Правилни к за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево глава първа общи положенияДата23.07.2016
өлшемі189.19 Kb.
#217363

П Р А В И Л Н И К
за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на

семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община

Генерал Тошево

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на процедури „ин витро " на двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Генерал Тошево със средства, предвидени в бюджета на Община Генерал Тошево.
Чл.2 Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Генерал Тошево, по предложение на комисията по този правилник.
Чл.3 (1) Със средства, предвидени с бюджета на Община Генерал Тошево, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

г/ едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,

е/ състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация, поради LUFS.

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.

6. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.
(2) Със средства, предвидени с бюджета на Община Генерал Тошево, се финансират:

1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. АРТ методи /методи на асистирани репродуктивни технологии/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо ин витро оплождане;

в/ оплождане чрез IСSI (IMSI);

г/ ин витро на естествен (спонтанен) цикъл;

д/ ин витро процедура с донорски генетичен материал;

е/ криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони, яйцеклетки и/или сперматозоиди;

ж/ ембриотрансфер, вкл. и на размразени ембриони след криоконсервация;

з/ инсеминации от партньора или дарител;

и/ ин витро матурация;

й/ тестикуларна и/или епидидимална биопсии /ТESЕ, РЕSА, МЕSА/, както и имунологична биопсия на матката.

3. Контрол на стимулационния процес чрез:

- ехографски прегледи;

- хормонални изследвания.

(3). Със средства, предвидени с бюджета на Община Генерал Тошево, се финансират и следните изследвания и медицински услуги и манипулации:

а/ микробиологични,

б/ спермален анализ,

в/ за трансмисивни инфекции,

г/ кръвногрупова принадлежност и резус фактор,

д/ хормонални – контроли и преди КОХС,

е/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,

ж/ други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,

з/ консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и по-специално тесни специалисти, работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинската генетика и имунология, ендокринолози, уролози, андролози и др. под;

и/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ,

й/ ембриоредукция,

к/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РGD/РGS/,

л/ овоцитна донация,

м/ ембриодонация,

н/ процедури за подготовка на маточната лигавица за успешен трансфер на ембриони;

о/ GIFТ, ZIFТ и др.подобни,

п/ имунологични вливания;

р/ гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана лапаро и хистероскопия, както и операции, които са необходими за подобряване на репродуктивната функция при мъжа.

(4) Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Генерал Тошево, със средства, предвидени в този Правилник е за еднократна помощ в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от „Център за асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща процедура/ или от други организации – държавни и неправителствени, осигуряващи финансова помощ в тази област


(5) Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер на 2 000лв. (две хиляди лева) на двойка-заявител, освен в случаите, в които се налага използването на донорски генетичен материал при ин витро процедура – на 2 500лв. (две хиляди и петстотин лева) на двойка-заявител.
(7) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Република България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(8) От финансирането, осигурено от Община Генерал Тошево, се заплащат:

1. изследвания и процедури, извършени единствено в лицензирани клиники, които имат разрешително по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето (ЗЗ) и Наредба № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, а когато се касае за извършване на ин витро процедури – в клиники, които имат сключен договор с Център за асистирана репродукция (ЦАР).

2. съпътстващи разходи – разноски за транспорт и нощуване, свързани с дейностите по т.1. За покриване на съпътстващи разходи се отделят не повече от 25 % от финасирането по чл.3, ал.5.

ГЛАВА ВТОРА
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ, ПРЕОДОЛИМИ ПРЕДИ ВСИЧКИ С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.
Чл.4. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Генерал Тошево през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат публични задължения към Община Генерал Тошево;

3. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

4. Да няма поставени под запрещение или осъждани за умишлени престъпления, освен ако не са били реабилитирани;

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява, както следва:

- с копие от удостоверение за сключен граждански брак

- с декларация при двойките, които са във фактическо съжителство (Приложение № 2);

6. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията по чл.6 може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
Чл.5. (1) Средствата по чл.3, ал.5 се отпускат за един опит в рамките на текущата година, като за една двойка се отпуска финансиране за общо не повече от три опита.

(2) Семейни двойки и съжителстващите на семейни начала могат да кандидатстват за финансово подпомагане неограничен брой пъти.
Чл.6 (Изм. с Решение№6-3/30.06.2015г.) (1)При кандидатстване се подават следните документи:


 1. Заявление по образец (Приложение №1);

 2. Копие от лична карта, заверена с гриф „вярно с оригинала”;

 3. Удостоверение за граждански брак или декларация за фактическо съжителство по Приложение №2;

 4. Свидетелства за съдимост;

 5. Декларация за липса на задължения към Община Генерал Тошево;

 6. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по Приложение № 3;

 7. Декларации от съпрузите/партньорите, че не са поставени под запрещение по Приложение № 4;

 8. Доказателства за наличието на необходимост от използването на донорски генетичен материал по чл.3, ал.5, предложение второ;

 9. Декларация удостоверяваща, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала не са одобрени за финансово подпомагане за „ин витро" процедури от Център за асистирана репродукция;

 10. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като например:

- етапни епикризи,

- документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,

- документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Спермограмите да бъдат направени в клиника по асистирана репродукция. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер,

- при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

- при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

(2) (Изм. с Решение№6-3/30.06.2015г.) Общинска администрация служебно проверява условието за жителство в община Генерал Тошево за последните три години чрез справка в ЕСГРАОН, липсата на задължения към Община Генерал Тошево, както и здравно-осигурителния статус на заявителите.

(3) В случай, че гражданския брак е сключен на територията на община Генерал Тошево заявителите могат да посочат това обстоятелство в заявлението по ал.1, т.1, като Общинска администрация издава копие от удостоверение за граждански брак служебно и го прилага към документацията.

(4) С случай на отказ за финансиране, в рамките на една бюджетна година се допуска повторно кандидатстване при условие, че предвидените в бюджета на Община Генерал Тошево средства не са изразходвани и липсват кандидати за първи опит.

(5) В случай на повторно кандидатстване за финансиране, заявителите подават само ново заявление без да е необходимо да подават целия набор от документи по чл.6, ал.1, с изключение на медицинската документация по чл.4, т.6.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.7 (1) Входираните заявления за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

(2) Комисията се състои от 7 /седем/ члена, както следва:

- трима общински съветници, определени с Решение на Общински съвет Генерал Тошево;

- двама членове – представители на Общинска администрация, определени със заповед на Кмета;

- един член – лекар със специалност Акушерство и гинекология, определен със заповед на Кмета

- председател – Заместник-кмет на Община Генерал Тошево, чийто ресор включва социални и здравни дейности.

(3) За дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение.

(4) (Нова, Решение№6-3/30.06.2015г.) Заявленията за кандидатстване се подава при Председателя на комисията, който ги завежда в нарочен регистър, като получения номер служи за последващата идентификация на заявителите в производството. Достъп до регистъра имат членовете на комисията и Кмета на Община Генерал Тошево. Трети лица, включително служители на Общинска администрация, могат да получат достъп до регистъра и/или подадените заявления само след изрично упълномощаване от Кмета на Община Генерал Тошево.

(5) (Нова, Решение№6-3/30.06.2015г.) Образец на регистъра по ал.4 се утвърждава със заповед на Кмета на Община Генерал Тошево.
Чл.8. (Изм. с Решение №6-3/30.06.2015г.) Заявителните документи се разглеждат и одобряват по реда на тяхното постъпване, като с предимство се ползват двойките, лицата и семействата, които нямат право да получат финансиране от държавния Център за асистирана репродукция – жените с изчерпан яйчников резерв (с показател на FSH хормон над 12,5 miU/ml и/или AMH < 1 ng/ml), жените, извършващи ин витро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди; жените на възраст от 43 до 45 г. включително, а също така и тези, които вече имат по 3 неуспешни опита, финансирани от Центъра за асистирана репродукция.
Чл.9 (Изм. с Решение №6-3/30.06.2015г.) Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си:

1.Разглежда и одобрява искания за финансово подпомагане на български граждани /семейства и лица, живеещи на семейни начала/, живущи на територията на Община Генерал Тошево за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие;”

2. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.
Чл.10. Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на Община Генерал Тошево.
Чл.11. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Генерал Тошево часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за съответния прием на документи.
Чл.12 (1) 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) 3аседанията на комисията са закрити.

(3) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.
Чл.13 (1) На заседанията на комисията могат да бъдат поканени представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на лечението на безплодието и репродуктивното здраве.

(2) По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват медицински специалисти, психолози и други.

(3) Лицата по ал.1 и ал.2 имат право на съвещателен глас.
Чл. 14 (1) За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен от Председателя на комисията.

(3) Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1 и се придружава от документацията по чл.6, ал.1, като документите по чл.6 ал.2 и ал.3 се издават служебно от Общинска администрация Генерал Тошево по искане на определения по чл.14 ал.2 член на комисията.
Чл.15 (1) При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок за попълване на празнотите или корекции.

(2) Срокът по предходната алинея не може да бъде по-кратък от 7 дни и по-дълъг от 30 дни.

(3) При неотстраняване на непълнотите и неяснотите в поставения срок комисията връща заявлението на двойката-заявител, ведно с всички представени документи, като заявителите могат да кандидатстват отново по всяко време.
Чл.16 Комисията взема решение по всяка преписка, което съдържа предложение за одобряване или неодобряване на двойката-заявител за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.
Чл.17 (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.16 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

(2) Протоколът отразява персоналното решение, касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.

(3) Ако особени обстоятелства налагат протокола или части от него да се обнародва се предприемат необходимите мерки за скриване на самоличността на заявителите.
Чл.18. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията и взетите решения, относно собствената си преписка, като за целта отправя писмено искане в свободна форма до Председателя на комисията чрез Кмета на Община Генерал Тошево.
Чл.19 В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.
Чл.20 (Изм. с Решение№6-3/30.06.2015г.) За заседанието на комисията се съставя протокол от протоколчик, определен от председателя. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика, като се предоставя на Кмета на Община Генерал Тошево.

(2) Средствата се предоставят или се отказва тяхното предоставяне с нарочна заповед на Кмета на Община Генерал Тошево, при запазване в тайна на самоличността на заявителите, като същата се свежда до знанието на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(3) Взетите решения се обявяват на сайта на Община Генерал Тошево по входящ номер на кандидатите.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ. ОТЧЕТНОСТ
Чл.21. (1) Членовете на комисията, лицата по чл.13 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

(2) При обнародването на всички протоколи и решения от дейността на комисията и Общински съвет Генерал Тошево във връзка с финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми се предприемат необходимите мерки за скриване на самоличността на заявителите, освен ако те изрично не желаят противното.

(3) Членовете на комисията, лицата по чл.13 и общинските съветници подписват декларация за конфиденциалност по отношение на данните станали им известни в хода на производството по финансиране на процедурите „ин витро” от Община Генерал Тошево.

(4) Всички уведомления до заявителите във връзка с производството по настоящия правилник се връчват лично.


Чл.22 Паричната сума, определена с решение на Общински съвет Генерал Тошево се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебно заведение, което има актуален договор за съответната календарна година с Центъра за асистирана репродукция.

(2) Заявителите представят заверени копие на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания, придружена със съответната медицинска документация на комисията, назначена според този правилник.

(3) Ведно с документите по ал.2, заявителите предоставят в оригинал и разхоодоправдателни документи за съпътстващите разходи по чл.3, ал.8, т.2. Разходи над установения максимум от 25 % от подпомагането са за сметка на заявителите.

(4) Средствата по ал.1 и 3 се изплащат с банков превод в левове по посочена банкова сметка от заявителя.


Чл.23 При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията с цел стратегическо проучване и събиране на данни.

Приложение №1

ДО

КМЕТА


НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.14 от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”

НА ДВОЙКИ И

СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”
от ..................................................................................................................................................

/трите имена на съпруга/партньора/

ЕГН: .............................................................................................................................................

Лична карта No ..........................................................................................................................

Издадена на ..............................., от ..........................................................................................

Постоянен адрес:.........................................................................................................................

и

от................................................................................................................................................../трите имена на съпругата/партньорката/

ЕГН: .............................................................................................................................................

Лична карта No ..........................................................................................................................

Издадена на ..............................., от ..........................................................................................

Постоянен адрес:.........................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:..........................................................................................................

Телефон за контакт: ...................................................................................................................

е-mail: ..........................................................................................................................................

Семейно положение: ..................................................................................................................

Гражданство................................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля да ни бъде предоставено финансиране в размер на ............. лева, във връзка с Програмата на Община Генерал Тошево за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми.

Прилагам следните документи:


1.Копие от лична карта;

2. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньора при

фактическо съжителство;


 • Сключил съм граждански брак на територията на Община Генерал Тошево и желая удостоверение да ми се издаде по служебен път.

4. Свидетелства за съдимост;

5. Удостоверения от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;

6. Декларация за липса на задължения към Община Генерал Тошево;

7. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор;

8. Декларации от съпрузите/партньорите, че не са поставени под запрещение;

9. Декларация удостоверяваща, че семейната двойка/ съжителстващите на семейни начала не са одобрени за финансово подпомагане за „ин витро" процедури от Център за асистирана репродукция";

10. Медицинска документация;

Дата ............................ Подписи: 1...............................

Гр ............................... 2...............................

Приложение №2


ДО

КМЕТА


НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал.1, т.3

от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИИН ВИТРО” НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ

ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Подписаните:

1..............................................................................................., ЕГН............................................

2..............................................................................................., ЕГН............................................

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме партньори и живеем на семейни начала.

Дата.............................. Подпис: 1......................................

Гр. Генерал Тошево 2......................................

Приложение №3


ДО

КМЕТА


НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал.1, т.7

от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИИН ВИТРО” НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ

ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Подписаните:

1..............................................................................................., ЕГН............................................

2..............................................................................................., ЕГН............................................

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до

четвърта степен помежду си.

Дата.............................. Подпис: 1......................................

Гр. Генерал Тошево 2......................................

Приложение №4
ДО

КМЕТА


НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 1, т. 8

от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Подписаният/ата: ........................................................................,ЕГН.......................................

ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен/а под запрещение.

Дата.............................. Подпис:...........................

Гр. Генерал Тошево

Приложение №5


ДО

КМЕТА


НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 1, т. 10

от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО”НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Подписаните:

1..............................................................................................., ЕГН............................................

2..............................................................................................., ЕГН............................................

ДЕКЛАРИРАМЕ, че към настоящия момент не сме одобрени за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” от Център „Фонд за асистирана репродукция”и в рамките на настоящата година не сме получили средства за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” от същия.
Дата.............................. Подпис: 1......................................

Гр. Генерал Тошево 2......................................

Приложение №6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 21, ал.3

от

ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИИН ВИТРО” НА ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ

ПРОБЛЕМИ, ЖИВEEЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

Подписаният/ата .....................................................................................................................,

с ЕГН .................................................., № на лк ...................................., изд. на ..............................,

заемащ/а длъжност .............................................................................................................................,

в качеството си на ...............................................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Се задължавам да не разгласявам по никакъв начин информация, станала ми известна във връзка с процедурата по подпомагане по реда на Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живeeщи на територията на община Генерал Тошево.

2. Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка информация от личен и/или служебен характер, чието разкриване може да доведе до нарушаване на правото на личен живот по чл. 32 ал.1 от Конституцията на Република България на лицата, кандидатстващи за финансово подпомагане по реда на Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живeeщи на територията на община Генерал Тошево .

3. Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.

4. Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и времето.

5. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да предпазя интересите на лицата, кандидатстващи за финансиране по реда на финансово подпомагане по реда на Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живeeщи на територията на община Генерал Тошево.

6. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Дата.............................. Подпис:...........................

Гр. Генерал Тошево

ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001:2004 -Система за управление на околната среда


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет