Рішення міської ради № положення про виконавчий комітет Херсонської міської ради 1 загальні положенняДата21.07.2016
өлшемі65.75 Kb.
#214655
түріРішення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_____________ № _______


ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Херсонської міської ради


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виконавчий комітет Херсонської міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Херсонської міської ради (далі – рада), який створюється радою на строк її повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Херсон та Регламенту Херсонської міської ради VІ скликання.

1.2. Виконавчий комітет у діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами законодавства України, Статутом територіальної громади міста Херсон, Регламентом ради, рішеннями ради, розпорядженнями Херсонського міського голови (далі – міський голова), цим Положенням (далі – Положення) та Регламентом виконавчих органів Херсонської міської ради (далі – Регламент виконавчих органів ради).

1.3. Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом загальної компетенції, утворюється з метою забезпечення проведення злагодженої виконавчо – розпорядчої діяльності всіх виконавчих органів міської ради.

1.4. Забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.


2. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ
2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується радою, за пропозицією міського голови.

2.2. Виконавчий комітет формується новообраною радою не пізніше ніж на другій сесії.

2.3. До складу виконавчого комітету входять за посадою: міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який здійснює керівництво і координацію роботи у сфері житлово-комунального господарства, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який здійснює керівництво і координацію роботи у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також керівники виконавчих органів ради та інші особи.

Перший заступник міського голови та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який здійснює керівництво і координацію


її роботи у сфері організації та контролю документообігу, інформаційного, програмного та матеріально-технічного забезпечення, не входять до складу виконавчого комітету.

2.4. Виконавчий комітет очолює міський голова. Міський голова організує роботу виконавчого комітету, головує на його засіданнях, забезпечує колегіальність при розгляді питань, включених до порядку денного засідань, підписує рішення виконавчого комітету та забезпечує їх виконання.

2.5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому на постійній основі, не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

2.7. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря міської ради.

2.8. Внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією ради.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
3.1. Виконавчий комітет розглядає і вирішує питання, віднесені чинним законодавством України до відання виконавчих органів міської ради.

3.2. Діяльність виконавчого комітету спрямована на виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та відомств, Статуту територіальної громади міста Херсон, рішень ради, власних рішень.

3.3. Виконавчий комітет у межах компетенції приймає рішення, які є обов'язковими для виконання виконавчими органами ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території м. Херсон.

3.4. Виконавчий комітет:

3.4.1. попередньо розглядає і вносить на розгляд ради проекти:

• місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань;

• міського бюджету, затвердження звітів про його виконання за відповідний період, внесення змін до міського бюджету;

• регуляторних актів, які приймаються міською радою;


3.4.2. забезпечує комплексний соціально-економічний і культурний розвиток м. Херсон, вирішення питань життєдіяльності міста виконавчими органами ради та посадовими особами місцевого самоврядування;

3.4.3. здійснює колегіальний розгляд на засіданнях віднесених до його компетенції питань;

3.4.4. інформує територіальну громаду міста про свою роботу;

3.4.5. організовує виконання рішень ради, а також затверджених радою планів і програм соціально-економічного розвитку м. Херсон, бюджету, цільових програм;

3.4.6. координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3.4.7. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3.5. Виконавчий комітет здійснює інші повноваження, надані йому законом.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
4.1. Член виконавчого комітету наділяється всією повнотою прав і повноважень, необхідних для забезпечення його реальної і ефективної участі в діяльності виконавчого комітету.

4.2. Член виконавчого комітету має право:

4.2.1. Вносити зауваження та пропозиції при підготовці виконавчими органами ради та розгляді виконавчим комітетом проекту рішення з будь-якого питання, віднесеного до його компетенції, а також шляхом внесення на розгляд виконавчого комітету проекту рішення, підготовленого самим членом виконавчого комітету. Член виконавчого комітету також має право вносити на розгляд виконавчого комітету поправки до проектів рішень, включених до порядку денного засідань виконавчого комітету.

4.2.2. Входити на підставі особистої заяви до складу робочих груп і контрольних комісій, у т.ч. постійно діючих, які створюються розпорядженнями міського голови або формуються радою.

4.2.3. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ на засіданнях виконавчого комітету.

4.2.4. Вносити міському голові пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

4.2.5. Виступати на засіданнях виконавчого комітету з кожного питання порядку денного, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції громадян або їх об'єднань з метою розгляду та вирішення зазначених у них проблем.
5. ПОРЯДОК І ФОРМИ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
5.1. Форма і порядок роботи виконавчого комітету визначаються Регламентом виконавчих органів ради, який затверджується виконавчим комітетом.

5.2. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, у міру необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Засідання виконавчого комітету проводяться у третій вівторок кожного місяця, о 10 годині, у малому залі адмінбудівлі міської ради. За необхідності, може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету.

5.3. Порядок денний засідання виконавчого комітету формується сектором розпорядчої документації виконавчого комітету організаційно- контрольного управління Херсонської міської ради на підставі пропозицій міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, інших членів виконавчого комітету.

5.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

5.5. Рішення виконавчого комітету з усіх питань, віднесених до його компетенції і включених до порядку денного засідання, приймаються на засіданні виконавчого комітету шляхом голосування більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

  

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЗВІТНІСТЬ


6.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення делегованих повноважень – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

6.2. Міський голова не рідше одного разу на рік інформує у своєму звіті територіальну громаду міста про діяльність виконавчого комітету за минулий рік.

6.3. Рада може прийняти на пленарному засіданні сесії ради рішення про достроковий звіт виконавчого комітету про свою діяльність за визначений радою період, а також з будь-якого питання, віднесеного до компетенції виконавчого комітету.

6.4. За результатами розгляду звіту виконавчого комітету на сесії, рада може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету або про його розпуск.
Каталог: upload
upload -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
upload -> Дәрістердің тірек конспектісі
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
upload -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
upload -> «Спорт құрылыстарына санаттар беру» мемлекеттік қызмет стандарты
upload -> Әдебиет пен сынның биік белесі
upload -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
upload -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет