Пак ю. Н. Инновационные аспекты модернизации высшего технического образованиябет1/2
Дата08.06.2016
өлшемі296.5 Kb.
  1   2
РЕЗЮМЕ


УДК 378.014.24. ПАК Ю.Н. Инновационные аспекты модернизации высшего технического образования.

Обозначены основные тенденции развития высшего образования в эпоху глобализации. Рассмотрены проблемные вопросы модернизации высшей технической школы в условиях обостряющейся конкурентоспособности, приобретающей международное измерение. Актуализируется необходимость введения внутривузовского стандарта для разработки новых образовательных программ с инструментарием экономической целесообразности. Ключевым показателем конкурентоспособности высшего образования и его качества служит ориентированность образовательных программ на требования рынка труда, а инновационность развития высшей технической школы видится в тесной взаимосвязи триады: образование – наука – производство. Отмечается необходимость развития современной культуры образования – культуры «научить учиться», что особенно важно в условиях непрерывного образования – «образование в течение всей жизни». Обсуждается проблема соотношения фундаментальной естественно-научной подготовки бакалавров техники и ее практико-ориенти­рованной составляющей. Показано, что интеллектуальные ресурсы целесообразно направлять на качественное обновление содержания образования, а не на создание управленческо-бюрократических структур.

ӘОЖ 378.014.24. ПАК Ю.Н. Жоғары тех­никалық білімді модернизациялаудың инновациялық аспектілері.

Жоғары білімді жаһандану кезеңінде дамыту­дың негізгі үрдістері белгіленген. Жоғары техникалық мектепті халықаралық деңгейге жеткен бәсекелестік жағдайында модерниза­циялау мәселелері қарастырылған. Экономи­калық мақсат бағытындағы жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеуге арналған ЖОО­аралық стандартты енгізу қажеттілігі талқы­ланған. Білім беру бағдарламаларының еңбек нарығы талаптарына бағытталуы жоғары бі­лім беру саласының бәсекелестікке қабілетті екенінің негізгі көрсеткіші болып табылады, ал жоғары техникалық білімді дамытудың жаңашылдығы білім-ғылым-өндіріс үштігінің тығыз байланысынан көрініс тапқан. Білім бе­рудің «өмір бойы білім алу» тәрізді үздіксіз білім алу жағдайында маңызды болып табы­латын білім беру мәдениетінің «оқуға үйре­ту» мәдениетін дамыту қажет екені байқалып отыр. Техника бакалаврларын фундаментал­ды ғылыми тұрғыдан дайындау және оның тәжірибелік-бағыттаушы негізінің сәйкестігі мәселесі жан-жақты қарастырылған. Интел­лектуалды қорларды басқарушылық-бюро­кратиялық құрылымдарды құруға емес, білім беру саласын сапалы түрде жаңартуға ба­ғыттаудың дұрыс екені көрсетілген.

UDC 378.014.24. PAK Yu.N. Innovation Aspects of Higher technical Education Modernization.

There are shown the main tendencies of higher education development in the epoch of globalization. There are considered the problem issues of higher school modernization in the conditions of sharpening competitiveness acquiring the international scales. There is actualized the necessity to introduce a new institutional standard for developing new educational programs with the instruments of economic expediency. The key indicator of higher education competitiveness and its quality serves educational program orientation to the labor market requirements, and innovation of higher technical school is seen in the close interacted triad: education – science – production. There is noted the need of developing modern culture of education – the whole life education. There is discussed the problem of relations between fundamental natural-scientific training of bachelors of engineering and its practice-oriented component. It is shown that intellectual resources are expedient to be aimed for the quality renovation of the education content but not for developing managerial-bureaucratic structures.

УДК 658.562. ШПАК А.В., СЕРГЕЕВ В.Я., ДУГАНОВА Г.К., КУШУМБАЕВА З.А. Инновационные компьютерные системы управления вузом: проблемы и опыт внедрения.

Рассматривается опыт внедрения инноваций в вузе на примере инновационного проекта «Электронный ректорат». Выделены три основных этапа внедрения инновационных процессов. Определена связь современных информационных технологий и организации учебного процесса в вузе. Определены основные принципы и методы управления на этапе презентации. Рассмотрено установле­ние самых разнообразных форм обратной связи с адекватной реакцией и стимулированием инициативы сотрудников. Определены процессы, направленные на стабилизацию изменений и превращение их в общепринятые нормы. Рассмотрены рекомендации, позволяющие изменить количество сотрудников при внедрении инноваций.

ӘОЖ 658.562. ШПАК А.В., СЕРГЕЕВ В.Я., ДУ­ГАНОВА Г.К., КУШУМБАЕВА З.А. ЖОО басқа­рудың инновациялық компьютерлік жү­йелері.

ЖОО-ға «Электронды ректорат» инновация­лық жоба үлгісіндегі инновацияларды ендіру тәжірибиесі қарастырылған. Инновациялық үдерістерді енгізудің үш негізгі кезеңі айқын­далған. Заманауи информациялық техноло­гиялар мен ЖОО-дағы оқу үдерісін ұйымдас­тыру арасындағы байланыс анықталған. Бас­қарудың тұсаукесер кезеңіндегі негізгі ұста­нымдары мен әдістері көрсетілген. Кері бай­ланыстың қызметкерлерді ынталандыру және барабар реакциямен түрлі формаларын ор­нату мәселесі қарастырылған. Өзгертулер тұрақтылығы мен оларды жалпы қабылдан­ған нормаларға айналдыруға бағытталған үдерістер анықталған. Инновацияларды ендіру кезінде қызметкерлер санын өзгертуге мүмкіндік беретін нұсқамалар қарастырыл­ған.

UDC 658.562. SHPAK A.V., SERGEYEV V.Ya., DUGANOVA G.К., КUSHUMBAYEVA Z.А. Innovation Computer Systems of Higher School Institution Governing: Problems and Implementation Experience.

There is considered the experience of implementing innovations in higher school institutions on the example of the innovation project «Electronic rector’s office». There are separated three main stages of implementing the innovation processes, defined the connection of modern information technologies and the teaching process organization at an institution. There are defined the main principles and methods of management at the stage of presentation, considered the establishing of various forms of feedback with an adequate response and stimulating of employees’ initiative. There are defined the processes aimed for stabilizing the changes and their transformation into general adopted norms. There are considered recommendations permitting to change the number of employees when implementing the innovations.

УДК 74.58. ИЛЬКУН В.И. О некоторых особенностях дуальной системы высшего технического образования.

Рассмотрены вопросы, касающиеся введения дуального образования в технических учебных заведениях среднего звена. Кратко проанализированы недостатки, свойственные современной системе поступления в вузы выпускников колледжей. В связи этим приведена классификация колледжей, принятая в США, Великобритании, Франции. На основании эволюции производственного обучения в училищах, техникумах и вузах предложено целесообразное сочетание теоретической и практической составляющих обучения в технических вузах. Приведены экспериментально полученные в результате хронометража данные по продолжительности поездок руководителей практик на предприятия (на примере АО «АМТ»), необходимые для более точного учета учебного времени преподавателей.

ӘОЖ 74.58. ИЛЬКУН В.И. Жоғары техника­лық білім берудің қос жүйесінің кейбір ерекшеліктері турасында.

Орта топтағы техникалық оқу мекемелерінде қос білім беру жүйесін енгізуге қатысты мәсе­лелер қарастырылған. Колледж түлектерінің ЖОО-ға оқуға түсуінің қазіргі жүйесіне тән кемшіліктер қысқаша түрде талқыланған. Осыған байланысты АҚШ, Ұлыбритания, Франция елдеріндегі колледждер классифи­кациясы келтірілген. Мектеп, техникум және ЖОО-лардағы өндірістік оқыту эволюциясы негізінде техникалық ЖОО-да оқытудың тео­риялық және практикалық негіздерінің мақ­сатты түрдегі байланысы ұсынылған. Хроно­метраж нәтижесінде оқытушылардың оқу уа­қытын нақты есептеу үшін практика жетек­шілерінің кәсіпорындарға бару ұзақтылығы туралы эксперимент барысында алынған мә­ліметтер келтірілген («АМТ» АҚ үлгісінде).

UDC 74.58. ILKUN V.I. Some Features of Dual System of Higher Technical Education.

There are considered the issues relating to the implementing dual education at technical educational establishments of the middle level. There are briefly analyzed the drawbacks implied to the modern system of college-leavers entering the university. In this connection there is presented classification of colleges adopted in the USA, Great Britain, France. Based on the evolution of professional education at technical schools, colleges and higher institutions there is suggested an expedient combination of theoretical and practical components of training at technical schools. There are presented experimentally obtained during the timing data on the duration of practice supervisors’ travel to enterprises (on example of JSC «АМТ»), needed for more accurate accounting of the teachers’ working time.

УДК 378.014.24. АХМЕТЖАНОВ Б., ГОЛОВАЧЕВА В., ПАК Д. Развитие высшего образования – вектор прогресса.

Дан анализ первой в Казахстане научной монографии «Болонский процесс и казахстанские реалии». Раскрыты глубинные причины возникновения Болонского процесса в Европе. Отмечается противоречивый характер Болонского процесса и низкая осведомленность вузовской общественности о его сути и целевых функциях. Обозначены роль и значение проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности высшего образования в контексте Болонского процесса. Рассмотрены ключевые меры по повышению качества подготовки специалистов. Актуализируется проблема формирования профессиональных стандартов и развития социального партнерства вуз-производство. Отмечается, что в силу геополитического положения Казахстан может стать соединительным мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеан­ским регионом в сфере высшего образования.

ӘОЖ 378.014.24. АХМЕТЖАНОВ Б., ГОЛОВАЧЕВА В., ПАК Д. Жоғары білімді дамыту – ілгерілеу векторы.

Қазақстанда тұңғыш рет жарияланып шыққан «Болон үдерісі және қазақстандық реалия­лар» атты ғылыми монографияға талдау жасалған. Болон үдерісінің Еуропада пайда болуының түпкі себептері ашылған. Болон үдерісінің қарама-қайшы сипаты мен оның мәні және мақсаты турасында ЖОО қауым­дастығының хабардар болуы төмен екені көр­сетілген. Жоғары білім сапасы мен бәсекелес­тігін қамтамасыз ету мәселесінің Болон үде­рісі контексіндегі рөлі және маңызы белгілен­ген. Мамандарды даярлау сапасын арттыруға бағытталған негізгі шаралар қарастырылған. Кәсіби стандарттарды қалыптастыру мен ЖОО-өндіріс әлеуметтік әріптестікті дамыту мәселесі өзектіленген. Геосаяси жағдайына байланысты Қазақстан жоғары білім беру саласында Еуропа мен Азия-Тынық мұхит аумағы арасындағы көпір болып табылуы ықтимал екені сөз етіледі.

UDC 378.014.24. Akhmetzhanov B., Golovachyova V., Pak D. Higher Education Development as Progress Vector.

There is given the analysis of the first in Kazakhstan scientific monograph «Bologna process and Kazakhstan realities». There are revealed the deep reasons of the Bologna process occurring in Europe. There is noted the contradictory character of the Bologna process and institutional public’s poor awareness of its essence and aims. There are shown the role and importance of quality assurance and higher education competitiveness in the context of the Bologna process. There are considered the key measures to increase specialists training quality. There is actualized the problem of forming professional standards and developing social partnership between an educational establishment and production. It is noted that due to its geopolitical position Kazakhstan can become a connecting bridge between Europe and Asian-Pacific region in the sphere of higher education.

УДК 621.01.531.3. БАКИРОВ Ж.Б., ТАНИРБЕРГЕНОВА А.А., ТАНИРБЕРГЕНОВА А.А. Расчет надежности деталей машин по усталостному разрушению.

При экспериментальном определнии кривой усталости наблюдается большой разброс опытных данных. Проведение испытаний большого количества натурных деталей представляется мало реальным. Поэтому исключительно важны расчетные методы распространения результатов испытаний образцов на натурные детали. Такие возможности открывает статистическая теория подобия усталостного разрушения Серенсена–Когаева. Согласно этой теории распределение предела выносливости детали аппроксимируется нормальным законом.

ӘОЖ 621.01.531.3. БӘКІРОВ Ж.Б., ТӘҢІРБЕР­ГЕНОВА А.Ә., ТӘҢІРБЕРГЕНОВА А.А. Қажу бұзылуы бойынша машина бөлшекте­рінің сенімділігін есептеу.

Қажу қисығын эксперимент бойынша анықтау барысында тәжірибе мәліметтерінің көп жа­ғынан сәйкеспеушілігі кездеседі. Натурлық бөлшектерді жаппай сынақтан өткізуге мүм­кіндік тумай отыр. Сол себепті, натурлық бөлшектердің үлгілерін сынақтан өткізу нәти­желерін таратудың есептеу әдістерін пайда­лану маңызды болып табылады. Мұндай мүм­кіншілікті Серенсен-Когаевтың қажып ыды­рауға ұқсаудың статистикалық теориясы бере алады. Аталмыш теорияға сәйкес бөлшек тө­зімділігінің шегін белгілеу қалыпты заң бо­йынша жүзеге асады.

UDC 621.01.531.3. BAKIROV Zh.B., TANIRBERGENOVA A.A., TANIRBERGENOVA A.A. Design of Machine Parts by Fatigue Breakdown.

When defining experimentally the curve of fatigue there is observed a great scatter of experimental data. Testing a large number of nature parts seems to be of little reality. There fire there are exclusively important the design methods of disseminating the samples testing results for nature parts. Such possibilities are opened by statistical theory of the fatigue breakdown of Serensen-Kogayev. According to this theory the distribution of the part resistance limit is approximated by the normal law.

УДК 669.337.111. ГАЗАЛИЕВ А.М., ИСИН Д.К., ЕГОРОВ В.В., ИСАГУЛОВ А.З., ИСИН Б.Д. Интенсификация процессов фазовых преобразований в спекаемом слое агло­шихты.

Проведены экспериментальные минералогические исследования агломерата, полученного под давлением технологического воздуха. В отличие от агломерата вакуумного спекания, где магнетит явно преобладает над гематитом, а последний представлен, в основном, агрегатными псевдоморфозами, в структуре агломерата, получаемого при дутьевом режиме спекания, преимущественное развитие получает гематит, причем большая его часть представлена крупными монокристаллами и скелетными блоками. С ростом температуры нагнетаемого воздуха увеличиваются и общее содержание гематита в агломерате, и размеры скелетных и монокристаллических образований гематита.

ӘОЖ 669.337.111. ҒАЗАЛИЕВ А.М., ИСИН Д.Қ., ЕГОРОВ В.В., ИСАҒҰЛОВ А.З., ИСИН Б.Д. Аглошихтаның жымдасқан қабаттарын­дағы фазалық өзгерулер үдерістерін қарқындату.

Технологиялық ауа қысымы арқылы алынған агломератқа тәжірбиелік минералогиялық зерттеулер жүргізілген. Гематиттан магнетит үстем болған кездегі вакуумдық жымдасудан алынған агломератқа қарағанда агломерат­тың бұл түрі негізінен агрегаттық жалған морфоздар арқылы көрініс тауып, жымдасу­дың үру режиміндегі агломерат құрылымда гематиттің дамуы басым болады да, оның көпшілік бөлігі ірі монокристалдар мен қаңқалық шығыр арқылы көрініс табады. Жі­берілген ауа температурасының жоғарылауы­мен қатар агломераттағы гематиттің де жал­пы құрамы, оның қаңқалық және монокрис­талдық түзілуінің өлшемдері ұлғаяды.

UDC 669.337.111. GAZALIYEV А.М., ISSIN D.R., YEGOROV V.V., ISSAGULOV A.Z., ISSIN B.D. Intensifying Phase Transformation Processes in Furnace Charge Sintered Layer.

There have been carried out experimental mineralogical studies of agglomerate obtained under the pressure of technological air. Contrary to the vacuum sintering agglomerate where magnetite obviously prevails over hematite, and the latter is mainly presented by aggregate pseudomorphs, in the structure of agglomerate obtained in the blow mode of sintering the prevailing development belongs to hematite, besides, its larger part is presented by large single-crystals and skeletal blocks. With growing temperature of the air pumped there increase both general haematite content in agglomerate and sizes of skeletal and single-crystal hematite formations.

УДК 669.018. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., КУСЖАНОВА А.А. Дисперсные материалы и их свойства.

Рассматриваются математические модели напряженно-деформированного состояния песчано-смоляной смеси, при одновременном статическом нагружении и термическом воздействии. Построена математическая модель смесей и процессов уплотнения. Плотность смеси регулировалась с помощью рациональных схем и режимов. Прикладное значение дисперсных систем предопределяет необходимость глубокого изучения их свойств, разработки методов физико-механи­ческого управления их свойствами. Рассмотрено построение реологической модели дисперсной песчано-смоляной среды для условия сдвига.

ӘОЖ 669.018. ИСАҒҰЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., ҚҰСЖАНОВА А.А. Дисперсиялық ма­териалдар және олардың қасиеттері.

Құм-қарамай қосындысының біркелкі стати­калық және термиялық әсер жағдайында болған кезіндегі қауырт деформацияланған күйінің математикалық үлгілері қарастырыл­ған. Қосындылар мен тығыздау үдерістерінің математикалық үлгісі жасалған. Қосынды тығыздылығы рационалды сұлбалар мен ре­жимдер арқылы реттеліп отырған. Диспер­сиялық жүйелердің қолданбалы маңызы олардың қасиеттерін, физика-механикалық басқару әдістерін әзірлеуді тереңірек зерт­теуді алдын ала анықтайды. Ысырылуға ар­налған дисперсиялық құм-қарамай ортасы­ның реологиялық үлгісін жасау қарастырыл­ған.

UDC 669.018. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV V.YU., KUSZHANOVA А.А. Disperse Materials and their Properties.

There are considered mathematical models of stressed-and-strained state of sand-and-resin mix with simultaneous static loading and thermal impact. There has been built a mathematical model of mixes and compacting processes. The mix density has been controlled using rational schemes and modes. The applied significance of disperse systems defines the necessity of deep studying their properties, developing methods of physical-and-mechanical controlling their properties. There is considered the n building of a rheological model of disperse sand-and-resin mix for the condition of shear.

УДК 669.782.1:669.046.5. ИСИН Д.К., БАЙСАНОВ С.О., ИППОЛИТОВ С.В., ИСИН Б.Д. Выплавка кремния и ферросилиция с использованием углеродистых восстановителей.

Объектом исследования является изучение возможности металлотермического получе­ния кристаллического кремния и ферросилиция с использованием в качестве восстановителя различных видов углеродистых восстановителей. Опыт действующих предприятий показывает, что одним из лучших углеродистых восстановителей, отвечающих тре­бованиям технологии электроплавки кремния, является древесный уголь. С другой стороны, древесный уголь имеет ряд недостатков, к которым следует отнести его дефицит, высокую стоимость и малую механическую прочность. Поэтому необходим подбор оптимальных составов шихт и их фракционного состава в зависимости от требуемого марочного сортамента металла и сплава.

ӘОЖ 669.782.1:669.046.5. ИСИН Д.Қ., БАЙСАНОВ С.О., ИППОЛИТОВ С.В., ИСИН Б.Д. Кремний мен ферросилицийді көмір­текті қалпына келтіргіштерді қолдану арқылы қорыту.

Көміртектінің түрлі қалпына келтіргіштерді қолдану арқылы кристалды кремний мен ферросицилийді металды-термиялық әдіспен алу мүмкіндіктері зерттеу нысаны болып табылады. Жұмыс жасап жатқан кәсіпо­рындардың тәжірибесі көрсеткендей, ағаш көмір кремнийді электр қуаты арқылы қорыту технологиясы талаптарына жауап бере алатын ең үздік түрі болып табылады. Екінші жағынан, ағаш көмір тапшылық туғыза­тындықтан, баға жағынан қымбат және де механикалық беріктігі төмен болғандықтан, бірнеше кемшіліктерге ие болады. Сол себеп­ті,талап етілетін маркалы сортаментке байла­нысты шихталардың оңтайлы құрамын таң­дап алу қажет.

UDC 669.782.1:669.046.5. ISSIN D.K., BAISANOV S.O., IPPOLITOV S.V., ISSIN B.D. Melting of Silicon and Ferrosilicon using Carbonaceous Reducers.

The object of study is the possibility of metal thermal obtaining crystal silicon and ferrosilicon using as a reducer various types of carbonaceous reducers. The experience of working enterprises shows that one of the best carbonaceous reducers satisfying the requirements of silicon electric melting technology, is charcoal. On the other hand, charcoal has a number of drawbacks, among which its deficit, high cost and low mechanical strength. That’s why it is necessary to select optimal charge compositions and their fractional structure depending on the required grade assortment of metal and alloy.

УДК 669.225. МАСЛЕННИКОВ О.О. К вопросу об изучении дефектов в сплаве на основе серебра СрМ 92,5.

Представлены результаты металлографичес­ких и микрорентгеноспектральных исследований природы эндогенных включений в серебряном сплаве СрМ 92,5. Данный сплав используется для производства коллекционных монет «proof»-качества. Показано, что указанные включения образуются в результате эрозии графито-шамотного тигля и содержат до 54 ат.% кислорода. Избыток кислорода при водородном отжиге проката и заготовок может быть причиной пористости по механизму «водородной болезни». В свою очередь, пористость отжига может обусловливать образование при полировке поверхностных дефектов типа «лунок». Для аттестации качества сплава СрМ 92,5 была разработана методика металлографического анализа. По результатам исследований сделан прогноз источников загрязнения сплава инородными включениями и пористости.

ӘОЖ 669.225. МАСЛЕННИКОВ О.О. Құра­мында СрМ 92,5 күмісі бар қорытынды­лардағы ақауларды зерделеу мәселесі жөнінде.

СрМ 92,5 күміс қорытындысындағы эндоген­дік қоспалар табиғатын металдыграфикалық және микроренгенспектрлік зерттеулер нәти­желері келтірілген. Аталмыш қорытынды «proof»-сапалы коллекциялық тиындарды өндіру үшін пайдаланылады. Бұл қоспалар графитті-шамот тиглінің эрозиясы нәтижесін­де түзіліп, құрамында 54 ат.% дейін оттегі болады. Прокат пен дайындаманы сутекті бо­саңдату кезіндегі оттегінің мөлшерден артық болуы «сутекті ауру» механизмі бойынша ке­уектіліктің пайда болуына себеп болады. Бо­саңдату кеуектілігі өз алдына «қуыс» тәрізді үстіңгі ақауларды жылтыратып өңдеу кезінде түзілуге себепші болады. СрМ 92,5 қорытын­дысы сапасын тексеру үшін металдыграфика­лық талдау әдісі әзірленген. Зерттеулер нәти­жесі бойынша қорытындының бөгде қоспа­лармен ластау және кеуектіліктің қайнар көз­деріне болжам жасалды.

UDC 669.225. МАSLENNIKOV О.О. Studying Defects in Alloys Based on Silver Alloy СрМ 92,5.

There are presented the results of metallographic and micro-X-ray-spectral studies of the nature of endogenous inclusions in silver allot СрМ 92,5. This alloy is used for producing collection coins of «proof»-quality. It is shown that these inclusions from as a result of graphite-chamotte crucible and contain up to 54 at.% of oxygen. The oxygen excess in hydrogen annealing can be a cause of porosity by the mechanism of «hydrogen disease». In it turn, the annealing porosity can cause the forming of surface defects of «hole» type. To certify the quality of СрМ 92,5 alloy there was developed a methodology of metal graphic analysis. By the results of studying there were predicted the sources of the alloy pollution with foreign inclusions and porosity.

Каталог: wp-content -> uploads -> docs -> trudy universiteta 2013
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №9 баспасөзрели зі
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №13 баспасөзрелиз І
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 2 3 4
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №25 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №35 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №38 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №18 баспасөзрелиз І
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №4 баспас ө зрелиз І


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет