Основи на държавния стройДата16.07.2016
өлшемі57.5 Kb.
#202382
Основи на държавния строй

Федерална република Германия е демократична и социална федеративна държава. Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от народа чрез избори и гласуване и чрез специалните органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Законодателството, изпълнителната и съдебната власт са обвързани със закона и правото от конституционния строй. Всички германци имат право на съпротива срещу всеки, който предприема дойствия за премахване на този строй, когато възникналите проблеми не могат да бъдат преодолени по друг начин.

Партиите съдействуват за формирането на политическата воля на народа. Тяхното създаване е свободно. Вътрешният им ред трябва да съответствува на демократични принципи. Те са длъжни да представят публичен отчет за произхода и използуването на средствата и имуществото, с което разполагат. Партии, които със своите цели или с поведението на своите членове целят да попречат на развитието на или премахнат свободния демократичен конституционен строй, или заплашват съществуването на Федерална република Германия, са противоконституционни. Въпросът за противокснституционнсстта решава Федералният конституционен съд.

Конституционният ред в провинциите трябва да съответствува на принципите на републиканската демократична и социална правова държава по смисъла на този основен закон. В провинциите, окръзите и общините народът трябва да има свое представителство, уредено в резултат на общи, преки, свободни, равноправни и тайни избори.


БУНДЕСТАГ

Депутатите а Германския Бундестаг се избират чрез общи, преки, свободни, равноправни и тайни избори. Те са представители на целия народ, не са обвързани с поръчения или указания и са подчинени само на съвестта си. Право да участвува в изборите има този, който е навършил осемнадесет години; празо да бъде избиран има тоаи, който 8 навършил възрастта, когато настъпва пълнолетие. Подробностите се уреждат от федерален закон.

Бундестагът се избира за четири години. Неговият мандат се прекратява с конституирането на ковия Бундестаг. Нови избори се произвеждат най-рано 45 и най-късно 47 месеца от началото на легислатурата. В случай на разпускане на Бундестага се произвеждат нови избори най-късно 60 дни от датата на разпускането.

Новоизбраният Бундестаг се свиква на сесия най-късно на тридесетия ден от деня на изборите. Бундестагът сам определя края и подновяването на сесиите си. Председателят на Бундестага може да свика сесия преди определената дата. Той е длъжен д з направи това по искане на една трета от членовете, федералния президент или федералния канцлер.

Бундестагът избира свой председател, негови заместници и секретари. Той си създава ред за работа. Председателят упражнява право на разпореждане и полицейска власт в сградата на Бундестага. Без негово разрешение не могат да се предприемат претърсване или арест в помещенията на Бундестага.

Бундестагът сам проверява законността на изборите. Той пешава също така дали някой депутат да бъде отстранен и лишен от участие." Решенията на Бундестага могат да се обжалват пред федералния конституционен съд.

Бундестагът заседава публично. По искане на една десета от неговите членове или на федералното правителство заседанията могат да се провеждат при закрити врати, ако две трети от депутатите гласуват за това. Решенията по тези искания се вземат на закрити заседания.

Решенията на Бундестага се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, доколкото в настоящия основен закон не е предвидено друго. За провежданите в Бундестага избори в реда за работа може да се предвидят изключения. За достоверни информации относно работата на публичните заседания на Бундестага и неговите комисии не се носи отговорност.

Бундестагът и неговите комисии могат да изискват присъствието на всеки от членовете на федералното правителство. Членовете на Федералния съвет и на федералното правителство, както и упълномощени от тях лица имат достъп до всички заседания на Бундестага и неговите комисии. Те имат право да бъдат изслушвани по всяко време.

Бундестагът има право, а по предложение на една четвърт от неговите членове - и задължение да създава комисия за разследване по проблем, която разследва нужните доказателства на открито заседание. Заседанието може да се проведе и при закрити врати. За разследването се прилагат съответно разпоредбите на наказателния процес. Неприкосновеността на кореспонденцията, телефонните разговори и далекосъобщенията остава в сила. Съдилищата и административните органи са длъжни да оказват правна и служебна помощ. Решенията на комисиите за разследване не подлежат на съдебно разглеждане. Съдебните органи са свободни при обсъждането и оценката на обстоятелствата, свързани с разследването.

Бундестагът създава комисия по външните работи и комисия по отбраната. Комисията по отбраната има и правата на комисия за разследване. Тя е длъжна по предложение на една четвърт от членовете й да започне разследване по даден въпрос.

За защитата на основните права и като помощен орган на Бундестага при упражняването на парламентарен контрол се назначава пълномощник на Бундестага по въпросите на отбраната. Подробностите се уреждат с федерален закон.

Депутат не може да бъде преследван по никое време по съдебен или служебен ред или да бъде привличан към отговорност по друг начин за гласувания или изказани от него мнения в Бундестага или в някоя от неговите комисии. Това не се отнася при клеветнически оскърбления.

Депутат можа да бъде подвеждан под отговорност или арестуван само с разрешение на Бундестага, освен в случаите на задържане на местопрестъплението или нз следващия ден. Разрешение на Бундестага се изисква и при зсяко друго ограничение на личната свобода на депутата, както и за образувана на съдебен процес срещу депутат.

Всяко наказателно преследване и всеки съдебен процес, всяко задържане или друго ограничение на личната свобода на депутата се преустановява по искане на Бундестага.

Депутатите имат право да отказват да дават свидетелски показания относно лица, които са им доверявали известни факти в качеството им на депутати или на които те в качеството си на депутати са доверявали известни факти. В рамките на това право на отказ от даване на свидетелски показания не се допуска изземване на документи.

Всеки, който кандидатствува за депутат в Бундестага има право на отпуск за подготовка на избора си. Никой не може да бъде възпрепятствуван да поема или изпълнява депутатска Функция. Не се допуска предизвестие или уволнение по тази причина.

Депутатите имат право на съответно гарантиращо независимостта им възнаграждение. Те имат право на безплатно ползуване на всички държавни транспортни средства. Подробностите се уреждат с федерален закон.


Федералния съвет

Чрез Федералния съвет провинциите участвуват в законо­дателството и управлението на федерацията. Федералният съзет се състои от членове на правителствата на провинциите, които ги назначават и отзовават. Провинциите могат да бъдат представени и от други членове на техните правителства. Всяка провинция има право най-малко на три гласа, провинции с повече от дза милиона жители - четири, провинциите с население над шест милиона - пет гласа. Всяка провинция може да изпрати толкова членове, колкото гласа има. Гласовете на една провинция могат да се подават само като единен глас посредством присъствуващите членове или техни представители. Федералният съвет избира председателя си за срок от една година. Председателят свиква Федералния съвет на заседания. Той е длъжен да го свика по искане на представителите на най-малко две провинции или на федералното правителство. Федералният съвет взема решенията си най-малко с мнозинство на представените в него гласове. Той си създава ред за работа. Той заседава публично. Могат да се провеждат и закрити заседания. В комисиите на Федералния съвет метат да участвуват и други членове или упълномощени представители на провинциалните правителства.

Членовете на федералното правителство имат право, а при поискване и задължение да участвуват в заседанията на Федералния съвет (Бундестага) и на неговите комисии. Те имат право да бъдат изслушвани по всяко време. Федералното правителство е длъжно да информира Федералния съзет за текущата си дейност.
СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ

Две трети от членовете на съвместната комисия са депутати на Бундестага, а едка трета - членове на Федералния съвет. Депутатите се определят от Бундестага в зависимост от съотношението на силите между фракциите; тз не могат да бъдат членове на федералното правителство. Всяка провинция се представлява във Федералния съвет от един определен от нея свой член; тези представители не са подчинени на указания. Изграждането ка съвместната комисия и нейната процедура се уреждат чрез ред зз работа, приет от Бундестага със съгласието на Федералния съвет. Федералното правителство е длъжно да информира съвместната комисия за своите планове в случай на отбрана.


федерален президент

Федералният президент се избира от федералното събрание без разисквания. Всеки германец, който притежава право да участвува в изборите за Бундестаг и е навършил четиридесет години може да бъде избран за президент. Пълномощията на федералния президент са за срок от пет години. Допуска се само един повторен избор при два последователни мандата.

Федералното събрание се състои от членовете на Бундестага и същия брой членове, избрани от народните представителства на провинциите по пропорционалната система. Федералното събрание заседава най-малко тридесет дни преди изтичането на пълномощията на федералния президент, а при преждевременно прекратяване на пълномощията му - най-късно тридесет дни след тази дата. То се свиква от председателя на Бундестага.

За избран се смята кандидатът, получил мнозинство от гласовете на членовете на федералното събрание. Ако при две гласувания никой от кандидатите не получи това мнозинство, за избран се счита кандидатът, който събере най-голям брой гласове при следващото гласуване.

Федералният президент не може да участвува в състава на правителството или на законодателен орган на федерацията и на провинция. Федералният президент не може да заема друга платена длъжност, да упражнява търговия или професия и да участвува в ръководството или контролния съвет на предприятие, чиято дейност е насочена към реализиране на печалба.

При встъпването си а длъжност федералният президент полага следната клетва пред членовете на Бундестага и на Федералния съвет:

"Кълна се, че ще посветя силата си на благото на германския народ, ще умножавам придобивките му, ще го предпазвам от щети, ще спазвам и защитавам основния закон и законите на федерацията, ще изпълнявам задълженията си съвестно и ще проявявам справедливост към всеки. Бог да ми помага." Клетвата може да бъде положена и без религиозни елементи.

В случай че федералният президент е в сзпрепятствуван да изпълнява задълженията си или бъде освободен от длъжност предсрочно, пълномощията му се поемат от Федералния съвет.

За валидността на заповедите, разпорежданията, указанията и разпоредбите на федералния президент е необходима контрасигнатура от федералния канцлер или от съответния федерален министър. Това не се отнася до назначаването и освобождаването от длъжност на федералния канцлер до разпускането на Бундестага.

Федералният президент представлява федерацията в международните отношения. Той сключва договорите с други страни от името на федерацията. Той акредитира и приема посланици.

За договори относно политически отношения на федерацията или обекти на законодателството, е необходимо съгласието или съвместното участие на компетентните законодателни органи, издадено във форма на федерален закон. За договорите относно управлението се прилагат съответно разпоредбите за федералната администрация.

Бундестагът или Федералният съвет могат да повдигнат обвинение пред Федералния конституционен съд срещу федералния президент за умишлено нарушение на основния или друг федерален закон. Предложението за повдигане на обвинение трябва да бъде представено най-малко от една четвърт от членовете на Бундестага или една четвърт от гласовете на Федералния съвет. Решението за повдигане на обвинение се взема с мнозинство от две трети от членовете на Бундестага или на две трети от гласовете във Федералния съвет. Обвинението се поддържа от упълномощен за тази цел представител на органа, възбудил обвинението.

Федералният съд може да освободи от длъжност федералния президент, ако установи вината му за умишлено нарушаване на Основния : или друг федерален закон. След възбуждане на обвинението Федералният конституционен съд може да постанови с временно решение, че федералният президент не е в състояние да изпълнява своята служба.
федерално правителство

Федералното правителство се състои от федералния канцлер и федералните министри. Федералният канцлер се избира от Бундестага без разисквания ( по предложение на федералния президент. За избран се счита кандидатът, събрал гласовете на мнозинството от членовете на Бундестага. Избраният се назначава от федералния президент.

Ако предложеният не бъде избран, Бундестагът може да избере федерален канцлер с повече от половината от своите членове до четиринадесет дни след проведения избор. Ако в посочения срок не се осъществи избор, незабавно се провежда ново гласуване, при което за избран се счита кандидатът получил най-много гласове. Ако за избрания са гласували мнозинството от членовете на Бундестага, федералният президент трябва да го назначи най-късно седем дни след деня на избора. Ако избраният не е получил това мнозинство, в седемдневен срок федералният президент трябва или да го назначи, или да разпусне Бундестага.

Федералните министри се назначават и уволняват от федералния президент по предложение на федералния канцлер. При встъпването си в длъжност федералният канцлер и федералните министри полагат пред Бундестага предвидената клетва.

Федералният концлер определя основните насоки на политиката и носи отговорност за това. В рамките на тези основни насоки всеки федерален министър ръководи своята област на дейност самостоятелно и на своя отговорност. При различия в мненията на федералните министри въпросите се решават от федералното правителство. Федералният канцлер ръководи дейността на правителството съгласно регламента, приет от федералното правителство и одобрен от федералния президент. Федералният министър на отбраната има право да издава заповед и да командува въоръжените сили.

Федералният концлер и федералните министри не могат да заемат други платени длъжности, да извършват търговия и да упражняват професия, както и да участвуват в ръководството, и в контролния съвет на предприятия, чиято дейност е насочена към реализиране на печалба, без съгласието на Бундестага.

Бундестагът може да изрази недоверие към федералния канцлер само тогава, когато избере с мнозинство от гласовете на своите членове негов приемник и поиска от федералния президент да уволни федералния канцлер. Федералният президент е длъжен да удовлетвори тази молба и да назначи избраното лице.

Ако искането на федералния канцлер да му бъде гласувано доверие, не получи одобрението на мнозинството от членовете на Бундестага, федералният президент по предложение на федералния канцлер може да разпусне Бундестага в срок от двадесет и един дни. Правото на разпускане се погасява, когато Бундестагът избере с мнозинство от гласовете на своите членове нов федерален канцлер.Федералният канцлер определя един от федералните министри за свой заместник.

Пълномощията на федералния канцлер и на федералните министри приключват във всички случаи със свикването на нов Бундестаг, а пълномощията на федералния министър - и при всяко друго прекратяване на функциите на федералния канцлер. Федералният канцлер по искане на федералния президент, а федералните министри по искане на федералния канцлер и на федералния президент са длъжни да продължат да изпълняват служебните си задължения до назначаването на техни приемници.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет