Община самуилДата02.07.2016
өлшемі80 Kb.
#172063
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ

ОБЩИНА САМУИЛ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМА ВОДА КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 005

адрес на избирателната секция .................................


----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕМ ХЮСНИЕВ АПТРАИМОВ

АДИЛ ХЮСЕИН МУСА

АЗИЗЕ МЮРСЕЛ РЕДЖЕБ

АЙГЮЛ РУФАТ АХМЕД

АЙГЮЛЕ ЗЮХТЮ ДАМАТ

АЙДЪН АЛИЕВ ХЮСЕИНОВ

АЙДЪН АХМЕД МУСТАФА

АЙДЪН СЕИДАХМЕД АЛИОСМАН

АЙЛЯН ХАСАНОВА ЕМИНОВА

АЙСЕЛ АЙДЪНОВА АЛИЕВА

АЙСЕЛ АХМЕД МУСТАФА

АЙСЕЛ НЕЖДЕТ ХЪЛМИ

АЙХАН АХМЕДОВ МУСТАФОВ

АЙХАН СИНАН ЧОЛАК

АЙШЕ ЗАИД АХМЕДОВА

АЙШЕ ОСМАН БЕКИР

АЙШЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ САЛИ МОХАРЕМ

АЙШЕ САЛИ САДЪК

АЙШЕ ХАКЪЕВА МУСТАФА

АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ХАМДИЕВА

АЙШЕ ХЮСМЕН ШАКИР

АЙШЕ ХЮСНЮ РЕДЖЕБ

АЙШЕ ШАБАН АХМЕД

АЙШЕ ШАБАН ЮСУФ

АЛИ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ

АЛИ ДЖЕЛИЛ АЛИ

АЛИ КЕНАН АЛИ

АЛИ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

АЛИ ХЮСМЕН АЛИ

АЛПЕР ШЕНОЛ МЕДЖИД

АЛТАНАЙ ИСАЕВ ОСМАНОВ

АЛТЪНАЙ РУФАТ АХМЕД

АЛЯЙДИН ТЕФИК МУХАРЕМ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА

АНЕТА РОСЕНОВА МЛАДЕНОВА

АНИФЕ АХМЕД РАХИМ

АНИФЕ БИЛЯЛ АХМЕД

АНИФЕ ЕМРУЛОВА ХЮСЕИНОВА

АНИФЕ ТЕФИК РИЗА

АНИФЕ ШЕРИФОВА МЕХМЕДОВА

АНИФЕ ЮСМЕН СЮЛЕЙМАН

АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ

АТЧЕ МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН

АТЧЕ РУЖДИ САЛИ

АХМЕД АБТУЛА МЕХМЕД

АХМЕД ДАУДОВ АХМЕДОВ

АХМЕД ИБРАХИМОВ АХМЕДОВ

АХМЕД ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ

АХМЕД МУСТАФА САЛИ

АХМЕД МУСТАФОВ ХАСАНОВ

АХМЕД ХАСАН АХМЕД

АХМЕД ШАБАН АХМЕД

АХМЕТ ИСАЕВ ОСМАНОВ

БАСРИ ШАБАН РЕДЖЕБ

БАХРИ ХАБИЛ САЛИ

БАХРИЕ АХМЕДОВА РАМАДАН

БЕЙДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ

БЕЙСИН САБРИ РАШИД

БЕЙСИН ХАСАН МУСТАФА

БЕЙХАН САЛИ РЕДЖЕБ

БЕНИДЕ ХАСАН ХАСАН

БЕХИДЖЕ САЛИЕВА ЮСУФОВА

БИЛЯНА МАЛИНОВА АНТОНОВА

БОГДАН РОСЕНОВ БЕЛЧЕВ

БОРИСЛАВ ХАРИЗАНОВ ЕВТИМОВ

БЮЛЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН

ВАИД САДУЛА АПТУЛА

ВАЙДЕ САЛИЕВА ОСМАНОВА

ВАСВИЕ МЕХМЕД САЛИ

ВЕЛИДЖЕ ИСМАИЛ САЛИ

ВЕСИЛЕ НИЯЗИ ХЮСЕИН

ВЕСИЛЕ ФЕИМ МУХАРЕМ

ВИЛДАНИЕ САЛИ МЕХМЕД

ГАЛИНА БЕЛЧЕВА МИНЧЕВА

ГЕНАДИ МИЛЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЮЛБИЕ ИСМАИЛ РЕДЖЕБОВА

ГЮЛДЖАН МЕХМЕДОВА МУХАРЕМОВА

ГЮЛЕЙХАН ЗАИД САДУЛА

ГЮЛСЕВЕР СЮЛЕЙМАН АХМЕД

ГЮЛТЯН МУСТАФА ШАБАН

ГЮЛШЕН ЕМИНОВА ХАСАНОВА

ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА ХАШИМОВА

ГЮЛЯЙ СЕЙНУРОВА ХЮСЕИНОВА

ГЮЛЯЙ ФЕЙЗУЛА РЕДЖЕБ

ГЮНАЙ БЕЙДЖАН РЕДЖЕБ

ГЮНЕЛ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА

ДАВИД ГАНЧЕВ АСЕНОВ

ДАРИН ДАВИДОВ ГАНЧЕВ

ДЕНИЗ НАЗЪМ ДАМАТ

ДЕНИСЛАВ ФЕДЕВ ДИМИТРОВ

ДЕЯН ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ

ДЖАНАН НУРИДИН ХЮСЕИН

ДЖЕВАТ ХАСАНОВ ХАБИЛОВ

ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА АЛИ

ДЖЕЙЛЯН СЕЛЯТТИН РАИМ

ДЖЕЙХАН НУРЕДИН ОСМАН

ДЖЕКО ВЕНЕЛИНОВ ПЕТКОВ

ДЖЕЛЯН НУРЕДИН ОСМАН

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД ЕФРАИМ

ДЖЕМИЛЕ МУСТАФА МЕХМЕД

ДЖУМАЗИЕ МУСТАФА АПТУЛА

ДЖУНЕЙТ КЕРИМ МУСТАФА

ДИЛБЕР НУРИДИН ХЮСЕИН

ДИЛЕК БЕЙДЖАН РЕДЖЕБ

ЕДА ЕРДЖАН РЕДЖЕБ

ЕЛИС МУТЛУ

ЕЛИФ БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА

ЕЛИЦА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА

ЕМИЛ МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛИЯ РОСЕНОВА БЕЛЧЕВА

ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА

ЕМИНЕ ИЛЯЗ РАШИД

ЕМИНЕ МУСТАФА САЛИ

ЕМИНЕ РАМАДАН САЛИ

ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АПТУЛА

ЕМИНЕ ХЮДАИМ ХАБИЛ

ЕМИНЕ ШАБАН МЕХМЕД

ЕМРАХ АХМЕДОВ МУСТАФОВ

ЕМРУЛА ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА

ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЕФРАИМ

ЕРДЖИХАН САБРИ ХАСАН

ЕРСИН ИДАЕТ МЕХМЕД

ЕРСИН СЕЙФИЕВ НАЗИФОВ

ЕРХАН ХЮСЕИН ИБРЯМ

ЕФРАИМ ЕРДЖАН РЕДЖЕБ

ЕЮБ САБРИ ШАКИР

ЖЮЛДЕН САЛИЕВА ХАБИЛОВА

ЗАИД САДУЛА АПТУЛА

ЗАИД САЛИ МЕХМЕД

ЗАТИЕ ЗАИД ЮМЕРОВА

ЗЕКЕРИЕ ХЮСМЕН САЛИ

ЗЕКИЕ АХМЕД АПТРАХИМ

ЗЕКИЯ НАЗИФ САЛИ

ЗЕЛИХА АХМЕДОВА ШАБАНОВА

ЗЕЛИХА ХАСАНОВА МЕХМЕД

ЗЕХРА САЛИ ОСМАН

ЗЮЛФИЕ АБТУЛА МЕХМЕД

ИБРАХИМ АХМЕДОВ ИБРЯМОВ

ИБРАХИМ МЕХМЕД ШАКИР

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ИДАЕТ МЕХМЕД РАШИД

ИЗЕТ МЕХМЕД ШАБАН

ИКЛИМЕ ХЪКМЕТ САЛИ

ИЛМИЕ АХМЕД ОСМАН

ИЛХАНЕ АЛИ МАХМУТ

ИСА МЕХМЕД ИСА

ИСА ОСМАНОВ АЛИЕВ

ИСМАИЛ АХМЕДОВ ИСОВ

ИСМАИЛ АХМЕДОВ ХАМДИЕВ

ИСМАИЛ МУСТАФА ХАСАН

ИСМАИЛ ОСМАН БЕКИР

ИСМЕТ САЛИМ ШАБАН

ИСМИГЮЛ АДЕМ МУСА

КАДИР МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

КАДРИЕ БЕЙТИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА

КАДРИЕ МУСА ХЮСНЮ

КАСИМ АХМЕД ХАСАН

КАТЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА

КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА

КЕЗБАН АЛИ ХЮСЕИНОВА

КЕЗБАН КАСИМ АХМЕД

КЕНАН АЛИ ДЖЕЛИЛ

КЕРИМ МУСТАФА САЛИ

КЕРИМЕ САБРИЕВА ИСМАИЛОВА

КЕРИМЕ ШАБАН ЧАУШ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

КРЕМЕНА ХРИСТОВА ВЕЛИНОВА

КЪЙМЕТ ИСМАИЛ ОСМАН

КЪЙМЕТ МУСТАФА МЕХМЕД

КЪЙМЕТ ХАБИЛ АХМЕД

КЯТИБЕ РАМИС АЛИЕВА

ЛЕВЕНТ НЕВЗАТ ХАСАН

ЛЕЙЛЯ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА

ЛЕЙЛЯ МАХМУД ШАКИР

ЛЕЙЛЯ ОСМАН РАШИД

ЛЕЙЛЯ ХИДАЕТОВА МУСТАФА

МАГБУЛ ХАСАН ХЮСЕИН

МАРИАН МАРИНОВ ХРИСТОВ

МАРИН СЪБЕВ ЙОСИФОВ

МАРИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРТИН ОРЛИНОВ АНТОНОВ

МАХМУРЕ ЕФРАХИМОВА ХАБИЛОВА

МЕЛИС МАРТИНОВА ОРЛИНОВА

МЕЛИХА МЕМИШЕВА САЛИЕВА

МЕЛИХА ХАСАН ТАЛИБ

МЕРГЮЛ АКИФ ХЮСМЕНОВА

МЕРИЯМ МЕХМЕД ХАСАН

МЕРЛИН МЕХМЕД ШАБАН

МЕТИН ИСМАИЛ ОСМАН

МЕХМЕД АХМЕД АКИФ

МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД

МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ МЕХМЕД

МЕХМЕД НУТФИ МЕХМЕД

МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД

МЕХМЕД СЕБАЙДИНОВ РЕДЖЕБОВ

МЕХМЕД ШАБАН ХАСАН

МЕЧНУН КЕРИМ МУСТАФА

МЛАДЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МУРАД СЕЛИМ САЛИ

МУСТАФА САЛИ САЛИ

МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА

МУСТАФА ШАБАН РЕДЖЕБ

МЮЗЕЯМ РАМАДАНОВА РЕДЖЕБОВА

МЮРСЕЛ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

НАДЖИ БАХРИ ХАБИЛ

НАЗИЕ АХМЕД ДАУД

НАЗИКЕ БАХРИ АЛЕКСИЕВА

НАЗИФ САЛИ АЛИ

НАЗИФ СЕЙФИЕВ ХАШИМОВ

НАЗМИЕ ОСМАН ЕФРАИМ

НАЗМИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД

НАЗЪМ АПТУЛА ДАМАТ

НАЙДЕН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ

НАЙЛЕ ХЮСЕИН МУСТАФА

НАСКО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

НАСТА КАМЕНОВА МАРТИНОВА

НЕБАЕТ АЛИЕВА ХАСАНОВА

НЕБАЕТ ИЛИЯЗ САЛИ

НЕБИБЕ ХЮСМЕН ШЕРИФ

НЕВЗАТ АБДУРАХИМ МЕХМЕД

НЕВЗАТ ХАСАН ХАБИЛ

НЕВРИЕ БИЛЯЛ АЛИ

НЕДРЕТ ДЖЕМАЛ САЛИ

НЕЖДЕТ АХМЕДОВ ХАСАНОВ

НЕРИМАН АХМЕД ИБРЯМОВА

НЕРИМАН МУРАД САЛИ

НЕРМИН МУРАД СЕЛИМ

НЕСРИН ОСМАН САЛИ

НЕСРИН ЮЛФЕДОВ ЮМЕРОВ

НЕФИСЕ РУЖДИ САЛИ

НЕШАР НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

НИКОЛАЙ РУСЕВ СИМЕОНОВ

НИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

НУРГЮЛ ШАКИРОВА АКИФ

НУРДЖИХАН ОСМАН ХЮСЕИН

НУРЕДИН ОСМАН РИЗА

НУРСЕН ДЖЕВАТОВА ХАСАНОВА

НУРХАН ДЖЕВАТОВ ХАСАНОВ

НУТФИЕ ОСМАН САЛИ

ОРХАН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ

ОСМАН ОСМАНОВ ШАБАНОВ

ОСМАН САЛИЕВ ЮСУФОВ

ОСМАН ШАБАН РЕДЖЕБ

РАДИ ХРИСТОВ РАШКОВ

РАДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

РАДКА РОМАНОВА ТЮРКЕЛ

РАЙМЕ АПТУЛА ДАМАТ

РАМАДАН МУСТАФА САЛИ

РАМАДАН ХЮСЕИН РАМАДАН

РАМАДАН ЮМЕР РАМАДАН

РЕДЖЕБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

РЕДЖЕБ ШАБАН РЕДЖЕБ

РЕЙХАН РАХМИЕВ АХМЕДОВ

РЕМЗИ ХАСАН ХЮСЕИН

РЕСМИЕ ЕФРАИМ АХМЕД

РЕФИЕ ФЕЙЗУЛА МУСА

РЕФКИЕ ФЕЙЗУЛА ХАСАН

РИЗА СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ

РОСЕН БЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ

РУФАТ АХМЕД САЛИ

САДИЕ ШЕФКЪ МУСТАФА

САЛИ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

САЛИ САЛИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ

САЛИ ХАБИЛОВ САЛИЕВ

САЛИ ЮСУФОВ ИСМАИЛОВ

САЛИМ ШАБАН САЛИМ

САРЕ АЗИС ХАЛИЛ

САФЕТ ОСМАН ОСМАН

САФИЕ ШЕРИФ МУСА

СЕБАЙДИН МЕХМЕД САЛИ

СЕБАЙДИН РЕДЖЕБОВ МУХАРЕМОВ

СЕБАХАТ ФЕИМ МЕХМЕД

СЕБИЛЕ АЛИ МУСТАФА

СЕВГИН ИСМЕТОВ САЛИМОВ

СЕВДА МАРИАНОВА МАРИНОВА

СЕВДА САВОВА АСЕНОВА

СЕВДАЛИН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

СЕВДАН МАРИАНОВ МАРИНОВ

СЕВДЕТ СЕЛЯЙДИН ТЕФИК

СЕВДЖАН СЪДКЪ МУСТАФОВА

СЕВДЖИХАН ОСМАН ХАСАН

СЕВДИЕ РАМАДАН НАЗИФ

СЕВЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН

СЕВИЛ САЛИ МУХАРЕМ

СЕВИНЧ ИСМЕТОВА САЛИМОВА

СЕВЛЯЙ ИБРАХИМ МУКСИН

СЕЗГИН МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ

СЕЗГИН ХЮСМЕН ХЮСНЮ

СЕЗЕР КАСИМ АХМЕД

СЕЗЕР СЕЗГИН ХЮСМЕН

СЕЙНУР ФЕЙЗУЛА МУСТАФА

СЕЙНУР ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ

СЕЙФИ НАЗИФОВ ХАШИМОВ

СЕЙФИ ОСМАНОВ ОСМАНОВ

СЕЙХАН ЗАИД САДУЛА

СЕЛИМ САЛИ САЛИ

СЕЛИМЕ АХМЕД ИБРЯМ

СЕЛИМЕ РЕДЖЕБ ОСМАН

СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ИСОВА

СЕЛЯЙДИН АЛИЕВ ХЮСМЕНОВ

СЕЛЯЙДИН ХЮСЕИНОВ РЕДЖЕБОВ

СЕЛЯТИН РАИМ МАХМУТ

СЕМРА НЕВЕНОВА МЛАДЕНОВА

СЕХЕР ИСМАИЛ АРСОВА

СЕХЕР САЛИ ХЮСЕИН

СИБЕЛ АЛЯЙДИН ИСМАИЛ

СИБЕЛ МЕХМЕД ЙОЗДЕМИР

СИДИКА АЙРЕДИН МУСА

СИДИКА МЮМЮН САЛИ

СИЛВИЯ НЕЙКОВА МУТЛУ

СИМЕОН МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ

СИНАН АЛИЕВ ДЖЕЛИЛОВ

СНЕЖАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

СТАНИМИР АРСОВ ХУБАНОВ

СТЕФКА АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА

СУЗАНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

СУНАЙ ЕФРАХИМ АХМЕД

СУНАЙ ХАСАН АПТУЛА

СЮЛБИЕ КЯЗИМОВА МЕХМЕДОВА

СЮЛБИЕ РЕДЖЕБОВА АТУФОВА

СЮЛБИЕ ШЕФКЕД ОСМАН

ТЕЗДЖАН САЛИ ЕЮБ

ТУГАЙ СЕЙНУР ФЕЙЗУЛЛА

ТУНЧЕР НАЗЪМ ДАМАТ

ФАТМЕ АХМЕД ГАНАЗ

ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА

ФАТМЕ ЗЮЛКЯРОВА ИСМАИЛОВА

ФАТМЕ ИСМАИЛ РАМАДАН

ФАТМЕ ЛЮТФИ ИСА

ФАТМЕ МЕХМЕД РАХИМ

ФАТМЕ МЮСТЕДЖЕБ АХМЕДОВА

ФАТМЕ ОСМАН МУСА

ФАТМЕ ОСМАНОВА ШАБАН

ФАТМЕ ХАСАНОВА ОСМАН

ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ

ФЕВЗИ ФЕЙЗУЛА ХАСАН

ФЕЙЗУЛА МУСТАФА ФЕЙЗУЛА

ФЕЙЗУЛА ХАСАН ХЮСЕИН

ФЕРДИ ДЖЕВДЕТ ЕМРУЛА

ФЕРХАТ РИЗА СЮЛЕЙМАН

ФИГЕЛ БЕЙХАН ШАБАН

ФИДАНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

ФИКРИЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА

ХАБИЛ САЛИ МУСА

ХАВА МЕХМЕДОВА РАХИМОВА

ХАВА ХЮСЕИН ХЮСЕИН

ХАЙРИЕ САЛИЕВА АПТРАИМОВА

ХАЛИМ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ

ХАЛИМЕ КАСИМОВА ХАСАН

ХАМИДЕ ХЪКМЕТОВА АХМЕДОВА

ХАСАН АПТУЛА ДАМАТ

ХАСАН БЕЙСИН ХАСАН

ХАСАН ЕМИНОВ ХАСАНОВ

ХАСАН ЗЮЛКЯРОВ СЮЛЕЙМАНОВ

ХАСАН ИБРАХИМОВ ХЮСЕИНОВ

ХАСАН ИЛИЯЗ ХАСАН

ХАСАН МУСТАФА РЕДЖЕБ

ХАСАН МУСТАФА ХАСАН

ХАСАН ОРХАНОВ ХАСАНОВ

ХАСАН РАМАДАН КЕРИМ

ХАСАН РАМАДАН ШАБАН

ХАСАН ХАБИЛОВ ИСМАИЛОВ

ХАСАН ХЮСЕИН МУСА

ХАСАН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ

ХАСАН ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ

ХАТЧЕ АКИФОВА ХАСАНОВА

ХАТЧЕ АЛИОСМАН САЛИМОВА

ХАТЧЕ ШЮКРИЕВА ШАБАНОВА

ХРИСТИНА СПАСОВА ИГНАТОВА

ХЮСЕИН ИБРЯМ ХЮСЕИН

ХЮСЕИН РАХМИЕВ ХЮСЕИНОВ

ХЮСЕИН СЕБАЙДИНОВ РЕДЖЕБОВ

ХЮСЕИН ХАСАНОВ АТУФОВ

ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХЮСЕИНОВ

ХЮСЕИН ХЮСМЯН САЛИ

ХЮСМЕН ОСМАН ОСМАН

ХЮСМЕН ХЮСНЮ АПТРАХИМ

ХЮСНИЕ РЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА

ШАБАН МУСТАФА ШАБАН

ШАБАН РЕДЖЕБ АХМЕД

ШАБАН ХЮСЕИН ХЮСЕИН

ШИРНЕВАЙ ШАБАН АХМЕД

ЮКСЕЛ САЛИ ДЕТАЛ

ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА

ЮЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ЮМГЮЛ ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА

ЮМЮГЮЛ АКИФ АЛИ

ЮМЮГЮЛ САЛИЕВА РАИМОВАЮНАЛ ХАСАН ИЛИЯЗ
Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет