Методичні вказівки для студентів медичного факультету заняття №1 (практичне -6 год) Теми: Тема Історія біоетики. Тема Теоретичні основи біоетики. Тема Основні правила біоетики та біобезпекиДата23.07.2016
өлшемі388.33 Kb.
түріМетодичні вказівки
Методичні вказівки для студентів

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 1 (практичне -6 год)

Теми:

Тема 1. Історія біоетики.

Тема 2. Теоретичні основи біоетики.

Тема 3. Основні правила біоетики та біобезпеки.

Мета: ознайомити майбутнього лікаря з історією розвитку біоетики як науки, основними положеннями біоетики та біобезпеки, етико-гуманістичними основами медицини.

Професійна орієнтація студентів: Розширення теоретичних знань щодо біоетичного регулювання професійної діяльності медичних спеціалістів та дослідників сприятиме безпеці використання нових медичних технологій та запобігатиме нанесенню шкоди людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому.

 

1. ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИТема 1. Історія біоетики.

1.     Передумови становлення біоетичних поглядів у медицині;

2.     Комітети з етики та їх роль в ухваленні рішення про біомедичне дослідження;

3.     Біоетичні комітети в Україні;

4.     Основні принципи державної політики в галузі біоетики;

5.     Механізми реалізації державної політики в галузі біоетики;

6.     Біоетика: проблемне поле, універсальні принципи і моральні цінності.

Тема 2.Теоретичні основи біоетики.

1.     Універсальні принципи і норми біоетики;

2.     Медичне право як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні;

3.     Поняття «медичне право»;

4.     Медична діяльність, медична допомога та медична послуга;

5.     Визначення поняття “Пацієнт”, його права та обов’язки;

6.     Інформована добровільна згода;

7.     Біоетичне поняття лікарської таємниці;

8.     Біоетичне та юридичне поняття медичної помилки;

9.     Біоетичне та юридичне поняття ятрогенії;

10.           Дефекти надання медичної допомоги.

Тема 3. Основні правила біоетики та біобезпеки.

1.     Деонтологічна модель біоетики і принцип “дотримання обовязку”

2.     Ліберально-радикальна модель біоетики;

3.     Соціологічно-утилітаристична модель біоетики;

4.     Персоналістична модель біоетики;

5.     Біоетична модель Гіпократа;

6.     Біоетична модель Парацельса ("Роби добро");

7.     Модель "технічного" типу;

8.     Модель сакрального типу;

9.     Модель колегіального типу;

10.           Модель контрактного типу;

11.           Біоетика і принцип поваги прав та гідності людини;

12.           Принцип поваги автономії особистості;

13.           Біоетика і принцип поінформованої згоди.

 

2. Зразки тестових завдань та ситуаційних задач:

1. Головною метою професійної діяльності лікаря є:

а) порятунок і збереження життя людини

b) соціальна довіра до професії лікаря

c) пошана колег

d) матеріальна вигода

2. Медицину і етику об'єднує:

a) людина як предмет вивчення

b) методи дослідження

c) оволодіння прийомами подолання конфліктів в людських взаєминах

d) прагнення до знання механізмів людської поведінки і до управління їм

e) орієнтація на досягнення фінансового добробуту людини

3. Правильним визначенням етики як науки є:

a) етика - наука про відношення живих істот між собою

b) етика - наука про природу і сенс моральних взаємин і етичних принципів

c) етика - наука про мінімізацію зла в людських відносинах

d) етика - наука про уміння правильно поводитися в суспільстві

4. Біомедична етика і медичне право повинні знаходитися у співвідношенні:

a) незалежності

b) медичне право - пріоритетне

c) повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики

d) біомедична етика - критерій коректності медичного права

e) медичне право визначає коректність біомедичної етики

1. Завідувач терапевтичним відділенням відмовив в госпіталізації тяжкохворому пацієнтові, аргументуючи родичам своє рішення безперспективністю пацієнта і, як наслідок, підвищенням стаціонарної смертності.

Які етичні принципи лежать в основі аргументації завідувача відділенням?

2. У реанімаційному відділенні знаходився украй важкий хворий з інфарктом міокарду після реанімаційних заходів з приводу фібриляції шлуночків серця. Реанімаційні заходи протікали тривало, в результаті кора головного мозку за зовнішніми ознаками загинула. Хворий постійно знаходився на ШВЛ. При цьому подальших перспектив у даного хворого не було, проте, на тлі вентиляції легенів зберігалася нормальна серцева діяльність. Апарат для ШВЛ у відділенні тільки один, тому під час вступу іншого хворого, що вимагає невідкладної вентиляції легенів, лікар відключив цього безнадійного пацієнта від ШВЛ.

Аргументами яких етичних теорій можна пояснити дії лікаря?

3. Правильні відповіді на тести і ситуаційні задачі

1 –а; 2 –а; 3 –b; 4 -dДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

Обов'язкова література:

1. Біоетика: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2005. — 288 с. — Бібліогр.: с. 288. — ISBN 5-311-01392-3.

2.Биоэтика междисциплинарные стратегии и приорететы. Учебно-методическое пособие / под ред. Я.С. Яскевич. – Минск. БГЭУ, 2007, 226 с.

3.Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). – К.: Сфера, 2002. – 162 с.

4.Підручник з лікарської етики / Переклад з 2-го анґлійського видання 2009 року за редакцією академіка АМН України, Голови Комітету з лікарської етики Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) Любомира ПИРОГА.- українське видання БФ «Третє Тисячоліття», 2009. – 140с.

5.Лекцiйнi матерiали.

В – Додаткові:

1.Біоетика / Переклад з італійської В.Й. Шовкун: Підручник.- Львів: Видавництво ЛОБФ “Медицина і право“ , 2007, 672с.

2.Асоціація працівників України. Комітет медицини і фармації Матеріали для підготовки до семінару «Медична помилка» / О. Беденко-Зваридчук /м. Київ, 23 лютого 2010р.

3.Волосовець О. П. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О.П. Волосовець, Н.В. Нагорна та інші // Донецьк. - 2004. - 52с.

4. Стволовые клетки / В.Н. Запорожан, Ю.И. Бажора. — О.: Одес. мед. ун-т, 2004. — 228 с.: ил. — Библиогр.: с. 205-223. — ISBN 966-7733-54-8.

5.Ковальчук Л. Я., Беденюк А. Д., Чорненький М. В. Навчальна дисципліна “медичне право” як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в україні // Медична освіта.– 2011.– № 3.– С. 12–14.

6.Федорчук Є. Медичне право як навчальна дисципліна в світлі Болонської системи / Є. Федорчук, Н. Козань, С. Федорчук // Медичне право. – 2008. – №. 1. – С. 74–78.

7.Гладун З. Україна та охорона здоров’я населення : питання формування і реалізації державної політики / З. Гладун // Медичне право. – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 7–18.

8.Радиш Я. Правова культура медичних працівників як чинник стабілізації державного управління системою охорони здоров’я України / Я. Радиш, Н. Мєзєнцева // Медичне право. – 2009. – Т. 4, № 1. – С. 40–46.

9.Стеценко С. Г. Медичне право України / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. – Київ : Правова єдність, 2008.– 508 с.

10 Резолюція учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права “Медичне право України : законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)” (19–21 травня 2011 р., м. Одеса). – Одеса, 2011. – 4 с.

11.Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002 – 2011 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 10 січня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – С. 30.

12.Закон України N 2802-XII від 19.11.92р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

13.Цивільний кодекс України(Глава 4, 6, 20 - 22)

14.Кримінальний кодекс України (Розділ II та VII-А Особливої частини)

15.Кодекс України про адміністративні правопорушення (Глава 5)5. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:

- 9.00-11.15 (3 академічних год.)Тема 1. Історія біоетики

Робота 1. Ознайомлення зі схемою написання протоколу практичного заняття:

а) номер протоколу, дата;

б) тема заняття;

в) назва роботи;

г) основні положення вивчених матеріалів;

д) висновки.Робота 2. Порівнянти біоетчні аспекти клятви Гіппократа і клятви сучасного лікаря. Заповнити таблицю за схемою:

№зп

Принцип біоетики

Твердження із клятви Гіпократа

(приклади)Твердження із клятви сучасного лікаря

(приклади)1

Принцип поваги прав та гідності людини

 

 

2

Принцип поваги автономії особистості

 

 

3

Принцип поінформованої згоди

 

 

4 

 

 

Тема 2. Теоретичні основи біоетики

Робота 3. Скласти логічну схему “Основні напрямки діяльності біоетичних комітетів в Україні”.

Робота 4. Розв'язування ситуаційних завдань.

Тема 3. Основні правила біоетики та біобезпеки

Робота 5. Ознайомлення з витягом із Конституції України (ст. 3, 8, 17, 21, 22, 24, 48, 49, 55, 56, 85, 92, 102, 116, 119, 143, 157). Проаналізувати зміст статей Конституції України медичного спрямування, їх відповідність біоетичним принципам і заповнити таблицю:

№зп

Принцип біоетики

Статті із Конституції України

(приклади)1

Принцип поваги прав та гідності людини

 

2

Принцип поваги автономії особистості

 

3

Принцип поінформованої згоди

 

4 

 

Робота 6. Ознайомлення з Основами законодавства України про охорону здоров'я. Проаналізувати зміст статей Основ законодавства України про охорону здоров'я, їх відповідність біоетичним принципам і заповнити таблицю:

№зп

Принцип біоетики

Статті з Основ законодавства України про охорону здоров'я (приклади)

1

Принцип поваги прав та гідності людини

 

2

Принцип поваги автономії особистості

 

3

Принцип поінформованої згоди

 

4 

 

Робота 7. Ознайомлення з Законом України про інформацію. Знайти приклади дотримання правил біоетики, зокрема принципу поінформованої згоди.

 

6.Семінарське обговорення теоретичних питань і практичної роботи:

- 1230-1400 .

7. Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести типу „Крок” і конструктивні запитання – 1415-1500 (1 год.).

8. Студент повинен знати

1. Історію становлення біоетики як науки.

2. Теоретичні основи біоетики та типи етичних теорій.

3. Основні правила біоетики та біобезпеки.9. Студент повинен вміти.

1. Відстоювати моральну гідність і чистоту медичної професії.

2. Вміти оцінювати ступінь ризику для досліджуваних при проведенні експерименту або досліджень. попереджати неприпустимий ризик, використовувати альтернативні методики.

3. Оцінювати ступень конфіденційності при зберіганні лікарської таємниці.

4. Володіти законодавчою базою при вирішенні клінічних ситуацій у практичній діяльності лікаря.

 

Методичну вказівку склала :ас. Толокова Т.І.Обговоренo і затвердженo на засіданні кафедри

15 червня 2012 р.протокол № 2Методичні вказівки для студентів

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 2 (практичне -6 год)

Теми:

Тема 1. Етичні основи здійснення біомедичних досліджень.

Тема 2. Правові основи здійснення біомедичних досліджень людини і тварин.

Тема 3. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій.

Мета:

Ознайомити студента з етико-гуманістичними основами здійснення біомедичних досліджень людини і тварин, правовим полем в Україні та в світі в якому виконуються біомедичні дослідження, враховуючи біотичні основи.Професійна орієнтація студентів: Практичне відношення лікаря-науковця, дослідника до хворої і здорової людини, орієнтоване на турботу, допомогу, підтримку є основною межею професійної лікарської етики. Розширення теоретичних знань щодо розвитку науки і техніки, який суттєво змінює людське існування та робить життя більш безпечним і менш обтяжливим. Нанотехнології перетинаються з усіма цими полями, а також зачіпають багато етичних питань.

1. ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1 Етичні основи здійснення біомедичних досліджень.

1.                Приклади впровадження нанотехнологій у медицину

2.                Етико-деонтологічні аспекти застосування нанотехнологій

3.                Біоетичні принципи впровадження нанотехнологій

4.                Проблеми впровадження нанотехнологій у медицину

Тема 2 Правові основи здійснення біомедичних досліджень людини і тварин.

1.                Біоетичні аспекти експериментальних і лабораторних досліджень

2.                Етичні аспекти використання тварин в біомедичних дослідженнях

3.                Етичні принципи проведення клінічних досліджень на людині

4.                Інформована згода пацієнта на медичні втручання

5.                Дотримання принципів біомедичної етики у поводженні з тілами померлих і анатомічними препаратами, використовуваними в навчальних ціляхТема 3 Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій.

1.                Етико-деонтологічні аспекти телемедицини

2.                Етичні принципи використання плацебо

3.                Рандомізація медичних даних

4.                Міжнародно-правовий режим біобезпеки

5.                Етичні комітети: статус, механізми створення, функції і завдання2. Зразки тестових завдань та ситуаційних задач:

1. Для деонтологічної моделі відносин лікар-пацієнт основним принципом є:

а) виконуй обов'язок

b) не перелюбствуй

c) бережи лікарську таємницю

d) допоможи колезі

е) принцип невтручання

2. Для сучасної моделі професійної моралі - біоетики, основним принципом є:

а) принцип “дотримання обов'язку”

b) принцип “не нашкодь”

c) принцип пріоритету науки

d) принцип пріоритету прав і пошана гідності пацієнта

е) принцип невтручання

3. Використання реанімаційного устаткування для пацієнта, що знаходиться в критичному стані, є:

а) зловживанням терапевтичними засобами

b) реалізацією принципу ” боротьби за людське життя до кінця”

c) ознакою низької кваліфікації фахівця

d) відсутністю у лікаря етичного відчуття і етичної культури

е) обов'язковим за наявності у пацієнта страхового поліса

4. Формування сучасних медичних критеріїв смерті людини обумовлене:

а) морально-світоглядним розумінням суті людини

b) розвитком медичної техніки

c) потребою трансплантаційної медицини

d) пошаною чести і достоїнства людини

5. Право лікаря на лжесвідчення безнадійному хворому не може бути універсальним унаслідок існування:

а) юридичного положення про інформовану згоду

b) моральної заповіді “не лжесвідчи”

c) антропологічного розуміння смерті як стадії життя

d) різноманітності психо-емоцїйних характеристик особи

е) зі всіх перерахованих причин

1. У лікаря-дерматолога комерційної клініки на прийомі побував пацієнт 30 років зі скаргами на випадання волосся. Пацієнт пройшов курс хіміотерапії з приводу захворювання внутрішніх органів і знаходився в розгублено-депресивному стані, оскільки не був попереджений про подібний побічний ефект і, з його слів, «перспектива стати лисим в 30 років» його не дуже радує. Лікар призначив пацієнтові дорогі косметичні препарати, що впливають на фізіологічні процеси шкіри для зовнішнього застосування відомої торгової марки, які продавалися в цій же клініці (хоча знав наперед про даремність терапії, що проводилася) і, не дивлячись на стан пацієнта, пообіцяв йому «чудові» результати.

Які моральні аргументи лежали в основі поведінки лікаря?

2. Жінка 80 років, інвалід дитинства, без родичів, хвора на рак матки. Професор вирішує оперувати її і тим самим продовжити життя, не дивлячись на доводи інших лікарів про неперспективність цієї операції. Абсолютно очевидно, що ні про яку матеріальну зацікавленість в даному випадку не може бути і мови.

З якою морально-етичною традицією пов'язано рішення професора?3. Правильні відповіді на тести і ситуаційні задачі

1. а); 2. d); 3. b); 4. с); 5. е)ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

А – Основні:

1. Біоетика: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2005. — 288 с. — Бібліогр.: с. 288. — ISBN 5-311-01392-3.

2. Основи діяльності етичних комісій / за ред. Корнацького В.М., Талаєвої Т.В., Київ, 2007, 92с.

3.Етика нанотехнологій та нанобезпека. Матеріали міжнародного семінару/ Упор. М.О.Чащин. К.: НАНУ.-2011.- 69 с.

4.UNEP Year Book: New Science and Developments in Our Changing Environment. – UNEP: Nairobi, 2009. – 64 p.

5.Борейко В.Е. Философия дикой природы и природоохраны // Серия: Охрана дикой природы. – Вып. 24. –К., 2000. – 160 с.

В - Додаткові:

1. Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії/В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. — № 1-2 (5-6).- С. 3-10

2. Любан-Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан-Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. - К.: АДЕФ - Украйна, 2001. - 292 с.

3. 3апорожан В. М. Від біоетики до нооетики / В. М. Запорожан // Вісник НАН України. - 2004. - №12. - С. 22 - 30.

4.Биоэтика междисциплинарные стратегии и приорететы. Учебно-методическое пособие / под ред. Я.С. Яскевич. – Минск. БГЭУ, 2007, 226 с.

5. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:

- 9.00-11.15 (3 академічних год.)Тема 1.

Робота 1. Ознайомлення з етико-деонтологічними аспектами застосування нанотехнологій.

Розглянути навчальну карту із прикладами розробок за допомогою нанотехнологій. Заповнити таблицю за схемою:№ зп

Назва груп розробок за допомогою нанотехнологій

Оновний принцип медичного застосування

Біоетичні аспекти застосування нанотехнологій

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Тема 2. Правові основи здійснення біомедичних досліджень людини і тварин.

Робота 2. Вивчення Гельсінської декларації всесвітньої медичної асоціації.

Ознайомитись з навчальною картою. Проаналізувати зміст Гельсінської декларації всесвітньої медичної асоціації.

Проаналізувати загальні та принципи медичних досліджень Гельсінської декларації, зробити висновок.

Проаналізувати додаткові принципи для медичних досліджень, поєднаних з медичною допомогою, зробити висновок.

Проаналізувати етичні принципи медичних досліджень за участю людини як їх об’єкта (принцип поваги прав та гідності людини, принцип поваги автономії особистості, принцип поінформованої згоди та ін).

Заповніть таблицю:

 

№ зп

Принципи медичних досліджень Гельсінської декларації (приклади)

Принципи біоетики, які покладені в основу

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Робота 3. Вивчення Женевської декларації всесвітньої медичної асоціації.

Ознайомитись з навчальною картою. Проаналізувати зміст Женевської декларації всесвітньої медичної асоціації. Проаналізуйте клятву сучасного лікаря.

Заповнити таблицю:

 


№ зп

Принципи медичних досліджень Женевської декларації (приклади)

Твердження клятви сучасного лікаря

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Робота 4. Вивчення Міжнародного кодексу медичної етики.

Ознайомитись з навчальною картою. Проаналізувати Міжнародний кодекс медичної етики.

Заповнити таблицю:

 


№ зп

Принципи медичних досліджень Женевської декларації (приклади)

Твердження клятви сучасного лікаря

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Робота 4. Ознайомлення з Нюрнберзьким кодексом (1947 р.). Охарактеризувати принципи Нюрнбергського кодексу, дані занести в таблицю.

 


 

Принципи Нюрнбергського кодексу (приклади)

Принципи біоетики, які покладені в основу

1. 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Робота 5. Проаналізувати Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», зробити висновок відносно біотичних принципів

Робота 6. Проаналізувати статті Конвенції про захист прав і гідності людини в галузі біомедицини: конвенція про біомедицину і права людини. Занести результати в таблицю:

№ зп

Статті Конвенції про захист прав і гідності людини в галузі біомедицини (приклади)

Принципи біоетики, які покладені в основу

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Тема 3. Концепція біобезпеки і ризику біомедичних технологій.

Робота 7. Ознайомитись з Наказом МОЗ України «Про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань», навести у висновках, яких біотичних принципів дотримано в статтях цього Наказу.

Занести результати в таблицю:


№ зп

Статті №(приклади)

Принципи біоетики, які покладені в основу

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

6.Семінарське обговорення теоретичних питань і практичної роботи:

- 1230-1400 .7. Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести типу „Крок” і конструктивні запитання – 1415-1500 (1 год.).

8. Студент повинен знати

1.                Приклади впровадження нанотехнологій у медицину

2.                Етико-деонтологічні аспекти застосування нанотехнологій

3.                Біоетичні принципи впровадження нанотехнологій

4.                Морально-етичні принципи проведення досліджень на тваринах.

5.                Основні принципи проведення клінічних досліджень на людині.9. Студент повинен вміти.

1.                Застосовувати в клінічних ситуаціях біоетичні аспекти експериментальних і лабораторних досліджень.

2.                Вміти оцінювати ризик біомедичних досліджень людини і тварин.

3.                Оцінювати інформовану згоду пацієнта на медичні втручання.

4.                Володіти правовими основами здійснення біомедичних досліджень.

Методичну вказівку склала :ас. Толокова Т.І.

Обговоренo і затвердженo на засіданні кафедри

15 черня 2012 р.протокол № 2

 

Методичні вказівки для студентів

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 3 (практичне -6 год)

Теми:

Тема 1. Етико-правові проблеми трансплантології.

Тема 2. Етико-правові проблеми донорства.

Тема 3. Сурогатне материнство.

Мета:

Студент повинен знати, що питання трансплантації клітин, тканин і органів вирішуються в Україні та в світі в правовому полі, враховуючи біотичні принципи.

Студент повинен знати, що біоетичні проблеми трансплантології, трансфузіології та сурогатного материнства створюють свого роду філософію медичної діяльності, яка включає навчання принципам поводження медичного персоналу при виконанні професійних обов'язків. Біоетика спрямована на створення умов для максимального підвищення ефективності лікування хворих і усунення шкідливих наслідків неповноцінної медичної діяльності.

Професійна орієнтація студентів: Багато аспектів біоетики свідчать, що сучасна науково-технічна революція не повинна стати бар'єром між лікарем і пацієнтом, регресом, коли, працюючи за медичним приладом, лікар не бачить індивідуальність хворого. Практичне відношення лікаря-науковця, дослідника до хворої і здорової людини, орієнтоване на біотичні принципи є основною межею професійної лікарської діяльності.

1. ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1 Етико-правові проблеми трансплантології.

1.       Поняття трансплантації: історія і сучасність;

2.       Моральні проблеми трансплантології;

3.       Етико-правові принципи трансплантації людських органів;

4.                              Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»

Тема 2 Етико-правові проблеми донорства.

1.       Поняття про донорство та трансфузіологію;

2.       Біоетичні проблеми переливання крові;

3.                 Закон України «Про донорство крові та її компонентів»;

4.       Юридичні моделі при заборі органів від трупних донорів;

Тема 3 Сурогатне материнство.

1.                 Біотичні проблеми сурогатного материнства;

2.                 Історія методу штучного запліднення;

3.                 Законодавча база сурогатного материнства в Україні та в світі;

4.                 Наказ МОЗ України від 23.12.2008 N 771 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних

технологій»2. Зразки тестових завдань та ситуаційних задач:

1. Використання реанімаційного устаткування у пацієнта, що перебуває в безнадійному стані, є:

a)       зловживанням терапевтичними засобами;

b)       реалізацією принципу "боротьби за людське життя до кінця";

c)ознакою низької кваліфікації фахівця;

d)       відсутністю в лікаря морального почуття й етичної культури;

e)обов'язковим при наявності в пацієнта страхового поліса.

2. Чим ми керуємося, коли не можемо одержати інформованої згоди в екстрених випадках?

a)       радимося з адвокатом потерпілого

b)       проводимо консультації з вузькими фахівцями

c)головним інтересом хворого - вижити

d)       радами рідних потерпілого

e)не потрібно нічого робити

3. Для чого, на вашу думку,лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта таких правил як поступовість і делікатність:

a)       для дотримання регламенту;

b)       для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом;

c)для запобігання можливому суїциду;

d)       для дотримання юридичних формальностей;

e)для запобігання можливому судовому процесу

4.Етичність вилучення органів від мертвого донора припускає:

a)       відсутність моральних і законодавчих обмежень;

b)       умова висловленої при житті і юридично оформленої згоди донора;

c)умова відсутності висловлених донором при житті заперечень проти забору органів від його трупа;

d)       умова згоди родичів;

e)немає перешкод, коли це робиться в інтересах науки й суспільства.

5.В Україні трансплантація може проводитися без згоди донора, якщо донор:

a)       померла людина, причому ні він, ні його родичі не протестували проти використання його органів;

b)       громадянин іноземної держави;

c)громадянин країни, що знаходиться в стані війни з Україною;

d)       психічно неповноцінний;

e)особливо небезпечний злочинець, засуджений на довічне ув’язнення;

1. Лікар К.Бернард замінив хворе серце 55-літнього Л.Вашканського здоровим серцем 34-річної Д.Дарваль, що отримала важкі ушкодження в автокатастрофі. Операція розтину грудної клітини Л.Вашканського була розпочата на 50 хвилин раніше, ніж зупинилося серце донора. Це був тверезий розрахунок для того Які етичні принципи лежать в основі аргументації лікаря?

2. Вірогідно встановлено, що деякі важко хворі пацієнти після оголошення діагнозу закінчують життя самогубством. Яка тактика краща в такій ситуації? Аргументами яких етичних теорій можна пояснити дії лікаря?

3. Правильні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1. b; 2. c; 3. b; 4.b; 5. a.

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

А – Основні:

1.                     Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та

2.                     відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу за його порушення: Збірник нормативно-правових актів України.- Львів, 2004.- 151с.

3.                     Біоетика: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2005. — 288 с. — Бібліогр.: с. 288. — ISBN 5-311-01392-3.

4.                     Биоэтика междисциплинарные стратегии и приорететы. Учебно-методическое пособие / под ред. Я.С. Яскевич. – Минск. БГЭУ, 2007, 226 с.

В – Додаткові:

1.                     Брпле-Виньо Ф., Сфера К. (ред.). Вимоги біоетики: Медицина між надією і побоюваннями. 1999.

2.                     Жиганова Л.П., Гаріев Ю.М. Біомедицина в США: актуальні етичні та соціально-політичні аспекти / / США - Канада: економіка, політика, культура. 2003. № С. 103 -116.

3.                     Зеленін А.В. Генна терапія на межі третього тисячоліття / / Укр. РАН. 2001. Т. 71, №5. С. 387-395.

4.                     Лопухін Ю.М. Біоетика в Росії / / Укр. РАН. 2001. Т. 71, № 9. С. 771-774.

5.                     Coghlan A. Hair today, skin tomorrow / / New Scientist. 2001. Vol. 170 (2296). P. 19-23.

6.                     Hall A. Awaiting the Miracles of Stem-Cell Research, Business Week Online, 29. 2000.

7.                     Newman L. Transplanted Stem Cells May Aid AMD Patients, Ophthalmology Times, 15. 2001.

8.                     Toma J. G. et al. Isolation of Multipotent Adult Stem Cells from the Dermis of Mammalian Skin / / Nature Cell Biology. 2001. Vol. 3 (9) / P. 778-784.26. Vogel G. Harnessing the power of stem cells [news] / / Science. 1999. Vol. 283. P. 1432-1434.

9.                     Zuk PA. et al. Multilineage Cells from Human Adipose Tissue: Implications for Cell-Based Therapies / / Tissue Engineering. 2001. Vol. 7 (2). P. 211-228.5. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:

9.00-11.15 (3 академічних год.)Тема 1. Етико-правові проблеми трансплантології.

Робота 1. Проаналізувати біоетичні принципи Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Заповнити таблицю за схемою.

 


Стаття

Принцип біоетики

1

 

..

 

25

 

 

Робота 2. Заповнити структурно-логічну схему “Юридичні моделі забору органів від трупних донорів ”.

Робота 3. Ознайомитись з Змістом статей Кримінального кодексу України стосовно порушення біотичних принципів. Висновки занести в таблицю.

 


Стаття

Який принцип біоетики захищає

1

 

..

 

326

 

 

Робота 4. Вирішення ситуаційних задач і тестових завдань.

Тема 2. Етико-правові проблеми донорства.

Робота 5. Ознайомитись з Змістом статей Закону України «Про донорство крові та її компонентів» Заповнити таблицю за схемою.

Стаття

Принцип біоетики

1

 

..

 

20

 

 

Робота 6. Вирішення ситуаційних задач.

Тема 3. Сурогатне материнство.

Робота 7. Ознайомитись з Наказом МОЗ України від 23.12.2008 N 771 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій. Заповнити структурно-логічну схему.

6.Семінарське обговорення теоретичних питань і практичної роботи:

- 1230-1400 .7. Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести типу „Крок” і конструктивні запитання – 1415-1500 (1 год.).

8. Студент повинен знати:

1. Правові й биоетичні основи законодавства про трансплантацію органів і тканин людини

2. Проблеми розподілу донорських органів. Медичні й етичні критерії справедливого розподілу донорських органів (аркуш очікування): гистосовместимость, невідкладність, черговість.

3. Ксенотрансплантація - оцінка віддаленого ризику. Медичні причини відмови від використання органів тварин.

4. Морально-етичні аспекти використання органів некомпетентних донорів (дітей, психічно хворих осіб) і донорів з різким обмеженням волі вибору (ув'язнені, присуджені до смерті).

5. Морально-етичні аспекти неприйнятності використання фетальных тканин у трансплантологии.9. Студент повинен вміти:

1.                     Охарактеризувати форми організації трансплантології та трансфузіології та допоміжних репродуктивних технологій в України.

2.                     Охарактеризувати дві юридичні моделі забору органів від трупних донорів: "презумпція згоди" (невиклопотана згода) і "виклопотана (інформована) згода".

 

Методичну вказівку склала :ас. Толокова Т.І.Обговоренo і затвердженo на засіданні кафедри

15 червня 2012 р.протокол № 2Методичні вказівки для студентів

медичного факультету

ЗАНЯТТЯ № 4 (практичне -6 год)

Теми:

Тема 1. Етичні проблеми генно-інженерних технологій.

Тема 2. Етичні проблеми медичного застосування стовбурових клітин.

Тема 3. Етичні проблеми клонування органів і тканин.

 Мета:

Студент повинен усвідомлювати, що питання генно-інженерних технологій, медичного застосування стовбурових клітин, клонування органів і тканин вирішуються в Україні та в світі в правовому полі, враховуючи біотичні принципи. Обґрунтування механізмів біобезпеки як системи заходів «щодо забезпечення безпечного створення, використання та транскордонного переміщення живих змінених організмів, які є результатом біотехнології» включає навчання принципам поводження медичного персоналу при виконанні професійних обов'язків. Етичні проблеми генно-інженерних технологій, медичного застосування стовбурових клітин, клонування органів і тканин спрямовані на створення умов для максимального підвищення ефективності лікування і усунення шкідливих наслідків неповноцінної медичної діяльності.

Професійна орієнтація студентів: Багато аспектів біоетики свідчать, що проблема використання генно-інженерних технологій у науковій, виробничої та іншої діяльності людини вирішує важливі питання. По-перше, сучасна біотехнологія може значною мірою сприяти вирішенню світових проблем добробуту людей, що стосуються в першу чергу нагальних потреб у продуктах харчування, ефективного ведення сільського господарства і підтримки системи охорони здоров'я. По-друге, очевидно, що неконтрольоване створення і вивільнення продуктів генно-інженерних технологій в навколишнє середовище може привести до небажаних наслідків для здоров'я людини і несприятливих екологічних наслідків. Практичне відношення лікаря-науковця, дослідника до генно-інженерних технологій, медичного застосування стовбурових клітин, клонування органів і тканин орієнтоване на біотичні принципи є основною рисою професійної лікарської діяльності.

1. ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 1 Етичні проблеми генно-інженерних технологій.

1.           Біотехнологія, біобезпека і генетична інженерія: до історії питання;

2.           Генно-інженерні організми на службі у медицини;

3.           Виробництво трансгенних медичних препаратів;

4.           Застосування біотехнологічних методів у сільському господарстві;

5.           Етичні проблеми застосування нових генно-інженерних технологій.Тема 2 Етичні проблеми медичного застосування стовбурових клітин.

1.           Біоетичні та правові проблеми мікротрансплантаційних технологій клітинної і тканинної трансплантації;

2.           Біоетичні проблеми використання, трансплантації стовбурових клітин.

Тема 3 Етичні проблеми клонування органів і тканин.

1.           Біоетична проблема клонування людини та її органів;

2.           Статус людського ембріона: моральна оцінка;

3.           Соціокультурна оцінка статусу людського ембріона.2. Зразки тестових завдань та ситуаційних задач:

1. Головною особливістю стовбурових клітин є те, що:

a)            в ембріональної стовбурової клітини відсутня спеціалізація;

b)           вони довго не можуть існувати без організму.

c)            їх важко пересаджувати.

d)           вони важко приживаються.

e)            з них легко вирощувати внутрішні органи

2.Введення ембріональних клітин у дорослий організм і приживлення їх серед старіючих і патологічно змінених клітин створює унікальну ситуацію:

a)            на старі клітини і органи починають діяти найпотужніші фактори оновлення і розвитку, завдяки чому стає можливим “омолодження” організму

b)           старі клітини пригнічують молоді клітини.

c)            ніяких змін не відбувається.

d)           Виникають швидше онкологічні захворювання

e)            Людина молодшає на декілька десятків років

4.            Для чого, на вашу думку, лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта таких правил як поступовість і делікатність:

a)            для дотримання регламенту

b)           для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом

c)            для запобігання можливому суїциду

d)           для дотримання юридичних формальностей

e)            для запобігання можливому судовому процесу

5.            Кожен біопрепарат повинен мати:

a)            паспорт, що підтверджує його безпечність для пацієнта

b)           окрему банку для зберігання

c)            окремий шифр

d)           вихідні дані донора

e)            антитіла до ВІЛ/СНІД

6.            Кров з пупкового канатика людини багата на гемопоетичні стовбурові клітини, і тому:

a)            не має практичного застосування в медицині.

b)           може вигідно продаватись за кордон

c)            може використовуватись як нове джерело для виділення і використання попередників стовбурових клітин.

d)           Для вирощування зубних трансплантатів

e)            Для вирощування органів

7.           Менше зважання на систему HLA-антигенів при трансплантації периферичних стовбурових клітин значно спрощує:

a)            обладнання яке використовують при трансплантації.

b)           зменшує часові обсяги процедури трансплантації.

c)            зменшує кількість медикаментів з імуносупресорною дією

d)           процедуру трансплантації і післятрансплантаційного ведення хворих

e)            процедуру підбору донорів

1. З 236 дослідів по клонуванню успішним виявився лише один, у результаті якого і народилася овечка Доллі, несуча генетичний матеріал тієї самої дорослої вівці. Після цього Вільмут заявив, що технічно можна здійснити і клонування людини.

Які виникають моральні, етичні та юридичні проблеми, пов'язані з маніпуляціями над ембріонами людини?

2. «Геном людини» в медицині здобув інтенсивного розвитку у минулому XX ст. Медико-біологічні наук і технологіі на його основі дозволяють не тільки описувати в термінах молекулярних структур і процесів тонкої будова окремих частин тіла і їх злагоджену роботу, а й створювати принципово нові методи діагностики, лікування та профілактики багатьох захворювань.

Які біотичні аспекти слід враховувати при використанні генно-інженерних технологій?

Правильні відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1. - а; 2. - а; 3. - а; 4. - в; 5.- а; 6.- с; 7. – d.ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

А – Основні:

1.    Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу за його порушення: Збірник нормативно-правових актів України.- Львів, 2004.- 151с.

2.    Біоетика: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2005. — 288 с. — Бібліогр.: с. 288. — ISBN 5-311-01392-3.

3.    Биоэтика междисциплинарные стратегии и приорететы. Учебно-методическое пособие / под ред. Я.С. Яскевич. – Минск. БГЭУ, 2007, 226 с.

4.    Курило Л.Ф. Етико-правові аспекти використання стовбурових клітин людини / / Людина. 2003. № 3. 23-27.

5.    ХаррісД. Стовбурові клітини і відтворення / / Людина. 2003. № 5. С. 123-133.

6.    Sarfati J. Steam cells and Genesis / / TJ. 2001. Vol. 15 (3). P. 19-26, переклад на російську: Джонатан Сарфаті. Стовбурові клітини і Книга Буття,

В – Додаткові:

1.    Брпле-Виньо Ф., Сфера К. (ред.). Вимоги біоетики: Медицина між надією і побоюваннями. 1999.

2.    Жиганова Л.П., Гаріев Ю.М. Біомедицина в США: актуальні етичні та соціально-політичні аспекти / / США - Канада: економіка, політика, культура. 2003. № С. 103 -116.

3.    Зеленін А.В. Генна терапія на межі третього тисячоліття / / Укр. РАН. 2001. Т. 71, №5. С. 387-395.

4.    Лопухін Ю.М. Біоетика в Росії / / Укр. РАН. 2001. Т. 71, № 9. С. 771-774.

5.    Coghlan A. Hair today, skin tomorrow / / New Scientist. 2001. Vol. 170 (2296). P. 19-23.

6.    Hall A. Awaiting the Miracles of Stem-Cell Research, Business Week Online, 29. 2000.

7.    Newman L. Transplanted Stem Cells May Aid AMD Patients, Ophthalmology Times, 15. 2001.

8.    Toma J. G. et al. Isolation of Multipotent Adult Stem Cells from the Dermis of Mammalian Skin / / Nature Cell Biology. 2001. Vol. 3 (9) / P. 778-784.26. Vogel G. Harnessing the power of stem cells [news] / / Science. 1999. Vol. 283. P. 1432-1434.

9.    Zuk PA. et al. Multilineage Cells from Human Adipose Tissue: Implications for Cell-Based Therapies / / Tissue Engineering. 2001. Vol. 7 (2). P. 211-228.5. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:

9.00 -11.15 (3 академічних год.)Тема 1. Етичні проблеми генно-інженерних технологій.

Робота 1. Вивчити Етичний кодекс лікаря.

Основні положення розділів оформити у вигляді таблиці:

 


 № розділу

Основні биоетичні аспекти

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

 

Робота 2. Ознайомитись з Положеннями про Міжвідомчу раду з питань новітніх біотехнологій.

Оформити структурно-логічну схему контролю питань новітніх біотехнологій в Україні.Робота 3. Вирішення ситуаційних задач і тестових завдань.

Тема 2. Етичні проблеми медичного застосування стовбурових клітин.

Робота 4. Ознайомитись з Наказом МОЗ «Про затвердження Порядку забору та тимчасового зберігання пуповинної (плацентарної) крові». Які медичні напрямки розробляє цей наказ, які біотичні принципи слід враховувати:

 


Стаття (приклад)

 Біотичний принцип

..

 

 

 

 

Робота 5. Ознайомитись з оглядом інформації Міжнародної клініки відновного лікування.

Дати відповіді на питання:

1)                       які потенційні можливості використання стовбурових клітин у медицині?

2)                        які біотичні перешкоди існують на шляху використання стовбурових клітин у медицині?Тема 3. Етичні проблеми клонування органів і тканин.

Робота 6. Ознайомитись з Наказом МОЗ «Про затвердження Положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин».

Заповнити структурно-логічну схему використання трансплантації стовбурових клітин.6.Семінарське обговорення теоретичних питань і практичної роботи:

- 1230-1400 .7. Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести типу „Крок” і конструктивні запитання – 1415-1500 (1 год.).

8. Студент повинен знати:

1. Правові й биоетичні основи законодавства про генно-інженерні технології

2. Медичні й етичні критерії справедливого вирішення питань генної інженерії та використання стовбурових клітин.

3. Морально-етичні аспекти використання клонування клітин, тканин, органів та живих організмів.

4. Морально-етичні аспекти використання стовбурових клітин.

9. Студент повинен вміти:

1.    Охарактеризувати форми організації в України контролю біотехнологій.

2.    Охарактеризувати законодавчу базу використання стовбурових клітин.

 

Методичну вказівку склала :ас. Толокова Т.І.Обговоренo і затвердженo на засіданні кафедри

15 червня 2012 р.протокол № 2


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет