Решение №1097/25. 03. 2015г изм с Решение №1120/29. 04. 2015г и Решение №1123/29. 04. 2015г на Обс-свиленград нарежда мДата02.07.2016
өлшемі49 Kb.
түріРешение
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
З А П О В Е Д

1582Свиленград 21.05.2015г.
на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35ал.1 от ЗОС,чл.53ал.1 и чл.72,ал.2 от НПУРОбИ на ОбС-Свиленград и Решение №1097/25.03.2015г. изм. с Решение №1120/29.04.2015г. и Решение №1123/29.04.2015г. на ОбС-Свиленград

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на община Свиленград, подробно описани по обекти както следва:Обект№1 – представляващ земеделски имот с №069024 от КВС на землище с.Пъстрогор /ЕКАТТЕ 59183/, местност ”Край село”, начин на трайно ползване - „нива”, категория V /пета/ с площ 2.803дка., АОС №8561/06.03.2015г., при начална тръжна цена в размер на 872.00 /осемстотин седемдесет и два/лева.

Обект№2 - представляващ земеделски имот с №342062 от КВС на землище гр. Свиленград, местност ”Под Баяндър”, начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/, с площ 0.099дка., АОС №4846/25.10.2012г., при начална тръжна цена в размер на 33.00/тридесет и три/ лева.

Обект№3 - представляващ земеделски имот с №058056 от КВС на землище с.Студена, местност ”Домуз - дере”, с начин на трайно ползване - „временно неизползвана нива”, категория V /пета/, с площ 3.001дка., АОС №5420/30.01.2013г. при начална тръжна цена в размер на 935.00 /деветстотин тридесет и пет/ лева.

Обект№4 - представляващ земеделски имот с №052029 от КВС на землище с.Студена, местност ”Талашман”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/, с площ 2.200 дка., АОС №6099/30.04.2013г., при начална тръжна цена в размер на 748.00 /седемстотин четиридесет и осем/ лева.

Обект№5 - представляващ земеделски имот с №052096 от КВС на землище с. Студена, местност ”Талашман”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/, с площ 1.500 дка., АОС №6112/07.05.2013г., при начална тръжна цена в размер 510.00 /петстотин и десет/ лева.

Обект№6 - представляващ земеделски имот с №072008 от КВС на землище с.Райкова могила, местност ”Джи дере”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория V /пета/, с площ 4.488 дка., АОС №8662/09.04.2015г., при начална тръжна цена в размер 1 398.00 /хиляда триста деветдесет и осем/ лева.

Обект№7 - представляващ земеделски имот с №072006 от КВС на землище с.Райкова могила, местност ”Джи дере”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/, с площ 4.259 дка., по АОС №8661/09.04.2015г., при начална тръжна цена в размер на 1 189.00 /хиляда сто осемдесет и девет/ лева.

Обект№8 - представляващ земеделски имот с №035019 от КВС на землище гр.Свиленград, местност ”Мумнево”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/, с площ 0.390 дка., по АОС №4537/17.08.2012г., при начална тръжна цена в размер на 109.00 /сто и девет/ лева.

Обект№9 - представляващ земеделски имот с №035016 от КВС на землище гр.Свиленград, местност ”Мумнево”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/, с площ 0.700 дка., по АОС № 4536/17.08.2012г., при начална тръжна цена в размер на 196.00 /сто и деветдесет и шест/ лева.

Заповедта да се изложи на информационното табло, находящо се във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград-www.svilengrad.bg.

Търгът да се проведе на 12.06.2015г. от 10.00 часа в малката зала на Общинска администрация гр.Свиленград.

Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 11.06.2015г.

Оглед на обектите, предмет на настоящата заповед се извършва до 16.00 часа на 11.06.2015г.,след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 11.06.2015г.

Заявление за участие по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 до 17.30 часа на 11.06.2015г., ведно с оригинала на документа за внесен в срок, депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.

В случай, че участник участва за няколко обекта, същия следва да подаде заявление за всеки един поотделно.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към Общината, /като удостоверението, че няма задължения се издава в тридневен срок от ОбА-Свиленград / и не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация.

При явяване на един кандидат или при неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 19.06.2015г. на същото място в същия час и при същите условия. При повторния търг кандидатите за участие в непроведения първи търг не следва да закупуват нова тръжна документация и да внасят депозит. При участие на повторен търг тези лица само подават заявление за участие, съобразно издадената заповед на кмета на общината.

Тръжната документация за повторния търг се предоставя на кандидатите за участие до 16.00 часа на 18.06.2015г. в стая 312 на Общинска администрация- Свиленград след закупуване удостоверено с платежен документ.

Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 18.06.2015г.

Оглед на обектите за повторния търг се извършва до 16.00 часа на 18.06.2015г.,след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 18.06.2015г.

Заявление за участие в повторния търг по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 на ОбА-Свиленград до 17.30 часа на 18.06.2015г., ведно с оригинала на документа за внесен в срок, депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.

Утвърждавам тръжната документация на търга – Приложение №1.

Организацията по провеждането на търга възлагам на Отдел ” Общинска собственост”.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Отдел „Общинска собственост”.


ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД .....................................

ни/нп


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет