналды шығын көлемі өзгеріссіз қалады.

  5. Нақты ІЖӨ өзгермейді.

  1. Антиинфляциялық стратегия нені көздемейді?

  1. Тұтыну тауарларының жаппай импортын.

  2. Қысқа мерзімді баға саясатын.

  3. Инфляциялық күтуден өтуді.

  4. Ұзақ мерзімді баға саясатын.

  5. Қазына тапшылығын қысқартуды.

  1. Төмендегілердің қайсысының өндіріс шығындарының өсуіне негізделген инфляцияға қатысы жоқ?

  1. Процент мөлшерінің өсуі.

  2. Жұмыспен қамту мен өндірістің өсуі.

  3. Өнім бірлігіне кететін шығындардың өсуі.

  4. Жалақының өсуі.

  5. Ұсыныс шарттары.

  1. Ел өзінің валютасын девальвациялады десе, онда бұл нені білдіреді?

  1. Валюта бірлігінің ішкі сатып алу қабілеті төмендеді.

  2. Ел алтын стандарттан бас тартты.

  3. Үкімет алтын сатып алатын бағасын көтерді.

  4. Елде сауда балансының тапшылығы байқалады.

  5. Берілген елдің валютасында көрсетілген бірқатар валюталардың бағасы төмендейді.

  1. Табыс пен шығыстың тепе-теңдігі:

  1. Баланс.

  2. Бюджет.

  3. Смета.

  4. Бюджет, смета, баланс.

  5. Төлем балансы.

  1. Макроэкономикадағы ақшаға сұраныс категориясы, бұл:

  1. Тауарлар мен қызметтерге оңай айналатын, ақша табыстарын экономикалық агенттердің иемдену мүмкіндігі болып табылады.

  2. Экономикалық субъектілердің қарызға алуға мүмкіндігі бар ақша сомасы.

  3. Экономикалық субьектілердің белгілі бір ақша қорын иемдену мүмкіндігі.

  4. Экономикалық субъектілердің белгілі бір актив бөлімдерін өтімділік түрінде сақтау мүмкіндігі.

  5. Экономикалық субъектілердің алыпсатарлық мақсаттары үшін ақшалай табысқа жетуі.

  1. Егер заң арқылы  мөлшерінің шегі тепе-тең деңгейде төмен белгіленсе, онда:

  1. Ақшаға сұраныс көлемі, ақша ұсынысының көлемінен үлкен болады.

  2. Ақшаға сұраныс көлемі ақша ұсынысының көлемінен аз.

  3. Ақша ұсынысының көлемі өседі, ал ақшаға сұраныс көлемі қысқарады.

  4. Ақшаға сұраныс көлемі өседі, ал ақша ұсынысының көлемі қысқарады.

  5. Ақшаға сұраныс көлемі ұлғаяды.

  1. Ақша базасы, бұл:

  1. Қолма қол ақша және жинақтау салымдары.

  2. Қолма қолсыз шоттардағы ақша қорлары.

  3. Банктік емес жүйедегі қолма қол ақша және депозиттер.

  4. Банктерден тыс қолма қол ақша және резервтер.

  5. Банктерден тыс қолма қол ақша және чектік салымдар.

  1. Төлем балансының тапшылығын төмендету мақсатында Испания сыртқы саудаға бақылау қоюды ұйғарады. Қысқа мерзімді кезеңде мұндай саясат нәтижелерінің бірі болып табылады:

  1. Испанияға импорт тауарлары мен қызметтерді төмендету.

  2. Елде жұмыспен қамту деңгейін төмендету.

  3. Елде инфляция деңгейін төмендету.

  4. Экономикалық өсу қарқынын төмендету.

  5. Испандық экспортты төмендету.

  1. Төмендегі табыстардың қайсысы ЖҰӨ есептеуде қолданылмайды?

  1. Милиционердің зейнетақысы.

  2. Автомобильдік компания облигациясынан .

  3. Жеке меншік пәтердің жалдау ақысы.

  4. Мемлекеттік қызметкердің жалақысы.

  5. Кәсіпкердің табысы.

  1. ЖҰӨ-нен ТҰӨ-ді табу үшін:

  1. Амортизациялық шығынды айыру керек.

  2. Таза инвестициялық шығындарды қосу керек.

  3. Таза инвестицияны айыру керек.

  4. Амортизация мөлшерін қосу керек.

  5. Трансферттік төлемді айыру керек.

  1. Жалпы жеке инвестиция қай көрсеткіштерді есептегенде қолданылады

  1. ЖҰӨ-ді шығыс ағымымен есептегенде.

  2. ЖҰӨ-ді табыс ағымымен есептегенде.

  3. ТҰӨ-ді шығыс ағымымен есептегенде.

  4. Жеке табысты есептегенде.

  5. Қолда бар табысты есептегенде.

  1. «Жеке жинақтау» ұлттық есептер жүйесінде пайдаланылатын термин ретінде нені көрсетеді?

  1. Тұтынуға пайдаланылғаннан қалған табыс

  2. Отбасының барлық активтерінің жалпы сомасын.

  3. Олардың міндеттемелерінің сомасы есебінен отбасының барлық активтерінің жалпы сомасы.

  4. Тек қана банк ғимаратын немесе құнды қағаз сатьш алу үшін пайдаланылатын анықталған кезеңде алынған табыс.

  5. Тұтынуға да, банк ғимаратын және құнды қағаз сатып алуға да жұмсалатын қандай бір кезеңде алынған табыс.

  1. Солоу үлгісіндегі шығарылым көлемінің тұрақты өсімі болып түсіндіріледі:

  1. Технологиялық прогресс.

  2. Халықтың өсімі.

  3. Жинақ мөлшерінің өсімі.

  4. Инвестиция мөлшерінің өсімі.

  5. Жинақтың төмендеуі.

  1. Егер адамдар барлық табыстарын тұтынуға шығармай, тұтынудан қалғанын банкке салатын болса, онда олар:

  1. Қор жинайды, бірақ инвестиция жасамайды.

  2. Инвестиция жасайды, бірақ қор жинамайды.

  3. Қор жинайды да инвестиция да жасайды.

  4. Қор жинайды, бірақ белгілі бір бөлігіне бағалы қағаздарды сатып алады.

  5. Қор жинамайды және инвестиция жасамайды.

  1. Тұтыну – бұл:

  1. Ағымдағы жылдағы тауар мен қызмет көрсетуді сатып алуға жұмсалатын үй шаруашылығы табысының бөлігі.

  2. Алдағы уақыттағы тауар мен қызмет көрсетуді сатып алуға бағытталған табыстың бөлігі.

  3. Банк шотындағы табыстың қалдығы.

  4. Мемлекеттік сатып алуға жұмсалатын табыстың бөлігі.

  5. Инвестициялық тауарды сатып алуға жұмсалатын табыстың бөлігі.

  1. Кейнсиандық экономикалық теорияға сәйкес жинақ пен инвестиция динамикасының негізгі факторлары болып табылатындар:

  1. Бөлінетін табыс деңгейі.

  2. Нақты процент ставкасы.

  3. Нақты кассадағы қалдық.

  4. Мемлекеттің шығын деңгейі.

  5. Инвестициялық шығын деңгейі.

  1. Қисық сызық AS классикалық варианты ұзақ мерзімдік кезеңдегі жиынтық сұраныстың өзгеруіне қалай серін тигізеді

  1. Баға деңгейіне әсерін тигізеді, бірақ өндіру көлеміне әсері болмайды.

  2. Өндіру көлеміне әсерін тигізеді, бірақ баға деңгейіне әсері болмайды.

  3. Баға мен өндіру көлеміне әсерін тигізбейді.

  4. Баға деңгейіне, сол сияқты өндіруге әсерін тигізеді.

  5. Баға деңгейіне әсерін тигізеді.

  1. Берілген көрсеткіштердің қайсысының сомдық мәні өрлеу фазасында төмендейді және құлдырау фазасында өседі:

  1. Өңдеу өнеркәсіптеріндегі тауар қорының көлемі.

  2. ЖҰӨ көлемі.

  3. Жұмыс аптасының орташа ұзақтығы.

  4. Бағалы қағаздар курсы.

  5. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі.

  1. Егер тұтынушылар, олардың ағымдағы тұтынуға жұмсайтын табыстарының үлесін көбейтеміз деп шешсе, онда қысқа мерзімдік кезеңде:

  1. Бәрінен бұрын өндіру мен жұмыспен қамту көлемі көбейеді.

  2. Бәрінен бұрын өндіру мен жұмыспен қамту көлемі қысқарады.

  3. Өндіру мен жұмыспен қамту өзгермейді, баға деңгейі көтеріледі.

  4. Өндіру мен жұмыспен қамту өзгермейді, баға деңгейі төмендейді.

  5. Өндіру көлемі мен жұмыспен қамту өзгеріссіз қалады.

  1. Егер номиналды табыс 8% өсіп, ал баға деңгейі 10% өссе, онда нақты табыс:

  1. 2%-ке төмендейді.

  2. 2%-ке өседі.

  3. 18%-ке өседі.

  4. 18%-ке төмендейді.

  5. Өзгермейді.

  1. Қысқа мерзімдегі таза экспорт өсіміне әсер етпейтіндер:

  1. Экономикалық саясатты ынталандыруды жүргізу.

  2. Ұлттық валюта курсының төмендеуі.

  3. Протекционизм саясатын жүргізу.

  4. Шетел әріптестеріндегі тариф деңгейінің төмендеуі.

  5. Шетел валюта курсының төмендеуі.

  1. Мемлекет төлем балансының тапшылығын азайту үшін, сыртқы саудаға бақылау қойса, нәтижесі қандай болады?

  1. Ел импорты азаяды.

  2. Елдегі инфляция түседі.

  3. Экономикалық өсу қарқыны азаяды.

  4. Ел экспорты қысқарады.

  5. Сауда балансының сальдосы азаяды.

  1. Салық элементтеріне жатпайды:

  1. Салық субъектісі.

  2. Салық көзі.

  3. Мұра.

  4. АҚ шығындары.

  5. Салық объектісі.

  1. Кейнс тұжырымдауы бойынша, елдің тұтыну шығындарының көлемі:

  1. Қолда бар табыс деңгейіне байланысты.

  2. Тұтынушының жасына байланысты.

  3. Ақша ұсынысының өсу темпіне байланысты.

  4. Ұлттық табыс деңгейіне байланысты.

  5. Тұтынушының мекен жайына байланысты.

  1. Қосымша құн арқылы есептелген ЖҰӨ көлемі неге тең:

  1. Барлық факторлық табыстардың сомасы.

  2. Барлық өндіруші фирмалардың қосымша құн сомасы + таза экспорт.

  3. Барлық өндіруші фирмалардың қосымша құн сомасы.

  4. С + I + G + (X - IM).

  5. C+I+G.

  1. Ұлттық табыс көлеміне не кірмейді

  1. Мемлекеттік трансферттік төлемдер.

  2. Корпорацияның пайдасы.

  3. Ренталық табыс.

  4. Еңбек ақы және жалақы.

  5. Кредитке алынған капитал үшін төленетін процент.

  1. ЖҰӨ-ге шығын ағымымен есептегенде кірмейді:

  1. Еңбек ақы мен жалақы.

  2. C+I+G (С - тұтыну шығындары, I - инвестиция, G -мемлекеттік шығындар).

  3. Таза экспорт.

  4. Жалпы инвестиция.

  5. Жеке инвестициялар қосындысы.

  1. ЖІӨ - ді табыстық әдісі мен есептеу үшін мыналарды қосу қажет:

  1. Төлем ақы + ренталық төлем + пайыз + пайда + аммортизация + бизнеске салынатын жанама салық.

  2. Төлем ақы + ренталық төлем + пайыз + пайда.

  3. С/ Т/ G/ (X- М).

  4. Барлық қосылған құндар.

  5. Барлық пайданың қосындысы.


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4
  ©dereksiz.org 2024
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет