Приложение №17 към чл. 40аДата13.07.2016
өлшемі194.12 Kb.
#196699
Приложение № 17

към чл. 40а

Критерии за избор на алтернативни наименования ( генерични наименования )

І. Обяснителни бележки

Критериите се основават на класифицирането на опасните вещества

по класове, посочено в “Обяснителни бележки” на приложение № 1 .

Могат да се избират алтернативни наименования, като се използват посочените в т. ІІІ на това приложение наименования.

Избраните алтернативни наименования трябва да предоставят достатъчна информация, гарантираща, че препарата може да бъде използван без риск и могат да бъдат предприемани необходимите мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.
Класовете се определят по следния начин:

- Неорганични или органични вещества, чиито основни свойства се идентифицират въз основа на съдържащия се в тях химичен елемент. Наименованието на класа се образува като производно на наименованието на химичния елемент. Класовете се идентифицират по атомния номер на химичния елемент (001 до 103) съгласно приложение № 1 - “Обяснителни бележки”;

- Органични вещества, чиито основни свойства се идентифицират от една обща функционална група.

Наименованието на класа се образува като производно на наименованието на функционалната група.

Тези класове се идентифицират по номера на съответния клас (601 - 650) съгласно Приложение 1.

В някои случаи са добавени подкласове, обхващащи вещества с общи специфични свойства.


ІІ. Избор на алтернативно наименование
1. Общи принципи
Изборът на алтернативното наименование, включва два последователни етапа:

а) идентификация на функционалните групи и химичните елементи участвуващи в молекулата;

б) определяне на обхвата, включващ най-важните функционални групи и химични елементи, които трябва да бъдат взети под внимание.
Вземат се предвид функционални групи и елементи на класовете и подкласовете, посочени в т. ІІІ.

ІІІ. Списък на вещества, групирани по класове и подкласове
N на класа

Приложение I


Клас
Подклас

001

Водородни съединения

хидриди


002

Хелиеви съединения

003

литиеви съединения

004

Берилиеви съединения

005

Борни съединения

борани


борати

006

Въглеродни съединения

карбамати

неорганични въглеродни съединения

соли на циановодорода

карбамид и производни


007

Азотни съединения

четвъртични амониеви съединения

киселинни азотни съединения

нитрати


нитрити

008

Кислородни съединения


009

Флуорни съединения

неорганични флуориди010

Неонови съединения

011

Натриеви съединения

012

Магнезиеви съединения

органометални магнезиеви производни
013

Алуминиеви съединения

органометални алуминиеви производни014

Силициеви съединения

силикони


силикати

015

Фосфорни съединения

киселинни фосфорни съединения

фосфониеви съединения

фосфорни естери

фосфати

фосфити


фосфороамиди и производни

016

Серни съединения

киселинни серни съединения

меркаптани

сулфати


сулфити

017

Хлорни съединения

хлорати


перхлорати

018

Аргонови съединения

019

Калиеви съединения

020

Калциеви съединения

021

Скандиеви съдинения

022

Титанови съдинения

023

Ванадиеви съдинения

024

Хромови съдинения

съединения на шествалентен хром025

Манганови съединения

026

Железни съединения

027

Кобалтови съдинения

028

Никелови съдинения

029

Медни съдинения

030

Цинкови съединения

органометални цинкови производни031

Галиеви съдинения

032

Германиеви съединения

033

Арсенови съединения

034

Селенови съединения

035

Бромни съединения

036

Криптонови съединения

037

Рубидиеви съединения

038

Стронциеви съединения

039

Итриеви съединения

040

Циркониеви съединения

041

Ниобиеви съединения

042

Молибденови съединения

043

Технециеви съединения

044

Рутениеви съединения

045

Родиеви съединения

046

Паладиеви съединения

047

Сребърни съединения

048

Кадмиеви съединения

049

Индиеви съединения

050

Калаени съединения

органометални калаени производни051

Антимонови съединения

052

Телурови съединения

053

Йодни съединения

054

Ксенонови съединения

055

Цезиеви съединения

056

Бариеви съединения

057

Лантанови съединения

058

Цериеви съединения

059

Празеодимови съединения

060

Неодимови съединения

061

Прометиеви съединения

062

Самариеви съединения

063

Европиеви съединения

064

Гадолиниеви съединения

065

Тербиеви съединения

066

Диспросиеви съединения

067

Холмиеви съединения

068

Ербиеви съединения

069

Тулиеви съединения

070

Итербиеви съединения

071

Лютециеви съдинения

072

Хафниеви съединения

073

Танталови съединения

074

Волфрамови съединения

075

Рениеви съединения

076

Осмиеви съединения

077

Иридиеви съединения

078

Платинови съединения

079

Златни съединения

080

Живачни съединения

органометални живачни производни081

Талиеви съединения

082

Оловни съединения

органометални оловни производни083

Бисмутни съединения

084

Полониеви съединения

085

Астатиеви съединения

086

Радонови съединения

087

Франциеви съединения

088

Радиеви съединения

089

Актиниеви съединения

090

Ториеви съединения

091

Протактиниеви съединения

092

Уранови съединения

093

Нептуниеви съединения

094

Плутониеви съединения

095

Америциеви съединения

096

Кюриеви съединения

097

Берклиеви съединения

098

Калифорниеви съдинения

099

Айнщайниеви съединения

100

Фермиеви съдинения

101

Менделеевиеви съдинения

102

Нобелиеви съдинения

103

Лоуренсиеви съдинения

601

Въглеводороди

алифатни въглеводороди

ароматни въглеводороди

алициклени въглеводороди

полициклени ароматни/ПАВ/


602

Халогенирани въглеводороди

халогенирани алифатни(*)въглеводороди

халогенирани ароматни(*)въглеводороди

халогенирани алициклени(*)въглеводороди


(*) уточнява се класа на съответния халоген

603

Алкохоли и техните производни

алифатни алкохоли

ароматни алкохоли

алициклени алкохоли

алканоламини

епоксипроизводни

етери

гликолови етеригликоли и полиалкохоли

604

Феноли и техните производни

халогенирани фенолни производни (*)


(*) уточнява се класа на съответния халоген

605

Алдехиди и техните производни

алифатни алдехиди

ароматни алдехиди

алициклени алдехиди

алифатни ацетали

ароматни ацетали

алициклени ацетали


606

Кетони и техните производни

алифатни кетони

ароматни кетони (*)

алициклени кетони


(*) включително хинони


607

Органични киселини и техните производни

алифатни киселини

халогенирани алифатни киселини (*)

ароматни киселини

халогенирани ароматни киселини (*)

алициклени киселини

халогенирани алициклени киселини (*)

анхидриди на алифатните кислини

анхидриди на халогенираните алифатни киселини(*)

анхидриди на ароматните киселини

анхидриди на халогенираните ароматни киселини(*)

анхидриди на алициклените киселини

анхидриди на халогенираните алициклени киселини(*)

соли на алифатна киселина

соли на халогенирана алифатна киселина(*)

соли на ароматна киселина

соли на халогенирана ароматна киселина(*)

соли на алициклена киселина

соли на халогенирана алициклена киселина(*)

естери на алифатна киселина

естери на халогенирана алициклена киселина(*)

естери на ароматна киселина

естери на халогенирана ароматна киселина(*)

естери на алициклена киселина

естери на халогенирана алициклена киселина(*)

естери на гликолов етер

акрилати

метакрилати

лактони

ацилхалогениди


(*) уточнява се класа на съответния халоген

608

Нитрили и техните производни

609

Нитро съединения

610

Хлоронитросъединения

611

Азокси- и азо- съединения

612

Аминосъединения

алифатни амини и производни

алициклени амини и производни

ароматни амини и производни

анилин и производни

бензидин и производни613

Хетероциклени основи и техните производни

бензимидазол и производни

имидазол и производни

пиретриноиди

хинолин и производни

триазин и производни

триазол и производни


614

Глюкозиди и алкалоиди

алкалоиди и производни

гликозиди и производни


615

Цианати и изоцианати

цианати


изоцианати

616

Амиди и техните производни

ацетамид и производни

анилиди


617

Органични пероксиди

647

Ензими

648

Комплексни съединения, получени при преработка на въглища

кисел екстрат

алкален екстрат

антраценово масло

остатък от екстракта на антраценово масло

фракция на антраценово масло

фенолно масло

остатък от екстракта на фенолно масло

течни въглищни фракции, течна селективна екстракция

течни въглищни фракции, разтворители от течна селективна екстракция

въглищно масло

въглищен катран

екстракт от въглищен катран

твърди остатъци от въглищен катран

кокс (въглищен катран) ниска температура, смола висока температура

кокс (въглищен катран), смола висока температура

кокс (въглищен катран), смес от въглища и смола висока температура

суров бензол

суров фенол

азотсъдържащи основни фракции на суров каменовъгления катран

дестилирани основи

дестилирани феноли

дестилати

дестилати (въглища), течна селективна екстракция, първични

дестилати (въглища), селективна екстракция, крекирани във водородна среда

дестилати (въглища), селективна екстракция, крекирани във водородна среда, средно хидрирани

дестилати (въглища), селективна екстракция, средно крекирани във водородна среда

остатъци от екстракта (въглища) нискотемпературен алкален въглищен катран

свежо масло

горива, дизел, въглищна селективна екстракция, крекирани във водородна среда, хидрирани

горива, горива за самолетни двигатели, въглищна селективна екстракция, крекирани във водородна среда, хидрирани

бензин, въглищна селективна екстракция, крекирана във водородна среда нафта

продукти на термообработка

тежко антраценово масло

редестилат от тежко антраценово масло

леко масло

остатъци от екстракт на леко масло, високо кипящи

остатъци от екстракт на леко масло, средно кипящи

остатъци от екстракт на леко масло, ниско кипящи

редестилат на леко масло, високо кипящ

редестилат на леко масло, средно кипящ

редестилат на леко масло, ниско кипящ

метилнафталиново масло

остатък от екстракт на метилнафталиново масло

нафта (въглища), селективна екстракция, крекирана във водородна среда

нафталиново масло

остатък от екстракт на нафталиново масло

редестилат на нафталиново масло

смола

редистилат на смолаостатък от смола

остатък от смола, термообработена

остатък от смола, окислена

пиролизни продукти

редестилати

остатъци ( въглища), течно селективни екстракции

катран от кафяви въглища

катран от кафяви въглища, ниска температура

катран, високо кипящ

катран, средно кипящ

абсорбционно (скруберно) масло

остатък от екстракт на абсорбционно (скруберно) масло

редистилат на абсорбционно (скруберно) масло649

Комплексни съединения, получени при преработка на нефт

суров нефт

нефтен газ

нафта с ниска температура на кипене

модифицирана нафта с ниска температура на кипене

каталитично крекирана нафта, с ниска температура на кипене

нафта - каталитичен риформинг, с ниска температура на кипене

термично крекирана нафта, с ниска температура на кипене

нафта, третирана с водород, с ниска температура на кипене

нафта – неспецифирана, с ниска температура на кипене

керосин от първа дестилация

керосин - неспецифициран

крекинг газьол

Газьол - неспецифициран

тежко дизелово гориво

грес


нерафиниран или нискорафиниран суров нефт

суров нефт - неспецифициран

дестилиран ароматен екстрат

дестилиран ароматен екстрат (третиран)

масла, отделяни при топенето на парафина

суров парафин

петролат (вазелин)


650

Други вещества

не използвайте този клас

Вместо него, използвайте класовете или под-класовете посочени по-горе.

ІV. Примери


След установяване, че веществото принадлежи към един или повече класове или подкласове по списъка, генеричното наименование може да се определи по следния начин:
1. Когато наименованието на класа или подкласа е достатъчно да характеризира химичните елементи или важните функционални групи, това наименование се избира като генерично наименование.
Примери:
- 1.4 дихидрооксибензен

клас 604: феноли и техните производни

генерично наименование: производни на фенола
- бутанол

клас 603: алкохоли и техните производни

подклас: алифатни алкохоли

генерично наименование: алифатен алкохол


-2-изопропоксиетанол

клас 603: алкохоли и техните производни

подклас: гликолни етери

генерично наименование: гликолен етер


- метакрилат

клас 607: органични киселини и техните производни

подклас: акрилати

генерично наименование: акрилат


2. Когато наименованието на класа или подкласа не е достатъчно да характеризира химичните елементи или важните функционални групи, генеричното наименование се образува като комбинация от съответните различни наименования на класовете или подкласовете :
Примери:
-хлоробензен

клас 602: халогенирани въглеводороди

подклас: халогенирани ароматни въглеводороди

клас 017: хлорни съединения

генерично наименование : хлориран ароматен въглеводород
-2,3,6 – трихлорофенилоцетна киселина

клас 607: органични киселини

подклас: халогенирани ароматни киселини

клас 017: хлорни съединения

генерично наименование: хлорирана ароматна киселина
- 1-хлоро-1 нитропропан

клас 610: хлоронитросъединения

клас 601: въглеводороди

подклас: алифатни въглеводороди

генерично наименование: хлориран алифатен въглеводород
- тетрапропил дитиопирофосфат

клас 015: фосфорни съединения

подклас: фосфорни естери

клас 016: серни съединения

генерично наименование: тиофосфорен естер
Забележка: За определени елементи, предимно метали, наименованието на класа или подкласа може да се посочи с думите “ органични” или “неорганични”.
Примери:
- диживачен хлорид

клас 080: живачни съединения

генерично наименование: неорганично живачно съединение
-бариев ацетат

клас 056: бариеви съединения

генерично наименование: органично бариево съединение
-етил нитрит

клас 007: азотни съединения

подклас: нитрити

генерично наименование: органичен нитрит


- натриев хидросулфит

клас 016: серни съединениягенерично наименование: неорганично сярно съединение
Посочените примери са вещества от приложение № 1, за които може да бъде подадено заявление за разрешаване изписването на алтернативно наименование.”

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет