Сапа менеджмент жүйесіДата18.07.2016
өлшемі271.61 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет 10

Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Экономика және менеджмент

факультетінің деканы

______________Варавин В.

___________________2014 ж.

ЭТНОЛИНГВИСТИКА


Силлабус
ЭТНОЛИНГВИСТИКА

Силлабус


Мамандық: 6М020500 – «Филология»

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 1

Семестр: 2

Кредит саны: 3

Сағат саны:

Дәрістер 15

Тәжірибелік сабақтар: 30

Зертханалық сабақтар:

МОӨЖ: 45


МӨЖ: 135

Курстық жоба (жұмыс):

Емтихан: 1 семестр 1

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


2 бет 10

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу» кафедрасында дайындалып 6М020500 – «Филология» мамандығындағы магистранттарға арналған.

Силлабус қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу кафедра отырысында талқыланған

Кафедра меңгерушісі А.Жанабилова


1 хаттама 09 қыркүйек 2014 ж.

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы Р.Дронсейка
№____ хаттама ______________2014ж.

Дайындаған оқытушы: К.Кусманова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


3 бет 10

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу» кафедрасы (Г2-320 дәрісх.), Экономика және менеджмент факультеті.

Пән жүргізетін оқытушы: Құсманова Күлжібек Әскеновна– филология ғылымдарының докторы, ШҚМТУ доценті.

Жұмыс телефоны: 540-392

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша жүргізіледі.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 ОҚЫЛАТЫН ПӘНГЕ СИПАТТАМА

Қазіргі тіл білімінде этномәдени тіл бірліктерін белгілі бір тақырыптар төңірегінде топтастыра отырып, оларды түрлі бағытта қарастыру кең үрдіс алып келеді. Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол өзінің кумулятивтік (сақтап – жеткізушілік) қасиетінің арқасында адам қолымен жасалған материалдық және рухани мәдениетті болашақ ұрпаққа жеткізуші құрал. Тілдің осындай қызметінің арқасында ғана халықтың өмір сүру дағдысының, халықтық тәжірибелік білімнің, дәстүр жалғастығының сабақтастығы сақталып, олар жаңғыртылып, жетілдіріліп отырады. Осымен байланысты қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, материалдық және рухани мәдениеті мен дүниетанымын тіл арқылы зерттеп сипаттау – қазіргі тіл білімінің этнолингвистика, саласының еншісіне тиіп отыр.1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Пәннің мақсаты – туыстас түркі тілдерінің деректерінде сақталған этностық мәдениетті танытатын ұғымдар мен болмыстардың атауын саралап, ұлттық тілдегі мәдени көрінісін таныту.
1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
- Түркі халықтарына тән салт-дәстүр, наным-сенім, материалдық зат атаулары негізінде «тілде халық мәдениетінің ізі сақталған» деген қағида тіл мен мәдениеттің сабақтастығына арқау болатынын айқындау;

 • этнографиялық лексика ұлттық байланыстың мәнін танытумен қатар жалпыадамзаттық мәдениеттің ортақ типологиясы анықтайды, түркі халықтарына тән халық мәдениетінің әлемдік мәдениеттегі орнын танытады.

 • қазақ тіліндегі этнографизмдер арқылы ұлттар мәдениеті мен халықтар қарым-қатынасы мәдениетінің сабақтастығына назар аудару, ерекшеліктерді анықтау, құрылымдық жүйесін талдай білуге дағдылану.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


4 бет 10


1.4 Пререквизиттер

Атаулы курсты игеруде магистранттың қазақ тілі, Қазақстан тарихы мен этнографиясы, қазақ әдебиеті, қазақ этнолингвистикасы пәндерінен жақсы деңгейдегі білімі болу керек.


1.5 Постреквизиттер

Курсты тәмамдаған соң магистрант қазақ тіл білімінің лексикология саласы бойынша теориялық білімін толықтырады, соның ішінде түркі этнолингвистикасы пәнінен өзіндік білімін қалыптастырады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
15 сағат - дәріс, 30 сағат- практикалық сабақ, 45 сағат – магистранттың оқытушымен өздік жұмысы (МОӨЖ), 135 сағат – магистранттың өздік жұмысы (МӨЖ).

Дәріс сабақтары, практикалық сабақтар бағдарлама негізінде жүргізіледі, өз бетінше жұмыс барысында магистрант оқытушымен келісе отырып өз бетінше жұмыс жасайды, белгіленген уақытта келіп тапсырады. Уақытында тапсырылмаған жұмыстарға бағалау кезінде бал саны кемітіледі. Курс соңында емтихан тапсырады.


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Сағат саны

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

№ 1 дәріс. Кіріспе. Қоғам, этнос, тіл, мәдениет. Этнолингвистика – дәстүрлі ұлттық мәдениет лексикасын танып -білудің кепілі. Этникалық мәдениет.

1 сағат

1,3,13

№ 2 дәріс. Лингвистикалық ойлардағы этнолингвистика тарихы (Платон мен Аристотель, В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня грамматикалық ойлары.

2 сағат

3,4,12,13

№ 3 дәріс. Лингвистикалық ықтималдық теориясы (Э.Сепир мен Б.Уорф көзқарастары).

1 сағат

2,4,28

№ 4 дәріс. Түркі тілдерінің этнолингвистикасы. Материалдық мәдениет лексикасы. Рухани мәдениет лексикасы

1 сағат

1,3,4

№ 5 дәріс. Славян этнолингвистикасы
Ресейлік тілші-ғалымдар: И.И. Потебня ойлары, Н.И. Толстой мектебі.

2 сағат

4,6,14

№ 6 дәріс. Әлемнің тілдік бейнесі. «Әлемнің бейнесі» түсінігі.
Әлем бейнесі және тіл. Лексикалық бірліктер мен концепт. Түркі әлемінің бейнесі.

2 сағат

2,4,24
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011
Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


5 бет 101

2

3

№ 7 дәріс. Түркі халықтарындағы әлемнің тілдік бейнесі: (түр-түс атаулары, тағам атаулары, ыдыс, киім-кешек атаулары, сан жүйесі, кеңістік пен уақыт, туыстық атаулар, т.б.)

6 сағат

4,5

Барлығы

15 сағат
Практикалық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1. Этнолингвистика – тіл білімінің танымдық бір саласы. Оның басқа ғылым салаларымен байланысы.

1 сағат

1,3,4

Тақырып 2. Түркі халықтарының танымындағы мифтік көріністер мен әфсаналар.

3 сағат

6,12,28

Тақырып 3. Этнографизмдер, олардың этностық мәні (Қазақ тілінің түсіндірме сөздігімен, диалектологиялық сөздіктермен жұмыс).

5 сағат

4,5,9

Тақырып 4 Түркі халықтарының тілдік бейнесі – түркі халқының ғаламды танудағы болмыстық ерекшеліктері (тағам, салт-дәстүр)

4 сағат

4,13,28

Тақырып 5. Қазақ этнолингвистикасының тарихы. Академик Ә.Кайдардың ғылыми мұрасы.

5 сағат

1,3,7

Тақырып 6. Түркі халықтарындағы материалдық және рухани мәдениет лексикаларының болмыстық мәні (тарихи-салыстырмалы талдаулар жасау, мысалдар келтіру).

5 сағат

4,7

Тақырып 7. Түркі халықтарындағы туыстық атаулардың мәні (тарихи-салыстырмалы талдаулар жасау, мысалдар келтіру).

3 сағат

4,14

Тақырып 9. Түркі халықтарындағы уақыт пен кеңістік, сан атауларына қатысты лексиканың этномәдени мәні (тарихи-салыстырмалы талдаулар жасау, мысалдар келтіру).

4 сағат

1,4,9,28

Барлығы:

30 сағат
Магистранттың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар: Түркі өркениеті, көк бөрі ұрпақтары, Асан қайғы, Орхон-Енесей жазбалары, (Көк тәңірі) мен Қара жер (Жер-ана) аралығындағы ғұмыр, Қорқыт» кітабы мен «Оғызнама», Тәуке ханның «Жеті жарғысы», т.б.

5 сағат


3, 5,14Тақырып 2. Қазақ тіліндегі төрт түлік малға байланысты қолданылатын тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаты (Махмұд Қашқаридың, Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі бойынша)

5 сағат

4,7,10,24


Тақырып 3. Жыраулар поэзиясындағы материалдық- заттық атаулар.

5 сағат

4,7,6,24

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011
Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


6 бет 101

2

3

Тақырып 4. Түркі тілдеріндегі «кеңістік» концептісі. Мекке, Жайық, Сарыарқа атауларының мәні мен халық танымындағы сипаты (Т.Жанұзақов пен Қ.Рысберген еңбектеріне сүйену).

5 сағат

4,7,24

Тақырып 5. Түркі халықтарындағы мақал-мәтелдерінің этномәдени сипаты: (қазақ, ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, т.б.)

5 сағат


1

Тақырып 6. Түркі халықтарындағы тілек-бата сөздерінің этномәдени сипаты (тарихи-лингвистикалық талдау жасау)

5 сағат

4,22

Тақырып 7. Түркі халықтары мәдениетіндегі ғұрыптық лексика.

5 сағат

4,7,24

Тақырып 8. Түркі тілдеріндегі киім атауларының этнолингвистикалық табиғаты.

5 сағат

4,5,7,10,24

Тақырып 9. Түркі тілдеріндегі тағам атауларының этнолингвистикалық мәні.

5 сағат

6,26

Барлығы:

45 сағат

2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны

Реферат жұмысы А4 парағына жазылады, көлемі 18-25 бет. Рәсімдеуде жақтау шегі сақталуы тиіс: сол жағы 30 мм, оң жағы 10 мм, жоғары, төмен жақтары 20 мм. Реферат жұмысының құрылымы жоспардан, кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұру керек. Әдебиеттер тізімі мына үлгіде берілсін:

1.Сыздықова Р. Көне сөздер тарихы. Алматы: Ғылым, 2001. -120 бет.

Егер қолданған материалыңыз баспасөзден алынса:

1. Ескендірова А. Құпиясы терең сөздер // Ана тілі, №7. 15 қаңтар,

2008 ж. б.2-3.


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (МӨЖ)

(135 сағат)


ТақырыптарТапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Тапсыру

түрі


Тапсыру

уақыты


1

2

3

4

5

1.Тіл мен мәдениет ұғымдарының сабақтастығы (В. Гумбольдт, Ә.Кайдар, Н.Толстой, А.Потебня еңбектеріне шолу)

теориялық

білім


қалыптастыру

1,24

баяндама

2-3

2. Киім-кешек, ыдыс-аяқ атауларына қатысты диалект сөздер

Диалект сөздердің

мәні мен мазмұнын саралау5,7,10

КТДС

жұмыс


3-4


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


7 бет 10
1

2

3

4

5

3. Туыстық қатынасқа байланысты атаулар

Туыстық атаулардың этностық ерекшелігін тану

5,14

КТДС

жұмыс


4-5

4. Халықтық таным

Түркі халықтарының

көркемдік танымы14,24

слайд

6-7

5. Түркі дүниетанымындағы материалдық мәдениет атаулары

Халықтық өлшемдердің

мәні


5,7,12,14

конспект

7-8

6. Зергерлік өнер және халықтар мәдениеті

Әсемдік бұйымдардың атауы, этностық мәні

7,9,14

слайд

8-9

7. Түркі халықтарындағы киелі ұғымдар

Халық болмысындағы салт, ойлау, дәстүр, пайымдауға байланысты ұғымдар

7,14,25

конспект

11-12

9. Аң-құс атауларының этнолингвистикалық мәні

Киелі атаулар, аң-құстың орны

6,7,8

слайд

конспект


13-14
  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум


Тестілеу

*

*

*

Баяндама


*


*


Эссе


Аралық тестілеу*


*

Барлығы


*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер
 1. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М., 1985.

 2. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. - М., 1995.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


8 бет 10
 1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М., 1996.

 2. Потебня А.А. Слово и миф. - М., 1989.

 3. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Под ред. Б.А. Серебренникова. - М., 1988.

 4. Толстой Н.И. Язык и культура: Очерки по славянской фразеологии и этнолингвистике. - М., 1995.

 5. Толстой Н.И. Язык и народная культура. очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - М., 1995.

 6. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку//Новое в лингвистике, 1. – М., 1960.

 7. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. -Алматы: Ғылым, 1997

 8. Қайдар Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. Алматы: Арыс, 2004

 9. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. -Алматы, 1994

 10. Манкеева Ж. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. -Алматы: Ғылым, 1997.

 11. Жанпейісов Е. Этнокультурная лексика казахсхского языка. -Алматы: Наука, 1989.

 12. Уәлиев Н. Фразеология және тілдік норма. -Алматы, 1995ж

 13. Құралұлы А. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі. Алматы, 1994

 14. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. -Алматы, 1994

 15. Шойбеков Р. Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы. -Алматы, 1991

 16. Жәнібеков Ө. Қазақтың ұлттық киімдері. -Алматы: Өнер, 1991

19 Кейкін Ж. Қазақы байламдар мен атаулар. -Алматы: Өлке, 2001

20 Марғұлан Ә. Ежелгі жырлар мен аңыздар. -Алматы, 1986

21 Смағұлова Ғ. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық мәдени аспектілері. -Алматы, 1996

22 Жылқыбаева А.Ш. Салт-дәстүрлердің тілдегі көрінісі (Түркі тілдері негізінде)

- Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2006. -84 бет.

23 Сейлхан А.Қ. Қазақ тіліндегі этнографизмдердің лингвомәдени сипаты. Филол. ғл.

канд. ғлыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. - Алматы, 2001.

24 Сейлхан А.Қ. Этнолингвистика. (Дәрістер жинағы) - Астана:Профи-Медиа ЖШС,

2011.

– 48 бет.25 Бисенғали З., Манкеева Ж. Қазақ филологиясы: егіз негіз (ғылыми мақалалар жинағы).

- Алматы: Арыс, 2010. – 352 бет.
 1. Қосымша әдебиеттер

26 Сыздықова Р. Сөз құдіреті. А., 1997.

27 Исаев С. Қазақ тілі жайында ойлар. А., 1997.

28 Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А., 1998.

29 Сарыбаев Ш., Қалиев Ғ. Қазақ диалектологиясы. А., 1991.

30 Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. –Алматы, 1978.

31 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. –Алматы: Ғылым, 1999

32 Әдебиеттану. Терминдер сөздігі (Құраст. З.Ахметов, Т.Шаңбаев).

Алматы: Ана тілі, 1998. –384 б.

33 Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1966

34 Жанпейісова С.Е. Қазақ тілінің рухани мәдениет лексикасы. Филол. ғыл. канд.

ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 1996

35 Қайырбаева Қ.Т. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың символдық мәні. Филол. ғыл.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


9 бет 10

канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2004.

36 Дүсіпбаева Қ.С. Қазақ ескіліктерінің сандар жүйесіндегі тілдік көріністері. Филол. ғыл.

канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2001

37 Қонарбаева А.Қ. Ш.Кұдайбердіұлы шығармаларындағы рухани-діни және қоғамдық-

философиялық лексиканың қолданысы. Филол. ғыл. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін

дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2002.

38 Дина Б.Б. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің танымдық-прагматикалық аспектісі.

Филол. ғыл. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2002.

39 Ақбердиева Б.Қ. Лексика-фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық құрылымдар.

Филол. ғыл. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2000.

40 Алмауытова Ә.Б. Қазақ тіліндегі киім атауларының этнолингвистикалық табиғаты.

Филол. ғыл. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2004.

41 Ока А. Киіз үйге қатысты атаулардың ономасиологиялық жүйесі. Филол. ғыл. канд.

ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2005.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):


 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рор = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;
 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критерийі

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


10 бет 10
Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84
В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
Пән бойынша қорытынды баға Р1, Р2 балдары мен емтиханда жинаған балдың орта есебінен алынады.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет