Решение №111 Дневен ред 1 Избор на обществен посредник на територията на Община Банско докл. Ю. ТуталъДата11.06.2016
өлшемі116.36 Kb.
#127418
түріРешение
Общински съвет-Банско
Решения от Протокол №7/17.04.2008г.
Решение №111

Дневен ред

1 Избор на обществен посредник на територията на Община Банско.

докл. Ю. Туталъ

2. Разглеждане на териториално-устройствени проучвания за новопредвидени терени за застрояване в землището на гр. Банско.

докл. Вл. Колчагов

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-0/01.04.2008г. от СЮЗО относно въвеждане на система за електронно гласуване в ОбС.

докл. Г. Икономов

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-188/14.03.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно подписване на меморандуми между Община Банско и общините Албеоне (Италия), Крушево (Македония), Петросани (Румъния), Триандрия (Гърция) и Закопане (Полша).

докл. С. Въчкова

5. Разглеждане на молба с вх. №ОС-МЖ-716/10.03.2008г. от инж. Пенчо Бабукчиев – директор на ПСС при БЧК относно отпускане на средства за провеждане на курс по повишаване квалификацията на водачите на спасителни кучета.

докл. И. Ръхов

6. Разглеждане на молба с вх. №ОС-МЖ-724/18.03.2008г. от Костадин Димитров Русков – председател на Екстремен клуб “Тодорка”, относно отпускане на средства за закупуване на екипировка и участие в състезание в Словения.

докл. Ръхов

7. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-3/24.03.2008г. от Атанас Янчовичин – представител на група “Бански старчета”, относно финансова помощ на групата за участието й във великденските тържества, организирани за българите в Лондон и Манчестър.

докл. И. Ръхов

8. Разглеждане на молба с вх. №ОС-МЖ-701/21.02.2008г. от СОУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” гр. Разлог относно финансиране на учениците от гр. Банско, които ще участват в работна среща в гр. Масьоб, Франция.

докл. И. Ръхов

9. Приемане на оценка във връзка с Решение №58/19.02.2008г. на ОбС-Банско на пчелин – собственост на Радко Глушков и Елена Глушкова.

докл. Л. Захов

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-193/31.03.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно безлихвен заем от държавния бюджет за изпълнение на проект “Залесяване на земи, собственост на Община Банско” по програма САПАРД.

докл. С. Въчкова

11. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-13/01.04.2008г. от Валентин Тренчев – директор на ПГССТ гр. Банско, относно финансова помощ за честване 100-годишнината на училището.

докл. Г. Икономов

12. Разглеждане на идейна проектна разработка за изграждане на “Социално спортно рекреационен център” гр. Банско.

докл. Вл. Колчагов

13. Предложение с вх. №ОС-01-194/02.04.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общинска земеделска земя на регистрирани земеделски производители.

докл. С. Въчкова

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-198/10.04.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно “План за защита при бедствия в Община Банско”.

докл. Л. Захов

15. Молби на граждани за парични помощи.

15.1. Молба с вх. №ОС-МЖ-707/22.02.2008г. от Мария Димитрова Атанасова;

15.2. Молба с вх. №ОС-МЖ-688/22.01.2008г. от Елена Асенова Спасева;

15.3. Заявление с вх. №ОС-З-3/27.03.2008г. от Елена Костадинова Лефтерова;

15.4. Молба с вх. №ОС-МЖ-670/22.01.2008г. от Мария Станишева Балтова;

15.5. Молба с вх. №ОС-МЖ-671/22.01.2008г. от Иван Костов Пакларски;

15.6. Молба с вх. №ОС-МЖ-718/13.03.2008г. от Илия Димитров Каръков;

15.7. Молба с вх. №ОС-МЖ-710/04.03.2008г. от Мария Георгиева Рупчина;

15.8. Молба с вх. №ОС-МЖ-700/20.02.2008г. от Георги Николов Скабрин;

15.9. Молба с вх. №ОС-МЖ-674/24.01.2008г. от Димитър Александров Гроздин;

15.10. Молба с вх. №ОС-МЖ-690/11.02.2008г. от Цветана Костадинова Дурчова;

15.11. Молба с вх. №ОС-МЖ-692/14.02.2008г. от Анета Илиева Сугарева;

15.12. Молба с вх. №ОС-МЖ-684/06.02.2008г. от Михаил Александров Гроздин;

15.13. Молба с вх. №ОС-МЖ-699/22.01.2008г. от Снежана Борисова Събева;

15.14. Молба с вх. №ОС-МЖ-676/28.01.2008г. от Мария Апостолова Чукова;

15.15. Заявление с вх. №ОС-З-28/16.04.2008г. от Фатма Алил Туталъ.

докл. И. Ръхов

16. Разни

16.1. Предложение с вх. №ОС-01-200/14.04.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване от земеделските стопани.

докл. С. Въчкова

16.2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-25/15.04.2008г. от Българска божия църква относно отпускане на еднократна парична помощ за Великден.

докл. Г. Икономов

16.3. Разглеждане на обръщение с вх. №ОС-00-557/18.03.2008г. от инж. Георги Димитров Ковачев – директор на ПГЕЕ, относно отпускане на финансови средства за рекламната дейност на училището.

докл. Г. Икономов
Решение №112

На основание чл.9 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Банско и във връзка с молба с вх. №ОС-МЖ-717/11.03.2008г. от Иван Костадинов Загорчин, Общински съвет-Банско реши:

Освобождава Иван Костадинов Загорчин като член на временната комисия по номинация за избор на обществен посредник и на негово място избира Ивайло Борисов Ръхов от квотата на СДС.
Решение №113

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

Избира временна комисия от трима члена, която да проведе избора на общински посредник на територията на Община Банско.
Решение №114

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

Избира за членове на комисията по Решение №113 Елена Георгиева Янчовичина, Костадин Михайлов Юнчов и Асен Петров Кирицов.

Решение №115

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

Избира за председател на временната комисия по Решение №113 Георгиева Янчовичина.
Решение №116

На основание чл.21а от ЗМСМА и чл.11 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Избира за общински посредник на територията на Община Банско Петър Иванов Панчев.
Решение №117

На основание чл.21 т.1 ал.11 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

1. Приема представената разработка на териториално-устройствени проучвания за новопредвидени терени за застрояване в землището на гр. Банско съгласно Решение №640 от Протокол №31/24.02.2006г., Решение №681 от Протокол №33/16.05.2006г., Решение №682 от Протокол №33/16.05.2006г. и Решение №955 от Протокол №45/22.03.2007г. на Общински съвет-Банско.

2. Общински съвет-Банско взема решение за по-нататъшно продължаване на работата и в следващите етапи да се отразят следните препоръки по целесъобразност:

- да се изготвят специализирани схеми за отделните мрежи, съобразени с инженерната инфраструктура;

- да се възложи изготвяне на специализирани карти – тахиметрични заснемания за местностите, за които няма такива;

- след представяне на тахиметричните заснемания да се актуализира транспортната схема;

- поетапно да се започне изработване на ПУП – ПУР (предварителен проект) и след тяхното приемане от ЕС по УТ да се изработват ПРЗ по квартали или структурни единици по искане на заинтересуваните собственици и за тяхна сметка, като последните задължително са подчинени на чл.16 от ЗУТ;

- Общински съвет-Банско приема предложените с настоящата разработка правила и норми за урбанизиране на поземлени имоти по структурни единици и отделни поземлени имоти в терените, предвидени за застрояване в землището на гр. Банско и те стават задължителни при териториално устройствено инвестиционно проектиране във всички местности, предмет на Плана;

- всички визи за ПУП и визи за проектиране, издадени до датата на приемане на настоящия проект, запазват своето действие и параметри;

- във връзка с липсата на специализирани кадастрални карти, както и липса на техническа инфраструктура западно от р. Глазне, подробните устройствени планове по местности и зони да се възлагат и разработват поетапно:

І-ви етап – местностите “Св. Иван”, “Гуровица”, “Кринец” –15 дни от приемане на решението на ОбС;

ІІ-ри етап – Местностите “Кошерината”, “Карантията” – 15 дни от приемане на решението от ОбС;

ІІІ-ти етап – местностите “Шипоцко”, “Герачини улици”, “Асаница”, “Малка ливада”, “Парцалето”, “Забиница Ок” – 2 месеца он приемане на решението;

ІV-ти етап – местността “Овиначе” – 4 месеца от приемане на решението;

V-ти етап – вилна зона – 1 година от приемане на решението;

- за предвидените територии за смесено функционално предназначение ПРЗ да се изработва по искане на заинтересованите собственици.

3. Препоръчва на Общинска администрация-Банско да предприеме действия за възлагане на ОУП (общ устройствен план) на гр. Банско и съвместно с Община Разлог да се разработи на функционална устройствена и комуникационна схема на региона заедно със ски центровете.
Решение №118

Общински съвет-Банско подкрепя въвеждането на система за поименно гласуване в общинския съвет и заявява своята готовност за ефективното й ползване. Общинските съветници се обръщат към Министъра на държавната администрация и административната реформа с молба за съдействие за инсталиране на системата в рамките на Стратегията за електронно правителство.
Решение №119

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-188/14.03.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за сключване на меморандуми за побратимяване между Община Банско (България) и общините: Абетоне (Италия), Крушево (Македония), Петросани (Румъния), Триандрия (Гърция) и Закопане (Полша).
Решение №120

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. №ОС-МЖ-716/10.03.2008г. от Пенчо Бабукчиев – директор на ПСС при БЧК, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие да бъдат отпуснати 3500 (три хиляди и петстотин) лева на Планинска спасителна служба за провеждане на курс за повишаване квалификацията на водачите на спасителни кучета от цялата страна, който ще се проведе от 20.04 до 25.04.2008г. в гр. Банско и района.

Сумата да се приведе по сметка на База Банско:

IBAN: BG56UNCR75271052382111

BIG код: UNCRBGSF, Уни кредит Булбанк – клон Банско.

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Банско.
Решение №121

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-3/24.03.2008г. от Атанас Янчовичин – представител на група “Бански старчета”.
Решение №122

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-701/21.02.2008г. от СОУ “Бр. Петър и Иван Каназиреви” гр. Разлог относно финансиране на учениците от гр. Банско за участие в работна среща в Масьоб, Франция.
Решение №123

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с Решение №58 от Протокол №3/19.12.2007г. на ОбС, Общински съвет-Банско реши:

Приема изготвената пазарна оценка на пчелин със застроена площ от 40,50 кв.м и стопанска постройка със застроена площ 15 кв.м в землището на гр. Банско, извършена от лицензиран оценител Хенрих Божинов Михайлов, в размер на 11300 (единадесет хиляди и триста) лева.

Решение №124

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОБ и чл.67 ал.1 от Наредбата за съставяне, изменение, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет-Банско реши:

Възлага на кмета на Община Банско да сключи договор с Държавен фонд “Земеделие” за временен безлихвен заем за финансиране на разходите по изпълнение на проект “Залесяване на земи, собственост на Община Банско”, и.д. №290606100641 по Програма САПАРД, със следните параметри:

1. Максимален размер –266003,32 лева (двеста шестдесет и шест хиляди и три лв. и тридесет и две стотинки).

2. Вид на дълга – временен безлихвен заем от централен бюджет

3. Условия за погасяване – не по-късно от четири месеца след крайния срок за изпълнение на проекта със сумата на безвъзмездната финансова помощ, получена по програма САПАРД, а в частта, предназначена за плащане на съответния размер на ДДС – с целева капиталова субсидия от държавния бюджет.

4. Лихвен процент – 0
Решение №125

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. №ОС-З-13/01.04.2008г. от Валентин Димитров Тренчев – директор на ПГССТ гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 6000 лв. на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр. Банско за честване на 100-годишния юбилей на училището.
Решение №126

На основание чл.21 ал.1 т.13 и т.23 от ЗМСМА и представена концепция за “Социално спортно рекреационен център” от “БД спорт-Банско” АД, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие за Община Банско като акционер в “БД спорт-Банско” АД за реализацията на инвестиционен проект “Социално спортно рекреационен център” гр. Банско /ССРЦ/.

2. Общински съвет-Банско упълномощава кмета на Община Банско да подпише споразумение с останалите акционери на “БД спорт-Банско” АД, което да гарантира запазване на 10% от акциите на дружеството след изпълнение и въвеждане в експлоатация на ССРЦ гр. Банско, както и да договори участието на Община Банско в реализацията на инвестиционния проект с нефинансови средства.

Същото да бъде предложено за съгласуване и одобрение от ОбС-Банско.

3. Общински съвет-Банско приема предложението на “БД спорт-Банско” АД за обединяване на ССРЦ гр. Банско с паркоустройствената зона на града и адаптирането й към инвестиционния проект.

3.1. Възлага на кмета на Община Банско да проучи и предложи законосъобразна форма за реализиране на предложението.

3.2. Всички спортни съоръжения в ССРЦ гр. Банско да се ползват безплатно от учениците в Община Банско.
Решение №127

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.25 ал.1 от ЗКПЗЗ, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен с площ 3,00 дка, представляващ част от имот №004085, с площ от 279,012 дка в местността “Керанджийца”, с начин на трайно ползване, пасище, мера, в землище на гр. Банско – общинска собственост, с АОС №389/2004 год.

2. Във връзка с горното да се организира и проведе конкурс със следните условия:

- теренът се отдава под наем за нуждите на животновъдството;

- участниците в конкурса да са регистрирани земеделски производители, животновъди, упражняващи дейността си в землището на гр. Банско;

- срок за наемане – 5 години от датата на сключване на договора;

- начална конкурсна цена е 6,60 лв. годишно. Върху тази цена не се начислява ДДС. Началната цена е определена съгласно Решение №989/03.05.2007г. на Общински съвет-Банско, като за ниви и ливади е 11,00 лв./дка и 2,20 лв./дка за мери и пасища.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да организира и проведе конкурса.
Решение №128

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.65 ал.1 т.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет-Банско приема План за защита при бедствия в Община Банско.
Решение №129

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

1. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-707/23.02.2008г. от Мария Димитрова Атанасова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

2. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-688/22.01.2008г. от Елена Асенова Спасева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

3. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-3/27.03.2008г. от Елена Костадинова Лефтерова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв. Да се представи документ за изразходваните средства.

4. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-670/22.01.2008г. от Мария Станишева Балтова от с. Кремен и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

5. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-671/22.01.2008г. от Иван Костов Пакларски от с. Кремен и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

6. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-718/13.03.2008г. от Илия Димитров Каръков от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 1500 лв.

7. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-710/04.03.2008г. от Мария Георгиева Рупчина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 130 лв., която да бъде използвана за закупуване на дърва за отопление.

8. Удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-700/20.02.2008г. от Георги Николов Скабрин от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 1500 лв.

9. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-674/24.01.2008г. от Димитър Александров Гроздин от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

10. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-690/11.02.2008г. от Цветана Костадинова Дурчова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

11. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-692/14.02.2008г. от Анета Илиева Сугарева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

12. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-684/06.02.2008г. от Михаил Александров Гроздин от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

13. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-669/22.01.2008г. от Снежана Борисова Събева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

14. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-676/28.01.2008г. от Мария Апостолова Чукова от гр. Банско, защото не е от компетенцията на ОбС.

15. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-28/16.04.2008г. от Фатма Алил Туталъ от с. Филипово и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв.
Решение №130

На основание чл.48а ал.3 от Закона за допитване до народа и предложение с вх. №ОС-01-200/14.04.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско за удовлетворяване на нуждите на животновъдите от общината, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласието си за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване от земеделските стопани и/или техни сдружения.

2. Задължава ползвателите да поддържат мерите и пасищата в добро екологично състояние.

3. Определя годишна такса за ползване на земеделските земи, включително и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва:

- за обработваеми земи (ниви, ливади) – 3 лв./дка;

- за необработваеми земи (мери и пасища) – 1 лв./дка.
Решение №131

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-25/15.04.2008г. от Българска божия църква относно отпускане на еднократна парична помощ за Великден.

Решение №132

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с обръщение с вх. №ОС-00-557/18.03.2008г. от Георги Димитров Ковачев – директор на ПГЕЕ гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

Удовлетворява молбата и дава съгласието си за отпускане финансови средства в размер на 1500 лв. за подпомагане рекламната дейност на ПГЕЕ гр. Банско.

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Банско.

Каталог: documents
documents -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
documents -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
documents -> Рішення №24/2013 26 липня 2013 року село Великий Кучурів Про затвердження технічної документації
documents -> Департамент Росприроднадзора по пфо специалистами отдела государственного экологического надзора и лицензионного контроля завершены плановые комплексная проверка муп жкх «Ильиногорское»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет