Психология тарихыДата14.07.2016
өлшемі437.02 Kb.
#198780
№1 Рубеж ПХ-415 2 Курс

Психология тарихы

$$$ 1


Ілкі орта ғасырда Қазақстан жерінен шыққан ғұлама ғалым, кезінде екінші Аристотель атанған, Аристотельдің жан туралы ілімін творчестволық ілгері дамытқан кім:

A) Әбу Насыр Әл Фараби

B) М. Қашғари

C) Р. Хозерми

D) Ж. Баласағұн

E) Яссауи


$$$ 2

Ежелгі дүние тарихында айрықша орын алатын энциклопедист ғалым, психика (жан.туралы ілімді терең зерттен, «жан туралы» еңбек жазған кім:

A) Анексимен

B) Гераклит

C) Демокрит

D) Аристотель

E) Платон
$$$ 3

Ежелгі грек жұртының ғұламасы, жан табиғаттың бір бөлігі, жан (психика.оттың атомдарындай қозғалмалы қасиет деген кім? Ол жан туралы алғашқы ілім – психиканы адам тәннің қызметі деген бірыңғай материалистік түсінік турынды.

A) Гераклит

B) Демокрит

C) Аристотель

D) Платон

E) білмеймін
$$$ 4

Орта ғасырда өмір сүрген біздің әйгілі ғұлама бабамыз, ұлы ойшым психология ғылымы туралы айтқан бір пікірінде дүние материядан құралады, ол жойылып кетпейді, бір түрден екінші түрге көшіп өзгере береді, жан тәннен бұрын өмір сүрмейді, бір денеден екінші бір денеге барып орналаса да алмайды деген ғылыми пайым жасаған кім:

A) Ж. Баласағұн

B) Қ. Яссауи

C) М. Қашқари

D) Р. Хозерми

E) Әбу Насыр Әли Фараби
$$$5

Психика туралы алғашқы түсініктерді қандай сипатта болған ойластырылған:

A анимистік

B) пнематология

C) дуализм

D) гилозоизм

E) білмеймін
$$$ 6

Психикаға жанға.деген ғылыми философиялық көзқарас қандай концепциясы болып қалыптасты.

A) гилозоизм

B) анимистік

C) дуализм

D) эмгиризм

E) жауабы жоқ
$$$ 7

«Психология» термині екі сөзден тұрады: «псюхе» - қазақ тілінде «жан», «логос»-«сөз», «ұ ғым», «ой» сөздердің мәнін береді. Осы термин, ұѓым психология тарихында қай елден шықты:

A) Рим

B) Грек


C) Қытай

D) Үндістан

E) жауабы жоқ
$$$ 8

Жан туралы ұғым, жан құбылыстарын зерттеу ғылым қай философия кезеңінде шықты:

A) ерте заман философиясында

B) орта ғасырлар философиясында

C) ХVII ғасырда

D) ХVIII ғасырда

E) ХIХ ғасырда
$$$ 9

Дуалист, дүниенің қос негізі бар деген: ол материя мен ойлаушы жан. Материя кеңістіктен орын алады, оның өлшемі, белгілі салмағы болады. Ал жан – рухани нәрсе, кеңістіктен орын алмайды, өлшенбейді, салмағы болмайды деген ғалым, психолог кім:

A) Рено Декарт

B) Платон

C) Аристотель

D) Сократ

E) Демосфен
$$$ 10

Ертедегі грек жұртының дәрігер-ғалымы, темперамент ғылымының негізін салушы кім:

A) Гиппократ

B) Гален


C) Әл-Фараби

D) Кант


E) И.Т. Павлов
$$$ 11

Ертеде рим жұртының дәрігері (б.з.д. II ғасырда.бас ми мен жұлын функциясын (қызметін.белгілеген ғалым кім:

A) Гален

B) Птолемей

C) Герофил

D) Эразистрат

E) білмеймін
$$$ 12

Орта ғасыр (жаңа өрлеу - Возрождение.VIII-XVII ғасырлар болып есептеледі. Дүниетану мен ақиқат білім алудың жалғыз дұрыс жолы – ақыл-ой деп есептеген психолог кім: Оны рационалист психолог деп түсінеміз.

A) Рено Декарт

B) Ламерти

C) Локк

D) ЛейбницE) Гольбах
$$$ 13

Эмпириялық тәжірибелік.психологияның теориялық негізін салушы ғалым кім:

A) Ф. Бэкон

B) Джон Локк

C) Г. Лейбниц

D) Х. Вольф

E) И. Кант
$$$ 14

Эмпирикалық зерттеуде схоластикалық әдістерге қарсы шығып, ғылыми индуциялық әдісті кіргізген ғалым.

A) Джон Локк

B) Ф. Бэкон

C) Г. Лейбниц

D) Х. Вольф

E) И. Кант
$$$ 15

Психологияның дамуы мен психика механизмдерін түсінуге, психологияға «сана» ұғымымен қатар «санасыздық» ұғымын енгізген ғалым кім:

A) Д. Локк

B) Ф. Бэкон

C) Г. Лейбниц

D) Д. Гартли

E) барлық жауап дұрыс
$$$ 16

Ежелгі дүние ғұламалары Платон мен Аристотельдің, Гален мен Архимедтің еңбектерін араб тіліне аударып, сөйтіп бұл еңбектер кіндік Азия елдеріне үндістаннан бастап сонау Пириней түбіне дейін тараған. Осыны істеген әйгілі ғұлама бабамыз кім:

A) Әбу Насыр Әл-Фараби

B) Ибн Рашид

C) Ибн Әл-Хайсим

D) Закари Рази

E) Әбу Али Ибн Сина
$$$ 17

Орта ғасырларда Европада жанныңм мәңгі өлмейтіні, оның денеден бөлек өмір сүретіндігі жайлы психологиялық ой-пікірлерді одан әрі қарай өрістетіп, идеалистік көзқарастың дамуына жол ашқан кім:

A) Фома Аквинский

B) Ф. Бэкон

C) Р. Бэкон

D) Б. Спиноза

E) жауабы жоқ
$$$ 18

Грецияның объективтік идеалисі дүние бар; бірі – сезілетін заттар дүниесі (бұл жалған дүние), екіншісі – идеялар дүниесі (ақиқат дүние). Идеялар барлық нәрселердің негізінде болады. Заттар идеялардың көлеңкесі. Идея – мәңгі, зат -өтпелі, ол пайда болып, өзгеріп, құрып отырады деген кім:

A) Аристотель

B) Платон

C) Демокрит

D) Анексимен

E) Фалес

$$$ 19


Заттар жеке, жалқы, елестеулер арқылы пайда болады да, идеялар жалпы ұғымдар арқылы бейнеленеді. Идеяларды түсінісітік арқылы емес, ақыл, ұғым арқылы ғана ақиқат түрде тануға болады деген гректің психика (жан.жайындағы дуалистік көзқарасын білдірген кім:

A) Аристотель

B) Гераклит

C) Демокрит

D) Платон

E) Фалес
$$$ 20

Ассоциативтік психология жан қуаттарының бірімен екіншісінің байланысқа түсуі терминін ұсынған психолог кім:

A) Дж. Локк

B) Р. Декарт

C) Аристотель

D) Б. Спиноза

E) И.П. Павлов


$$$ 21

Қазақтың ғұлама ғалымы, «шипагерлік баянда» деген еңбектің авторы: кітабында көптеген психологиялық ұғымдар туралы қызықты мағлұматтар бар. Ол кім:

A) Өтебойдақ Тілеуқабылұлы

B) Мухаммед Хайдар Дулати

C) Қыдырғали Жалаури

D) Асан Қайғы

E) Ақтамберді
$$$ 22

Американ психологы Джон Уотсон негізін салған бағыт ... Ол бағыттағылар психиканы мінез – құлықтың әртүрлі көріністері, организмнің сыртқы жерге (стимул.қайтаратын жауап реакцияларының жиынтығы деп түсіндірген бағытты не дейді:

A) бихевиоризм

B) гештальтизм

C) фрейдизм

D) рефлекоизм

E) білмеймін
$$$ 23

Жалғыз құдай шын өмір сүреді, дүниеде бар нақты заттар мен құбылыстардың бастамасы құдай, демек, жеке нәрселердің пайда болуы жаратушы құдайѓа байланысты. Заттардың құдайдың ақыл-ойындағы идеялық болмысы мәңгі, ал шындықтағы болшысы (құдайдан тыс болмысы.өткінші ғана сипатта болады деп есептеген ғалым кім:

A) Ансельм Кептербритский

B) Фома Аквинский

C) Росцелин

D) Уильям Оккам

E) білмеймін
$$$ 24

Ортағасырлық философиядағы күрес екі топқа бөлікті: біреуі заттар жалпы ұғымдар (универсалийлер.жеке, нақты заттардан тәуелсіз, олардын бұрын пайда болады, бұл шын мәнінде құдайға байланысты деп дәлелдеді. Жалпы ұғымдар – универсалийлер жалпы өмір сүреді, олар әуел бастан бар реалистер деп аталады. Ал бұл қарсы екінші ағым жалпы ұғымдар өздігінше дербес өмір сүре алмайды, тек нақты, жеке заттар ғана шын өмір сүреді, сондықтан олар алғашқы дейді. Бұл көзқарасты уағыздаушыларды кімдер деп атаған:

A) реалистер

B) номиналистер

C) рационалистер

D) идеалистер

E) алностиктер
$$$ 25

Жан туралы бірінші жүйелі ғылыми мағлұмат берген ерте дүниедегі гректің ғұлама ғалымы, жан мен тәннің жүйелі байланысты жариялаған кім:

A) Гералкит

B) Демосфен

C) Анексиман

D) Аристотель

E) Фалес
$$$ 26

«Адам жаны –таза тақта (tabula rase)» адамдыњ көрген – білгендері сол таза тақтаға жазылады. Оның пікірінше, адам интеллектісінде өмірде кездеспейтін, сезімде жоқ еш нәрсе болмайды. Бұл кім:

A) Б. Спиноза

B) Дж. Локк

C) Т. Гоббс

D) Р. Декарт

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 27

Табиғат – субстанция. Табиғат, бір жағынан, жаратушы күш, екінші жағынан, жаратылған құбылыс. Жаратылыстан жоғары еш нәрсе жоқ. Табиғаттың өмір сүруі үшін еш нәрсенің керегі жоқ. Өйткені табиғаттың өзі – Құдай. Табиғат мәңгі, шексіз. Ол - өзіне - өзі себеп және салдар, мєн және мағына, ол санадан тыс өмір сүреді. Сана оның атрибуты (қасиеті.деген кім:

A) Б. Спиноза

B) Т. Гоббс

C) Дж. Бэкон

D) Дж. Локк

E) Р. Декарт
$$$ 28

Барлық психикалық (жандық.құбылыстар үш топқа бөлінеді: 1.таныш, 2.эмоционалдық, 3.еріктік деп айтқан немістің классикалық философы кім:

A) И. Кант

B) И. Фихте

C) Г. Гегель

D) Ф. Шеллинг

E) білмеймін
$$$ 29

Эксперименталды психологяны құрған, қалаған неміс психологы 1879 ж. Европа эксперименталды – психологиялық лабораториясын ашқан ғалым кім:

A) В. Вундт

B) Гельмгольц

C) Мюллер

D) Х. Вольф

E) білмеймін
$$$ 30

Францияның психологиялық мектебін салушы, Францияда бірінші психологиялық лабораторияның, педагогикалық психологияның, патопсихологияның негізін салушы, ұйымдастырушы, психологияға табиғи эксперимент әдісін енгізуші ғалым кім:

A) У. Джемс

B) Дж. Кеттел

C) А. Бине

D) Э. Титчерер

E) барлығы дұрыс
$$$ 31

Қазан қаласында Россияда бірінші 1885 ж. Психологиялық лабаратория ашқан ғалым кім:

A) А.А. Ухтомский

B) Н.Е Введенский

C) П.Ф. Лесгарт

D) В.М. Бехтерев

E) барлығы дұрыс
$$$ 32

Адамның жоғарғы психикалығ функциясының шығуы мен дамуын зерттеудің іргетасын қалаған Россия ғалымы кім? Ол адамның психикалық әрекеттері әлеуметтік тіршілігімен байланысты деген.

A) В.Н. Вагнер

B) А.Р. Лурия

C) К.К. Платонов

D) Ж.И. Шиф

E) Л.С. Выготский
$$$ 33

Жоғарғы жүйке әрекетінің ілімін психологиялық зерттеулерге енгізіп, жанның заңдылықтарын белгілеуде ортаның ролін ашқан совет физиологы кім:

A) И.М. Сеченов

B) И.П. Павлов

C) В.М. Бехтерев

D) А.А. Ухтомский

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 34

И.М. Сеченов қандай ғылыми еңбегінде қозу мен тежелудің қатынасын ашып – орталық тежелудің заңдылығын, нейрофизиологиялық негізін көрсетті

A) дұрыс жауабы жоқ

B) бас ми рефлекстері

C) психологиялық этюдтер

D) психикалық іс-әрекеттің пайда болуы

E) психологияның қалай өңделуін
$$$ 35

Екі хабар (сигнал.жүйесін психологияға енгізген ғалым кім:

A) И.М. Сеченов

B) И.П. Павлов

C) В.М. Бехтерев

D) А.А. Ухтомский

E) Н.Е. Введенский
$$$ 36

Адамдардың әлеуметтік топтарға қосылуынан туындаған мінез – құлық және қарекет заңдылықтарын, сондай-ақ осы топтардың өздерінің психологиялық сипаттамалары зерттейтін психология саласы

A) әлеуметтік психология

B) жалпы психология

C) жас психология

D) еңбек психология

E) басқару психология
$$$ 37

ХХ – ғасырдағы америкалық психологияның басты бағытын білдіретін психология саласы. Бұл психологияның мақсаты – сананы зерттеу емес, мінез – құлықты зерттеу, жануардың психикасын эксперименттік зерттеудің тікелей жер етуінен пайда болған ...

A) бихевиоризм

B) ассоционизм

C) рефлексология

D) эмпиризм

E) рационализм
$$$ 38

Тұлғаның құрылымы (структурасы.үш бөліктен турады деген теорияның авторы кім? Үш бөліктің біріншісі – ид (ол), екіншісі – эго (мен), үшіншісі – супер – эго (жоғарғы мен).

A) К. Ушинский

B) А. Адлер

C) Олпорт

D) Роджерс

E) З. Фрейд
$$$ 39

Ежелгі Греция ғылыми екі дүние барі бірі – сезілетін заттар дүниесі (бұл жалған дүние), екіншікі – идеялар (ақиқат дүние)? Идеялар барлық нәрселердің негізінде болады. Заттар – идеяның көлеңкесі. Идея – мәңгі, зат - өтпелі, ол пайда болып, өзгеріп, құрып отырады. Идеялар түйсік арқылы емес, ақыл, ұғым арқылы ғана ақиқат түрде тануға болады. Осыны айтқан кім:

A) Демокрит

B) Гераклит

C) Платон

D) Аристотель

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 40

Дүниенің қос негізі бар: ол материя мен ойлаушы жан. Материя кеңістіктен орын алады, оның өлшемі, белгілі салмағы болады. Ал жан - рухани нәрсе, кеңістіктен орын алмайды, өлшенбейді, салмағы болмайды. Материя мен жан бір-біріне қарама-қарсы. Әрқайсысы өз алдына жеке өмір сүреді деген рационалистік психологияның негізін салушы ғалым кім:

A) Декарт

B) Спиноза

C) Локс

D) ЛейбницE) барлығы дұрыс
$$$ 41

Эксперимент – объективті әдіс. Эксперимент табиғи жєне лаораториялық болып бөлінеді. Табиғи экспериментті алғаш қолдануға енгізген орыс ғалымы кім:

A) А.А. Люблинская

B) М.Я. Басов

C) Г.И. Россалимо

D) А.Ф. Лазурский

E) барлығы дұрыс
$$$ 42

Бас мида көп қозу болады, тұрақты қозу көзі доминанта деп аталады. Осы мидағы ықпалды қозу орталығы жөніндегі теорияны көрнекті орыс физиологы кімнің еңбестерінің жемісі:

A) А.А. Ухтомский

B) И.П. Павлов

C) И.М. Сеченов

D) В.М. Бехтерев

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 43

Зейіннің физиологиялық негіздерін орыс физиологы, академик кімнің доминанта теориясы бойынша жақсы түсінуге болады.

A) К.Д. Ушинский

B) И.П. Павлов

C) А.А. Ухтомский

D) В.М. Бехтерев

E) А.Ф. Лазурский
$$$ 44

Психология саласының қай курсында жантану ғылымының теориялық принциптері мен маңызды әдістері жөнінде таным беріліп, оның негізгі пәндік түсініктері сипатталады.

A) жалпы психология

B) салыстырмалы психология

C) адам дамуы психологиясы

D) педагогикалық психология

E) медициналық психология
$$$ 45

ХХ ғ. Бас кезінде Германияда пайда болған идеалистік психологиялық бағыт. Бұл бағыттың осал тарапы – психологиялық құбылыс бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарды. Бұл бағыт (бейне мен нақты дүние.психологиялық болмысты талдаудың ортақ жүйесін бере алмады. Бұл бағыттың аты не:

A) гештальтпсихология

B) бихевиоризм

C) генетикалық психология

D) фрейдизм

E) барлығы дұрыс
$$$ 46

Информатика компьютер және математикалық программа жасаудың дамуына байланысты, бихевиористік теорияның мінез-құлықты терминдеп, реакциясын түсіндіру үшін жаңа бағыт психологияда шықты. Оның аты не:

A) гештальтпсихология

B) когнитивтік психология

C) гуманистік психология

D) неофрейдизм

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 47

Бихевиоризм мен психоанализді дәріптеушілердің адам мєселесіндегі ауытқуларын орнына келтіріп, шындыққа жақындау үшін өз зерттеулерінің объектісі ретінде салауатты, шығармашыл жеке адам түсінігін алды. Мұндай міндетті бұл уақытқа дейін ешбір психологиялық ғылыми зерттеулер болған жоқ. Бұл бағыттағы зерттеулер жеке адамның мақсаты- өзін өзі кемелдендіру және мүмкіндіктерін өз күшімен ашып, жая білуін белгілеу. Осы психологиялық бағыттың аты не:

A) когнитивтік психология

B) гуманистік психология

C) гештальтпсихология

D) генетикалық

E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 48

Әрекет- қылық психологиясының ғылымға енгізген бағыт

A) бихевиоризм

B) фрейдизм

C) гуманизм

D) когнитивизм

E) прагматизм
$$$ 49

Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерінің зерттеуші ғылым:

A) психология

B) философия

C) педагогика

D) социология

E) экология
$$$ 50

Жан туралы ғылыми түсінік қай ғылымның есімімен байланысты:

A) Павлов И.П.

B) Әл-Фараби

C) Аристотель

D) В.Вундт

E) И.М.Сеченов
$$$ 51

Рефлекстердің шартты жєне шартсыз түрлері болады. Бейтарап тітіркенгіштер қай рефлекстерді жасауға пайдаланады:

A) шартсыз рефлексті

B) шартты рефлексті

C) тамақты

D) иісті, дыбысты

E) ойды
$$$ 52

Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым:

A) Аристотель

B) Рубинштейн

C) Маслоу

D) Декарт

E) Торндайк
$$$ 53

Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг қаласында В.Вундт қай жылы ашты:

A) 1879

B) 1889


C) 1857

D) 1828


E) 1869
$$$ 54

Іс-әрекеттің жан қабілеттерімен байланысын зерттеуші ғылым:

A) физиология

B) психология

C) логика

D) педагогика

E) дефектология
$$$ 55

Психология ерте заманнан келе жатқан білім салаларының бірі. Оның тұңғыш дүниеге келген жері:

A) Рим

B) ГрецияC) Африка

D) Еуропа

E) Азия

$$$ 56


Шартты рефлекс арқылы ілімді (жоғарғы нерв қызметі туралы ілімді.қай ғалым тұжырымдап дамытты:

A) Р.Декарт

B) И.М.Сеченов

C) П.К.Анохин

D) И.П.Павлов

E) Аристотель


$$$ 57

Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы:

A) Қоғамдық

B) Философиялық

C) Гуманитарлық

D) Жаратылыстану

E) Техникалық
$$$ 58

Астар санаға байланысты психологиялық негізін қалаушы

A) Фрейд

B) Шопенгауер

C) Кант

D) Юнг


E) Платон
$$$ 59

Психофизикалық зейінді А.А.Ухтомский не арқылы түсіндірді:

А) мидың сыртқы қабығының әрекеті арқылы.

B) доминанта

C) мидың сыртқы қабығына ретикулярлық .ормацияның әсері

D) Н.М.Ливановтың константас.

E) «Ақ дақ» теориясы
$$$ 60

Психология дербес ғылым ретінде қашан дами бастады:

А) ХІХ ғасырдың басы

В) ХІХ ғасырдың аяғы

С)ХІХ ғасырдың 60 жж.

Д)ХХ ғасырдың басы

Е) ХХ ғасырдың аяғы

$$$ 61


ХІХ ғасырдың 60 жж. басты жаңалықтардың бірі:

А) Шет ел психология мектептерінің пайда болуы

В)Қолданбалы тәжірибенің пайда болуы

С) Нобихевиоризм

Д) Неофрейдизм

Е) Генетикалық психология

$$$ 62

Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы кезеңінде пайда болған бағыттары:А)Неофрейдизм

В)Необихевиоризм

С) Антикалық психология

Д) Иррационализм, волюнтаризм

У) Марксизм

$$$ 63


Сананың тарихи дамуын адамның даралық ерекшеліктерімен байланысты түрде қарастырған:

А) Г.Гегель

В) А.И.Герцен

С) Н.Г.Чернышевский

Д) В.Вундт

Е) Ф.Брентано

$$$ 64

ХХ ғасырдағы психология ғылымын сипаттайтын американдық бағыт:А) Гештальтпсихология

В) Фрейдизм

С) Бихевиоризм

Д) Волюнтаризм

Е) Неофрейдизм

$$$ 65


Гештальтпсихологияның негізін қалаған:

А) Макс Вертгеймер

В) Эдвар Торндайк

С) Г. Уотт

Д) Х.Корни

Е) Э.Титченер

$$$ 66A

З. Фрейд зерттеу ілімі:А) Психоанализ

В) Гештальт

С) Бихевиоризм

Д) Позитивизм

Е) Социализм

$$$ 67


Гештальт психология қазақша:

А) Вюрцбург мектебі

В) Фрейдизм

С) Құрылым

Д) Бихевиоризм

Е) Необихевиоризм

$$$ 68

Вюрцбург мектебі қайда кеңінен таралды:А) Батыс Еуропа және АҚШ та

В) Еуропа

С) Америка

Д) Корея


Е) Ресей

$$$ 69


Негізгі мақсаты психология ғылымының жетістіктерін тәжірибеде қолдана отырып, адамның мінезін зерттеу болып табылатын американдық бағыт:

А) Бихевиоризм

В) Гештальт

С) Фрейдизм

Д) Функционализм

Е) Необихевиоризм

$$$ 70

Функционализм ағымының негізін қалаушы:А) М.Вертгеймер

В) Р.Рудвортс

С) В.Вундт

Д) З.Фрейд

Е) А.Майер

$$$ 71


Психологиядағы кризис қай кезеңде болды:

А) ХХ ғ. 10 жылдары

В) ХХ ғ. Ортасы

С) ХХ ғ. Аяғы

Д) ХІХ ғ. Басы

Е) ХІХ ғ, аяғы

$$$ 72

ХХ ғ. Басындағы жаңалықтың бірі:А) Эксперимент әдісінің енуі

В) Психологиялық теориялардың бағдары

С) Шет ел психологиясының бағыттарының дамуы

Д) Кеңесодағы психологиясының дамуы

Е) Гуманистік психология

$$$ 73


Психикалық құбылыстардың пайда болу, және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым
А) психология
B) психика
C) педагогика
D) психогенетика

E) философия


$$$ 74

Психология жеке ғылым ретінде танылды:

А) 19 ғ. 40

В) 19 ғ. 80 жылдары

С) 19 ғ. 90 жылдары

D) 20 ғ. басында

Е) 20 ғ. 50 жылдарда
$$$ 75

Психологияның өзіндік ғылым ретінде қабылдануы немен байланысты:

А) арнайы-ғылыми зерттеу мекемелерінің пайда болуымен

В) интроспекция әдісінің дамуымен

С) байқау әдісінің пайда болуымен

D) Аристотельдің “ жан туралы” трактатының шығуымен

Е) бірінші университеттің ашылуымен
$$$ 76

“Психология” терминін ғылымға енгізген:

А) Р. Декарт

В) Г. Лейбниц

С) Х. Вольф

D) Аристотель

Е) З. Фрейд
$$$ 77

Психология сана туралы ғылым ретінде қашан туындады:

А) 15 ғ

В) 16 ғ


С) 17 ғ

D) 18 ғ


Е) 20 ғ
$$$ 78

Ең алғаш экспериментальдық психология лабораториясын ашқан:

A) У. Джеймс

B) Эбингаус

C) Вунт

D) ВольерE) Павлов
$$$ 79

Қай жылы экспериментальды лаборатория дүниеге ең алғаш рет өз жұмысын бастады:

А) 1850

В)1868


С) 1879

D) 1885


Е) 1889
$$$ 80

Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына: A) 1000 жыл

В) 400 жыл

С) 70 жыл Д) 00 жылға жуық


E) әлі қалыптасқан жоқ
$$$ 81

Дене әрекетінің жанға ешқандай қатысы жоқтығын алғашқы дәлелдеген ғалым:

A) Аристотель B) Рубейнштейн C) Декарт D) Маслоу E) Торндайк
$$$ 82

Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт:

A) Фрейдизм B) гуманизм C) когнитивизм D) бихевиоризм E) прагматизм
$$$ 83

Саналық психологияның әдіснамалқ негізі: A) идеолизм

В) сенсуализм C) материализм D) метафизика E) дуализм
$$$ 84

Психологияның дүниеге келген жері:

А) Ежелгі Шығыста

В) Ежелгі Греция

С) Үндістан

D) Қытай


Е) Ресей
$$$ 85

Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең аты:

A) іс-әрекет жөніндегі ғылым
B) сана туралы ғылым
C) жан туралы ғылым
D) инстроспекттік сана тағылымы
E) психологиялық паралеллизм теориясы
$$$ 86

Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:

A) объектив идеализм
B) диалектикалық материализм
C) діни догматика

D) дуалистік философия

E) метафизикалыық көзқарас
$$$ 87

Диалектикалық материализмге негізделген психикалық дүниенің негізі:

A) ой

B) іс-әрекетC) материя

D) сана


E) қабілет

$$$ 88

Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория

A) интроспектік бақылау

B) сана біріншілігі
C) бейнелеу теориясы

D) гештальтизм

E) психоанализ
$$$ 89

Тұңғыш психологиялық лабораторияның негізін калаған :

А) Бехтерев.

В) Фрейд.

С) Вундт.

D) Выготский.

Е) Ушинский.

$$$ 90


Психология…

А) жан туралы ілім

В) жүрек туралы ілім

С) қарым-қатынас туралы ілім

D) жоғарғы жүйке жүйесі

Е) дене туралы ілім


$$$ 91

Психология…

А) психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасуы туралы ілім

В) қатынас туралы ілім

С) психика туралы ілім

D) жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е) дұрыс жауап жоқ
$$$ 92

Барлық нәрседе жан бар дейтін ұғым:

А) анимизм

В) дуализм

С) материализм

D) идеализм

Е) дұрыс жауап жоқ

$$$ 93


Психологияны қамтушы ғылымдар тобы:

A) философиялық -спорттық

B) гуманитарлық-заттық
C) философиялық-математикалық

D) гуманитарлық-жаратылыстану

E) жаратылыстану-тарих
$$$ 94

Психология ғылымы гректің екі сөзінен тұрады:

А) «пайда»-бала, «гогос»-жетелеу

В) «псюхе»-жан, «логос»-ілім

С) жан қуаттары

D) психикалық құбылыстар

Е) психикалық ғылым
$$$ 95

Тәлім-тәрбие психологиясы, жан ерекшелігі психологиясы, арнаулы психологиясы, еңбек психологиясы т.б. психологияның…

А) салалары

В) әдістері

С) бағыттары

D) сенімдер

Е) принциптер
$$$ 96

Психология…

А) сана туралы ілім

В) жүрек туралы ілім

С) қарым-қатынас туралы ілім

D) жоғарғы жүйке жүйесі

Е) дене туралы ілім

$$$ 97


Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері

А) психикалық кейіп

В) психикалық процесс

С) психикалық қасиет

D) психикалық зерттеу

Е) психикалық принциптер


$$$ 98

Адамның түрлі көңіл-күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

А) психикалық кейіп

В) психикалық қасиет

С) психикалық процесс

D) психикалық құбылыс

Е) психикалық принциптер
$$$ 99

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды ерекшеліктер:

А) психикалық процесс

В) психикалық қасиет

С) психикалық кейіп

D) психикалық құбылыс

Е) психикалық принциптер
$$$ 100

Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай негіздеуші материалистік принцип

А) Сана мен іс-әрекет бірлігі

В) Детерминизм (себеп-салдарлық)

С) Даму принципі

D) Өз мумкіншіліктерін ашу

Е) Іс-әрекеттік
$$$ 101

Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы:

A) салыстырмалы психология

B) педагогикалық психология

C) еңбек психологиясы

D) жас ерекшеліктер психологиясы

E) арнайы психология
$$$ 102

Дүние заттары мен құбылыстарының бөлектенген күйде емес, өзара байланысты қалыпта жүретінін дәріптеуші психологиялық теория

A) Гештальттық

В) Ассоциативтік

С) Когнитивтік

D) Гуманистік

Е) Генетикалық

$$$ 103


Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы:

A) кибернетика

B) социология

C) психология

D) философия

E) антропология


$$$ 104

Адамның ортадағы даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым:

A) философия

B) педагогика

C) экология

D) социология

E) психология
$$$ 105

Психология зерттеуіндегі ерекше құбылыстар ауқымы:

A) саясат мәселелері

B) экологиялық жағдайлар

C) этногеографиялық процестер

D) демографиялық құбылыстар

E) адам болмысы мәселелері
$$$ 106

Психологияның философиядан бөлініп жаратылстану ғылымдарымен байланыстырыла зерттеу дәуірі:

A) Аристотель мен Әл-Фараби дәуірлерінен
B) 18 ғасыр басынан
C) 21 ғасырдың соңғы ширегінен
D) 20 ғасырдың 50-жылдарынан
E) бастау кезеңі белгісіз
$$$ 107

Психология ғылымының негізгі принциптері

А) даму принципі

В) сана мен іс-әрекет бірлігі принципі

С) детерминизм принципі

D) А,В,С.

Е) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 108

Психологияның дамуының бірінші кезеңі:

A) іс-әрекет жөніндегі ғылым
B) сана туралы ғылым
C) жан туралы ғылым
D) инстроспекттік сана тағылымы
E) психологиялық паралеллизм теориясы
$$$ 109

Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабороторияны ұйымдастырушы:

A)1960, Торндайк

B) 1910, Фрейд

C) 1879, Вундт

D) 1930, Крамер

E) 1760,Декарт
$$$ 110

Психология ғылымының міндеті:

A) субъектив ойды баяндау
B) процестерді сол күйінде суреттеу
C) психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу

D) табиғаттан тыс болмысты деректеу

E) адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу
$$$ 111

Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым:

A) логика

B) френология

C) хиромантия

D) психология

E)психопатология
$$$ 112

И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:

A) бейнелеу теориясы

B) сана мен рефлекс түсініктері


C) шартты рефлекстер жөніндегі теория

D) саналық әрекеттер теориясы

E)саналық элементтер теориясы

$$$ 113


Тіршілік иелерінің қоршаған ортаның құбылмалы жағдайларына икемделудегі психиканың рөлін айқындауға негіз болған теория:

A) Фрейдтің психоанализі


B) Дарвиннің эволюциялық танымы
C) Торндайктың прагматистік бағыты

D) Кречмердің френологиясы

E) Пиаженің гуманистік көзқарасы
$$$ 114

Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы:

A) философиялық

B) медициналық

C) жаратылыстану

D) техникалық

E) қоғамдық
$$$ 115

Психологияның зерттеу объектісі:

А) еріктік әрекеттер

В) психикалық құбылыстар

С) адам мінезі

D) қоршаған орта

E) іс-әрекеттер

$$$ 116


Психологиялық дүниенің қоршаған орта мен тіршілік иесінің икемдесу әрекетінен ажырауы мүмкін еместігін дәріптеген ғылыми бағыт

А) Декарт интроспекциясы

В) Галль френологиясы

С)Дарвиннің эволюционизмі

D) Дарвин рефлексологиясы

E) Маслоу гуманизмі


$$$ 117

Төл тіліміздегі психология оқулығының авторы кім:

А) Мұқанов.

В) Алтынсарин.

С) Аймауытов.

D) Абай.


Е) Жарықбаев.
$$$ 118

Психиканың саналы, санадан тыс және санасыз деңгейі туралы ілмнің іргесін қалаған кім:

А) Леонтьев.

В) Фрейд.

С) Выготский.

D) Рубинштейн.

Е) Вундт.
$$$ 119

Жан туралы алғаш трактатты кім жазды:

А) Платон.

В) Демокрит.

C) Гиппокрит.

D) Сократ.

Е) Аристотель.
$$$ 120

Кім орта ғасырда жанның мәні және оны тәрбиелеу туралы жан-жакты қарастырды, "Әлемнің екінші ұстазы" аталды:

А) Аквинский.

В) Бокачко.

С) Ибн Сина.

D) Аль-Фараби.

Е) Декарт.

$$$ 121

Көне заман ойшылдарының қайсысы түңгыш рет жан проблемасын кең түрде материалистік негізде қарастырды:

А) Аристотель.

В) Платон.

С) Демокрит.

D) Сократ.

Е) Пифагор.


$$$ 122

Ресейдегі алғашқы психологиялык, лабораторияның негізін салған кім:

А) Бехтерев.

В) Выготский.

С) Ушинский.

D) Ланги.

Е) Ломоносов.
$$$ 123

Психоанализ әдістерінің негізін кім салған:

А) Морено.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Выготский

Е) Леонтьев.

$$$ 124


Адамның оқыту мен тәрбиелеу ісіндегі психологиялық заңдылықтарын зертейді.

А) еңбек психологиясы

В) арнаулы психологиясы

С) тәлім-тәрбие психологиясы

D) зоопсихология

Е) әлеуметтік психология


$$$ 125

Гуманистік және әлеуметтік тәрбие мәселелерін … психологиясы зерттейді

А) педагогикалық

В) оқыту


С) тәрбие

D) еңбек


Е) спорт
$$$ 126

Дидактиканың психологиялық негіздерін … психологиясы зерттейді

А) оқыту

В) тәрбие

С) еңбек

D) спорт


Е) заң
$$$ 127

Балалар психологиясы, жеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы қандай психологиясының саласына жатады?

А) Арнаулы психологияға

В) әскери психологияға

С) әлеуметтік психологияға

D) жас кезеңдерінің психологияна

Е) медициналық психологияна

$$$ 128


Ми зақымы ауруымен туған адам психологиясының дамуын зерттейтін

А) олигофренопсихология

В) тифлопсихология

С) патопсихология

D) сурдопсихология

Е) нейропсихология


$$$ 129

Саңырау не керең болып туған балалар психикасын зерттейтін психология саласы

А) алигофренопсихология

В) тифлопсихология

С) сурдопсихология

D) нейропсихология

Е) патопсихология
$$$ 130

Нашар көретіндер мен соқырлардың психологиялық дамуын зерттейтін психология саласы

А) олигофренопсихология

В) нейропсихология

С) патопсихология

D) тифлопсихология

Е) cурдопсихология
$$$ 131

Туа пайда болған ауру адамдар психологиясын зерттейтін тармақ.

А) сурдопсихология

В) психотерапия

С) психопрофилактика

D) психо фармакология

Е) патопсихологиия
$$$ 132

Адамның іс-әрекет түрлерінің психологиясының, еңбекте ғылыми негізге сүйене отырып ұйымдастыру мәселелерін ќарастыратын психология саласы

А) инженерлік

В) авиациялық

С) еңбек

D) ғарышкерлік

Е) әскери
$$$ 133

Автоматталған жүйелерді басқару мен әртүрлі операторлардың жұмысын зерттейтін психология саласы

А) инженерлік

В) авиациялық

С) еңбек

D) ғарышкерлік

Е) заң
$$$ 134

«Адам-машина-орта жағдайын» қарастыратын психология саласы

А) ғарышкерлік

В) еңбек


С) инженерлік

D) авиациялық

Е) арнаулы
$$$ 135

Дәрі-дәрмектердің адам психикасына әсері мен күшін қарастыратын психология тармағы

А) психопрофилактика

В) тифлопсихология

С) патопсихология

D) психотерапия

Е) психофармакология
$$$ 136

Адамның денсаулығы мен оны нығайтуға арналған шараларды жүзеге асыру жүйесін зерттейтін психология тармағы

А) психопрофилактика

В) психофармакология

С) психотерапия

D) патопсихология

Е) психиатрия
$$$ 137

Адам мен қоғам арасындағы қатынас мәселелерін зерттейтін психология саласы

А) медициналық

В) спорт


С) әлеуметтік

D) медициналық

Е) арнаулы
$$$ 138

Әлеуметтік психология шеңберінде қандай мәселе қамтылады?

А)Үлкен, ірі топтардағы психологиялық-әлеуметтік жағдайлар.

В) Кіші топтардардағы психологиялық-әлеуметтік жағдайлар.

С) Қоғамдағы адамның қасиеті мен әлеуметтік-психологиялық орны.

D) А,В,С.

Е) Дұрыс жауап жоқ.
$$$ 139

Спорт психологиясы

А) Спортшылардың іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктерін қарастырады.

В) Адам мен қоғам арасындағы қатынас мәселелерімен айналысады.

С) Дәрігерлердің қызметі мен аурулардың мінез-құлқын зерттейді.

D) Адамның іс-әрекет түрлерінің психологиясын қарастырады.

Е) Гуманистік және әлеуметтік тәрбие мәселелерінің психологиясын зерттейді.
$$$ 140

Психикалық функциялардың мидың үлкен жарты шарларында шоғырлануы мен оның орындалуына жауапқайтаратын мидың бөлімдерін айкындауды зерттейтін психологияның саласы:

А) оқыту психологиясы.

В) салыстырмалы психология.

С) зоопсихология.

D) психоаналитика.

Е) нейропсихология
$$$ 141

Сананы психологияның пәні ретіңде қарастырмай, психиканы мінез-құлық актілерімен байланыстырған психологияның бағыты:

А) бихевиоризм.

В) гештальт психология.

С) когнитивтік психология.

D) ассоциятивтік психология.

Е) салыстырмалы психология.
$$$ 142

Инстинкті құмарлықтардың жеке тұлғаның белсенділігінің қайнар көзі және сананың рөлін жете бағаламаған психологиядағы бағьгг:

А) бихевиоризм.

В) фрейдизм.

С) гештальт.

D) когнитивті.

Е) интроспекция.
$$$ 143

Психологиядағы психоаналитикалық бағыттың негізін қалаушы:

А) Бехтерев.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Выготский.

Е) Леонтьев.

$$$ 144

Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым:

А) Выготский.

В) Вундт.

С) Фрейд.

D) Леонтьев.

Е) Рубинштейн.

$$$ 145

Өзіндік өзектілік, өзіндік даму, өзін жетілдіру мен адамның қажеттіліктерінің иерархиясы туралы гуманистік теория авторы:

А) Юнг.

В) Маслоу.С) Торндайк.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ 146

Франциядағы психологиялық лабораторияның негізін қалаушы, сынақтар жүйесінің негізін салушы:

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Дистервег.

D) Фрейд.

Е) Бине.
$$$ 147

Психиканың үш деңгейі: саналы, санадан төмен, санадан тыс деңгейлері туралы теорияның авторы :

А) Рибо .

В) Эббингауз.

С) Селье .

D) Фрейд .

Е) Бине.
$$$ 148

Техникалық құралдар мен зерттелінушінің хабардар болуымен байланысты психологиялық зерттеу :

А) табиғи эксперимент .

В) жасанды эксперимент.

С) әңгімелесу.

D) іс-әрекст өнімдерін талдау .

Е) генетикалық әдіс.
$$$ 149

Психологиялық ғылым :

А) адам-құдай ілімі (София)

В) метафизика

С) теософия

D) философия

Е) жаратылыстану ілімінің қойнауында пайда болған
$$$ 150

Жоғарғы мәндер және тірі организмдегі процестер туралы ілім:

А) саясаттану.

В) психология.

C) құкық.

D) саясат.

Е) логика терминінде көрінеді
$$$ 151

Психологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі:

А) Кант.

В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.


Е) Вундт.
$$$ 152

Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі

А) Метафизика

В) Діни догматика

С) Дуализм

D) Идеализм

E) Материализм

$$$ 153

Психологиялық ғылым :

А) адам-құдай ілімі (София)

В) метафизика

С) теософия

D) философия

Е) жаратылыстану ілімінің қойнауында пайда болған


$$$ 154

Жоғарғы мәндер және тірі организмдегі процестер туралы ілім:

А) саясаттану.

В) психология.

C) құкық.

D) саясат.

Е) логика терминінде көрінеді
$$$ 155

Психологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі:

А) Кант.

В) Гегель.

С) Аристотель.

D) Локк.


Е) Вундт.
$$$ 156

Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі

А) Метафизика

В) Діни догматика

С) Дуализм

D) Идеализм

E) Материализм

$$$ 157


Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт

А) фрейдизм

В) когнитивизм

С) прагматизм

D) материализм

E) дуализм


$$$ 158

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдизм

D) бихевиоризм

E) гештальттық
$$$ 159

Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері

А) тума қасиеттер

В) көңіл-күй қалыптары

С) танымдық процестер

D) мінез

E) қабілет
$$$ 160

Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағыт

А) гуманистік

В) генетикалық

С) бихевиористік

D) гештальттық

E) когнитивтік
$$$ 161

Гуманистік психология теоретигі

А) Фрейд

В) Пиаже

С) Маслоу

D) Торндайк

E) Брунер
$$$ 162

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдтік

D) бихевиористік

E) гештальттық

$$$ 163


Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт

А) фрейдизм

В) когнитивизм

С) прагматизм

D) материализм

E) дуализм


$$$ 164

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдизм

D) бихевиоризм

E) гештальттық
$$$ 165

Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері

А) тума қасиеттер

В) көңіл-күй қалыптары

С) танымдық процестер

D) мінез

E) қабілет
$$$ 166

Дж. Бруннер ж т.б. бастаған психологиялық бағыт

А) гуманистік

В) генетикалық

С) бихевиористік

D) гештальттық

E) когнитивтік
$$$ 167

Гуманистік психология теоретигі

А) Фрейд

В) Пиаже

С) Маслоу

D) Торндайк

E) Брунер
$$$ 168

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласына деп есептеген бағыт

А) когнитивтік

В) гуманистік

С) фрейдтік

D) бихевиористік

E) гештальттық

$$$ 169

Жануардың табиғат аясында белсенді бағыт-бағдар таңдай алу қабілетін экспериментті дәлеледеген ғалымдар:

А) Аристотель, Платон

В) Павлов, Сеченов

С) Толмен, Креч

D) Брамштедт, Декарт

E) Торндайк, Кречмер


$$$ 170

Психика рефлекстігі мен іс-әрекеті мен психикалық басқарылуы жөніндегі идеяның авторы:  1. И.П.Павлов

  2. B) Л.С.Рубейнштейн

C) А.М.Леонтьев

D) М.И.Сеченев

E) Б.Ф.Ломов
$$$ 171

И.П.Павловтың психология ғылымына қосқан жаңалығы:

A) бейнелеу теориясы

B) сана мен рефлекс түсініктері


C) шартты рефлекстер жөніндегі теория

D) саналық әрекеттер теориясы

E)саналық элементтер теориясы

$$$ 172

«Ми рефлекстері» еңбегінің авторы кім?

А) В.А.Бехтеров

В) И.М.Сеченов

С) О.Конт

D) Г.Спенсер

Е) Ч.Дарвин


$$$ 173

Психика дегеніміз :

А) қоршаған ортадан шындьқтың мида бейнеленуі іс-

әрекеті.


В) жүйке жүйесінің физиологиялық қызметі.

С) мидың рефлекторлық, іс-әрекеті.

D) бас ми материясының субстраты.

Е) бақылаудың, жанның көрінісі.


$$$ 174

Мидың обьективті шындықты бейнелейтін касиеті:

А) сана.

В)ойлау.


С) психика.

D) рефлексия.

Е) инстинкт.

$$$ 175


Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе:

A) қоғамдық жүйе

B) сигналдар сигналы
C) бірінші топтар

D) бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі

E) жүйке әрекеттері қызметі
$$$ 176

«Панпсихизм» теориясының мәні:

А) психика барша жанды материяның қасиеті

В) психика жүйке жүйеісіне ие болғандарға тән

С) психика адамның келіп шығуымен байланысты

D) психика бүкіл табиғатқа тән

E) психика табиғаттан тыс құбылыс
$$$ 177

Психиканың ең басты қызметі

А) тітіркену

В) сезгіштік

С) өсімдіктер

D) неорганикалық

Е) бейнелеу формасы
$$$ 178

Сана қалыптасуының негізгі себебі:

А) тума қасиеттер

В) тіл мен еңбек

С) қоршаған орта

D) үлгі мен өрнек

E) инстинкт
$$$ 179

Сана бұл-

А) табиғат өнімі

В) қоғамдық болмыс

С) инстикттік өнім

D) дағдыланудан

E) табиғаттан тыс берілетін қасиет
$$$ 180

«Сана ең алдымен, адам араласқан қоғам қатынастарын бейнелейтін сезімдер жүйесін қамтиды» деген тұжырымды қолдаушы философиялық бағыт

А) идеализм

В) материализм

С) дуализм

D) догматизм

E) метафизика
$$$ 181

Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйке жүйесі

А) жұлын

В) перифериялық жүйке

С)орталық жүйке

D)мишық


E)рецептор
$$$ 182

Мінез-кұлықтың дұрыстығын міндеттейтін практикалық маңызды міндеттердің қатарын шешу қабілеті байқалатын индивидтің даму деңгейі:

А) дамудың перцептивтік сатысы.

В) дамудың сенсорлық сатысы.

С) дамудың интеллектуалды сатысы.

D) филогенез.

Е) онтогенез.
$$$ 183

Табиғаттың тарихи жетілу барысында тірі организмдердің пайда болуы мен эволюциялық даму процесі:

А) дамудың перцептивтік сатысы .

В) дамудың сенсорлық сатысы .

С) дамудың интеллектуалды сатысы .

D) филогенез .

Е) онтогенез.
$$$ 184

Сандық және сапалық өзгерістерден көрінетін тірі табиғаттың үнемі күрделеніп отыруы мен дамуы:

А) дамудың перцептивтік сатысы.

В) дамудың сенсорлық сатысы.

С) эволюция.

D) филогенез.

Е) онтогенез.
$$$ 185

Іс-әрекеттің элементтік құрылымы жөнінде алғашқы пайымдаулар жүргізген ғалымдар

А)Торндайк, Уотсон

В)Тейлор, Джильберт

С)Павлов, Сеченев

D)Пиаже. Маслоу

Е)Занков, Лернер

$$$ 186


Қажеттікті қамтамасыз етудің шарты

А) жеке қызығушылық

В) қоғамдық қатынас

С) жеке және қоғамдық мүдделер байланысы

D) сыртқы ықпалдар бірлігі

E) органикалық мүдделер


$$$ 187

Адамға өз тіршілігін сақтау, қуаттау және ұрпақ жалғасымен байланысты қажеттлік түрі:

А) қоғамдық

В) рухани

С) табиғи

D) кәсіптік

E) жеке мүдделік
$$$ 188

Адамның рухани-мәдени сан-алуан қажеттіктерінің бір түрі

А) қорек

В) баспана

С) ұрпақ жалғасы

D) кәсіп

E) ұйқы
$$$ 189

Адамның әлеуметтік болмысына себепші қажеттілік

А) мәдени

В) биологиялық

С)материалдық

D)ұйқы


E)қорек
$$$ 190

Әрекет-қылықтың түрткісі дегеніміз-

А) инстинкті керексіну

В) саналы қабылданған қажеттілік

С)сыртқы ықпал нәтижесі

D)жеке бастың қызығуы

E)импульстік ниеттер
$$$ 191

Іс-әрекеің болашақ нәтижесін күні бұрын идеалды божау

А) ниет

В) түрткі

С)мақсат белгілеу

D)қажеттік

E)қызығу
$$$ 192

Мақсаттар жақын арада орындалатын, не ұзаққа көзделген болады. Осыған орай екінші түрлі мақсатты көздеген адамдар іс-әрекетінің сипаты

А) тұрмыстық күйбең

В) қарапайым

С)жеңілдің үстімен

D)ауқымды, қоғамдық мәнді

E)бір сәттік
$$$ 193

Іс-әрекеттің элементтік құрылымы жөнінде алғашқы пайымдаулар жүргізген ғалымдар

А) Торндайк, Уотсон

В) Тейлор, Джильберт

С)Павлов, Сеченов

D)Пиаже, Маслоу

E)Занков, Лернер
$$$ 194

Іс-әректтер жөніндегі шындыққа сай ғылыми көзқарас

А) өзара ауысушы қимылдар жиынтығы

В) сеп-түрткілер нәтижесі

С)ретеуші механизмдер өнімі

D)қоршаған дүниемен ықпалды байланысты дамудағы процесс

E)тысқы бағдарлама шектеріндегі жүйе
$$$ 195

Іс-әрекеттің нақт көрініске келетін танымдық құрылым бірлігі

А) сеп-түрткі

В) белсенділік

С)жоспарлау

D)ақпаратты өңдеу

E)шешім қабылдау
$$$ 196

«Ақыл – ой әрекетінің сатылап қалыптасу» теориясының авторы кім? Осы теория бойынша бала мәселені шешу үшін алдымен сыртқы материалдық әрекеттерді (затты ұстап көру, тұрқын, көлемін ажырату, шамамен өлшеу, т.б..пайдаланып, сосын оның бейнесін елестетеді. Сонан соң дауыстап және іштен айта алатын болады, сөйтіп сыртқы заттық әрекеті біртіндеп ішкі ой әрекетіне айналады.

A. П.Я. Гальперин

B. Н.А. Менжинская

C. Л.В. Занков

D. П.К. Анахин

E. барлығы дұрыс
$$$ 197

Дуалист тағлиматын арқау етіп, ХIХ ғ. Психологияда идеалистік бағыт кең өріс алды. Бұл бағыттың мәні: психика мен тән қатар, бірақ өзара тәуелсіз жасайды. Осы дәуірде психология дені жөнінде жаңа түсініктер қызық бере берді. Осы бағытты не деп атайды:

A. алностицизм

B. синтементализм

C. эстетизм

D. психофизикалыќ параллелизм

E. рефлектолизм
$$$ 198

ХIХ ғ. Екінші жартысында психология дербес ғылым болып, жан – жақты дами бастады. Бұл уақытқа дейін психологиялық білім негізінен өзін- өзі бақылау әдісі арқылы дамыды. Көп уақытқа дейін бұл әдіс жалғыз зерттеу әдісі болып табылды. Осы әдісті латынша қалай атайды:

A. бақылау

B. эксперимент

C. тәжірибе

D. интроспекция

E. жауабы жоқ
$$$ 199

Психикалық бейнелердің даму деңгейі мен стадиясына байланысты болжамды А.Н. Леонтьев өзінің қай еңбегінде ұсынды.

A. психиканың даму очерк

B. бейне психологиясы

C. саналы оқытудың психологиялық сұрақтары

D. іс-әрекет, сана, тұлға

E.психиканың даму мәселесі

$$$ 200

Түйсік – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам мына сезім мүшелері арқылы тікелей жер етуінен пайда болатын мидағы бейне. Оның физиологиялық негіздері күрделі комплекстерден тұрады дейді И.П. Павлов. Бұл И.П. Павловтың қай ілімі:

A. рецептор

B. импульс

C. тітіркендіргіш

D. анализатор

E. дұрыс жауабы жоқ


$$$ 201

Психология әрекет ғылым ретінде қашан туындады:

А. 15 ғ

В. 16 ғ


С. 18 ғ

D. 19 ғ


Е. 20 ғ
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет