Бележки по последните изменения и допълнения на зут асен Запрянов, адвокат от ПловдивДата29.06.2016
өлшемі40.78 Kb.
#166278
Бележки по последните изменения и допълнения на ЗУТ - Асен Запрянов, адвокат от Пловдив
Измененията и допълненията, последвали ЗИДЗУТ – ДВ, бр.65 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 т. (ДВ, бр.28, 76, 77, 88, 94 и 95 от 2005 г.) имаха предимно уточнителен характер.Част от тях биха могли да бъдат включени още в ЗИДЗУТ от 2004 г. Това се отнася за измененията, свързани със съобразяване с изискванията по опазване на културно-историческото наследство (в чл. 195, 197 и 201),съобразяване с изискванията по опазване на околната среда (в чл. 143 и 144),новото положение относно изглаждане на междусъседски огради изцяло в терена на възложителя ( чл. 43, ал. 3 – ин фине) и пр.
ЗИДЗУТ, публ. ДВ - бр. 1003 от 2005 г., съдържа по-значителни изменения и допълнения, част от които заслужават по-подробен коментар.
І. В чл. 48 са създадени нови ал. 4 и 6, които внасят яснота по изграждане на междусъседска ограда изцяло в мястото на собствения на възложителя урегулиран поземлен имот (УПИ), както и ограждането на УПИ при денивелация на терена.
Ал. 4 - нова предвижда възможност да се изгради плътна ограда между два съседни УПИ без съгласие на съседа, а в случая на указаната денивелация на терена над 1.5 м е разрешено височината на плътната част на оградата да е до 0.60 м спрямо котата на по-високия терен - ал. 6-нова.
Според ал. 9 на чл. 48 (изменена бивша ал. 3) строителството на огради но ал. 3 и 4, както и в отклонение от изискванията на ал. 2, 5 и 7 на текста се разрешава за обекти на културно-историческото наследство. По отношение на останалите случаи на строителство на огради при цитираните алинеи на текста разрешението се дава от главния архитект на общината, въз основа на индивидуален архитектурен проект и след заключение на експертния съвет.
2. Създаден е нов текст - чл. 57-а ЗУТ, в който много подробно (в 8 алинеи) се регламентира премахването на преместваемите обекти - тези, упоменати в чл. 56,ал.1, както и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи в недвижими имоти, уредени в чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5.
3.За яснота се допълва ал. 9 на чл. 127 с изречението „Заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване”. Има се предвид одобряването и публикуването на общия устройствен план (ОУП) за селищните образувания от национално значение. Така става приравняването им с ОУП въобще, уредено в ал. 6 на текста
4. Въвеждат се допълнителни изисквания за въвеждането на строежите в експлоатация – да са изпълнени мероприятията по изграждането на улици, пътища и алеи в курортите, ваканционните селища и другите територии за рекреационна (възстановителни здравето) дейности, които да свържат обекта с уличната или пътната мрежа, с оглед осигуряване на нормален достъп до съответния поземлен имот - чл. 178,ал.3 т. 4 ЗУТ (нова).
Редакцията на тази правна новела оставя открит въпроса както за визираните в нея случаи, така и изобщо за всички случаи на издаване на строително разрешение и разрешение за ползуване на изграден обект – законосъобразно ли е да се издават тези индивидуални административни актове за даден обект преди да е завършена или поне да е в ход процедурата по отчуждаването на терените, попадащи под улица или път, свързващи обекта с уличната мрежа.
Практиката познава такива случаи на разрешаване на строителство, а в предишната нормативна уредба досежно придадените по дворищна регулация имоти не се допускаше издаване на строително разрешение преди да се изпълнят условията за заемане на тези придадени имоти, т.е. да се заплатят по влязла в сила оценка (чл. 56, ал. 11 ЗТСУ-отм.), макар и собственикът на парцела, към които те се придават, да се счита собственик на същите от деня на влизане на териториално-устройствения план в сила. Мисля, че в тази насока следва да бъде направено в ЗУТ съответно уточнение на предпоставките, при които се разрешава издаването на строително разрешение. Принудително придаване на част (части) от съседни имоти към УПИ не е предвидено в закона, но случаи с неприложена улична регулация има и сега, без да е предвидено отреждането на части от поземлени имоти за под улица да прехвърля по силата на влезлия в сила план собствеността върху тези части на Общината.
5.Създаден е нов текст - чл.222-а ЗУТ, с който се предоставях на Кмета па Общината правомощия по спиране на незаконни строежи или отделни строителни и монтажни работи (СмР), забраняване достъпа до строежа, забрана за захранването му с електричество, вода и топлинна енергия, както и предписване на укрепителни и възстановителни работи.
Във връзка с цитираната празна новела (чл. 222-а) е изменен и чл. 224 ЗУТ, като функциите на началника на РДНСК по отношение издаването на заповеди за недопускане или отстраняване на незаконно строителство преминаха върху Кмета на Общината
6. Последното изменение на ЗУТ от 2005 г. е това, обнародвано в ДВ, бр. 105 от 29.XII.2005 г. и засяга чл. 167, ал. 2, т. 2 ЗУТ. То е свързано с приемането на Данъчно-осигурителния кодекс и съгласуване на изискването за представяне от страна на лицето - лицензиран специалист по строителен надзор, на удостоверение, че няма задължение към държавата, съобразно изричната разпоредба на чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Хвърляйки един общ поглед върху трите ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 65/2003 г., бр. 65/2004г. и бр. 103/2005 г., намираме за уместно да споделим някои изводи относно необходимостта и пълнотата на разпоредбите в тези три нормативни акта.


Безспорно при уреждането по нов начин на значителна част от благоустройствената материя, свързано с отпадането на отчуждителното действие на дворищната регулация, задължителното отстъпване при необходимост - на част от имотите, предмет на урегулиране,за под улица, както и на практика неограничените възможности за отчуждаване на частни поземлени имоти за обществени мероприятия, новият основен благоустройствен нормативен акт-ЗУТ, идващ на мястото на различна нормативна уредба в горните части след повече от вековна правна уредба и практика неизбежно подлежи на известни корекции. Тук обаче основателно възникват въпросите дали някои изменения и допълнения са били наистина необходими за оптимизирането на ЗУТ, дали не се усложнява с тях приложението на закона? Така също дали други промени са достатъчно добре премислени - напр. отменяването на чл.188 ЗУТ , новите редакции на чл. 15,ал. 3 и чл. 17, ал. 3 ЗУТ, които не предвиждат наложителното вписване на предварителния договор между страните, както и непълнотата на някои разпоредби, предмет на изменения и допълнения, които да се отстраняват с нов ЗИДЗУТ (напр. упомена по-горе въпрос за междусъседските огради).
Наред с това редица доуточнявания всъщност биха могли да се избегнат по пътя на тълкуването, вместо да се извършват толкова много изменения и допълнения на закона (15 на брой за периода 2001 – 2005 г.) – това важи и за последното изменение за 2005 г. (ДВ, бр. 167/05) – първа редакция на чл. 167, ал. 2 т. 2 (ДВ, бр. 1/2001г.), изменена с цитираното последно изменение, би могла да намери приложение и в новата действителност с приемането на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, като тълкуването й не би било в разрез с чл. 87, ал. 6 на ДОПК
Каталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет