«Өндірістегі биотехнологиялық КӘсіпорындардың жобасы»Дата14.06.2016
өлшемі109.51 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-9.1.30/01-2014ПОӘК

«Өндірістегі биотехнологиялық кәсіпорындардың жобасы» пәнінен оқытушыға арналған бағдарламасы«__» ____ 2014ж.

№ 2 басылым

18.09.2013 ж.

№ 1 басылым орнына
«ӨНДІРІСТЕГІ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЖОБАСЫ» пәнінен

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В070100 «Биотехнология»


мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы __________ 25.08. 2014 ж., Мирашева Г. О. , «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.
2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында


«25» тамыз 2014 ж., № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Ж. Кәкімова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
«12» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама
Төрайымы_____________ С. Төлеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде шығаруға мақұлданған және ұсынылған


«____» қыркүйек 2014 ж., № 1 хаттама
Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г. Искакова
4 «18» _09_2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМ ОРНЫНА

Мазмұны
1

Қолданылу саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

5

5

Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

7

7

Әдебиеттер

8


1 Қолданылу саласы

«Өндірістегі кәсіпорынның битехнологиялық жобасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 5В070100 «Биотехнология» мамандығының білім алушыларына арналған. Білім алушыларды курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, машықтану және білгірлігімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту барысында негізгі жетекші болып саналады.
2 Нормативтік сілтемелер
«Өндірістегі кәсіпорынның битехнологиялық жобасы» пәнінен бағдарламасы осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін төмендегі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сай;

- 5В070100 «Биотехнология» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес;

- УСТ 042-МУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің жасалуына және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар» университет стандартына сай;

- ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.
3 Жалпы ережелер

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны. «Өндірістегі кәсіпорынның битехнологиялық жобасы» пәнінде мынандай сұрақтар қарастырылады: Жобалар мен әдістемелер, курстық және дипломдық жұмыстарда құрылыстық сызбаларды сызу. Пән курсы дамып, жаңа технологиялық жобалармен толықтырылған. Практикалық жоба бойынша көптеген көлемді информацияны құрайды, яғни ғимараттардың көлемді – жобалық, архитекторлы – конструктивті шешу.

3.2 Берілетін курстың мақсаты өндірістегі кәсіпорынның битехнологиялық жобасының теориялық негізін меңгеру және алынған білімді тәжірибеде қолдану болып табылады.
3.3 Пәнді оқытудағы басты міндеттері – мамандық бойынша оқыған пәнді тәжірибеде пайдалана білу.
3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:


  • Білу керек: Жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның техникалық реконструкциясының негізгі бағытын;

  • Игеруі керек: өндірістегі кәсіпорынның биотехнологиясын жобалау, сапасын бақылау үшін стандарттарды және техникалық шарттарды қолдана алу және анализ жасаудың негізгі әдістемесі, биотехнологиялық өндірісте өнімнің сапасы мен қорғауының көрсеткіші, гендік, жасушалық және ақуызды инженериядағы білімі;

  • Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;

  • Істей алу керек: өнім есебін, аудан есебін, зауыт жоспарын жобалау, бас жоспар, терминологияны қолдауды жетілдіру;

  • Ойлау керек университеттің құрылымын меңгеру, яғни сабақ өтетін аудиториялардың орналасуын, нормативті құжаттарды

  • Болу керек: лабораториялық зерттеулердің дағдылары;

  • Алу керек: Технологиялық процестерді талдау үшін өнімдердің әр түрлі түрін өндіруде, зерттеу әдістерін және зерттеу жүргізу үшін құралдарды қолдануда экспериментальді мәліметтердің статистикалық өңдеу дағдылары, сонымен қатар лабораториялық зерттеулердің дағдылары.

3.5 Курстың пререквизиттері:

3.5.1 «Инженерлік графика»,

3.5.2 «ОБЖ негізі».

3.6 Курстың постреквизиттері:

3.6.1 Дипломдық жоба
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірмесі:

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

ДС

сағ.


БАПС

сағ.


ЗЖ

сағ.


БАОӨЖ

сағ.


БАӨЖ сағ

Барлығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

4

8

2

15

15

-

15

45

90

емтихан


4 Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

Кесте 2


Тақырыптардың атаулары мен олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1 Кіріспе

Пәнге кіріспе

1

Биотехнологияның даму тарихы. Негізгі тарихи кезеңдері

1

Биотехнологияның негізгі объектілері. Жалпы мінездеме

1

Модуль 2 Бактериялар және вирустар

Биотехнология объектілерінің классификациясы. Тірі клетка құрылымы.

2

Бактериялар. Бактерия классификациясы. Бактерия морфологиясы. Өсуі, көбеюі, қоректенуі.

1

Сүтқышқылды бактериялар. Бактерия морфологиясы. Өсуі, көбеюі, қоректенуі.

1

Сірке суқышқылды бактериялар. Бактерия морфологиясы. Өсуі, көбеюі, қоректенуі.

1

Вирустар. Вирусы. ДНК вирустары. Аденовирустар. Гепавирустар. Герпевирустар.

1

Вирустар. Рнк –вирусы. Аренавирустар. Буньявирустар. Калицивирустар. Коронавирустар. Ортомиксовирустар. Парамиксовирустар.

1

Модуль 3 Саңырауқұлақтар және дрожжалар

Саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтар классификациясы. Жалпы мінездеме.

1

Архимицеттер

  1. Ольпидиумның көбеюі және қоректенуі. Морфологиясы

1

Аскомицеттер. Морфология, аспергилустың көбеюі және қоректену.

1

Базидиомицеттер. Морфология, холобазидия, гетеробазидия, склеробазидияның көбеюі және қоректенуі.

1

Дрожжалар. Классификациясы. Формасы, өлшемі және көбеюі.

1

Жалпы:

15

Тәжірибелік сабақтар

Модуль 1 Кіріспе

Пәнге кіріспе. Биотехнология дамуының негізгі кезеңдері.

2

Биотехнологияның негізгі объектілері.

1

Модуль 2 Бактериялар және вирустар

Жасуша құрылымы.

1

Бактериялар. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.

2

Вирустар және фагтар. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.

1

Модуль 3 Саңырауқұлақтар және дрожжалар

Зең саңырауқұлақтары. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.

1

Дрожжи. Құрылымы, көбеюі, жіктелуі.

1

«Мироағзалар морфологиясы» тақырыбы бойынша бағдарламаланған бақылау.

2

Микроағзалар физиологиясы

1

Микроағзалардың қоректенуі және демалуы

2

«Микроағзалар физиологиясы» тақырыбы бойынша бағдарламаланған бақылау.

1

Жалпы:

15


5 Білім алушылардың өздіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

5.1 Балқытылған сырдың өнім есебі

5.2 Балмұздақтың өнім есебі

5.3 Жұмсақ сырдың өнім есебі

5.4 Йогурттың өнім есебі

5.5 Ряженка мен қатықтың өнім есебі

5.6 Сүт сарысуын өндірудің өнім есебі

5.7 Сүт қантының өнім есебі.

5.8 БИО-ЗЦМ өнім есебі.

5.9 Сары майдың өнім есебі.6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Кесте 3


Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Даналардың саны

Білім алушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности

7

16

45

Справочник технолога молочного производства

7

16

45

Технология молока и молочных продуктов

7

16

45

Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности

7

16

45


7 Әдебиеттер

7.1 Негізгі:

7.1.1 Ростроса Н.К., Мордвинцева П.В. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности. –М.: Агропромиздат, 1989.- 303 с.

7.1.2 Степанова Л.И. Справочник технолога молочного производства. –СПб: Гиорд, 2003. -384 с.

7.1.3 Самойлов В.А., Нестеренко П.Г. Справочник технолога молочного производства. Т.7. Оборудование молочных предприятий (справочник-каталог). –СПб: Гиорд, 2004, -832 с.

8.1.4 Сурков В.Д., Липатов Н.Н. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983, -431 с.

7.2 Қосымша:

7.2.1 Журналы «Молочная промышленность»7.2.2 Стандарты на оформление чертежей.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет