Орфография және пунктуация мәселелеріДата16.06.2016
өлшемі212.5 Kb.
#139958
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


УМКД

УМКД 042-18-15.1.11/01-2013
УМКД

«Орфография және пунктуация мәселелері»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

______ 2013 жылғы

№ 1 басылым5 В 050400 «Журналистика» мамандығына арналған

«Орфография және пунктуация мәселелері»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013
Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің журналистика және практикалық қазақ тілі

кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. Кеңесбаева Шынар Сакеновна

___________ «___» ___________20 ___жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Рамазанова А.Ә.

2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым_________________Кеңесбаева Ш.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.


ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.Қ.
4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны

5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемлік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Орфография және пунктуация мәселелері» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5В 050400» – «журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Орфография және пунктуация мәселелері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 5 В 050400 «Журналистика» мамандығының _________бекітілген элективті пәндер каталогы;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Орфография ережелері: кейбір дауысты, дауыссыз дыбыстардың жазылуы, түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы, бөлек, бірге, дефис арқылы жазылатын сөздер, қысқарған сөздердің, шылаулардың, одағайлардың жазылуы, бас әріптердің қолданылуы, тасымал, тыныс белгісі мәселелері т.б.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Пәнді игеру барысында бакалавриат студенттері емле, тыныс белгісі, сөз сазы мәселелерін талдап, қазақша дұрыс жазу, сөзді дұрыс айту ережелерін меңгереді. Қазақ тілінің орфографиялық, орфоэпиялық нормаларын білу.

Дауысты, дауыссыз дыбыстардың емлесі, кейбір қосымшалардың жазылу ерекшеліктері, бөлек, бірге жазылатын сөздердің емлесі, бас әріптің қолданылуы, тасымал, тыныс белгісінің қойылу ережелерін меңгеру т.б.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

Оқытылатын пәннің негізгі міндеті – элективті пән ретіндегі «Орфография және пунктуация мәселелері» курсының басты мақсаты – болашақ журналист мамандарын сауатты жаза білуге, мәдениетті сөйлей білуге дағдыландыру


3.4 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:

- Грамматиканың өзекті мәселелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Орфографиялық нормаларды меңгеру керек;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
3.5 Курстың пререквизиттері:

Жоқ
3.6 Курстың постреквизиті:

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі

Әдеби редакциялау3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
1 кесте

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

3

15

30

-

22,5

67,5

135

экзамен

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)
2 Кесте

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
1 Модуль

Қазақ орфографиясы мен пунктуациясының тарихы
1-тақырып.

Қазақ графикасы: Көне түркі: көне түркі руникалык жазу ескерткіштері.1

2-тақырып.

Араб графикасы: Орта Азия, Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтарында таралуы.1

3-тақырып.

Латын графикасы: тарихына қысқаша шолу.1

4-тақырып

Қазақ орфографиясының тарихына қысқаша шолу. А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Е.Омарұлы т.б. жазу ережесі туралы пікірлері. 1935-1938 жж.

Жазу ережелеріне қатысты айтылған пікірлер, қаулылар жайында қысқаша мәлімет. Әліпби құрамындағы өзгерістер.


1

5-тақырып

Қазақ тіліндегі фонетикалық құбылыстар.1

6-тақырып.

Қазақ орфографиясының принциптері: морфологиялық, фонетикалық, тарихи-дәстүрлік ұстаным.1

7-тақырып.

Орфографиялық сөздіктерге шолу. Қабылданған емле ережелері тарихына қысқаша шолу. «Қазақ тілі орфографиялық сөздіктерінің» өңделіп, толықтырылып басылған басылымдары.1

2 Модуль

Орфография ережелері
8-тақырып

Дауысты дыбыстардың жазылуы: а, е, о, ө, ұ, ү, ы, і әріптерінің емлесі, «у» әрпінің қызметі.

Ы, і, «йы», «йі» дыбыстарына біткен етістіктерге қосымшалардың жалғануы.

Кейбір дауыссыздардың жазылуы: б, г, в, д, ф, х, ч, ц, щ, һ т.б. әріптердің емлесі.

Қос дауыссыздар емлесі. Ь,ъ таңбаларының жазылу емлесі.


1

9-тақырып

Түбір сөздердің жазылу емлесі. Көп буынды түбір сөздердің жазылуы, орыс тілінен енген, орыс тілі арқылы енген сөздердің, термин сөздердің жазылуы. Араб, парсы, татар, өзбек т.б. тілдерден енген сөздердің емлесі.

Қосымшалардың жазылуы: қосымшалардың негізінен буын үндестігі бойынша жалғанатындығы, фамилия жасайтын қосымшалардың –ев / -ева, -ина жазылуы және олардан кейін жазылатын қосымшалардың емлесі. Кейбір қосымшалардың жазылу емлесі.

1

10-тақырып

Бөлек жазылатын сөздер: күрделі терминдердің, күрделі етістіктердің, кейбір бірнеше компоненттен құралған сөздердің емлесі.

Бірге жазылатын сөздердің емлесі: біріккен сөздер емлесі, ғылым мен техниканың әр түрлі саласындағы терминдік мәнге ие кейбір атаулардың бірге жазылуы.

1

11-тақырып

Дефис арқылы жазылатын сөздер: қос сөздердің дефис арқылы жазылуы, термин мәнді күрделі анықтауыштардың дефис арқылы жасалуы.

Қысқарған сөздердің жазылуы т.б.

Шылаулардың жазылуы: шылаулардың негізінен бөлек жазылатындығы, дефис арқылы жазылатын шылаулар, бірге жазылатын шылаулар, кейбір шылаулардың қосылып жазылатындығы. Одағайлардың жазылуы т.б.

1

12-тақырып

Бас әріптердің қолданылуы: жалқы есімдердің жазылуы, дефис арқылы жазылатын екі сөзден құралған фамилиялардың, ру аттарының, кейбір мемлекеттік мекемелердің, жоғарғы ұйымдардың аттарының жазылуы, аса маңызды тарихи оқиғалардың, құжаттардың, ордендердің жазылуы. Тасымал емлесі т.б.

1

3 Модуль

Пунктуация ережелері
13-тақырып

Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы.1

14-тақырып

Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер: сарамаланып айтылған сөйлемдерден кейін, мазмұны әуендес болып келетін, сұрау мағыналас тіркестерден кейін т.б. қойылатын тыныс белгілер.1

15-тақырып

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша.1

Семинар сабақтары
1 Модуль

Қазақ орфографиясы мен пунктуациясының тарихы
1-тақырып.

Қазақ графикасы: Көне түркі: көне түркі руникалык жазу ескерткіштері.1

2-тақырып.

Араб графикасы: Орта Азия, Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтарында таралуы.1

3-тақырып.

Латын графикасы: тарихына қысқаша шолу.1

4-тақырып

Қазақ орфографиясының тарихына қысқаша шолу. А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Е.Омарұлы т.б. жазу ережесі туралы пікірлері. 1935-1938 жж.

Жазу ережелеріне қатысты айтылған пікірлер, қаулылар жайында қысқаша мәлімет. Әліпби құрамындағы өзгерістер.


1

5-тақырып

Қазақ тіліндегі фонетикалық құбылыстар.1

6-тақырып.

Қазақ орфографиясының принциптері: морфологиялық, фонетикалық, тарихи-дәстүрлік ұстаным.1

7-тақырып.

Орфографиялық сөздіктерге шолу. Қабылданған емле ережелері тарихына қысқаша шолу. «Қазақ тілі орфографиялық сөздіктерінің» өңделіп, толықтырылып басылған басылымдары.1

2 Модуль

Орфография ережелері
8-тақырып

Дауысты дыбыстардың жазылуы: а, е, о, ө, ұ, ү, ы, і әріптерінің емлесі, «у» әрпінің қызметі.

Ы, і, «йы», «йі» дыбыстарына біткен етістіктерге қосымшалардың жалғануы.

Кейбір дауыссыздардың жазылуы: б, г, в, д, ф, х, ч, ц, щ, һ т.б. әріптердің емлесі.

Қос дауыссыздар емлесі. Ь,ъ таңбаларының жазылу емлесі.


1

9-тақырып

Түбір сөздердің жазылу емлесі. Көп буынды түбір сөздердің жазылуы, орыс тілінен енген, орыс тілі арқылы енген сөздердің, термин сөздердің жазылуы. Араб, парсы, татар, өзбек т.б. тілдерден енген сөздердің емлесі.

Қосымшалардың жазылуы: қосымшалардың негізінен буын үндестігі бойынша жалғанатындығы, фамилия жасайтын қосымшалардың –ев / -ева, -ина жазылуы және олардан кейін жазылатын қосымшалардың емлесі. Кейбір қосымшалардың жазылу емлесі.

2

10-тақырып

Бөлек жазылатын сөздер: күрделі терминдердің, күрделі етістіктердің, кейбір бірнеше компоненттен құралған сөздердің емлесі.

Бірге жазылатын сөздердің емлесі: біріккен сөздер емлесі, ғылым мен техниканың әр түрлі саласындағы терминдік мәнге ие кейбір атаулардың бірге жазылуы.

2

11-тақырып

Дефис арқылы жазылатын сөздер: қос сөздердің дефис арқылы жазылуы, термин мәнді күрделі анықтауыштардың дефис арқылы жасалуы.

Қысқарған сөздердің жазылуы т.б.

Шылаулардың жазылуы: шылаулардың негізінен бөлек жазылатындығы, дефис арқылы жазылатын шылаулар, бірге жазылатын шылаулар, кейбір шылаулардың қосылып жазылатындығы. Одағайлардың жазылуы т.б.

2

12-тақырып

Бас әріптердің қолданылуы: жалқы есімдердің жазылуы, дефис арқылы жазылатын екі сөзден құралған фамилиялардың, ру аттарының, кейбір мемлекеттік мекемелердің, жоғарғы ұйымдардың аттарының жазылуы, аса маңызды тарихи оқиғалардың, құжаттардың, ордендердің жазылуы. Тасымал емлесі т.б.

2

3 Модуль

Пунктуация ережелері
13-тақырып

Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы1

14-тақырып

Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер: сарамаланып айтылған сөйлемдерден кейін, мазмұны әуендес болып келетін, сұрау мағыналас тіркестерден кейін т.б. қойылатын тыныс белгілер.1

15-тақырып

Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша2

16-тақырып

Қаратпа сөздің тыныс белгілері: қаратпа сөздің, қыстырма сөздің сөйлемдегі орнына байланысты қойылатын тыныс белгілері. Одағайлардың тыныс белгілері т.б.1

17-тақырып

Айқындауыш мүшелердің тыныс белгілері: Оңашаланған айқындауыш мүше болатындар, олардың тыныс белгілері, екі жағынан сызықша алынып жазылатын оңашаланған айқындауыш мүшелер т.б.1

18-тақырып

Бірыңғай мүшелер мен жалпылауыш сөздердің тыныс белгілері: күрделі бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері, жалғаулықсыз, жалғаулық арқылы келген бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері т.б. Жалпылауыш сөз біріңғай мүшелерден кейін, бұрын келгенде қойылатын тыныс белгілер т.б.2

19-тақырып

Құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілері. Үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, үтір мен сызықша, сызықша қойылуы.1

20-тақырып

Төл сөздің тыныс белгілері: төл сөз бен автор сөзінің орналасу тәртібіне қарай тыныс белгілерінің қойылуы, төл сөз бен автор сөзін байланыстырып тұрған «де» етістігіне қатысты тыныс белгілері т.б.1

21-тақырып

Нүкте. Нүкте қойылатын орындар, қысқартылып нүкте қойылатын жағдайлар, цифр не әріптен кейін нүктенің қойылуы.

Сұрау белгісі. Сұраулық мәнін ерекше көтеру үшін қойылатын тыныс белгісі.

1

22-тақырып

Леп белгісі. Леп белгісі қойылатын орындар.

Көп нүкте. Сөздердің арасына, сөйлемнің соңына қойылатын көп нүкте.

Үтір. Сөйлемдегі сөздер, қыстырма сөздер, сөз тізбектері және сөйлемдердің үтірмен бөлінетіндігі т.б.

1

23-тақырып

Нүктелі үтір.

Сызықша. Бастауыш пен баяндауыштың арасына, біріңғай мүшелерден кейін, диалог төл сөздің алды-артынан, оңашаланған айқындауыш мүшелерде сызықшаның қолдануы.

Жақша, қос нүкте, тырнақша: тырнақша қойылатын орындар, тырнақшаға алынбайтын жағдайлар т.б. қыстырма сөйлемдердің не сөздердің жақшаға алынуы, қос нүкте қойылатын орындар т.б.

1

24-тақырып

Тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы: нүкте мен сызықша.15 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Қазақ орфографиясының тарихы.

5.2 Қазақ тілінің орфографиялық ұстанымдары.

5.3 Х.Досмұхамедұлының «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы»

мақаласы туралы.

5.4 Е.Омаровтың, Қ.Жұбановтың қазақ емлесі туралы айтқан пікірлері.

5.5 А. Байтұрсынұлының қазақ емлесі туралы айтқан ойлары.

5.6 Ж.Аймауытов шығармаларындағы сөздердің стильдік қолданысы.

5.7 Өзіңіз таңдаған мәтінге (Көлемі он бет) орфография принциптеріне сай

талдау жасаңыз.

5.8 Абайдың «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңін орфоэпия нормасысына сай жазу.

5.9 М.О.Әуезовтың «Абай жолы» романының «Қайтқанда» тарауының алғашқы бес бетіне орфоэпиялык нормаға сай талдау.

5.10 Мәтінмен жұмыс. Баспасөз беттеріне шолу жасау.

5.11 Қазақ тіліндегі редукция және элизия процестері

5.12 Қазақ тіліндегі фонетикалық құбылыстар

5.13 Біріккен сөздердің жазылу емлесі.

5.14 Орыс тілінен енген сөздерге қосымшаның жалғануы.

5.15 Тыныс белгілері (қолданылу ерекшеліктері). Баспасөз беттеріне шолу жасау.


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте

Тақырып

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағыТәжірибелік сабақЗертх.жұмыс

1

2

3

4

5

6

1.Қазақ графикасы: Көне түркі: көне түркі руникалык жазу ескерткіштері.

1.Қазақ графикасы: Көне түркі: көне түркі руникалык жазу ескерткіштері.
Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қарастыру


Жазбаша, ауызша

2. Араб графикасы: Орта Азия, Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтарында таралуы.

2. Араб графикасы.
Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Баспасөз беттеріне шолу жүргізу

Баяндама жасау

3. Латын графикасы: тарихына қысқаша шолу.

3. Латын графикасы: тарихына қысқаша шолу.
Дәріс тезисі, слайд

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд түрінде көрсету4. Қазақ орфографиясының тарихына қысқаша шолу.

4. Қазақ орфографиясының тарихына қысқаша шолу.
Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


Сөздікпен жұмыс жүргізу

Ауызша

5. А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Е.Омарұлы т.б. жазу ережесі туралы пікірлері. 1935-1938 жж.

5.А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Е.Омарұлы т.б. жазу ережесі туралы пікірлері.
Дәріс тезисі кесте слайд түрінде

Оқулықтарға шолу, интернетпен жұмыс жүргізу

Ауызша

6. Қазақ орфографиясының принциптері.

6. Қазақ орфографиясының принциптері.
Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Тест жұмыстарын орындау

7. Орфографиялық сөздіктерге шолу.

7.Орфографиялық сөздіктерге шолу.
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Баспасөз материалдарымен жұмыс

Слайд дайындау8. Дауысты дыбыстардың жазылуы. Кейбір дауыссыздардың жазылуы.

8. Дауысты дыбыстардың жазылуы. Кейбір дауыссыздардың жазылуы.
Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Интернет жүйесімен жұмыс

Жазбаша


9. Түбір сөздердің жазылу емлесі. Қосымшалардың жазылуы.

9.Түбір сөздердің жазылу емлесі. Қосымшалардың жазылуы.
Дәріс тезисі, кесте-слайд

Интернет жүйесімен жұмыс

Ауызша

10. Бөлек жазылатын сөздер. Бірге жазылатын сөздер.

10.Бөлек жазылатын сөздер. Бірге жазылатын сөздер.
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Слайд дайындау

11. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Қысқарған сөздердің жазылуы.

Шылаулардың жазылуы. Одағайлардың жазылуы.11. Дефис арқылы жазылатын сөздер. Қысқарған сөздердің жазылуы.

Шылаулардың жазылуы. Одағайлардың жазылуы.


Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Интернет жүйесімен жұмыс

Тест құрастыру

12. Бас әріптердің қолданылуы. Тасымал емлесі т.б.

12. Бас әріптердің қолданылуы. Тасымал емлесі т.б.
Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Интернет жүйесімен жұмыс

Жазбаша


13. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы.

13. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы.
Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде


Баспасөз материалдары

Хабар жоспарын дайындау

14. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер.

14. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер.
Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Баспасөз материалдары

Жоспар құру

15. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша.

15. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша.
Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Баспасөз материалдары

пікірлесу

16.

Қаратпа сөздің тыныс белгілері. Одағайлардың тыныс белгілері т.б.
Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Баспасөз материалдары

Тест құрастыру

17.

Айқындауыш мүшелердің тыныс белгілері.
Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Баспасөз материалдары

Тест құрастыру

18.

Бірыңғай мүшелер мен жалпылауыш сөздердің тыныс белгілері.
Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Баспасөз материалдары

Тест құрастыру

19.

Құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілері.
Дәріс тезисі, интернет материалдарымен жұмыс, шолу жасау

Баспасөз материалдары

Жоспар құру

20.

Төл сөздің тыныс белгілері.
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Жоспар құру

21.

Нүкте. Нүктенің қойылуы.

Сұрау белгісі.


Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Жаттығу жұмыстары

22.

Леп белгісі. Көп нүкте. Үтір.

23.

Нүктелі үтір.

Сызықша. Жақша, қос нүкте, тырнақша.


Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Жаттығу жұмыстары
Тыныс белгілерінің қабаттаса қолданылуы: нүкте мен сызықша
Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Интернет жүйесімен жұмыс

Жаттығу жұмыстары7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4
6

12

50

1.Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. – Астана: Елорда, 2000. – 410 б.

2

16

20%

2. Уәлиев Н., Алдашева А., Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. – Алматы, 1988. – 113 б.

2

16

20%

3. Орфографиялық сөздік / Жауапты ред. Р. Сыздық; құраст.: Н. Уәлиұлы, А. Фазылжанова, Қ. Күдеринова.

- Алматы, 2007. – 478 б. 16

16

100%

4. Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 128 б.

1

16

10%

5. Емлесі қиын сөздер. Мектеп оқушыларына арналған анықтамалық сөздік / Құраст. Н. Уәлиұлы, Қ. Жаманбаева, Қ. Күдеринова. – Алматы: Балауса, 2000. – 509 б. 

1

16

10%

6. Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. – Алматы: Мектеп, 2004. – 271 б.

1

16

10%  1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. – Астана: Елорда, 2000. – 410 б.

8.1.2 Уәлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. Алматы: Ғылым, 1988. – 113 б.

8.1.3 Орфографиялық сөздік / Жауапты ред. Р. Сыздық: құраст.: Н. Уәлиұлы, А. Фазылжанова, Қ. Күдеринова ж.б.- Алматы, 2007.- 478 б. 

8.1.4 Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 128 б.

8.1.5 Емлесі қиын сөздер. Мектеп оқушыларына арналған анықтамалық сөздік / Құраст. Н. Уәлиұлы, Қ. Жаманбаева, Қ. Күдеринова.- Алматы: Балауса, 2000. – 509 б. 

8.1.6 Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. – Алматы: Мектеп, 2004. – 271 б.

8.1.7 Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. 53000 сөз. 5-бас., өңд. толықт / Жауапты ред. Р.Сыздык; кұраст. Р.Сыздык, Н.Уәлиұлы, Қ.Жаманбаева, Қ.Күдеринова ж.б.- Алматы: Арыс, 2005.- 614 б.- (Мәдени мұра) (Тілтаным). 
8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 448 б.

8.2.2 Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 2010. – 608 б.

8.2.3 Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы: Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан даму институты, 1998. – 509 б.

8.2.4 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі / жалпы редакциясын басқарған Жанұзақов Т. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 968.


      1. Тіл білімі терминдерінін түсіндірме сөздігі. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2005. – 680 б.

      2. Орысша-қазакша түсіндірме сөздік. Ғылымтану. Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын. - Павлодар: ҒӨФ «ЭКО», 2006. –

8.2.7 Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. 50000 сөз : 4-бас., өңд. толықт / Құраст. Р.Сыздык, Н.Уәлиұлы, Қ.Жаманбаева, Қ.Күдеринова.- Алматы: Дайк- Пресс, 2001.- 460 б. 

8.2.8 Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі: 49000 сөз / Қазақ ССР Ғылым Акад., Тіл білімі ин-ты.- 3-ші бас, өңд., толық.- Алматы: Қазақстан, 1988.- 400б

8.2.9 Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі, А., 2001

8.2.10 Уәлиев Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық негiздерi: фил. ғыл. канд. ... дисс. Алматы, 1993. –162 б.

8.2.11 Күдеринова Қ. Қазақ жазуының теориялық негіздері. – Алматы, 2010. – 380 б.

8.2.12 Күдеринова Қ. Бiрге және бөлек жазылатын сөздердiң орфографиясы. Алматы, 2005. –146 б.

8.2.13 Сыздықова Р. Орфоэпиялық нормалар жайлы // Өрелі өнер. Алматы: Ғылым, 1976. – 144 б.

8.2.14 Қазақ білімпаздарының тұңғыш сійезі. Алматы. 2005. –144 б.8.2.15 Омаров Е. Қазақша жазу жайы // Тілтаным. – 2002. – №3. – Б. 103-111.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет