Обявление за малка обществена поръчкаДата09.07.2016
өлшемі62 Kb.
#188802
00270-2010-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерски съвет, бул. "Дондуков" № 1, За: инж. Николай Атанасов, инж. Росица Бурова, Маргарита Димитрова, РБългария 1000, София, Тел.: 03592 9402248; 03592 9402757; 03592 9403366, E-mail: m.dimitrova@government.bg, Факс: 03592 9402271

Общ адрес на възлагащия орган: www.government.bg.Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Министерски съвет

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Друг: Министерски съвет

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Почивна база „Слънчев бряг”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: К.к. "Слънчев бряг"
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Почивна база „Слънчев бряг”, което включва: 1. Технологично оборудване на мокър бар – доставка и монтаж на 2 бр. умивални басейна вградени в плот, демонстрационна хладилна витрина. 2. Технологично оборудване на топла кухня – доставка на електрическа печка с 4 котлона и фурна, скара с хромирана плоча, обръщателен тиган, печка с четири котлона и фурна газ, конвектомат, работна маса, ел. фритюрник, фритюрник с подплотов монтаж за газова бутилка, ел.скара с тръбни нагреватели, ел. скара с вулканична лава, бен мари, маса островна, мивка с плот, хладилен шкаф с 2 врати, колбасорезачка, шкаф с работен плот с плътни врати и рафтове, маса островна с плот с отвор за отпадъци, двукоритна дълбока мивка с душ, чашомиялна, стилаж чисти съдове, маса работна крайстенна с вградена мивка, хладилник, вградена двойна мивка с перило, фризер, шкаф с вградена двойна мивка, аусгуст, планетарен миксер, шкаф двустранен с плътни врати вграден ел. котлон, сладкарски конвектомат, работна маса основна, изложбена хладилна витрина, хладилници среднотемпературни. 3. Зала за хранене: Отопляема количка /за линия за бързо хранене/ с р-ри 1,20/0,70, 3 тави, плот неръждаема стомана с вградена вана, табло за управление с ел.диплей и диг.контрол, таблен път 30см, 3000 W, 220V(380V), 50 Hz;Охлаждаем модул с р-ри 150/70, вана 4 GN 1/1,сухо и водно охлаждане. Плот от неръждаема стомана с вградена охладителна вана, табло за управление с ел.диплей и диг.контрол, автом.обезскрежаване, 2 бр.неръждаеми вентил.решетки, таблен път 30см, 600 W,220V,50 Hz, R 134А. Монтажът на оборудването включва и пускането му в експлоатация. Предложената техника трябва да е професионална и да отговаря на следните изисквания: - да е произведена от фирми, които работят по стандарт за качеството ISO 9001:2000; - да бъде нова, неупотребявана и да не е спряна от производство - от актуалната листа на производителя; - предлаганата техника да притежава сертификат за безопасност “CE Mark” и да отговаря на следните европейски директиви: 90/396/CEE – Gas directives – 73/23 CEE, 93/68/CEE – Low voltage directives – 20006/95/СЕ - Low voltage directives - 89/336/EEC (за електромагнитно излъчване) – 89/392/CEE, 98/37/CEE – Machinery directive; - кухненското оборудване да е изработено от неръждаема стомана – хром-никел, сертифицирана за производство на изделия в контакт с хранителни продукти; - при доставката кухненското оборудване да е придружено с паспорт, гаранционна карта на изделието и указания за ползване на български език.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39221000

Описание:

Кухненско оборудване

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общият обем е посочен подробно в документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС

78000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

3
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение - 3 (три) на сто от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва с бюджетни средства. Разплащанията се извършват в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на предавателно-приемателния протокол за извършената доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кухненското оборудване.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участниците следва да представят следните документи: 1. Удостоверение за актуално състояние или документ за издаден "Единен идентификационен код" /ЕИК/- за българско юридическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си. Документите се представят се в заверени от участника копия. 2. Когато участникът е физическо лице се представя копие от документ за самоличност. 3. Деклариции за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. 4. Документ за закупена документация за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация по образец, която съдържа информация за оборота от доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за последните 3 (три) години. 2. Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: - Заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години; - Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години; 3. Заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години (в случай, че участникът подлежи на одит).


Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали оборот от доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване в размер 300 000 (триста хиляди) лв. с вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2007, 2008 и 2009). При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. 2. Годишната оперативна печалба на участника (сумарно обединението) трябва да бъде положителна през последните 3 (три) финансови години.

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за последните 3 години (2007, 2008 и 2009 г.). 2. Заверено копие на препоръки за добро изпълнение за договорите, включени в Справката-декларация. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнението на поръчката. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат описание на извършените работи по видове. 3. Заверено копие на Техническа документация за предлаганата техника на български език (описание на техническите и експлоатационни характеристики на предлаганата техника), придружена с фотографски снимки и/или каталози. 4. Декларация за съответствие на стоките (свободен текст) – че притежават сертификат/и, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент, както и на стандартите на ЕС : 90/396/CEE – Gas directives – 73/23 CEE, 93/68/CEE – Low voltage directives – 20006/95/СЕ - Low voltage directives - 89/336/EEC (за електромагнитно излъчване) – 89/392/CEE, 98/37/CEE – Machinery directive. 5. Заверено копие от сертификата за качество ISO 9001:2000 или еквивалентен на производителя на техниката; 6. Декларация, че участникът в процедурата ще осъществява гаранционна поддръжка за срок минимум срока, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок участникът поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на доставените изделия. 7. Декларация, че участникът ще осъществява сервизни услуги в собствен сервиз или чрез сервизен партньор/и. В случай, че гаранционната поддръжка ще се осъществява от сервизен партньор/и следва да се приложи декларация от същия/те, че е/са съгласен/и да осъществява/т гаранционната поддръжка за срока на предложената от участника гаранция. Когато ще се ползва повече от една сервизна база, участникът посочва за всяка от тях коя техника ще обслужва и представя декларация от всяка сервизна база, че същата е съгласна да осъществява гаранционната поддръжка. 8. Декларация, че при повреда участникът ще осигури сервиз на място при клиента, не по-късно от 24 часа след заявяване на повредата и в случай, че посоченият срок изтича в неработен ден ще се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден. В гаранционния срок ремонтното обслужване трябва да е възможно в рамките на 24 часа от известяването и, ако не е възможен ремонт, подмяна на оборудването или на неработещата част от него в срок от 10 (десет) работни дни от предаване на оборудването за ремонт, като за този период бъде осигурена заместваща техника или част от нея с аналогични параметри, осигуряваща работата на оборудването. 9. Списък, съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката. Списъкът да е придружен от копия на дипломи, удостоверения за професионална квалификация и трудови книжки или други документи, удостоверяващи трудовия стаж, от които да е видно, че съответните лица отговарят на изискванията на Възложителя за образование и стаж. Представят се и професионални автобиографии на лицата, които ще бъдат ангажирани с предмета на поръчката, във формат по преценка на участника в процедурата.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са изпълнили или участвали в изпълнението на минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата процедура (доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване). 2. Участниците трябва да представят минимум 3 (три) препоръки, които се отнасят за договорите по т. 1 за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване. 3. Предлаганото оборудване следва да отговаря на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалент, както и на стандартите на ЕС : 90/396/CEE – Gas directives – 73/23 CEE, 93/68/CEE – Low voltage directives – 20006/95/СЕ - Low voltage directives - 89/336/EEC (за електромагнитно излъчване) – 89/392/CEE, 98/37/CEE – Machinery directive. 4. Предлаганата техника трябва да е произведена от фирми, които работят по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентен. 5. Участникът в процедурата да декларира, че ще осъществява гаранционна поддръжка за срок минимум срока, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок участникът поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др.на доставените изделия. 6. Участникът в процедурата да докаже възможността си за осъществяване на сервизни услуги в собствен сервиз или чрез сервизен партньор/и. 7. Участникът в процедурата да декларира, че при повреда ще осигури сервиз на място при клиента, не по-късно от 24 часа след заявяване на повредата. В случай, че посоченият срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден. В гаранционния срок ремонтното обслужване трябва да е възможно в рамките на 24 часа от известяването и, ако не е възможен ремонт, подмяна на оборудването или на неработещата част от него в срок от 10 (десет) работни дни от предаване на оборудването за ремонт, като за този период бъде осигурена заместваща техника или част от нея с аналогични параметри, осигуряваща работата на оборудването. Участникът може да представи Допълнителни условия по гаранционна поддръжка. 8. Участникът трябва да докаже, че разполага със собствен/нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката от минимум 2 (двама) специалиста с минимум средно техническо образование и най-малко 3 (три) години стаж по специалността (монтаж и въвеждане в експлоатация на професионално кухненско оборудване).

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 28/07/2010 00:00 Час: 17:00Платими документи

ДА

Цена

30 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се получи всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч. в сградата на Министерския съвет срещу представен документ за платени 30 тридесет) лв. без вкл. ДДС в касата на МС. Документацията може да бъде платена и по банков път по следната разплащателна сметка на Министерски съвет: БНБ – Централно управление IBAN BG03 BNBG 9661 3000 157901, като в платежното нареждане се посочва наименованието на процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 04.08.2010 г.  Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 05/08/2010 00:00 Час: 11:00

Място

Сградата на Министерския съвет, бул. "Дондуков" № 1, стая 430Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията, съгласно чл. 38, ал. 4 от НВМОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията и обявлението за обществената поръчка са одобрени със Заповед № ФС-58 от 25 юни на главния секретар на Министерския съвет. На основание чл. 35, ал. 3 и 4 от НВМОП срокът за получаване на офертите е намален с 12 дни. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата е предоставен на интернет адреса на Възложителя - www.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 03592 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 03592 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия по защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.06.2010 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет