НҰСҚауы оқытушыларға арналғанДата26.02.2016
өлшемі199 Kb.
#26857Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ

НҰСҚАУЫ

Оқытушыларға арналған

әдістемелік құрал

Тараз 2012
1. Қолдану аясы

Осы нұсқау оқу бағдарламаның құрылымын тағайындайды және барлық кафедралар мен құрылымдық бөлімшелердің нормативтік құжаттарын дайындап енгізу үшін қолданылады.


2. Нормативтік сілтемелер
Осы нұсқау келесі құжаттарды негізге ала отырып жасалынды:

2.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдеде № 319-III ҚРЗ бұйрығымен бекітілген «Білім туралы» заңы, Астана, Ақорда және 2011 жылғы 24 қазанында бұйрыққа толықтырулар мен өзгертулер енгізілген № 487–ІV ҚРЗ, Астана, Ақорда.

2.2 Қазақстан Республикасы Өкіметінің 2005 жылғы 2 наурыздағы № 195 бұйрығымен бекітілген «Жоғары кәсіптік білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын типтік ережелері».

2.3 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік технологияны оқытудың оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері».

2.4 ҚР ЖМББС 5.03.007-2006 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби-білім бағдарламалары. Негізгі ережелер», Қазақстан Республикасының Білім және ғылыми министрлігінің 2006 жылы 25 тамыз №461 бұйрығымен бекітілген.

2.5 ҚР ЖМББС 5.04.019-2011 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер.», Қазақстан Рсепубликасының Білім және ғылым министрлігінің 2011жылы 17 маусым №261 бұйрығымен бекітілген.3. Анықтамалар мен қысқартулар
Типтік оқу бағдарламасы, типтік оқу жоспарындағы пәннің мазмұнын, көлемін және оқыту реттілігін анықтайтын құжат, негізгі білімнің ауқымдылығын, шеберлігін, дағдылығын, құзырлылығын және қолданылатын әдебиетті көрсетеді.

Оқу бағдарламасы, оқу жоспарындағы таңдау пәнінің мазмұнын, көлемін және оқыту реттілігін анықтайтын құжат, негізгі білімнің ауқымдылығын, шеберлігін, дағдылығын, құзырлылығын және ұсынылған әдебиеттерді көрсетеді.

Типтік оқу жоспары, МЖМБС негізінде жасалынатын, пәндер топтамаларының білім беру бағдарламасындағы жүйелілігін және көлемін реттейтін, міндетті компонент пәндерінің тізімі мен аз көлемді кредиттерін көрсететін, білім беру ұйымдарының уәкілетті органдарымен бекітілген құжат.

Жұмыс оқу жоспары, типтік оқу жоспары негізінде білім беру мекемесінде өздігінен жасалынатын құжат. Жұмыс оқу жоспарында оқытылатын барлық оқу пәндерінің міндетті компоненттері мен таңдау компоненттерінің тізімі, әр оқу пәні кредиттерінің еңбек сыйымдылығы, оларды оқытудың реттілігі, оқу сабақтарының түрлері және бақылау түрлері анықталады.

Стандартта келесі қысқартулар қолданылады:

ЖББП-жалпы білім беретін пәндер;

БП-базалық пәндер;

КП-кәсіптік пәндер;

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы;

СОӨЖ-студенттің оқытушылармен өзіндік жұмысы;

ОӘБ-оқу-әдістемелік басқармасы.


4. Жалпы ережелер
4.1 Осы нұсқаулар мамандықтар мен жоғары кәсіби білім беруді дайындау бағыттары бойынша элективті пәндердің оқу бағдарламаларының дайындалу, безендірілу, бекітілу және баспадан шығарылу тәртібін анықтайды.

4.2 Оқу бағдарламасы пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады.

4.3 Пәннің оқу бағдарламасы қазақ және орыс тілдерінде жасалынады.

4.4 Оқу бағдарламасының жобасын кафедраның жетекші оқытушысы жасап. жоғары кәсіби білім беру мамандығының жұмыс оқу жоспары жасалғаннан кейін аталған пәнді конкурсқа өткізеді.

4.5 Пәннің оқу бағдарламасы мазмұнының жоғары кәсіби білім беру мамандықтары мен дайындау бағыттарының мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында көрсетілген бакалаврдың (маманның) біліктілік сипаттамасы талаптарына сәйкестігі жөнінде сараптау жүргізіледі.

4.6 Жүргізілген сараптама нәтижесі бойынша пәннің оқу бағдарламасына рецензия жазылады.

4.7 Оқу бағдарламасы институттың ғылыми-әдістемелік кеңесінің шешімімен қаралып, бекітіледі және ОӘБ-ның оқу-әдістемелік бөлімінде тіркеледі.

4.8 Оқу бағдарламасының түп нұсқасы ОӘБ-ның оқу-әдістемелік бөлімінде сақталады.5. Оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны
5.1 Оқу бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады:

1. Мұқабасы;

2. Алғы сөз;

3. Түсіндірме хат;

4. Пәннің мазмұны

5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі.

5.2. Мұқабасы 1-қосымшаға сәйкес белгіленген үлгіде жасалады. Пәннің атауы аталған мамандықтың жұмыс оқу жоспарындағы атауына сәйкес келуі керек.

5.3 Алғы сөзде оқу бағдарламасын жасағандар, кіммен бекітілгені, іске қосылған мерзімі мен тіркеу нөмері көрсетіледі.

5.4 Түсіндірме хатта көрсетіледі:

1. Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері, оның мамандар дайындаудағы ролі мен мақсаты.

2. Жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес негізделген пәннің мазмұнының білім минимумы. іскерлігі, дағдылығы, құзіреттілігі және басқа мағлұматтар.

3. Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері.

4. Пәнаралық байланыстар.

5.5 Пәннің мазмұны кіріспеден және негізгі бөлімнен тұрады.Кіріспе берілген пәннің аясы мен әдістері, осы пәннің басқа пәндер арасындағы ролі мен алатын орны туралы мағлұматтардан тұрады. Сонымен қатар пәннің ғылыми дамуының негізгі сатыларын көрсететін қысқаша тарихи мәлімдеме беріледі.

Негізгі бөлімде пәнді игеруге қажетті білім көлемі туралы нақты ақпарат беріп, сонымен қатар білімнің осы саласының іргелік жалпы және арнайы түсініктерін енгізу керек. Қоғамдық мойындау алмаған жеке зерттеу нәтижелері пән бағдарламасына енгізілмейді.

Бағдарламада пәннің мазмұны мен бөлімдері және тақырыптары нақты және анық тілмен баяндалуға тиіс. Бұл жерде тақырыптар тізімі пәннің мазмұнын толық әрі жан-жақты ашуды қамтамасыз ету қажет.

Пән мазмұнына аталған ғылымның дамуына ғалымдардың қосқан үлестері туралы деректер енгізіледі, оның дамуының қазіргі заманғы тенденциялары мен перспективалары көрсетіледі.

Негізгі бөлімнің соңында көрсетіледі:

1. Практикалық (семинарлық) және зертханалық сабақтар (лабораториялық практикумдар) және сәйкес оқу-зертханалық жабдықтар тақырыптарының тізімдері.

2. Курстық жобалар мен жұмыстарының, графикалық және есептеу-графикалық жұмыстарының шамалас тақырыптары.

3. Білім беру стандарттарын орындауды қамтамасыз ететін пәннің құрылымына сәйкес сабақтың басқа түрлері.

4. СӨЖ бен СОӨЖ шамалас тақырыптары.

5.6 Ұсынылған әдебиеттер тізімі пән мазмұнының барлық сұрақтарын толығымен қамтитын қазіргі заманғы ғылыми және әдістемелік деңгейдегі әдебиеттердің жеткілікті санын көрсету керек. Ұсынылған әдебиеттер тізімі екі бөлімнен тұрады: негізгі және қосымша. Негізгі әдебиеттердің саны 2-3 базалық оқулықтар немесе оқу құралдарынан, ал қосымша әдебиеттер 8-12 атаудан тұруы керек.

Құрастырғандар: Р. Амандосова, Ю. Дубский

ТарМПИ ғылыми-әдістемелік Кеңесінде қаралып, бекітілген

Хаттама №2, 9 қазан 2012 ж.Қосымша 1ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жоғары кәсіби білім


Бакалавриат
___________________________________________________________________

(Пәннің коды және атауы)
___________________________________________________ мамандығы (тары) бойынша

(мамандықтың шифры және атауы)
________________________________________

(кредиті көлемі)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

Тараз 2012
Қосымша 2  1. Дайындаған және ұсынған _______________________________________

(оқытушының аты- жөні, кафедра атауы)
______________________________________________________________________

2. Оқу бағдарламасы мамандықтың бекітілген жұмыс оқу жоспарына сәйкес дайындалған

______________________________________________________________

(мамандықтың коды және атауы көрсетіледі)
3. Алғашқы енгізілуі (немесе орнына)_____________________________

4. Институттың Ғылыми-әдістемелік Кеңесінің шешімімен бекітілді және іске қосылды Хаттама № ____ «___» ___________201__ж.,

5. Тіркеу № ___________

Осы оқу бағдарламасы Оқу-әдістемелік басқармасының рұқсатынсыз көбейтілуге және таратылуға болмайды.


Қосымша 3

Оқу бағдарламасын дайындауға қойылатын талаптар:


1. Шрифт:

- қазақ тілінде – «KZ Times New Roman» (шрифтің биіктігі №12)

- орыс тілінде – «Times New Roman» (шрифтің биіктігі №14).

2. Бет параметрлері: жоғарғы -2,5 см, төменгі-2,5 см, ішкі -2,5 см, сыртқы -1,5 см.

3. Беттің шеті көлеңкелі.

4. Жоғарғы және төменгі колонтитул беттің шетінен - 1,25 см.

5. Тақырыптың атына дейінгі және кейінгі шегініс – бір «ENTER».

6. Беттің ңомері тақ және жұп сандарға бөлініп, төмендегі тәртіп бойынша қойылады:Тақ сан Жұп сан


Өзгерістер енгізу парағы


құжат тіркеу №

Өзгеру түрлері

автор

Іске қосылу мерзімі


Келісу парағы


қызметі

аты жөні

қолы

мерзімі

Танысу парағықызметі

аты жөні

қолы

мерзімі

Тарату парағы


қызметі

аты жөні

қолы

мерзіміКаталог: download -> ucheb otdel
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты
ucheb otdel -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 02-036/001
ucheb otdel -> Республикалық олимпиада қорытындылары
ucheb otdel -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
ucheb otdel -> Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры
ucheb otdel -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі тараз мемлекеттік педагогикалық институты бірінші курс студенттерінің анықтама-жолсілтеушісі смж аж 02/123-2014 Тараз
ucheb otdel -> Бойынша оқитын білімгерлерге арналған пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешенін қҰрастыру және рәсімдеудің Әдістемелік нұСҚаулары смж қН 02/036 2012 тараз 2012


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет