Семинар сабақтарға әдістемелік нұсқаулар Семей қаласы-2007 жылДата25.02.2016
өлшемі105.74 Kb.
#21496
түріЖұмыс бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ

Мамандығы: 020940-Психология.Заң психологиясынан семинар сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

Семей қаласы-2007 жыл


Құрастырған : психология кафедрасының

аға оқытушысы _________ Күребаева Г.А.
Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде бекітілген:

Хаттама № 1 «28 тамыз» 2007ж.


Кафедра меңгерушісі міндетін атқарушы п.ғ.к. _________ Едігенова А.Ж.
Жұмыс бағдарламасы психология- педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде талқыланды:

Хаттама № 1 «28 тамыз» 2007ж


ОӘК төрайымы: ______________ Жилгильдинова Ш.С.

Зањ психологиясы” пєнінен семинар сабаќтарынаєдістемелік н±сќаулар
Таќырып:Жалпы жєне зањ психологиясы пєні, міндеттері мен ж‰йесі.

С±раќтары:

1.Зањ психологиясыныњ пєні жєне оныњ міндеттері.

2.Зањ психологиясында ќолданылатын зерттеу єдістері.

3.Зањ психологиясыныњ ж‰йесі (ќ±рылымы).4.“Зањ психологиясы” пєнініњ даму тарихы.
Білімін тексеруге арналѓан с±раќтар:

 1. “Жалпы психология” жєне “Зањ психологиясы” пєндері ќандай мєселелерді зерттеп ќарастырады?

 2. Неліктен кейінгі жылдарда біздіњ елімізде “Зањ психологиясы” пєнін оќытуѓа кµп кµњіл бµліне бастады?

 3. Ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ іс-єрекетіндегі “Зањ психологиясы” пєнініњ мањызы.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.


Таќырып: Жеке адам психологиясы.

С±раќтары:

 1. Жеке адам туралы т‰сінік, оныњ ќ±рылымы мен кµрінуі.

 2. Жеке адамныњ ќ±рылымындаѓы биологиялыќ жєне єлеуметтік.

 3. Адам, жеке адам, даралыќ ±ѓымдарыныњ араќатынасы.

 4. Ќ±ќыќ б±зушыныњ жеке басыныњ оныњ б±рынѓы ќылмыстыќ іс-єрекетімен байланысты ерекшеліктері.

Білімін тексеруге арналѓан с±раќтар:

 1. Психикалыќ ќ±былыстарды жіктеу дегеніміз не?

 2. Жеке адамныњ ќ±рылымы ќандай ќ±рылымдыќ элементтерден т±рады?

 3. Неліктен мінез бен ќабілеттер жалпы ќ±рылымдыќ элементтер болып табылады?

 4. Ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ баѓытты сапаларыныњ жеке баѓыттылыѓымен байланысы.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.


Таќырып: Єлеуметтік топтардыњ психологиясы. ¦жымнан тыс мінез-ќылыќ.

С±раќтары:

 1. Топтыќ єлеуметтік-психологиялыќ ќ±былыстардыњ ерекшелігі неде, оныњ дара психикалыќ ќ±былыстардан айырмашылыѓы мен ќасиеттері.

 2. ¦жымнан тыс мінез-ќылыќ жєне оныњ психологиялыќ ерекшеліктерін аныќтайтын факторлар.

 3. ¦жымнан тыс мінез-ќылыќтыњ субъектілері, олардыњ психологиялыќ сипаттамасы.

 4. Ќоѓамѓа жат мінез-ќылыќтыњ тууы мен дамуындаѓы топтыќ факторларды атау жєне баѓалау.

 5. Тобырлардыњ т‰рлерін жіктеу, олардыњ ќоѓамдыќ тєртіп пен ќоѓамдыќ ќауіпсіздікке ыќпалы.

Білімін тексеруге арналѓан с±раќтар:

 1. Єлеуметтік топтардыњ т‰рлерін атањыз.

 2. ¦жым топтыњ ењ жоѓары даму дењгейі екендігін дєлелдењіз.

 3. ¦жым психологиясына ыќпал ететін негізгі факторларды атањыз.

 4. ¤сектердіњ, ‰рейдіњ ќалыптасуыныњ психологиялыќ сипатттамасын беріњіз. Олардыњ себептері мен пайда болу, даму жаѓдайларын жєне ќоѓамдыќ тєртіп пен ќоѓамдыќ ќауіпсіздікке ыќпалы.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.


Таќырып: Ќылмыстыќ єрекетті психологиялыќ талдау.

С±раќтары:

 1. Ќылмыстыќ єрекетті психологиялыќ ќ±рылымы туралы т‰сінік.

 2. Импульсивті ќылмыстыќ єрекеттіњ психологиялыќ ерекшеліктері.

 3. Алдын ала ойластырылѓан ќылмыстыќ єрекеттіњ психологиясы.

Білімін тексеруге арналѓан с±раќтар:

 1. Ќылмыстыќ єрекеттіњ механизмі ±ѓымын ќалай т‰сінесіз?

 2. Ќылмыстыњ механизмі дегеніміз не?

 3. Ќылмыстыќ баѓдарлардыњ тууы жєне дамуыныњ себептері мен жаѓдайлары?

 4. Ќылмысты ж‰зеге асырудыњ тєсілдері дегенді ќалай ±ѓасыз?

 5. Ќылмыстыќ ой дегенді ќалай ±ѓынасыз?

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.

Таќырып: Ќылмыстыќ топтыњ психологиясы.

С±раќтары:

 1. Топтыќ єлеуметтік-психологиялыќ ќ±былыстардыњ µзгешеліктері.

 2. Топтардыњ психологиялыќ сипаттамасы. Ќылмыстыќ топтарды жіктеу.

 3. Ќылмыстыќ топтардаѓы єлеуметтік-психологиялыќ ќ±былыстар.

 4. Ќылмыстыќ топтардаѓы жанжалдар.

Білімін тексеруге арналѓан с±раќтар:

 1. Ќылмыстыќ топтардыњ негізгі т‰рлерін атањыз жєне оларѓа сипаттама беріњіз.

 2. Психологияда шаѓын єлеуметтік топ ќалай ќарастырылады?

 3. Топтыќ динамика ±ѓымын сипаттањыз.

 4. Шаѓын топтарда ќандай єлеуметтік-психологиялыќ ќ±былыстар кµзге т‰седі?

 5. Ќылмыстыќ топтардаѓы жоѓарылата жєне тµмендете ќабылдау эффектісі неге байланысты?

 6. Ќылмыстыќ топтардаѓы жеке бас аралыќ жанжалдардыњ негізгі туу себептері?

 7. Ќылмыстыќ топтардыњ ±±ымдастырушысы ќарапайым топтарды ±йымдастырушыдан несімен ерекшеленеді?

 8. Ќылмыстыќ топттыњ басшысыныњ “ теоретиктен” айырмашылыѓы неде?

 9. “Кµњілі толмайтындарды” жедел-ќызметтік міндеттерді шешуге ќалай пайдалануѓа болады?

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.

 • Самонов С.В. психология преступных групп. Пермь. 1991 жыл.


Таќырып: Ќылмыскердіњ (ќ±ќық б±зушыныњ) жеке басыныњ психологиясы.

Сабаќтыњ с±раѓы:

Кємелеттік жасќа толмаѓан адамныњ ќылмыс жасау м‰мкіндігін аныќтау (жобалау) ‰шін мањызды белгілерді аныќтау.


Тақырып: Алдын ала тергеудің психологиялық сипаттамасы.

Сұрақтары:

1. Алдын ала тергеудің негізгі міндеттері мен мақсаттары. Қылмыстық оқиғаны қайта қалпына келтірудің психологиясы.

2. Тергеу әрекеттерін жүргізуші қызметкердің жеке басының психологиялық ерекшеліктері.

3. Қылмысты ашудың сатылары мен тергеу қызметкерінің танымдық-ізденушілік әрекетінің құрылымы.

Білімін тексеруге арналған сұрақтар:


 1. Алдын ала тергеу жүргізуші қызметкерге қажетті сапалар мен негізгі мінез-қылық сипаттары.

 2. Алдын ала тергеу жүргізуші қызметкердің танымдық-ізденушілік әрекеті неден көрінеді?

 3. Қандай себептер полиция қызметкерінің жеке басындағы кәсіби-адамгершілік ауытқуларға әкелуі мүмкін?

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.

Тақырып: Нақты тергеу әрекеттерінің психологиясы.

Сұрақтары:

 1. Тергеушілік қараудың психологиялық сипаттамасы.

 2. Жауап алудың психологиялық негіздері:

а) жауап алудың негізгі міндеттері мен мақсаттары.

б) тергеушінің жауап алуға психологиялық даярлығының аспектілері.

в) тергелушімен психологиялық контакт жауап алудың қажетті шарты ретінде;

г) жәбірленушіден жауап алудыњ психологиясы:

д) күдікті мен айыптыдан жауап алудың психологиясы;

е) куәгерлерден жауап алудың психологиясы;

ж) кәмелеттік жасқа толмағандардан жауап алудың психологиясы.

Білімін тексеруге арналған сұрақтар:


 1. Тергеу жүргізуші қызметкерге қажетті негізгі мінез-қылық сипаттары.

 2. Қылмысты ашу мен зерттеудің барысындағы оқиға орнын қарау мен түрлі адамдардан жауап алудың маңызы.


Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, кейінгі жылдардаѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.


Тақырып: Жалған хабардың психологиясы.

Сұрақтары:

 1. Жалған мойындаулардың психологиялық көздері.

 2. Бүркемеленудің, жалған көріністер мне алибилердің психологиялық негіздері.

 3. Алдын ала тергеу жүргізудің барысында бүркемеленуді, жалған көріністер мне алибилерді әшкерелеудің психологиясы.

Білімін тексеруге арналған сұрақтар:

- жалған мойындаулардың қалыптасуының негізгі себептері.

- қылмысты бүркемелеу мен жалған көрсету ІІО қызметкерлерін жаңылыстыру арқылы жауаптылықтан құтылудың жолы, тәсілі ретінде.

- өзін -өзі кінәлаудың негізгі психологиялық себептері мен жағдайлары.- қылмысқа жасауға қатысы жоқ адамдардың өзін - өзі кінәлауының негізгі психологиялық және тактикалық себептері.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.


Тақырып: Тергеу әрекеттерінің психологиялық негіздері (беттестіру, тінту, тануға көрсету және т.б.)

Сұрақтары:

 1. Тінтудің психологиялық негіздері.

 2. Беттестірудің психологиялық негіздері.

 3. Объектілерді тануға көрсетудің психологиясы.

 4. Жауаптарын оқиға орнында тексерудің психологиясы.

 5. Тергеу экспериментінің психологиясы.


Білімін тексеруге арналған сұрақтар:

 1. Беттестіру қылмыстық іс бойынша шындықты ашудың құралы ретінде. Оны өткізудің тәртібі мен оған қойылатын негізгі талаптар.

 2. Тінту жүргізгенде қойылатын негізгі талаптар.

 3. Қылмыстық іс бойынша шындықты ашу үшін тергеу экспериментін жүргізудің қажеттілігі.

 4. Тануға көрсетудің психологиялық мазмұны.

 5. Жауаптарын оқиға орнында тексерудің психологиялық негіздері.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.


Тақырып: Жедел іздестіру әрекеті мен жедел қызметкердің психологиясы.

Сұрақтары:

 1. Жедел іздестіру әрекетіндегі психологияның мүмкіндіктері.

 2. Жедел іздестіру әрекетіндегі жеке адам туралы мәліметтерді жинау.

 3. Жедел іздестіру әрекеті мен тергеу әрекетінің өзара байланысының психологиясы.

 4. Қылмысты іздеудің жедел өкілетті қызметкерінің психологиясы.

Єдебиеттер:

 • Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы. Алматы, 1995 жыл, 1998 жылѓы µзгертулерімен жєне толыќтыруларымен.

 • Пралиева Г.К. Юридическая психология. Алматы. 2002 жыл.

 • Васильев В.Л. Юридическая психология. С-П., 2000 жыл.

 • Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 1999 жыл.

 • Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1998 жыл.

 • Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника. М., 1995 жыл.

Каталог: ebook -> umm
umm -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі
umm -> 0 және 1 цифрларынан қанша төрттаңбалы сан құрастыруға болады? Шыққан сандарды «бұтақтар» әдісі арқылы көрсет
umm -> Әскери өнер тарихы ” 5В010400 “Бастапқы әскери дайындық” мамандығы бойынша
umm -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені "Отандық тарихтың қазіргі заман теориялық – методолгиялық іргелі мәселелері " пәні бойынша «6М020300»- тарих мамандығына арналған ОҚУ-Әдістемелік материалдары
umm -> Биологияға кіріспе. Дәрістер жинағы
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> «Аударма ісі» 050207 мамандығы үшін жаттығулар жинағы
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет