Назва модуля: Філософія Код модуляДата04.03.2016
өлшемі41 Kb.
#41118

 1. Назва модуля: Філософія

 2. Код модуля: ФС_6_ГЕ 03_3

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: 3

 5. 0бсяг модуля: загальна кількість годин: 90 (кредитів ЄКТС: З), аудиторні години - 44 (лекцій – 18, семінарів – 26)

  1. Лектор: Запорожець Микола Олексійович – кандидат філософських наук, доцент

  2. Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен :

знати: етапи розвитку та видатних представників світової та вітчизняної філософії; значення основних філософських термінів; особливості релігійного світосприйняття; суттєві особливості та функції етичних цінностей; предмет логіки та її проблематику;

уміти: зіставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; опрацьовувати філософські тексти; аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять та категорій

  1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

  2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: всесвітня та українська історія, історія світової та української культури, теоретична фізика, математика, культурологія, політологія, соціологія

10. Зміст модуля:

Філософія як форма духовного самовизначення людини у світі. Філософія стародавнього світу, середньовіччя та відродження. Філософія нового часу. Сучасна некласична філософія. Буття і свідомість як проблеми філософії. Пізнання: його структура та динаміка. Людина та її буття як предмет філософського осмислення. Проблеми соціальної філософії. Загальні особливості та історія української філософії. Релігія як предмет релігієзнавства. Ранні форми релігії. Світові релігії. Релігія в духовному житті України. Етика і естетика в системі соціального та гуманітарного знання. Сфери проявів етичного і естетичного в житті сучасного суспільства. Предмет і завдання логіки як філософської науки. Логіка про основні форми і правила критичного мислення.   1. Рекомендована література:

 1. Габрієлян О.А., Кальной І.І., Цветков О.П. Філософія історії. – К.: Академвидав, 2010. – 216 с.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III–IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів:Новий Світ, 2000, "Магнолія плюс", 2006. – 506 с.

 3. Причепій Є. М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Видавничий центр «Академія», 2009. – 592 с.

 4. Русин М.Ю., Огородник І.В. Історія української філософії. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.

 5. Щерба С.П. Філософія. –К.: Кондор, 2007. – 452 с.

   1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

   2. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль: (60%) усне опитування, виступи на семінарах, тести

 • Підсумковий контроль: (40%, іспит) модульна робота (тестові завдання, теоретичні питання)

 • 14. Мова навчання: українська1. Course unit title: Philosophy.

2. Course unit code: ФС_6_ГЕ 03_3

3. Type of course unit: compulsory.

 1. Semester: III.

 2. Number of ECTS credits allocated: total hours – 90 (ECTS – 3), class hours – 44 (lectures – 18, seminars - 26).

 3. Name of lecturer: Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor M.O. Zaporozhec

 4. Learning outcomes of the course unit:

As a result of mastering the module a student must have the following:

knowledge: the stages of the genesis of national and world philosophy, basic philosophical concepts and categories, modern approaches to life and consciousness; types , levels and forms of knowledge, philosophical anthropology, philosophical conception of nature, religion, forms of social existence, skills: to analyze problems of modern life using philosophical concepts and categories, the interpretation of original sources; justify the individual philosophical world-view position..

8. Mode of delivery: auditorium classes.

9. Prerequisites and co-requisites: World History, History of Ukraine.

10. Course contents: Philosophy as a specific type of knowledge. Philosophy of the Ancient World, Middle Ages and Renaissance. Philosophy of modern times. German classical philosophy. The philosophy of the 19th century. Ukrainian philosophy. The problem of life and and consciousness. The human being. Epistemology. Philosophy of History. Philosophy of Religion. Philosophy of culture.

11. Recommended or required reading:

  1. Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2008. – 280 с.

  2. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації . 2-ге видання.-Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2003. – 544 с.

  3. Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л.Петрушенка. - Львів: «Новий Світ -2000», «Магнолія плюс», 2003.– 256 с.

  4. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.

  5. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas: Пер. з 10-го нім. вид. – К.: Знання-Прес, 2002. – 270 с., ії, Філософія релігії, Філософія суспільства. категорій; інтерпретувати зміст текстів першоджере

12. Planned learning activities and teaching methods: lectures, seminars, self-study, individual work.

13. Assessment methods:

a) current assessment (90 %): oral reports, individual research project, papers/essays;b) final assessment (10 %): test.

14. Language of instruction: Ukrainian.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет