ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені 5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы үшін «технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздері 1»Дата11.07.2016
өлшемі109.48 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-5.1.72/01-2015

ПOӘК

«Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздері 1» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы«__»____ 20__ ж.

№ ___ басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»

мамандығы үшін
«ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ 1»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз


1 ӘЗІРЛЕНДІ
Құрастырушы:

Б. Кабулов ____________ Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппаратттары» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

« » 201_ ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

«Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедра мәжілісінде қаралды
« » 201__ ж., № хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ М. Акимов
2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қаралды
« » 201__ ж., № хаттама
Төрайым _________ А. Нұрғазезова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және басылымға рұқсат етілді


« » 201__ ж., № хаттама
ОӘК төрайымы _______________ Г. Искакова

Алғаш рет енгізілген
Мазмұны


1

Қолдану саласы
2

Нормативтік сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі
6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
7

Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

5В072400 - «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына енгізілген «Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздері 1» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздері 1» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы аталған пән бойынша келесі құжаттардың талаптары және ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, ҚР МЖМБС №1080 23.08.2012;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздерін кеңінен қолдану мамандардан Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау туралы терең білімді қажет етеді.

Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау әдістерін қолдану өндірістің прогрессивті құрылымын жасауға мүмкіндік береді және өндірісті автоматтандыру мүмкіндігін кеңейтеді. Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау қолдану аумағы үздіксіз өсуде. Сондықтан қазіргі заман маманы технология талабына сәйкес өндірістік процестерді ғана басқаруды біліп қоймай, сондай-ақ, осы саладағы ғылымның соңғы жетістіктеріне жауап бере алатын, жоғары техникалық деңгейде ұтымды жүруін қамтамасыз ете білуі қажет.

3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Механиканың негізгі заңдарын, жобалау және құрастырудың негізгі принциптерін, саланың қызмет көрсететін жабдықтарын сенімді жинақтау және жаңғырту немесе жаңашылдықты құруға қажетті оның жұмысқа қабілеттілігінің негізгі критерийлерін ескере отырып, тағамдық машинажасаудың типтік бұйымдарын есептеу алгоритмдері мен моделдерін тұрғызуды оқып-үйрену.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: Пәнді оқудың міндетті шарты негізі бақылау болатын барлық жеке тапсырмаларды орындау.

3.4 Білім алушылар келесілерді білуі керек:


  • Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау қазіргі таңдағы жайын білу, өндірістегі жабдықтардың перспективалы дамуы;

  • Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау әдістерін және қолданылатын жабдықтардың сипаттамасын білу, жабдықтарды зерттеу және есептеу әдісі;

  • негізгі түсініктер мен анықтамаларды меңгеру;

  • жабдықтарды таңдауды технологиялық жағдайдағы оларды жобалау үшін жүзеге асыру;

  • Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау сызбаларды жасау, технологиялық машиналар мен жабдықтарды эксплуатациялауда практикалық дағдыларды меңгеру;

  • басқа пәндерді оқуда алынған білімді жоғары дәрежеде қолдана білу.

3.5 Курстың пререквизиті:

3.5.1 Математика,

3.5.2 Физика.

3.6 Курстың постреквизиті:

3.6.1 Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жобалау негіздері 2.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредиттер

Дәріс

тер


Зертханалық сабақтар

Практикалық сабақтар

ОБӨЖ (сағ.)

БӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау нысаны

1

2

3

15

15

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛІНІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтар

1 модуль. Тамақ өндірісінің машина жасаудағы конструкциялық материалдарМеталдардың механикалық қасиеттері

1

Шойындар

1

Конструкциялық болаттар мен қорытпалар

1

Аспаптық болаттар мен қатты қорытпалар

1

Түсті металдар мен қорытпалар

1

2 Модуль. Теориялық механика негіздері

Статика

1

Қатты дене статикасы

1

1

2

Кинематика

1

Нүктенің күрделі қозғалысы

1

Нүкте динамикасы

1

3 модуль. Материалдар кедергісі

Материалдар кедергісі ғылымының негізгі ұғымдары

1

Cозылу мен сығылу

1

Беріктік жорамалдары

1

Ығысу

1

Бұралу

1

Практикалық сабақтар

Металдардың механикалық қасиеттері

1

Шойындар

1

Конструкциялық болаттар мен қорытпалар

1

Аспаптық болаттар мен қатты қорытпалар

1

Түсті металдар мен қорытпалар

1

Статика

1

Қатты дене статикасы

1

Кинематика

1

Нүктенің күрделі қозғалысы

1

Нүкте динамикасы

1

Материалдар кедергісі ғылымының негізгі ұғымдары

1

Cозылу мен сығылу

1

Беріктік жорамалдары

1

Ығысу

1

Бұралу

1

Зертханалық сабақтар
Статикалық сынаумен болаттың механикалық қасиетін анықтау

2

Бринель әдісімен қорытпа қаттылығын анықтау

2

Роквелл әдісімен қорытпа қаттылығын анықтау

2

Қорытпа құрылымын микроскоппен зерттеу

2

Ақ және соғылғыш шойынның құрылымы мен қасиеті

2

Сұр және модификацияланған шойынның құрылымы мен қасиеті

2

Көміртекті болаттың құрылымы мен қасиеті

2

Жездің құрылымы және қасиеті

15 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


5.1 Статика элементтері

5.2 Қатты дене туралы түсініқ

5.3 Қатты дене қозғалысының жалпы үлгісі

5.4 Күштік өріс туралы түсініқ

5.5 Даламбер принципі

5.6 Қатты дене қозғалысының дифференциалды теңдеулер

5.7 Гамильтон-Остроградский принципі

5.8 Соққы құбылысы

5.9 Созылу-қысу кезіндегі материалдардың механикалық қасиеттері

5.10 Көлденең күштер мен иілу моменттердің эпюраларын құрастыру

5.11 Құйылғыш сұр, беріктігі жоғары, соғылғыш шойындардың құрлысы мен қасиеттері.

5.12 Коррозияға төзімді болаттар мен қорытпалар

5.13 Ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпалар

5.14 Аспаптық болаттар

5.15 Алюминий және мыс қорытпалары. Олардың құрылымы, қасиеттері, маркалануы және қолданылуы.

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

Кесте 3

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасызетулі


пайызы

1

2

3

4


1. Адырбеков М.А. Теориялық механика: оқу құралы / М.А. Адырбеков.- Алматы: Эверо, 2009.- 332 б.

25

15

100


2. Түсіпов А.Т. Теориялық және қолданбалы механика: оқулық / А.Т. Түсіпов, Қ. Түсіпов.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 735 б.

10


15

70


3. Түсіпов А. Материалдар кедергісі: оқулық / А. Түсіпов, С. Түсіпова; ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 2-ші бас., өңд.- Алматы, 2012.- 397 б.

10


15

70


4. Немеребаев М. Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы: оқулық / М. Немеребаев.- Алматы, 2011.- 263 б.

15


15

100


7 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Адырбеков М.А. Теориялық механика: оқу құралы / М.А. Адырбеков.- Алматы: Эверо, 2009.- 332 б.

7.1.2 Кожиков А.Д. Теориялық механика: оқу құралы / А.Д. Кожиков, С.К. Турусбеков, К.Р. Аубакиров; Шәкәрім атынд. СМУ.- Семей, 2011.- 234 б.

7.1.3 Тлеубердин Қ.Ж. Теориялық және қолданбалы механика: оқулық / Қ.Ж. Тлеубердин, С.Ә. Карденов.- Көкшетау: Тенгри, 2011.- 236 б.

7.1.4 Түсіпов А. Теориялық механика: оқулық / А. Түсіпов.- Алматы: Дәуір, 2011.- 315 б.

7.1.5 Іңкәрбеков А.Б. Теориялық механика: статика және кинематика/ А.Б. Іңкәрбеков.- Алматы: Бастау, 2012.- 240 б.

7.1.6 Түсіпов А.Т. Теориялық және қолданбалы механика: оқулық / А.Т. Түсіпов, Қ. Түсіпов.- Алматы: Полиграфкомбинат, 2014.- 735 б.

7.1.7 Немеребаев М. Материалдар кедергісі: оқулық / М. Немеребаев.- Алматы: Дәуір, 2011.- 287 б.

7.1.8 Түсіпов А. Материалдар кедергісі: оқулық / А. Түсіпов, С. Түсіпова; ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- 2-ші бас., өңд.- Алматы, 2012.- 397 б.

7.1.9 Немеребаев М. Материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы: оқулық / М. Немеребаев.- Алматы, 2011.- 263 б.

7.1.10 Оханов Е.Л. Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы: оқулық / Е.Л. Оханов, М.Б. Самсаев.- Алматы: Бастау, 2011.- 232 б. 
7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Нұғыман А.М. Теориялық және инженерлік механика негіздері: Анықтамалық оқу құралы / А.М. Нұғыман; Сейфуллин атынд. Қазақ агротехникалық ун-і.- Астана, 2012.- 127б. 

7.2.2 Тлеубердин, Қ.Ж. Инженерлік механика/ Қ.Ж. Тлеубердин; оқу құралы.- Семей, 2012.- 191б.

7.2.3 Материалдар кедергісінің есептер жинағы: оқулық / А. Түсіпов; ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы.- Алматы, 2012.- 215 б.


7.2.4 Тлеубердин Қ.Ж. Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы: оқу құралы / Қ.Ж. Тлеубердин; ҚР БҒМ.- Семей: Тенгри, 2015.- 159б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет