Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest I упутство за коришћење књиге Наслеђивање у живом светуДата18.07.2016
өлшемі289.05 Kb.

УПУТСТВО И РАСПОРЕД НАСТАВНОГ ГРАДИВАза наставу биологије у гимназији


УПУТСТВО И РАСПОРЕД НАСТАВНОГ ГРАДИВА

за наставу биологије у гимназијиЛенардова серија уџбеника
БИОЛОГИЈА 12.

Саставио:


др Габор Ленард

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, BudapestI Упутство за коришћење књиге

Наслеђивање у живом свету је наслов првог поглавља уџбеника за гимназију БИОЛОГИЈА 12. Ово поглавље, ослањајући се на знања из области молекуларне и ћелијске биологије стечена у претходној школској години, разматра основе наслеђивања. Посебну пажњу треба обратити на делове, који се баве беланчевинама, нуклеинским киселинама и деобом ћелије. Дакле, обнављање ових делова је препоручљиво пре започињања наставе из овог поглавља. Након тога се на то могу надградити основни закони наслеђивања, наслеђивање везано за пол, везано наслеђивање, разматрање појаве мутације, наслеђивање квантитативних особина. Основни појмови генетског инжењеринга и његова практична примена су новонаписани делови поглавља. У циљу дубљег разумевања, осим неколико примера тока наслеђивања, која се налазе у поглављу, препоручљиво је у часове за вежбе ученика, укључити и самостално решавање примера из генетике.

У првом делу другог поглавља Живи свет и његова средина говори се о општим особинама еколошких система. Ту се детаљније разматрају они еколошки појмови, који дају основе за формирање систематског приступа нивоима изнад јединки.

Током тога, обавезно треба узети у обзир и користити основне природно-географске појмове, који су обрађивани у претходној школској години. Позивања на ове појмове ће бити честа и у другим деловима поглавља. У следећем поглављу се разматрају популације и животне заједнице. Део који говори о популацијама даје важну основу, не само за припрему учења о животним заједницама, него и за учење еволуције. За конкретно разматрање и разумевање основних појмова и карактеристика животних станишта, неопходно је основно познавање главних типова домаћих животних станишта. На то се надограђује прегледно разматрање трећег дела поглавља, биоми и биосфера. Иначе апстрактни еколошки појмови добијају свој смисао, током приказивања појединих биома. Током наставе о биосфери стиче се могућност за тумачење актуелних глобалних и домаћих проблема заштите природе и околине.

Еволуција живог света је треће поглавље уџбеника и започиње генетским основама еволуције. За ово поглавље су подједнако потребна претходна знања из генетике и знања о популацијама. Након детаљнијег излагања генетичке равнотеже, природне селекције, адаптације и настанка врста, разматра се еволуција биосфере. Ту се у редоследу по геолошким добима даје преглед формирања живога света, историје развоја биљног и животињског света, а коначно еволуције човека и његове историјске улоге у промени средине.

• Више од двеста слика у боји у уџбенику ослобађају од коришћења посебног биолошког албума. Слике нису само једноставне илустрације у уџбенику, неко су тесно повезане са текстом. Због тога је редовна анализа слика у уџбенику неизоставан задатак, како у току наставе на часу, тако и у току самосталног учења. Њих допуњују школска наставна средства, слајдови, фолије и видео материјали, који се користе током наставе и описе из уџбенике чине још разумљивијим.

• Садржај појединих поглавља се завршава прегледним и систематизованим резимеом. Текст резимеа је намењен ученицима и представља сажету формулацију најбитнијих кључних тачака текста. Наравно, преглед и систематизација пређеног градива је одређен методолошким приступом самог професора. када се врши рекапитулација на часу.

• После сваког часа рекапитулације, у распореду наставе препорученом у упутству, следи један час провере. У већини случајева то за ученике значи решавање писменог задатка. Али, за усвајање стручних биолошких израза и њихову правилну примену и темељито утврђивање знања, неопходно је редовно усмено излагање ученика.

Саставни део часова за вежбе ученика је самостално решавање задатака из генетике, извођење једноставних огледа, еколошка запажања и прикупљање података, по могућству на терену, самостално држање кратких предавања и кроз рад у библиотеци, увођење у основе познавања коришћења стручне литературе и практичну примену прикупљања литературних података.

У 12. разреду гимназије, оквирни план за предмет биологије предвиђа два часа недељно, што за целу школску годину значи 64 часа. Препоруке дате у овом упутству се прилагођавају том броју часова, али препоручен распоред наставног градива је наравно, само један концепт од разних могућих решења.II Препоручени распоред наставног градива

Број часова Садржај наставног градива

1. час Увод

Понављање молекуларне и ћелијске генетике


2. час Основни појмови генетике

Појам гена. Фенотип и генотип. Појам алела. Хомозигот и хетерозигот.


3. час Основни закони генетике

Закон униформности. Закон раздвајања. Закон независног наслеђивања.


4. час Неколико примера тока наслеђивања

Доминантно-рецесивно наслеђивање. Ток интермедијерног наслеђивања. Кодоминација. Једна особина – више парова алела. Више особина – само један пар алела.


5. час Наслеђивање везано за пол

Полни хромозоми. Неколико примера наслеђивања везаног за пол.


6. час Везано наслеђивање и рекомбинација

Везани гени. Појава рекомбинације у мејози. Основе генетичке променљивости.7. час Мутација и наслеђивање квантитативних особина

Појам генске мутације. Типови хромозомских мутација.

Заједничко функционисање много гена.
8. час Генетички инжењеринг

Појам генетичке хирургије. Значај носача гена. Настанак генетичког инжењеринга.


9. час Практична примена генетичког инжењеринга

Примена у микробиологији. Генетички инжењеринг у оплемењивању биљака и узгоју домаћих животиња. Појам клона. Појам генске терапије.


10. час Вежбе за ученике1.

Извођење примера из генетике.

11. час Вежбе за ученике 2.

Извођење примера из генетике
12. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.
13. час Резиме

Провера пређеног градива.
14. час Средина и еколошка валенца

Нивои организације изнад јединке. Појам средине. Појам еколошке валенце. Широка и уска еколошка валенца.


15. час Светлост и температура као еколошки фактор.

Промена светлосних прилика у биосфери. Еколошка валенца живих бића на светлост. Температурне прилике биосфере. Еколошка валенца на температуру.


16. час Дејство ваздуха и воде на жива бића.

Хемијска и физичка дејства ваздуха. Снабдевање водом код биљака. Утицај воде на распрострањеност животиња.


17. час Основне карактеристике земљишта.

Образовање земљишта. Хемијске и физичке особине земљишта, из аспекта живих бића.


18. час Кружење материје у еколошким системима.

Појам кружења материје. Кружење угљеника, азота, воде и фосфора у биосфери.


19. час Протицање енергије у еколошким системима. Ланци исхране и његови нивои. Пут Сунчеве енергије. Повезаност кружења материје и протока енергије. Биолошка продукција.
20. час Вежбе за ученике 3.

Једноставна ботаничка испитивања из аспекта светлости и температуре.

21. час Вежбе за ученике 4.

Једноставна испитивања воде и земљишта.
22. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.
23. час Резиме

Провера пређеног градива.
24. час Структура популација.

Појам популације. Појам броја јединки, густине,

просторног и узрастног распореда.

25. час Промене у популацијама. Број рођених и умрлих. Пораст популација. Узраст, плодност и миграција јединки из аспекта популација.

26. час Интеракције међу популацијама.

Симбиоза, такмичење, паразитизам и стицање плена, као типови интеракција.


27. час Структура животних заједница.

Појам животне заједнице. Појам разноврсности, спратовности и изгледа.


28. час Промене животних заједница.

Аспекти. Сукцесија као појава.


29. час Главни типови домаћих шумских животних заједница.

Типови климазоналних шума. Типови азоналних шума. Карактеристичан животињски свет домаћих шума. Заштита природе у нашој земљи.


30. час Главни типови домаћих травнатих животних заједница.

Утицај основног каменог слоја на травнате животне заједнице. Утицај водоснабдевања на травнате животне заједнице. Карактеристичан животињски свет животних заједница.


31. час Вежбе за ученике 5.

Посматрање једне домаће животне заједнице на терену у јесењем периоду.

32. час Вежбе за ученике 6.

Посматрање једне домаће животне заједнице на терену у пролећном периоду.
33. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.


34. час Резиме

Провера пређеног градива.
35. час Живи свет мора

Еколошки фактори који делују у мору. Еколошке карактеристике живог света приобалног, отвореног и дубоког мора.


36. час Живи свет тропских прашума

Дејство еколошких фактора. Спратовност тропских прашума.

Карактеристике нивоа произвођача, потрошача и разлагача.
37. час Живи свет савана

Дејство еколошких фактора. Карактеристике нивоа произвођача, потрошача и разлагача.38. час Живи свет суптропских предела и травнатих степа

Зоналне пустиње, лишћарске зимзелене шуме, ловорове шуме.

Еколошки фактори и спратови травнатих степа.
39. час Живи свет лишћарских листопадних и четинарских зимзелених шума

Дејство еколошких фактора. Карактеристике нивоа произвођача, потрошача и разлагача.40. час Живи свет поларних предела и високих планина

Тундра и стално залеђене територије. Живи свет тропских високих планина

и високих планина умереног појаса.
41. час Биосфера и заштита природе

Појам биодиверзитета. Заштита врста. Узроци изумирања врста.

Начини одржавања биодиверзитета.

42. час Биосфера и заштита околине

Загађење ваздуха. Загађење вода.

Загађење и пропадање земљишта.
43. час Вежбе за ученике 7.

Самостално предавање ученика о биомима.

44. час Вежбе за ученике 8.

Самостално предавање ученика на тему заштите природе и околине.
45. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.

46. час Резиме

Провера пређеног градива.

47. час Генетичка равнотежа популација

Генетичка структура популације. Генетичка равнотежа. Појава мутаната,

проток гена, селекција и генетички дрифт у популацијама.
48. час Природна селекција

Генетичка адаптивна вредност. Природна селекција као појава.

Типови природне селекције.
49. час Адаптација

Значај адаптације у еволуционим процесима.

Мимикрија као појава. Модификација.
50. час Настанак врста

Суштина еволуционих процеса. Изолација као појава.

Адаптивна радијација. Дивергенција и конвергенција као појава.
51. час Вежбе за ученике 9.

Истраживање стручне литературе у библиотеци.

52. час Вежбе за ученике 10.

Истраживање стручне литературе у библиотеци.
53. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.
54. час Резиме

Провера пређеног градива.
55. час Еволуциони процеси у прекамбријуму

Стварање површине Земље и атмосфере. Појава првих живих система. Настанак прокатиота. Еволуција вишећелијских еукариота.


56. час Еволуциони процеси у палеозоику

Преглед еволуционих промена насталих у периоду камбријума, ордовицијума,

силура, девона, карбона и перма.
57. час Еволуциони процеси у мезозоику

Преглед еволуционих промена насталих у периоду тријаса, јуре и креде.


58. час Еволуциони процеси у кенозоику

Преглед еволуционих промена насталих у терцијару и квартару.


59. час Еволуција човека

Еволуција прапримата. Еволуционе карактеристике хоминида,

Homo habilis, праисторијског човеки и данашњег човека.
60. час Промена човекове околине

Развој повезаности човека и биосфере. Еколошка дејства урбанизацијских процеса.


61. час Резиме

Рекапитулација и систематизација пређеног градива.

62. час Резиме

Провера пређеног градива.

63. час Резимирање на крају школске године

Екологија.

64. час Резимирање на крају школске године

Генетика и еволуција.


Годишњи распоред часова
ново градиво 40 часова
вежбе за ученике 10 часова
резимирање 14 часова
укупно 64 часова

Распоред припреме за матуру

на основу Ленардових књигаНедеља

Тема

Важни појмови


1.

2. недеља септембра

Систематизација живих бића I. Биљке


Вируси. прокариоти, еукариоти, хетеротрофи, аутотрофи, фотосинтеза, хемосинтеза, нивои организације тела

2.

3. недеља септембра

Систематизација живих бића II. Животиње

Нивои организације, симетрија тела, место усног и аналног отвора, телесне дупље, ендодерн, ектодерм, мезодерм, унутрашњи скелет, спољашњи скелет, кичмени стуб, дисање преко коже и органи за дисање настали од предњег црева

3.

4. недеља септембра

Грађа тела и животне функције биљака

Деобна, кожна, проводна и основна ткива, делови, варијанте и функционисање корена, стабла и листа, делови и формирање цвета и плода,процес размножавања, процес развоја јединке

4.

1. недеља октобра

Грађа тела и животне функције животиња (преглед спољашњег омотача, кретања и метаболизамa у појединм групама живих бића)

Епително ткиво, везивно и потпорно ткиво, мишићно ткиво, нервно ткиво, цревни тракт, шкрге, плућа, отворен и затворен систем за циркулацију

5.

2. недеља октобра

Грађа тела и животне функције животиња i
(преглед размножавања и регулисања у појединим групама живих бића)


Дифузни, ганглијски и цевасти нервни систем, полно и бесполно размножавање, одвојени полови, хермафродитизам, развој јединке, процеси преображаја

6.

3. недеља октобра

Основни етиолошки појмови животних функција животиња

Повезаност између људске делатности механизама понашања код животиња

Наслеђене форме понашања

Научене форме понашања

Понашање животиња ради опстанка

Понашање животиња током размножавања

Комуникација

Основи људског понашањајесењи рапуст

јесењи рапуст

јесењи распуст

7.

1. недеља новембра

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите8.

2. недеља новембра

Неорганске и органске материје живог организма

Биогени елементи, микроелементи, дифузија, осмоза, поларни, аполарни, водонична веза, фосфолипиди, аминокиселине, пептидна веза, денатурација, нуклеотид, коензими, нуклеинска киселина, грађа и задатак РНК и ДНК

9.

3. недеља новембра

Анаболички процеси метаболизма

Фотосинтеза, фотолиза, асимилација, изградња материје, синтеза беланчевина

10.

4. недеља новембра

Катаболички процеси метаболизма

Биолошка оксидација, гликолиза, циклус лимунске киселине, терминална оксидација

11.

1. недеља децембра

Грађа и функционисање ћелије

Појам ћелије

Цитоплазма и биолошке мембране

Промет материје кроз мембрану

Пластиди и митохондрије

Ћелијско једро и деоба ћелије


12.

2. недеља децембра

Грађа људског тела и његове физиолошке функције I

Кожа, кости, зглобови, мишићи, делови и функционисање почетних, средњих и завршних делова система за варење, сокови за варење и ензими, грађа и функционисање горњих и доњих дисајнихпутева, процес дисајних покрета, капацитет плућа.

13.

3. недеља децембра

Грађа људског тела и његове физиолошке функције II

Састав крвне плазме, ћелијски елементи крви, црвена крвна зрнца, бела крвна зрнца, крвне плочице, везивање дисајних гасова за еритроците, имуни систем, промет материје, срце и крвни судови, излучивање, бубрег, примарна мокраћа, мокраћа

зимски распуст

зимски распуст

зимски распуст

14.

1. недеља јануара

Грађа људског тела и његове физиолошке функције III

Хормонални систем човека, хипофиза, штитна жлезда, паратироидна жлезда, Лангерхансова острвца у гуштерачи, надбубрежна жлезда, полне жлезде (тестис, јајници), молекул cAMP

15.

2. недеља јануара

Грађа људског тела и његове физиолошке функције IV

Хаплоидни и диплоидни број хромозома

Ток мејозе

Грађа и функционисање мушких полних органа

Грађа и функционисање женских полних органа

Браздање, ембрион, плацента, плод, порођај, трудноћа


16.

3. недеља јануара

Грађа људског тела и његове физиолошке функције V

Грађа нервног ткива

Елементарне нервне ћелије

Централни и периферни нервни систем човека

Моторна и сензитивна функција нервног система

Неуролошке основе људског понашања


17.

4. недеља јануара

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите18.

5. недеља јануара

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите19.

1. недеља фебруара

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите20.

2. недеља фебруара

Основни појмови генетике

Појам гена, појам фенотипа, генотипа и алела

Хомозигот и хетерозигот

Основни закони генетике: закон униформности, раздвајања и независног наслеђивања.


21.

3. недеља фебруара

Неколико примера тока наслеђивања


Ток доминантно-рецесивног и интермедијерног наслеђивања

Кодоминација. Једна особина, више парова алела, више особина, један пар алела.

Наслеђивање везано за пол.

Везано наслеђивање и рекомбинација

Мутација и наслеђивање квантитативних особина


22.

4. недеља фебруара

Практична примена генетичког инжењеринга

Појам генетичке хирургије

Значај носача гена.

Настанак генетичког инжењеринга и практична примена у оплемењивању биљака и узгоју домаћих животиња

Примена у микробиологији. Појам клона.

Појам генске терапије.
23.

1. недеља марта

Основи екологије I

Средина и еколошка валенца,

нивои организације изнад јединке, средина, широка и уска еколошка валенца

Основне карактеристике светлости, температуре, ваздуха, воде и земљишта и њихово дејство на жива бића

Кружење материје у еколошким системима, појам кружења материје Кружење угљеника, азота, воде и фосфора у биосфери

Протицање енергије у еколошким системима

Ланци исхране и његови нивои. Пут Сунчеве енергије. Повезаност кружења материје и протока енергије.

Биолошка продукција.


24.

2. недеља марта

Популација

Структура и појам популација, број јединки, густина, појам

просторног и узрастног распореда

Промене у популацијама, број рођених и умрлих, пораст популација

Узраст, плодност и миграција јединки из аспекта популација.

Интеракције међу популацијама

Симбиоза, такмичење, паразитизам и стицање плена, као типови интеракција.25.

3. недеља марта

Животна заједница

Појам животне заједнице.

Структура животних заједница

Појам разноврсности, спратовности и изгледа.

Промене животних заједница.

Аспекти, сукцесија као појава.


26.

4. недеља марта

Домаће животне заједнице

Главни типови домаћих шумских животних заједница

Типови климазоналних шума

Типови азоналних шума

Карактеристичан животињски свет домаћих шума. Заштита природе у нашој земљи.

Главни типови домаћих травнатих животних заједница

Утицај основног каменог слоја на травнате животне заједнице.

Утицај водоснабдевања на травнате животне заједнице.

Карактеристичан животињски свет животних заједницапролећни распуст

пролећни распуст

пролећни распуст

27.

1.недеља априла

Биоми

Живи свет тропских прашума, савана, суптропских предела, травнатих степа, пустиња, лишћарских зимзелених и ловорових шума, лишћарских листопадних и черинарских зимзелених шума, поларних предела, високих планина и мора

28.

2. недеља априла

Генетика популације

Генетичка равнотежа популација, генетичка структура популације

Појава мутаната, проток гена, селекција и генетички дрифт у популацијама.

Природна селекција као појава, генетичка адаптивна вредност, типови природне селекције

Адаптација

Значај адаптације у еволуционим процесима

Мимикрија и модификација као појава

Настанак врста, суштина еволуционих процеса

Изолација и адапривна радијација као појава

Дивергенција и конвергенција као појава


29.

3. недеља априла

Еволуција биосфере

Еволуциони процеси у прекамбријуму, палеозоику, мезозоику и кенозоику

Површина Земље и атмосфера, први живи системи, еволуција прокатиота и вишећелијских еукариота.

Еволуција човека

Еволуција прапримата.

Промена човекове околине

Развој повезаности човека и биосфере

Еколошка дејства урбанизацијских процеса.
30.

4. недеља априла

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите31.

5. недеља априла

Решавање и вредновање контролних задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за писмене испите1.

3. недеља маја

Решавање и вредновање усмених задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за усмене испите2.

4. недеља маја

Решавање и вредновање усмених задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за усмене испите3.

5. недеља маја

Решавање и вредновање усмених задатка

Решавање тестова за средњи и виши степен матуре

Припрема за усмене испите4.

1. недеља јуна

Решавање и вредновање усмених задатка

Решавање тестова за средњи степен матуре

Припрема за усмене испите5.

2. недеља јуна

Решавање и вредновање усмених задатка

Решавање тестова за средњи степен матуре

Припрема за усмене испитеПрепоручена издања за обраду наставног градива

ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТИЊА – УВОД ЗА ДЕТЕРМИНАЦИЈУ ДОМАЋИХ

ЖИВОТИЊСКОХ ВРСТА

Магацински број: 08188/2ПОЗНАВАЊЕ БИЉАКА – МАЛА КЊИГА ДЕТЕРМИНАЦИЈЕ ДОМАЋЕГ

БИЉНОГ СВЕТС

Магацински број: 81420РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ I.

Магацински број: 16208/M

РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ II.

Магацински број: 16308/M

РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ III.

Магацински број: 16408/M

СЛИКЕ И ИЛУСТРАЦИЈЕ ИЗ ЛЕНАРД-КЊИГА ЗА ОБРАДУ НА ЧАСУ
(CD са сликама у боји)
Магацински број: R650/CDКаталог: sites -> default -> files -> schoolbook -> documents
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет