Утвърждавам допълнение на вътрешни правила: Кмет на Община Попово: /подписДата22.07.2016
өлшемі80.72 Kb.
Утвърждавам допълнение на

вътрешни правила:

Кмет на Община Попово: /ПОДПИС/

/ д-р Л. Веселинов/


Вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата в Общинска администрация – Попово

Глава І

Общи положения
Чл. 1 С вътрешните правила се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Чл. 2 Правилата се прилагат за работниците и служителите по трудово и служебно правоотношение в Общинска администрация – Попово, съобразно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Постановление № 48 на МС от 01.03.2004г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Постановление № 168 от 07.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности на Министерски съвет, Постановление № 66 от 26.03.2007г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерски съвет и Постановление № 175 от 24.07.2007г., изменено и допълнено с ПМС № 198 от 08.08.2008г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Постановление № 46 от 26.02.2009г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.Глава ІІ

Структура на работната заплата
Брутна работна заплата

Чл. 3 Брутната работна заплата се състои:  1. основна работна заплата;

  2. допълнителни трудови възнаграждения.


Основна работна заплата

Чл. 4 (1) Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задължения и отговорности със съответната длъжност, определени в длъжностна характеристика.

(2) с индивидуален трудов договор или заповед не може да се заменя основната работна заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и плащания.

(3) индивидуалната основна месечна работна заплата се определя на основата на Постановление № 48 от 01.03.2004г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Постановление № 175 от 24.07.2007г., изменено и допълнено с ПМС № 198 от 08.08.2008г. за заплатите в бюджетните организации и дейности във връзка с длъжността и се договаря в трудов договор между страните по трудово правоотношение и със заповед на кмета на общината.

(4) минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България и не може да бъде по – нисък от размера за предходната година.

(5) В рамките на текущата година индивидуалните основни месечни заплати на работещите в общинска администрация могат да се увеличават:

1. по мотивирано предложение на непосредствения ръководител и / или по решение на ръководителя на административната структура за служители, получили оценка на изпълнението на длъжността при последното атестиране не по – ниска от 3 „Изпълнението отговаря на изискванията”, съобразно критерии в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация;

2. след изтичане на срока по чл. 12 от Закона за държавния служител или на срока за изпитване по чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда за служители, получили оценка на изпълнението на длъжността при последното атестиране не по – ниска от 3 „Изпълнението отговаря на изискванията”, съобразно критерии в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

(6) Увеличението на индивидуалните основни месечни заплати по ал. 1 се извършва в рамките на средствата за заплати, като новият размер на индивидуалната заплата не може да надвишава максималния размер, определен за съответната длъжност.

(7) Увеличението от 01.07.2008г. на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от Община Попово се извършва на основание Решение № 20 от 21.01.2008г. на МС, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2008г. и ПМС № 175 от 24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с ПМС № 198 от 08.08.2008г.

1. Кмета на общината определя за всяко основно звено лимит за увеличение на основните месечни заплати и лимит за увеличение на брутните месечни заплати, които те не могат да превишават;

2. Лимитите се изисляват въз основа на относителния дял на средствата за осбновни и брутни месечни заплати на съответните звена от общия размер на средствата за основни и брутни месечни заплати на администрацията;

3. Увеличението от 01.07.2008г. на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от Община Попово, за които се прилага Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите от държавната администрация, се получава в зависимост от оценката на изпълнението от последното атестиране на служителя и размера на индивидуалната му основна месечна заплата към 30.06.2008г., като кумулативното увеличение е до 10 на сто за основните заплати до 1000 лева и над 1000 лева – до 8 на сто. Със заповед на Кмета на общината се определят процентите на увеличението, като:

- При оценка 1, 2 и 3 – 10 на сто;

- При оценка 4 – 8 на сто;

- При оценка 5 – основната месечна заплата не се увеличава. Освен ако не е по – ниска от минималния размер на основната месечна заплата за заеманата длъжност;

- При липса на оценка в случаите на невиновно поведение на служителя увеличението е в размер на 8 на сто;

- Лицата заемащи длъжности, за които не се прилага Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите от държавната администрация, увеличението от 01.07.2008г. на индивидуалните основни месечни заплати в размер – 8 на сто;

- При липса на оценка с оглед прилагане на системата за оценка

(новоназначени служители, служители, завръщащи се от продължителен отпуск, и други подобни) в размер - 8 на сто;

4. Увеличението от 01.01.2009г. на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от Общинска администрация – гр. Попово, съгласно ПМС № 46 / 26.02.2009г. на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности се определя на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 както следва:

- Индивидуалните основни месечни заплати на работещите в Общинска администрация – гр. Попово, които прилагат Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите от държавната администрация се определят в зависимост от последната оценка при атестирането в рамките на ограничените по реда на чл.1, ал. 2 разходи за заплати от ПМС № 46 / 26.02.2009г. При получена атестационна оценка 1, 2 и 3 от последното атестиране се допуска увеличение до максималния размер на заеманата длъжност след направено предложение от прекия ръководител. При получена атестационна оценка 4 и 5 от последното атестиране не се допуска увеличение. При липса на оценка в случаите на невиновно поведение на служителя – не се допуска увеличение;

- Индивидуалните основни месечни заплати на работещите в Общинска администрация – гр. Попово, заемащи длъжности посочени в Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 4 на ПМС № 46 / 26.02.2009г. кмет на община с население от 1001 до 50 000 души, заместник кмет на община с население от 1001 до 50 000 души, кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души, кмет на кметство с население до 500 души, кметски наместник се определят с допълнително споразумение към трудовия договор до максималните размери в рамките на разходите за делегираните от държавата дейности при спазване на ограничението по чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г., след Решение на Общински съвет – гр. Попово, Решение № 270 по Протокол № 20 от 26.03.2009г.
Видове допълнителни трудови възнаграждения
Чл. 5 Допълнителните трудови възнаграждения са:


  1. за положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.

2. за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор или заповедта както следва:

- Финансирани от държавни дейности – 1% за всяка прослужена година;

- финансирани от местни приходи – 0.6 % за всяка прослужена година.

2.1. за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на чл. 351 – 355 от Кодекса на труда и Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, за времето, през което работникът или служителя е работил и продължава да работи в предприятието, в т. ч. на различни работни места и длъжности.

2.2. за определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, работодателя отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия в друга общинска администрация или структура на държавната администрация; в други бюджетни предприятия, предоставящи публични услуги;

2.3. допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработеното време само по основното трудово правоотношение.

3. Допълнително трудово възнаграждение се получава от държавен служител в условията на заместване ( съвместяване на друга длъжност) по смисъла на Закона за държавния служител в размер на 50 / 100 от минималния размер на основната заплата за незаета длъжност)

4. Допълнително трудово възнаграждение се получава от работник или служител по трудово правоотношение, когато изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител по смисъла на чл. 259 от Кодекса на труда.


Заплащане на допълнително възнаграждение
Чл. 6 Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, не по - малко от размерите, определени от Министерския съвет.

Чл. 7 Положеният извънреден труд се заплаща в размерите предвидени в чл. 262 от Кодекса на труда.

Чл. 8 За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща допълнително възнаграждение не по – малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Заплащане на трудовото възнаграждение
Чл. 9 Трудовото възнаграждение се изплаща в пари.

1. трудовото възнаграждение се изплаща по банков път на посочена от работника или служителя банкова сметка.  1. трудовото възнаграждение се заплаща авансово ( при заявено писмено желание от страна на работника или служителя) или окончателно всеки месец.Удръжка от трудовото възнаграждение
Чл. 10 (1) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото възнаграждение освен за:

  1. получени аванси.

  2. надвзети суми вследствие на технически грешки

  3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение.

  4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи.

(2) Общият размер на месечни удръжки по посочените по – горе точки не може да надвишава размер, установен с Гражданския процесуален кодекс.

Отличия и награди
Чл. 11 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в общинска администрация имат право на отличия и награди. Награждаването на служителите се извършва със заповед на Кмета на общината, която се оповестява по подходящ начин.

(2) Отличията са:

1. плакет, изобразяващ почетния знак на Община Попово, с надпис „Най- добър служител на годината”;

2. парична награда - за общинска администрация гр. Попово в размер на 100(сто) лв.

(3) Стойността на паричната или предметната награда не надвишава размера на основната заплата на държавния служител и размера на брутната заплата за служителите и работниците по трудово правоотношение.

(4) Органът по назначаването може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна наградаПреходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата в Общинска администрация – Попово се утвърдиха със Заповед № 219 от 17.03.2009г. на Кмета на Община Попово.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет