Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыДата25.02.2016
өлшемі317.16 Kb.Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақстан тарихы кафедрасы
Қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша

5В011400 Тарих мамандығына арналған

оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Павлодар
Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета Истории и права

___________ Бегимтаев А.И.

«___»_____________20__г.


Құрастырушы: ___________т.ғ.к., доцент З.Ж.Марданова

Қазақстан тарихы кафедрасы
5В011400 Тарих мамандығына арналған Қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________2013ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған «__» _______ 20__ж.

Хаттама № __
Кафедра меңгерушісі _____________ Қ.Қ. Батталов
Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

«__»_____ 20__ ж. Хаттама №___


ОӘК төрайымы ______________ Ш.Қ.Сулейменова1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6

Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәріс сабақтары - 30 сағат

Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 180 сағат

Соның ішінде ОӨЖМ – 3 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы – 225 сағат
Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер:

1. Дүние жүзі тарихы

2. Қазақстан тарихы

3. Археология

4. Этнология

5. Қосалқы тарихи пәндер


Постреквизиттер:

 1. Қазақстан тарихы бойынша деректер

 2. Дүние жүзі тарихы бойынша деректер

 3. Алаш тарихнамасы


2 Пәні, мақсаты, міндеттері
Оқу пәні

Тарихнама Қазақстан Республикасының тарихы бойынша объективті білім қалыптастыруға, оның егемендігі мен тәуелсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді. Өткен мен болашақты тарихи зерделеу жүйесінде Қазақстан тарихнамасы жеке пән ретінде ерекше орын алады және маман – тарихшылардың кәсіптік – ғылыми дайындықтарын қалыптастыратын іргелі пәндер қатарына жатады.Пәннің мақсаты

Қазақстандық тарих ғылымының әр кезеңдегі даму тарихын оқып білу; әртүрлі мәселелердің концептуалдық шешімдерін табудың критерийлерін белгілерін анықтау. Кеңес үкіметі кезіндегі тарихи мектептердің дағдарысқа ұшырауына байланысты Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі заманғы даму шағында тарихшылар концептуалды шешімдерін тарих ғылымының бүгінгі талабына сай қайта қарастырулары және олардың еңбектеріне принципиалды және объективті баға берулері керек.Пәннің міндеттері

 • отандық тарихнаманың даму кезеңдерін анықтау;

 • ерте және орта ғасыр тарихында тарихи білімдердің даму деңгейін көрсету;

 • Қазақстан тарихын оқуда XVIII ғасырдағы орыстың тарихи ойлары бағыттарының және мектептерінің негізгі мазмұнын ашып көрсету;

 • Х1Х ғасырдың соңында – ХХ ғасырдың басындағы қазақтың саяси элитасы өкілдерінің шығармашылық мұраларды зерттеу: Ш.Құдайбердиев, А.Букейханов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Тынышбаев, М.Дулатов және т.б.

 • Қазақстан тарихы ғылымының қазіргі замандағы даму деңгейін көрсету;

 • Тарихнамалық анализ әдістерін зерттеу жұмыстарында тиімді қолдануды, зерттелетін мәселе бойынша өзінің жеке көзқарасын анықтауды үйрету.

3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар


Қөрініс алу керек:

Курсты игеру үшін Қазақстан тарихын және арнайы тарих пәндерін білу қажет.

Білуі керек:

- «факт», «тарихнамалық факт» түсініктері;

- тарихнамалық еңбектің құрылымы туралы;


 • тарихнамалық жұмыстардың негізгі түрлері туралы: хронологиялық, тақырыптық, өзектілік, библиографикалық.

Істей білуі керек:

 • тотаритарлық режим кезіндегі тарихи зерттеулерді критикалық талдау жасауды игеру;

 • тарихнамалық мазмұндама моделін аенықтау;

Дағдыларға ие болуы керек:

 • тарихнаманың теоретикалық және әдіснамалық негіздері туралы,

 • әдіснамалық мәселелерді таба білу;

 • өзіндік ғылыми жұмыстың мүмкіндік болашағы туралы;

 • қосымша кеңейтілген және тереңдетілген білімнің қажеттігін түсіну.

Құзыретті болуы керек:

Тарихнамалық талдау әдістерін зерттеу жұмыстарында қолдана білу;

4 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары
Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу


пп/п №

ҢТақырыптардың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

Барлығы


Соның ішінде ОӨЖМ

1

Кіріспе. Қазақстан тарихының ежелгі және орта ғасыр тарихнамасы

3

1

20
2

Мұсылмандық тарихнама

3

1

20
3

Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (XIII-XVII ғғ.)

3

1

20

0,5

4

XVIII ғасырдағы тарихи білім

3

2

20

0,5

5

Тарихи ойлардың Х1Х ғасырдың 1 жартысында дамуы.

3

2

20
6

Қазақстандағы тарих ғылымының Х1Х ғасырдың 2 жартысында және ХХ ғасырдың басында дамуы.

3

2

20
7

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстандағы тарих ғылымы.

3

2

20
8

И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

3

2

20

1

9

Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы).

6

2

20

1
Барлғы: 225 (3 кредит)

30

15

180

3

6. Дәрістік сабақтардың мазмұны


1 тақырып. Кіріспе. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы.

Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихының тарихи танымдық негіздері.

Тарих жазудың түрлері мен жолдары – кәдімгі-мифологиялық білім, діни дүниетаным – провиденциализм.

Қазақстан тарихы бойынша көне тарихнама. Тарихи процессті идеалистік түсіну.

Геродоттағы объективтік, халықтар мен елдерді суреттеудің тарихи-этнографиялық кестесі.Страбон «Жағырафиясындағы» сак тайпаларының негізгі жағдайлары мен сипаттамалары. Фукидидтың ғылыми-тарихи критицизмы.

Қазақстан халқы туралы қытайдың тарихнамасы (біздің эраға дейінгі 11ғасыр – біздің эраның VIII ғасыры).

Қытай жылнамасының сипаттамасы. Қытай тарихнамасындағы гунндар мәселесі. Сым Цянаның тарихы және этнографиясы, саяси позициясы.

Қазақстан тарихнамасының объектісі мен пәні отандық тарих ғылымының тарихы ретінде. Қазақстан тарихнамасының тарих пәндері жүйесіндегі, тарихи зерттеулердің құрылымындағы орны мен маңызы.Тарих ғылымыныңдамуындағы негізгі бағыттар.

Қазақстан тарихнамасын зерттеудің теоретикалық және әдіснамаылқ негіздері.Тарихнамалық зерттеулердің жалпыәдістемелік принциптері. Тарихнамалық факт. Түсінік құралдары. Тарихи танымды сатылау принциптері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 7, 8, 14, 17.


2 тақырып. Мұсылмандық тарихнама.

1Х-Х11 ғасырдағы арабтар мен персілердің Қазақстан тарихы бойынша зерттеулері.

Араб авторларының тарихи көзқарастары. «Жер суретінің кітабы» (812-842), этногеографиялық мәліметтер, ибн-Хордадбехтың (1Х ғ.) зерттеуерінің тарихи-географиялық сипаттары,

М.Кашгаридің тюркология мәселелерін зерттеудегі ғылыми еңбектері. Ал-Марвазидің ғылыми талдауы. Ғалым энциклопедист Иакудтың (1179-1229) тарихи мәліметтері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 4, 6, 14, 19, 20, 24, 29
3 тақырып. Қазақстан тарихының тарихнама дәстүрлері (XIII-XVII ғғ.)

Тарих ғылымының дамуының әлеуметтік-саяси жағдайлары. Қазақстан тарихы үшін XIII-XVII ғғ. Зерттеулердің маңызы. Тарихи зерттеулердің тақырыптары.

Тарихи ойлардың дамуын анықтайтын жағдайлар: саяси және әлеуметтік негіздер.Зерттеушілердің монгол ішіндегі қарым-қатынастарға және Шыңғысханның Орта Азия мен Қазақстанды жаулап алуына көзқарастары.

Мұсылмандардың тарихнамалық дәстүрі. Араб зерттеушілерінің ғылыми маңызы.

Мамлюк мемлекеті мен Жошы ұлысының жағдайы және өзара қарым-қатынастарының сипаты туралы жазған араб авторларының шығармалары: әлеуметтік-экономикалық, әскери, саяси, дін. Алтын Орда түрғындарының этникалық тарихы туралы мәліметтер. «Бейбарыс аңызы», Ибн-Батут (Х1У ғ.).

Ғылым, адам қоғамы, қоғам өміріндегі ішкі заңдылықтар, тарих ғылымының міндеттері туралы Ибн Халдунның тарихи-философиялық ойлары.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 4, 6, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30
4 тақырып. XVIII ғасырдағы тарихи білім.

Қазақстанды зерттеуде XVIII ғасырдағы орыс тарихи ойларының теоретикалық-әдіснамалық мәселелері.

Провиденциализмнің рационализммен ауысуы. Россияның Шығыстағы сыртқы саясаты.

Қазақтар туралы этнотарихи түсінік. Бұл түсініктегі екі бағыт: колонизаторлық және гуманистік.

Тарихнамалық жұмыстардың түрлері: кешенді экспедициялық зерттеулер, тарихи өлкетану зерттеулері, картографиялық және тарихи-географиялық материалдар.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 5, 9, 15, 16, 18


5 тақырып. Х1Х ғасырдың 1 жартысындағы тарихи ойлардың дамуы.

В.В.Григорьевтің бурэжуазно-дворяндық тарихнамасы. Қазақтардың ертедегі тарихы туралы еңбектердің сипаттамасы. В.В.Вельяминов-Зерновтың проблематикасы (1830-1904). Қазақ халқына білім бері мәселелері.

Березин И.Н. (1818-1896 жж.) – шығыстанушы. Спасскийдің шығарушылық іс-әрекеттері. «Сібір жаршысы» жорналы. Қазақтардың этногенезі.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 7, 14, 17, 27


6 тақырып. Х1Х ғасырдың 2 жартысында – ХХғасырдың басында Қазақстанда тарих ғылымының дамуы.

Батысевропа тарихнамасындағы Қазақстан тарихының мәселелері, герман тарихнамасы: Ф.Грен, Ф.Шварц, М:Альберхт, Мозер и др.Ағылшын тарихнамасы және «Үлкен ойын» концепциясы. Батысевропаның этнографиялық әдебиеттері.

В.В.Бартольд. В.В.Радлов еңбектерінің сипаттамасы. В.В.Радловтың қазақ этнографиясын зерттеудегі орны. Тарихи концепция.

В.В.Вельяминов, И.В.Мушкетов, П.П.Семенов-Тян-Шанскийдің еңбектері және орыс географиялық қоғамының Қазақстан тарихындағы ролі.

Ұсынылатын әдебиеттер : 2, 8, 9, 13, 17, 22
7 тақырып. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстандағы тарих ғылымы.

1917 жылғы Қазан революциясының мәні және мазмұны туралы қазақтың ұлттық-демократиялық интеллигенциясының еңбектері. А.Байтұрсыновтың «Революция және дағдарыс» басылымы. Қазақтың ұлттық интеллигенциясының Қазақстан мен Түркістанның автономизациясына тарихи көзқарастары.

Қазақстандағы азамат соғысының тарихнамасы. Қазақстанда ғылыми-тарих орталықтарын және мекемелерін ұйымдастыру. Тарих ғылымының ұйымдастырушылық негіздерін қалыптастыру. Ғылыми қауымдастықтарды құру. Академорталықтар.

К.Кеменгерұлының "Қазақ тарихынан" зерттеуі.

Т.Шонанұлының еңбектеріндегі жерге байланысты сұрақтарды зерттеу.

Академик В.В.Бартольдтың еңбектері және оның Қазақстан тарихының дамуындағы маңызы. А.Ю.Якубовскийдің, В.Владимировтың еңбектері.

Х.Досмухамедұлының қазақтың батырлары туралы зерттеулері: Исатай, Махамбет, Жалантос туралы. Г.Сафаровтың «Колониялдық революция. Түркістан тәжірибесі және оның маңызы» атты жұмысы.

М.Шоқайдың Түркістанның ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы тарихи тағдыры туралы тариха көзқарастары.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 16, 18, 25
8 тақырып. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

Мемлекетке ғылыми-зерттеу орталықтарының, жоғарғы оқу орындарының және тарихшы-зерттеушілердің көшірілуіне байланысты Қазақстанның тарих ғылымының потенциалының күшеюі. М.П.Вяткиннің Қазақстан тарихының мәселелерін құрастыруы.

М.Абдыкалыковтың жетекшілігімен «Қазақстан СРО тарихы ежелгі кезден осы күнге дейін» басылымын дайындауға байланысты ғылыми сөзталастар.

Қазақ ғалымы А.Х.Марғұланның ғылыми қорытындыларын және болжамдарын негізсіз жоққа шығару және оған «буржуазиялық пантюркизмдік», тарихты фалсификациялау, қазақ және орыс достығының түбірін алыстату деген айып тағу

Ұсынылатын әдебиеттер: 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 22
9 тақырып. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғ. 2 жартысы.- ХХIғ. басы.)

Қазақстан тарих ғылымына И.Сталиннің жеке тұлғалық культін әшкерелеудің әсері. Қазақстанды Россияға қосу мәселелері. Оны зерттеудің негізгі сатылары. Орыс-қазақ ара-қатынастары туралы құжаттар мен материалдардың жиынтықтарын баспадан шығару. ..Қазақстандағы хандықтардың территориалды-административтік және саяси актілерінің проблемалары. 1916 жылғы қазақтардың ұлт-азаттық қозғалыстарының өзекті мәселелерін зерттеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26
7 Тәжірибелік сабақтарының жоспарлары
1 тақырып. Курсқа кіріспе. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихының тарихнамасы

Жоспар:

1. Тарихты зерттеудің әдістері.

2.Тарихи құбылыстарды өлшеу.

3. Қазақстан тарихында, тарих ғылымындағы жеке тұлғалық фактор.

4.Тарихи концепцияларды бағалау критерийлері.

5.Тарихты зерттеулердегі қазіргі заманғы әдістемелік концепциялар.

6.Тарихтағы түсіндіру проблемалары.

7.Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде пайда болу сатылары.

8.Тарихнамалық мазмұндаманың моделі.

9.Қазіргі заманғы Қазақстан ғылымы үшін индоарилердің проблемалары.

10.Қазақстан тарихының түрік кезеңіндегі тарихнамасы.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.
2 тақырып. Мұсылмандар тарихнамасы:

Жоспар:

1. Ю.Баласагунның «Кутадгу билиг» еңбегіндегі адамзаттың прогресивті даму идеясы.

2.Аль-Фарабидің «Взгляды жителей добродетельного города», «Существо вопросов», «Об общности взглядов Платона и Аристотеля» еңбектері.

3.Эпостық ескерткіштер тарихнама контекстісінде.


3 тақырып. Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (XIII-XVII ғғ.):

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.

Жоспар:

1.Рашид ад-Динаның түрік және монгол халықтарының тарихы туралы тарихи энциклопедиясы.

2.Низам ад-Исами (XV ғ. басы) зерттеулеріндегі қазақтар туралы мәлімдемелер.

3.Аноним Искандер бойынша «өзбек» түсінігі туралы мәліметтер.

4.XIII ғасырдағы европалық зерттеушілер басылымдарының салыстырмалы сипаттамалары.

5.Марко Поло, Плано Карпини, Гильмо де Рубрука Монғол империясы мен Алтын Орда тарихы туралы.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


4 тақырып. XVIII ғасырдағы тарихи білімдер

Жоспар:

1. А.И.Тевкелевтің күнделігі тарихнама негізі ретінде.

2. Қазақстанды зерттеудегі 1-ші академиялық экспедиция. Г.Ф.Миллердің «Сібір тарихы» атты еңбегі.

3.Қазақстанды зерттеудегі 2-ші академиялық экспедиция. И.Г.Георгий, Иоган Фальк, Рычков Н.П.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


5 тақырып. Тарихи ойлардың Х1Х ғасырдың 1 жартысында дамуы.

Жоспар:

1. Қазақстан тарихын жер аударылған декабристердің зерттеуі.

2.Ресейдің әскери тарихшылары: С.Б.Броневский, М.И.Веньоков.

3.А.И.Левшиннің қазақ тарихы туралы «Описание киргиз казачьих или киргиз кайсацких орд и степей» атты еңбегі.

4.Қазақстанның Ресейге қосылуын бағалау.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.
6 тақырып. Қазақстандағы тарих ғылымының Х1Х ғасырдың 2 жартысында және ХХ ғасырдың басында дамуы.

Жоспар:

1. А.Букейхановтың «Исторические судьбы киргизского края и культурные его успехи», «Киргизы» еңбектері.

2.Ш.Құдайбердиевтің тарихи көзқарастары.

3.Қазақ интеллигенциясының еңбектеріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс туралы.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


7 тақырып. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстандағы тарих ғылымы.

Жоспар:

1.Г.Тогжановтың «О Байтурсынове и байтурсыновщине», «О казахском ауле» атты еңбектері.

2.Т.Рыскуловтың «Современный Казахстан» атты еңбегі.

3.Қазақ ұлттық-демократиялық интеллигенциясының И.Сталиннің саяси қарсыластары ретінде құғындалуы. «Ақжол» газеті.

4.«Алаш» партиясы мен «Алаш Орда» үкіметінің ролі мен іс-әрекеттерін көрсететін басылымдардың пайда бола бастауы.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.
8 тақырып. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

Жоспар:

1.Е.Б.Бекмаханов тың «Х1Х ғ. 20-40 жылдарындағы Қазақстан» атты фундаменталды монографиясы туралы дискуссия.

2.Ғылым академиясын құру.

3.Тарихтан, археологиядан және этнографиядан этнографиялық экспедициялар.

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


9 тақырып. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы).

Жоспар:

1.Қазақстандағы марксистік идеологияны зерттеу.

2.Қазан революциясы мен азамат соғысының тарихнамасы қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде.

3.Ұлы Отан соғысы кезеңінде Қазақстан тарихын айқын түсіндіру мәселелері.

4.Қазақстанның соғыстан кейінгі тарихын зерттеу.

5.Тың жерді игерудің тарихнамасы.

6.Аграрлық саясат тарихы мәселелерін құрастыру.

7. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы).

Әдістемелік ұсыныстар:

Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


8. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
1 тақырып. Курсқа кіріспе. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 7, 8, 14, 17.


2 тақырып. Мұсылмандық тарихнама.

Ұсынылатын әдебиеттер: 4, 6, 14, 19, 20, 24, 29


3 тақырып. Қазақстан тарихының тарихнама дәстүрлері (XIII-XVII ғғ.)

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 4, 6, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30


4 тақырып. XVIII ғасырдағы тарихи білім.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 5, 9, 15, 16, 18


5 тақырып. Х1Х ғасырдың 1 жартысындағы тарихи ойлардың дамуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 7, 14, 17, 27


6 тақырып. Х1Х ғасырдың 2 жартысында – ХХғасырдың басында Қазақстанда тарих ғылымының дамуы.

Ұсынылатын әдебиеттер : 2, 8, 9, 13, 17, 22


7 тақырып. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстандағы тарих ғылымы.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 16, 18, 25


8 тақырып. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

Ұсынылатын әдебиеттер: 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 22


9 тақырып. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғ. 2 жартысы.- ХХIғ. басы.)

Ұсынылатын әдебиеттер: 2, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26


Өздік жұмыстарының тақырыптары бойынша тапсырмалар
Тақырып бойынша сұрақ таңдап, ұсынылған әдебиетті талдап баяндама немесе презентацияны әзірлеңіз.


 1. Кәне заман және антик тарихнамасы

 2. Мұсылмандық тарихнама.

 3. Қазақстан тарихының тарихнама дәстүрлері (XIII-XVII ғғ.)

 4. XVIII ғасырдағы тарихи білім.

 5. Х1Х ғасырдың 1 жартысындағы тарихи ойлардың дамуы.

 6. Х1Х ғасырдың 2 жартысында – ХХғасырдың басында Қазақстанда тарих ғылымының дамуы.

 7. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстандағы тарих ғылымы.

 8. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

 9. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғ. 2 жартысы.- ХХIғ. басы.)

9.Оқу бағдарламасындағы ең күрделі сұрақтар
 1. Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде пайда болу сатылары.

 2. Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (X-XVII ғғ.)

 3. Орта ғасыр европалық зерттеушілер басылымдарының салыстырмалы сипаттамалары.

 4. Қазақстанды зерттеудегі академиялық экспедициялар.

 5. Қазақстанның Ресейге қосылуын бағалау.

 6. Алаш тарихнамасы

 7. Сталин кезеңіндегі тарих ғылымының жағдайы

 8. Қазіргі заман тарих ғылымы

10. ОӨЖМ–ге кеңес кестесі (ОӨЖС ОӨЖ-дің 25% -ың құрайды)


Сабақтың түрлері

дүйсенбі

сейсенбі

сенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.35


2.

Семинар сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.35


3.

СӨЖ сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.35


4.

Курстық жұмыс тақырыптары сұрақтары бойынша кеңес5.

Тесттік тапсырмалар сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.35

11. Студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

1.

Дәріс сабағына дайындық
Сабаққа қатысу

2.

Тәжірибе сабағына дайындық, үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Баяндама

3.

Презентация дайындау

Презентация

Қорғау

4.

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмей қалған материалдарды оқу

Конспект

Коллоквиум

5.

Қорытынды бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1, МБ2

Коллоквиум


12. Тәлімгердің білімін бағалаудың критерилері

Пәнді оқу тесттік бақылау емтиханымен аяқталады. Емтиханға жіберілудің міндетті талабы жұмыс бағдарламасындағы барлық тақырыпты дер кезінде тапсыру.

Әрбір тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.
Әріптік жүйедегі баға

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшерлемесі

Бұрынғы жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

13. Оқытушының талаптары, саясаты және іс-әрекеттері

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайданайырыласыңдар. Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:


 1. Сабаққа активті қатысу.

 2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

 3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

 4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

 5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

 6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

3. білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.

4. емтихан

Семестрде 2 өтпелі бақылау қарастырылған

Өтпелі бақылауда тестер, тапсырмалар қарастырылған.


14. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Абусеитова М.Х.и др. Казахстан и Центральная Азия в XV-ХХ вв.: историяполитика, дипломатия. Алматы: Дайк-Пресс, 1998.

2. Абылхожин Ж.Б., Масанов Н.Е., Ерофеева А. Научное знание и мифотворчество в современной отечественной историографии. Алматы: Дайк-пресс, 2006.

3. Асфендиаров С. История Казахстана с древнейших времен. А.:"Қазақ университеті", 1993.

4. Бартольд B.B. Древнетюркские надписи и арабские источники.Соч. т.5 Москва, 1968.

5. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы XIX века. Алма-Ата,1992.

6.Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.1.М., 1950.

7. Вопросы историографии и источниковедения Казахстана. Алма-Ата, 1988.

8. Вопросы историографии Казахстана. Алма-Ата, 1989.

9. Дулатова Д.И. Историография дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1984.

10. Койгелдиев М. Алаш козғаласы. Алматы: Санат, 1995.

11.Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. Алматы: "Ататек" 1995.

12.Шоқай М. 1917 жыл естеліктерінен үзінділер. //Таңдамалы.Алматы: "Қазақ энциклопедиясы", Т.1. 1995.

13.Омарбеков Т.О., Омарбеков Ш.Т. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. Алматы, 2005 ж.

Қосымша әдебиеттер:


14. Атабаев К.М. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. Алматы, 2002.

15. Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. Алматы, 1992.

16. Ирмуханов Б.Б.. Прошлое Казахстана в письменных источниках. Алматы, 1999.

17. Казахстан в начале XX века: методология, историография, источниковедение. Сб. статей. Алматы, 1993,1994.

18. Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств XVIII- первой половины XIX в. Алматы, 1999.

19. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источники по истории Средней Азии. М., 1964.

20. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. Алма-Ата:"Рауан", 1992.

21. Козыбаев М.К., Абылхожин Ж.Б., Алдажуманов К.С. Коллективизация в Казахстане. Трагедия крестьянства. Алматы, 1992.

22. Козыбаев М.К. Историография Казахстана: уроки истории. Алматы, 1990. 23. Кумеков Б.Ш. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972

24. Кюнер Н.В. Китайские известия о народах южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961.

25. Мұқатова О.Х. Қазақстандағы аграрлық өзгерістер тарихнамасы (ХІХ ғ. соңы – ХХ ғ.). Алматы: «Қазақ университеті», 1999 ж.

26. Омарбеков Т.О. XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. Алматы: Қазақпарат, 2002 ж.

27. Проблемы источниковедения и историографии. Материалы научных чтений. М., 2000.

28. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951.

29. Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-Гази, Хивинского хана. Казань, 1906.

30. Мухаммед Хайдар Дулати. Тарих-и-Рашиди. Алматы, 1999.


1 Межелік бақылау сұрақтары
 1. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихының тарихнамасы

 2. Тарихты зерттеудің әдістері.

 3. Тарихи құбылыстарды өлшеу.

 4. Қазақстан тарихында, тарих ғылымындағы жеке тұлғалық фактор.

 5. Тарихи концепцияларды бағалау критерийлері.

 6. Тарихты зерттеулердегі қазіргі заманғы әдістемелік концепциялар.

 7. Тарихтағы түсіндіру проблемалары.

 8. Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде пайда болу сатылары.

 9. Тарихнамалық мазмұндаманың моделі.

 10. Қазіргі заманғы Қазақстан ғылымы үшін индоарилердің проблемалары.

 11. Қазақстан тарихының түрік кезеңіндегі тарихнамасы.

 12. Мұсылмандар тарихнамасы:

 13. Ю.Баласагунның «Кутадгу билиг» еңбегіндегі адамзаттың прогресивті даму идеясы.

 14. Аль-Фарабидің «Взгляды жителей добродетельного города», «Существо вопросов», «Об общности взглядов Платона и Аристотеля» еңбектері.

 15. Эпостық ескерткіштер тарихнама контекстісінде.

 16. Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (XIII-XVII ғғ.)

 17. Рашид ад-Динаның түрік және монгол халықтарының тарихы туралы тарихи энциклопедиясы.

 18. Низам ад-Исами (XV ғ. басы) зерттеулеріндегі қазақтар туралы мәлімдемелер.

 19. Аноним Искандер бойынша «өзбек» түсінігі туралы мәліметтер.

 20. XIII ғасырдағы европалық зерттеушілер басылымдарының салыстырмалы сипаттамалары.

 21. Марко Поло, Плано Карпини, Гильмо де Рубрука Монғол империясы мен Алтын Орда тарихы туралы.

 22. XVIII ғасырдағы тарихи білімдер

 23. А.И.Тевкелевтің күнделігі тарихнама негізі ретінде.

 24. Қазақстанды зерттеудегі 1-ші академиялық экспедиция. Г.Ф.Миллердің «Сібір тарихы» атты еңбегі.

2 Межелік бақылау сұрақтары
 1. Қазақстанды зерттеудегі 2-ші академиялық экспедиция. И.Г.Георгий, Иоган Фальк, Рычков Н.П.

 2. Тарихи ойлардың Х1Х ғасырдың 1 жартысында дамуы.

 3. Қазақстан тарихын жер аударылған декабристердің зерттеуі.

 4. Ресейдің әскери тарихшылары: С.Б.Броневский, М.И.Веньоков.

 5. А.И.Левшиннің қазақ тарихы туралы «Описание киргиз казачьих или киргиз кайсацких орд и степей» атты еңбегі.

 6. Қазақстанның Ресейге қосылуын бағалау.
 1. Қазақстандағы тарих ғылымының Х1Х ғасырдың 2 жартысында және ХХ ғасырдың басында дамуы.

 2. А.Букейхановтың «Исторические судьбы киргизского края и культурные его успехи», «Киргизы» еңбектері.

 3. Ш.Құдайбердиевтің тарихи көзқарастары.

 4. Қазақ интеллигенциясының еңбектеріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс туралы.

 5. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстандағы тарих ғылымы.

 6. Г.Тогжановтың «О Байтурсынове и байтурсыновщине», «О казахском ауле» атты еңбектері.

 7. Т.Рыскуловтың «Современный Казахстан» атты еңбегі.

 8. Қазақ ұлттық-демократиялық интеллигенциясының И.Сталиннің саяси қарсыластары ретінде құғындалуы. «Ақжол» газеті.

 9. «Алаш» партиясы мен «Алаш Орда» үкіметінің ролі мен іс-әрекеттерін көрсететін басылымдардың пайда бола бастауы.

 10. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

 11. Е.Б.Бекмаханов тың «Х1Х ғ. 20-40 жылдарындағы Қазақстан» атты фундаменталды монографиясы туралы дискуссия.

 12. Ғылым академиясын құру.

 13. Тарихтан, археологиядан және этнографиядан этнографиялық экспедициялар.
 1. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы). Қазақстандағы марксистік идеологияны зерттеу. Қазан революциясы мен азамат соғысының тарихнамасы қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде.

 2. Ұлы Отан соғысы кезеңінде Қазақстан тарихын айқын түсіндіру мәселелері. Қазақстанның соғыстан кейінгі тарихын зерттеу.

 3. Тың жерді игерудің тарихнамасы.

 4. Аграрлық саясат тарихы мәселелерін құрастыру.

 5. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы).

Қорытынды бақылау сұрақтары
 1. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихының тарихнамасы

 2. Тарихты зерттеудің әдістері.

 3. Тарихи құбылыстарды өлшеу.

 4. Қазақстан тарихында, тарих ғылымындағы жеке тұлғалық фактор.

 5. Тарихи концепцияларды бағалау критерийлері.

 6. Тарихты зерттеулердегі қазіргі заманғы әдістемелік концепциялар.

 7. Тарихтағы түсіндіру проблемалары.

 8. Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде пайда болу сатылары.

 9. Тарихнамалық мазмұндаманың моделі.

 10. Қазіргі заманғы Қазақстан ғылымы үшін индоарилердің проблемалары.

 11. Қазақстан тарихының түрік кезеңіндегі тарихнамасы.

 12. Мұсылмандар тарихнамасы:

 13. Ю.Баласагунның «Кутадгу билиг» еңбегіндегі адамзаттың прогресивті даму идеясы.

 14. Аль-Фарабидің «Взгляды жителей добродетельного города», «Существо вопросов», «Об общности взглядов Платона и Аристотеля» еңбектері.

 15. Эпостық ескерткіштер тарихнама контекстісінде.

 16. Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (XIII-XVII ғғ.)

 17. Рашид ад-Динаның түрік және монгол халықтарының тарихы туралы тарихи энциклопедиясы.

 18. Низам ад-Исами (XV ғ. басы) зерттеулеріндегі қазақтар туралы мәлімдемелер.

 19. Аноним Искандер бойынша «өзбек» түсінігі туралы мәліметтер.

 20. XIII ғасырдағы европалық зерттеушілер басылымдарының салыстырмалы сипаттамалары.

 21. Марко Поло, Плано Карпини, Гильмо де Рубрука Монғол империясы мен Алтын Орда тарихы туралы.

 22. XVIII ғасырдағы тарихи білімдер

 23. А.И.Тевкелевтің күнделігі тарихнама негізі ретінде.

 24. Қазақстанды зерттеудегі 1-ші академиялық экспедиция. Г.Ф.Миллердің «Сібір тарихы» атты еңбегі.
 1. Қазақстанды зерттеудегі 2-ші академиялық экспедиция. И.Г.Георгий, Иоган Фальк, Рычков Н.П.

 2. Тарихи ойлардың Х1Х ғасырдың 1 жартысында дамуы.

 3. Қазақстан тарихын жер аударылған декабристердің зерттеуі.

 4. Ресейдің әскери тарихшылары: С.Б.Броневский, М.И.Веньоков.

 5. А.И.Левшиннің қазақ тарихы туралы «Описание киргиз казачьих или киргиз кайсацких орд и степей» атты еңбегі.

 6. Қазақстанның Ресейге қосылуын бағалау.
 1. Қазақстандағы тарих ғылымының Х1Х ғасырдың 2 жартысында және ХХ ғасырдың басында дамуы.

 2. А.Букейхановтың «Исторические судьбы киргизского края и культурные его успехи», «Киргизы» еңбектері.

 3. Ш.Құдайбердиевтің тарихи көзқарастары.

 4. Қазақ интеллигенциясының еңбектеріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс туралы.

 5. ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстандағы тарих ғылымы.

 6. Г.Тогжановтың «О Байтурсынове и байтурсыновщине», «О казахском ауле» атты еңбектері.

 7. Т.Рыскуловтың «Современный Казахстан» атты еңбегі.

 8. Қазақ ұлттық-демократиялық интеллигенциясының И.Сталиннің саяси қарсыластары ретінде құғындалуы. «Ақжол» газеті.

 9. «Алаш» партиясы мен «Алаш Орда» үкіметінің ролі мен іс-әрекеттерін көрсететін басылымдардың пайда бола бастауы.

 10. И.Сталиннің жеке басына табыну жағдайындағы Қазақстандағы тарих ғылымы (40-50 жж.).

 11. Е.Б.Бекмаханов тың «Х1Х ғ. 20-40 жылдарындағы Қазақстан» атты фундаменталды монографиясы туралы дискуссия.

 12. Ғылым академиясын құру.

 13. Тарихтан, археологиядан және этнографиядан этнографиялық экспедициялар.
 1. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы). Қазақстандағы марксистік идеологияны зерттеу. Қазан революциясы мен азамат соғысының тарихнамасы қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде.

 2. Ұлы Отан соғысы кезеңінде Қазақстан тарихын айқын түсіндіру мәселелері. Қазақстанның соғыстан кейінгі тарихын зерттеу.

 3. Тың жерді игерудің тарихнамасы.

 4. Аграрлық саясат тарихы мәселелерін құрастыру.

 5. Қазақстан тарихнамасы (ХХ ғасырдың 2 жартысы – ХХ1 ғасырдың басы).

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет