Сапасын бақылау әдістерін пайдалануда ұсыныстарды дайындау арқылы темір бетонды конструкциялардың сәйкестігін растауДата11.07.2016
өлшемі106.96 Kb.
#190708
Х.Г. Аканов

т.ғ.д., профессор, Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

М.Н. Мухтарова

ф.-м.ғ.к., и. о. доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

А.З. Нурмуханова

т.ғ.к., оқытушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

А.К. Нурсейтова

оқытушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

Г.К. Мукашева

ассистент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы

Б.О.Конакбаев

ассистент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Алматы қаласы, Қазахстан Республикасы


УДК 693.542
Сапасын бақылау әдістерін пайдалануда ұсыныстарды дайындау арқылы темір бетонды конструкциялардың сәйкестігін растау
Түйіндеме. Мақалада ГОСТ 13015.0-83 стандартына сәйкес талаптар көрсетілген және темір бетонды бұйымдардың беріктігін есептеуі келтірілген.
Түйін сөздер: темірбетон, бетон, шағыл, цемент, құм, сапа бақылау, бейтарап материалдардың араласуы, арматура, температура, құрылыс материал
Темiр-бетонды құрылымдар және бұйым - ғимарат элементi және темiрбетон жасалатын құрылым бiрнеше белгiлер бойынша жiктеледi: орындаудың тәсiлiне байланысты (құрылыстың орын iске асатын бүтiн жеке элемент құрастырылатын құрамалары) [1, 2].

Темiр-бетонды құрылымдар және бұйым торлар және жазық қаңқа дәнекерленген жеке өзектердi түрде негiзгi иiлгiш арматурамен орындалады. Түйiстiре пiсiрудiң қолдануы кернеуленбейтiн арматураның жабдықтау жұмыстарының индустрияландыруын биiк дәреже қамтамасыз ететiн жасауы үшiн орынды. (кермек) жүк көтергiш арматурамен құрылымы және аспалы дереже бүтiн темiрбетонда бас түр бетондауда салыстырмалы сирек қолданылады. Ұзына бойына жұмыс арматурасының элементтерiнде эпюрасы бар сәйкестiгiнде ең жоғары июшi момент бекiтiледi; ұзына бойына арматура бағанада көбiнесе сығушы күштермен қабылдайды және қиманың периметрi бойымен орналасады [3, 4].

Ұзына бойына арматурадан басқа және бұйым (қамыттар, иiндер) таратушы, монтаждық және көлденең арматураны бекiтедi, кейбiр жағдайларда ал дәнекерленген торлар және шиыршықтарды жанама темiрлеу ескерiледi. Бәрi бұл арматураның түрлері бетондаудың процесі кеңiстiк өзгермейтiн арматуралық қаңқаның жасауын өзара сабақтастырылып қамтамасыз етедi. Кернеуленетiн арматура үшiн алдын ала кернеулi және бұйым берiктiгi жоғары өзекше арматуралары және қылдырықты пайдаланады. Стендтер немесе пiшiндердi тiреулерге арматураның керiлiсiнiң негiзгi әдiсiнде құрастырмалы құралымдарды жасауда, құрылым үшiн бүтiн және құрама-бүтiн өзi құрылымды бетон арматураның керiлiсiнiң әдiсi қолданылылады [5, 6, 7];

Бетонға қойылатын талаптар

Бетондар ұлттық стандарттар мен осы бетондарға техникалық талаптарды қамтамасыз ету керек, сонымен қатар: ауыр — ГОСТ 26633, жеңіл — ГОСТ 25820, ұялы — ГОСТ 25485, тығыз силикатты — ГОСТ 25214, қызуға төзімді — ГОСТ 20910, химиялық төзімді — ГОСТ 25246.Арматуралық болаттарға, арматуралық және кепiлдеме бұйымдарға қойылатын талаптар

Құрылымдарды қаптау үшiн қолданылатын арматуралық болаттың түрі мен кластары нақты түрлерге қойылған стандарттар немесе техникалық жағдайға сәйкес келуі тиiстi. Арматуралық болат стандарттар немесе техникалық жағдай бұған қойылған талаптарды қанағаттандыруы қажет. Арматуралық және бұйымдардың кепiлдеме қағаздары және құрылымдардағы олардың жағдайы пiшiні және мөлшері жоба құжаттамасында нақты түрлерге сәйкес келуi керек. Дәнекерленген арматуралық және бұйымның кепiлдеме қағаздары 10922-шi ГОСТ талаптарды қанағаттандыруы керек. Арматуралық болат маркасы, көмiртектi болат не кәдiмгi сапалы болат кепiлдеме аз қоспалы құрылымдардың тапсырыста көрcетiлген (құрылым) нақты ғимарат жобасына арналған құжаттамада көрсетілген маркаға сәйкес келуi керек.

Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцовые поверхности конструкций более чем на 10 мм, за исключением случаев, оговоренных в стандартах или технических условиях на конструкции конкретных видов.Нақты түрдегі құрылымдарға арналған стандарттар немесе техникалық жағдайлардан басқа, кернеуленетiн арматураның аяқтары құрылымдардың домалақ беттерінен 10мм шықпауы керек.
Құрылымдарды дайындау дәлдініне қойылатын талаптар

Геометриялық параметрлердің нақты ауытқулары стандартта не нақты түрлерге арналған техникалық шарттарда көрсетілген шектен аспауы керек ГОСТ 21779 бойынша кесте 1 [8].

Кесте 1- Құрылымдарды дайындауға қойылатын талаптар

Геометриялық параметрлердің ауытқу түрлері

Геометриялық параметр

Дәлдік классы

Ауытқу:

Сызықты өлшемненҚұрылымның ұзындығы, ені, оймалар, саңылаулар, ойықтардың ұзындығы, ені, биiктiк, жуандық немесе диаметрi, мөлшерлер және жағдайы; құрылымдардағы кепiлдеме қағаздар және жалғағыш бұйымдарының ұзындығы, ені, (диаметр ) жуандық және жағдай; құрылым келтiрiлетiн (iлу және арқа сүйеудiң орындары, қоятын белгiлер) бағдарлардың жағдайы

5-тен 8-ге дейін

Түзу сызықтан

Кезкелген қимадағы нақты құрылым пішінің түзу сызықтылығы:

Берілген ұзындықта

Жалпы ұзындық бойынша


1 ден 3

„ 3  „  6 „Жазықтықтан

Құрылым бетінің жазықтығы:

іргелес жазықтық

жазықтық


1 ден 3.

„ 3  „  5 „Перпендикулярлықтан

Құрылым іргелес беттерінің перпендикулярлығы

5 тен 7.

Диагональ теңдігінен (ірі өлшемді құрылымдар үшін)

Диагональ ұзындығының әртүрлігі

3 и 4

Құрылымның сыртқы түрі мен бет сапасына қойылатын талап

Бетондық құрылымның беті болып А1 - А7 категорияларға бөлінеді. Төмендегі кесте 2 көрcетiлген мән бұл бетон беттегi қабыршақтар, жергiлiктi қаспақтар және ойықтарының мөлшерлерi және құрылымдардың қабыртқаларын құйматастың окоптарында асуы керек [8].Кесте 2- Бетондық құрылымның беті


Бетондық құрылымның бетінің категориясы

Диаметр немесе қабыршақтың ең үлкен мөлшерi

жергiлiктi қаспақтың биiктiгi немесе ойықтың тереңдiгi

(шодыр )

Қабыртқадағы құрылымның бетiне арналып өлшенетiн бетон маңының тереңдiк

Қабыртқаның 1 м бетон околовының жиынтық ұзындығы

А1

Жалтырағы (эталон бойынша)

2

20

А2

1

1

5

50

A3

4

2

5

50

А4

10

1

5

50

А5

Реттелмейдi

3

10

100

А6

15

5

10

100

А7

20

Реттелмейдi

20

Реттелмейдi
1. Беріктік бойынша бетондық және темір-бетондық элементтердің есептелуі:
-сызықты емес деформация үлгiсi бойымен (әрекетiнде июшi момент және бойлық күштер) нормалы қималар бойымен, элементтердi кескiн бойымен бос тұрулар үшiн шектi күштер бойымен;

-көлбеу қима бойымен (көлденең күштердiң әрекеті), (бұрау моменттерiнiң әрекетiнде) кеңiстiктiң қималары бойымен, (жергiлiктi сығу, басу) жүктеменiң жергiлiктi әрекетiне шектi күштер бойымен болуы керек[9 ].

2. қысқа темiр-бетонды элементтердi (қысқа консольдар және басқа элементтер) берiктiк бойымен есептеу қаңқалы - өзектi үлгiнiң негiзiнде өндiредi.

Шектi күштер бойымен бетон және темiр-бетонды элементтердi берiктiк бойымен есептеу қаралатын қимада F сыртқы жүктеме және әсерлерден күш бойымен бұл қимада элемент бола алған шектi күш Fult асуы керек болатын жағдайлардан өндiредi.

FFult.                                                                   (1)

3. Бетондық элементтердің дәлдігін есептеу

Бетондық элементтер олардың жұмыс істеу шартына байланысты нормалды қима бойынша есептейді.4. Бетонның кедергiсі есебiсiз центрден тыс қысылған бетон элементтерi өте қысылған талшығына қима бүкiл салмағына дейiн қашықтық 0, 9 артық емес бойлық күштердiң мәндерiнде созылған аймақ бойынша есептеу. Бұл элемент шектi күште, Rb сығуды бетонның есептi қиманың шартты қысылған зонасы бойымен бiркелкi таралған бүкiл салмақ бойлық күштiң қосымшасының нүктесiмен дәл келетiн кедергiлерi бойымен анықтайды[9 ].

Гидротехникалық құрылымдардың шомбал бетон құрылымдары үшiн Rb сығуға бетон кедергiсiнiң үшбұрыштық кернеу эпюраны, артық емес есептiк мәндердiң қысылған зонасында қабылдау керек. Көлбеулік күштің эксцентриситеті бетонның өте қысылған талшығынан бүкiл салмаққа дейiн 0, 65 қашықтығынан аспауы керек.

5. Созылған аймақтың бетон кедергiсiнiң есебiмен бойлық күштiң эксцентриситетiмен центрден тыс қысылған бетон элементтерi есептейді. Бұл элементтiң қимасы бола алған шектi күште, Rbt созылуға бетонның кедергiсi серпiмдi дене үшiн ең жоғары созушы кернеулер, тең есептiк мәндерде сияқты анықталады.

6. Бойлық иiлудiң әсерi және кездейсоқ эксцентриситеттер центрден тыс қысылған бетон элементтерiн есептеуде ескеру керек. Нормалы қималардың берiктiгi бойымен темiр-бетонды элементтердi есептеу

7. Шектi күштер бойымен темiр-бетонды элементтердi есептеу, нормалы қимада бетон және арматура бола алған шектi күштерді келесi жағдайлардан анықтай өндiру керек:

-созылуға бетон кедергiсi нөлдi қабылдайды;

- сығуға бетон кедергiсi кернеулермен, сығуға бетонның тең есептi кедергiсiне өкiлдiк етедi және бетонның шартты қысылған зонасы бойымен бiркелкi таралған;

- арматурада созушы және сығушы кернеулер тиiсiнше созылуға және сығуға есептi кедергiден астам емес қабылданады.

8. Сызықты емес деформация үлгiсi бойынша темiр-бетонды элементтердi есептеу бетон және арматураның жылдамдықтар диаграммалары негiзiнде, жазық қималар гипотезадан сүйене өндiредi. Нормалы қималардың берiктiк критерий шектi салыстырмалы бетонда немесе арматурада деформацияларды жету болып табылады.

9. Бойлық иiлудiң кездейсоқ эксцентриситет және әсерi центрден тыс қысылған элементтерiн есептеуде ескеру керек. Көлбеу қималарды берiктiк бойымен темiр-бетонды элементтердi есептеу[9 ]

10. Көлбеу қималарды берiктiк бойымен темiр-бетонды элементтердi есептеу: әрекетiне және көлденең күштiң әрекетiне көлбеу қималардың арасындағы жолақ бойымен июшi момент көлбеу қимасы бойымен көлденең күштiң әрекетiне көлбеу қима бойымен орын алады.

11. Көлбеу қимада элемент бола алатын шектi көлденең күшке көлденең күштiң әрекетiне көлбеу қиманың берiктiгi бойымен темiр-бетонды элементтi есептеуде, құйматас қабылданатын көлбеу қималар және көлбеу қима кесiп өтетiн көлденең арматурамен шектi көлденең күштердi анықтау керек.

12. Көлбеу қимада элемент бола алған шектi момент әрекетiне көлбеу қимасын берiктiгi бойымен темiр-бетонды элементiн есептеуiнде июшi момент, өс көлбеу қима кесiп өтетiн қосымшасының нүктесi арқылы күштердi қысылған зона тең әрекеттенетiн ұзына бойына өтетiн және көлденең арматура қабылданатын шектi моменттерге қатысты анықтау керек[9 ].
Әдебиеттер

  1. Гершберг О.А., Технология бетонных и железобетонных изделий, 3 изд., М., 1971;

  2. Инструкция по проектированию железобетонных конструкций, М., 1968;

  3. Михайлов В.В., Предварительно напряженные железобетонные конструкции, М., 1963;

  4. Сахновский К.В., Железобетонные конструкции, 8 изд., М., 1959;

  5. Справочник проектировщика, [т.5] - Сборные железобетонные конструкции, М., 1959;

  6. Строительные нормы и правила, ч.2, раздел В. гл.1. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования, М., 1970;

  7. Якубовский Б.В., Железобетонные и бетонные конструкции, М., 1970;

8. ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования


9. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Основные положения СНиП 52-01-2003.

References

1 Gershberg O.A., Technology of concrete and reinforced concrete products, 3rd ed., M., 1971;

2. Instructions for the design of reinforced concrete structures, M, 1968;

3 Mikhailov V.V., prestressed concrete structures, M, 1963;

4. K.V. Sahnovsky, reinforced Concrete constructions, 8th ed., M., 1959;

5. Reference book designer, [V.5] - modular ferro-concrete designs, M, 1959;

6. Construction norms and rules, part 2, section Century chap 1. Concrete and reinforced concrete structures. Design norms, M, 1970;

7. Yakubovsky B.V., Reinforced-concrete and concrete designs, M, 1970;

8. GOST 13015.0-83 structures and products of concrete and reinforced concrete prefabricated. General technical requirements

9. Concrete AND REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS of the Main provisions of SNiP 52-01-2003.

Аканов Х.Г.

Мухтарова М.Н.

Нұрмұханова А.З.

Нұрсейтова А.К.

Ермағанбетова С.Д.Сапасын бақылау әдістерін пайдалануда ұсыныстарды дайындау арқылы темір бетонды конструкциялардың сәйкестігін растау

Түйіндеме. Мақалада ГОСТ 13015.0-83 стандартына сәйкес талаптар көрсетілген және темір бетонды бұйымдардың беріктігін есептеуі келтірілген.
Түйін сөздер: темірбетон, бетон, шағыл, цемент, құм, сапа бақылау, бейтарап материалдардың араласуы, арматура, температура, құрылыс материал
Akanov H.G.

Mukhtarova M.N.

Nurmukhanova A.Z.

Nurthisva A.K.

Ermaganbetova S.D.

Confirmation of conformity of reinforced concrete structures and the recommendations on the use of quality control techniques.Summary. Article includes requirements in accordance with GOST(State All-Union standard) 13015.0 – 83 also carried out the calculation on the strength of reinforced concrete structures

Key words: reinforced concrete, сoncrete, rubble, cement, sand, quality control, displacement of inert materials strength, fittings, temperature, building material.

Авторлар жайлы мәлімет:


Аканов Халель Габбасович-д.т.н. Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ, «Қолданбалы механика және машина құрылымдарының негіздері» кафедрасының техника ғылымдарының докторы, профессор. Алматы қ., Сатпаев 22, ұялы телефон. 87772303683, esuleim@gmail.com.

Мухтарова Мунира Набиевна – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының физика-математика ғылымдарының кандидат, и. о. доценті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 77073176730, munira_n@mail.ru.

Нурмуханова Альфия Зейнулловна – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының техника ғылымдарының кандидаты, оқытушысы, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 77015764455, аlfiya.nurmukhanova.83@mail.ru.

Нурсейтова Алия Кадирбековна – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының оқытушысы, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 237, телефон. 377-34-08.Конакбаев Бакдаулет Оралбекович – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының ассистенті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 236, телефон. 377-34-08, ұялы телефон.87773461074, bak-daulet_89@mail.ru

Мукашева Гаухар Канатовна - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Жылуфизика және техникалық физика» кафедрасының ассистенті, Алматы қ., аль-Фараби даңғылы 71, ауд. 236, телефон. 377-34-08, ұялы телефон. 8701355564, gauhar.010789@mail.ru
Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
publications -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
publications -> Тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы Отандық тарих ғылымының методологиялық мәселелері
publications -> Магистр юридических наук Муйденова А. К., магистр юридических наук Э. О. Тойлыбекова
publications -> Қызылорда облысының экологиялық Қолайсыз аймақтарында тұратын халықТЫҢ медициналық-демографиялық жағдайының сипаттамасы
publications -> К. э н. Айдосова Б. Х., Магистр экономических наук Жунусова Э. Ж
publications -> Ибн сина, оның Өмірі, философия мен медицинадағЫ Үлесі
publications -> Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізі
publications -> Программа аудита денежных средств
publications -> Әож 351. 79: 556. 536. 2 Трансшекаралық суларды қҰҚЫҚТЫҚ реттеу тарихы жайында


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет