Серия 18 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті



Дата29.02.2016
өлшемі290.57 Kb.
#31553


line 21
серия 18

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті


line 19
Байланыс

Связь




БҚО байланыс кәсіпорындары жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы
предприятий связи в ЗКО






2015 жылдың қаңтар

Январь 2015 года

«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 4

1. Байланыс кәсіпорындарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели предприятий связи 7


2. Байланыс кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий связи 9


3. Халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінен кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий от услуг связи населению 11


4. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде көрсеткен байланыс қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи в сельской местности 13


5. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде халыққа көрсетілген байланыс
қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи населению в сельской местности 15


6.Байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг 17


7. Ауылдық жерлердегі байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности 18

Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 3-байланыс айлық нысаны бой-ынша есеп берген, қызмет түрлері «почталық және курьерлік қызмет» (ЭҚЖЖ-ның коды 53) және «байланыс» (ЭҚЖЖ-ның коды 61) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы туралы статистикалық деректер келтірілген.

Электр байланысы (телекоммуника-циялар) – белгілерді, сигналдарды, дауысты ақпаратты, жазбаша мәтінде, бейнелерді, ды-быстарды сым-өткізгіш, радио, оптикалық және басқа электромагниттік жүйелер бойынша тарату немесе қабылдау. Телефон, телеграф, факсимильдік байланысты, деректерді және құжаттық хабарламардың басқа түрлерін беруді, сондай-ақ, телевизиялық, дыбыстық және радио мен сымдық хабар таратудың, Интернетке қатынаудың өзге де түрлері ретінде беріледі.

Почта қызметі - почта жөлілері арқылы почта қызметін көрсету.

Курьерлік почта қызмет көрсетуі – почта байланысының курьерді пайдалана отырып почта жөнелтімдерін тасымалдау және табыс ету жөнендегі қызмет көрсетуі.

Байланыс қызметтерінің түскен табыстар – кәсіпорындар мен ұйымдардың халыққа көрсетілген қызметтер үшін төлеу мерзіміне қарамастан есептелген қаражаты.

Методологические пояснения

В бюллетене приведены статистические данные о работе предприятий с видами деятельности – “почтовая и курьерская связь” (код ОКПО 53) и “связь” (код ОКПО 61), отчитавших-ся по месячной форме 3-связь



Электрическая связь (телекоммуника-ция) – передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оп-тической и другим электромагнитным системам. Электрическая связь включает телефонную, те-леграфную, факсимильную связь, передачу данных и других видов документальных сооб-щений, а также телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания, доступ в Интернет.

Почтовая и курьерская связь – предос- тавление почтовых услуг через почтовые сети.

Объем услуг связи – объем работ по приему, обработке, передаче и доставке
почтовых отправлений или сообщений электросвязи в денежном и натуральном выражении.

Доходы от услуг связи – начисленные средства за оказанные услуги связи населению, предприятиям и организациям, независимо от срока оплаты.

Аңдатпа

2015 жылдың қаңтарында жедел деректер бойынша, пошталық және курьерлік байланыс кәсіпорындарымен 42,9 млн. теңге сомасында қызмет көрсетілген, бұл 2014 жылғы тиісті кезең көлемінен салыстырмалы бағаларда 49,3%-ға аз.

Электр байланысы кәсіпорындарымен – 563,2 млн. теңге сомасында қызмет көрсетілген, бұл 2014 жылғы тиісті кезең көлемінен салыстырмалы бағаларда 9%-ға көп.

Байланыс кәсіпорындары табыстарының жалпы көлемінде ең үлкен үлесі Интернет (34,7%), жергілікті телефон байланысы (27,7%), қалааралық телефон байланысы (10,7%), байланыстын өзге де қызметтері (26,9%),

2015 жылдың 1 ақпанына тіркелген телефон желілерінің саны 158,3 мың бірлікті, тіркелген Интернет абоненттері – 46,7 мың бірлікті құрады.

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.



Аннотация

Предприятиями почтовой и курьерской деятельности за январь 2015 года, по оперативным данным, оказано услуг на сумму 42,9 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 49,3% меньше объема аналогичного периода 2014 года.

Предприятиями электрической связи - на сумму 563,2 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 9% больше объема аналогичного периода 2014года.

Наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи составили доходы от услуг Интернета (34,7%), местной телефонной связи (27,7%), междугородной телефонной связи (10,7%), прочих услуг связи (26,9%).

На 1 февраля 2015 года число фиксированных телефонных линий составило 158,3 тыс. единиц, абонентов фиксированного Интернета – 46,7 тыс. единиц.

Более подробные данные приведены в бюллетене.


1. Байланыс кәсіпорындарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели предприятий связи





Байланыс қызметтері, барлығы,

мың теңге

Услуги связи, всего, тыс. тенге


соның ішінде

из них


халыққа көрсетілген байланыс қызметтері

услуги связи, оказанные населению



2015ж.

қаңтар


январь 2015г.

2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

2015ж.

қаңтар


январь 2015г.

2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

Пошта және курьерлік байланыс

қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

42 875,0

149,3

25 141,7

158,1

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

563 239,3

109,0

340 880,4

107,4

соның ішінде:

в том числе:















қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной

телефонной связи


60 168,5

97,1

41 426,3

97,2

соның ішінде:

в том числе:















халықаралық

международной



13 505,9

104,0

11 773,7

102,9

* Мұнда және бұдан әрі көрсетілген қызметтер жөніндегі деректер экономикалық қызмет түрлерінің жаңа
номенклатурасы бойынша келтірілген.


* Здесь и далее данные по указанным услугам приведены по новой номенклатуре видов экономической деятельности.

Соңы Окончание




Байланыс қызметтері,

барлығы, мың теңге

Услуги связи, всего, тыс. тенге


соның ішінде

из них


халыққа көрсетілген байланыс қызметтері

услуги связи, оказанные населению



2015ж.

қаңтар


январь 2015г.

2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

2015ж.

қаңтар


январь 2015г.

2014ж. тиісті
кезеңге % -бен

в % к


соответствующему периоду 2014г.

қалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)

телефонной связи



155 759,2

99,3

135 517,0

99,5

деректерді табыстаудан

от передачи данных



8 347,0

63,9

36,0

80,7

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети Интернет



195 190,3

113,6

121 227,5

112,3

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник



41 625,9

140,0

41 103,1

139,5

жедел әрекетті байланыстан

от мобильной связи



660,1

110,3

-

-

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи



101 488,3

122,5

1 570,5

141,2

2. Байланыс кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий связи





2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцу



есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең

период


с начала года

жыл басынан бергі кезең

период


с начала года

есепті ай

отчетный месяц



Пошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

42 875,0

41 484,0

42 875,0

149,3

149,3

103,4

Байланыс қызметінен түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

563 239,3

547 919,1

563 239,3

109,0

109,0

102,8

соның ішінде:

в том числе:





















қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи



60 168,5

54 726,9

60 168,5

97,1

97,1

109,9

соның ішінде:

в том числе:





















халықаралық

международной



13 505,9

10 034,4

13 505,9

104,0

104,0

134,6


Соңы Окончание




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий

месяц


жыл басынан бергі кезең период

с начала года



жыл басынан бергі кезең период с

начала года



есепті ай

отчетный месяц



қалалық (жергілікті) телефон байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)


телефонной связи

155 759,2

156 971,0

155 759,2

99,3

99,3

99,2

деректерді табыстаудан

от передачи данных



8 347,0

8 879,9

8 347,0

63,9

63,9

94,0

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети


Интернет

195 190,3

199 891,8

195 190,3

113,6

113,6

97,6

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник



41 625,9

31 240,3

41 625,9

140,0

140,0

133,2

жедел әрекетті байланыстан

от мобильной связи



660,1

631,0

660,1

110,3

110,3

104,6

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг


электросвязи

101 488,3

95 578,2

101 488,3

122,5

122,5

106,2

3. Халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінен кәсіпорындар табысының қалыптасуы
Формирование доходов предприятий от услуг связи населению


мың теңге тыс.тенге




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға %-бен

в % к


предыдущему месяцу

есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең

период с

начала года


жыл басынан бергі кезең период с
начала года

есепті ай

отчетный месяц



Пошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской связи*

25 141,7

24 532,0

25 141,7

158,1

158,1

102,4

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

340 880,4

330 341,3

340 880,4

107,4

107,4

103,2

соның ішінде:

в том числе:





















қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи



41 426,3

36 823,1

41 426,3

97,2

97,2

112,5

соның ішінде:

в том числе:





















халықаралық

международной



11 773,7

8 504,8

11 773,7

102,9

102,9

138,4


Соңы Окончание




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцу



есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең

период с начала года



есепті ай

отчетный месяц



қалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)
телефонной связи


135 517,0

135 709,2

135 517,0

99,5

99,5

99,9

деректерді табыстаудан

от передачи данных



36,0

32,4

36,0

80,7

80,7

111,1

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети


Интернет

121 227,5

125 350,7

121 227,5

112,3

112,3

96,7

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник



41 103,1

30 858,9

41 103,1

139,5

139,5

133,2

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электро-связи



1 570,5

1 567,0

1 570,5

141,2

141,2

100,2

4. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде көрсеткен байланыс қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи в сельской местности


мың теңге тыс. тенге




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең

период с
начала года



есепті ай

отчетный месяц



Пошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской
связи*


6 846,0

6 680,0

6 846,0

160,0

160,0

101,5

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

138 411,3

142 762,9

138 411,3

106,2

106,2

96,9

соның ішінде:

в том числе:





















қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной

телефонной связи


15 540,4

14 134,9

15 540,4

96,5

96,5

109,9

соның ішінде:

в том числе:





















халықаралық

международной



3 031,8

2 182,5

3 031,8

103,4

103,4

138,9


Соңы Окончание




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең период с начала года

жыл басынан бергі кезең период с

начала года



есепті ай

отчетный месяц



қалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной)

телефонной связи



57 096,9

60 851,1

57 096,9

105,0

105,0

93,8

деректерді табыстаудан

от передачи данных



6 108,9

6 117,4

6 108,9

94,1

94,1

99,9

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети

Интернет


37 920,2

40 227,3

37 920,2

116,8

116,8

94,3

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник



2 013,9

1 734,5

2 013,9

108,7

108,7

116,1

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи



19 731,3

19 697,7

19 731,3

103,3

103,3

100,2


5. Кәсіпорындардың ауылдық жерлерде халыққа көрсетілген байланыс
қызметтерінен түскен табыстары
Доходы предприятий от услуг связи населению в сельской местности


мың теңге тыс. тенге




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцу



есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең

период с начала года



жыл басынан бергі кезең период с начала года

есепті ай

отчетный месяц



Пошта және курьерлік байланыс қызметінен түскен табыс

Доходы от почтовой и курьерской
связи*


4 523,7

4 414,0

4 523,7

183,1

183,1

102,3

Байланыс қызметінен

түскен табыстар

Доходы от услуг связи*

90 530,1

93 241,4

90 530,1

107,5

107,5

97,1

соның ішінде:

в том числе:





















қалааралық телефон байланысын ұсынудан

от предоставления услуг междугородной телефонной связи



12 824,0

11 551,8

12 824,0

96,8

96,8

111,0

соның ішінде:

в том числе:





















халықаралық

международной



2 979,6

2 145,1

2 979,6

103,4

103,4

138,9

Соңы Окончание




2015 жылғы нақты көлем

фактический объем в 2015г.



2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

в % к соответствующему

периоду 2014г.


Өткен айға

%-бен


в % к

предыдущему месяцу



есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



жыл басынан бергі кезең

период с

начала года


жыл басынан бергі кезең

период с начала года



есепті ай

отчетный месяц



қалалық (жергілікті) телефон

байланысы қызметінен

от услуг городской (местной) телефонной связи


52 377,6

55 270,3

52 377,6

106,1

106,1

94,8

деректерді табыстаудан

от передачи данных



7,6

10,2

7,6

190,0

190,0

74,5

Интернет желісіне шығу мүмкіндігін ұсынудан

от предоставления доступа к сети

Интернет


22 977,5

24 375,5

22 977,5

120,4

120,4

94,3

сымсыз желілері және спутник, кабельді инфрақұрылым арқылы бағдарламаларды тарату қызметтерінен

от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник



1 964,5

1 698,3

1 964,5

107,3

107,3

115,7

өзге де электр байланысы қызметін ұсынудан

от предоставления прочих услуг электросвязи



378,9

335,3

378,9

60,9

60,9

113,0



6.Байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг


мың бірлік тыс.единиц




Нақты көлем

Фактический объем



есепті ай өткен

айға %-бен

отчетный месяц

в %


к предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



Тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий



158,3

159,3

99,4

соның ішінде - халықта

из них - у населения



136,0

137,0

99,3

Цифрлық телефон станцияларына қосылған, тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий, подключенных


к цифровым телефонным станциям

157,6

158,6

99,4

соның ішінде - халықта

из них - у населения



135,4

136,3

99,3

Тіркелген Интернет абоненттерінің саны

Число абонентов фиксированного Интернета



46,7

46,9

99,6

оның ішінде – жоғары жылдамдықты кең жолақты шығуды
пайдаланумен

из них – с использованием высокоскоростного широкополосного


доступа

43,8

44,1

99,3

Тіркелген Интернет абоненттерінің 100 адамға шаққандағы саны, бірлік

Число абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц



7

7

100,0


7. Ауылдық жерлердегі байланыс құралдарының бары, көрсетілген қызметтер саны
Наличие средств связи, число предоставленных услуг в сельской местности


мың бірлік тыс.единиц




Нақты көлем

Фактический объем



есепті ай өткен

айға %-бен

отчетный месяц

в %


к предыдущему

месяцу


есепті ай

отчетный месяц



өткен ай

предыдущий месяц



Тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий



54,6

53,2

102,6

соның ішінде - халықта

из них - у населения



48,6

47,3

102,8

Цифрлық телефон станцияларына қосылған, тіркелген телефон желілерінің саны

Число фиксированных телефонных линий, подключенных


к цифровым телефонным станциям

54,0

52,4

103,0

соның ішінде - халықта

из них - у населения



48,0

46,6

103,0

Тіркелген Интернет абоненттерінің саны

Число абонентов фиксированного Интернета



15,2

15,3

99,4

оның ішінде – жоғары жылдамдықты кең жолақты шығуды
пайдаланумен

из них – с использованием высокоскоростного широкополосного


доступа

12,6

12,7

99,2

Тіркелген Интернет абоненттерінің 100 адамға шаққандағы саны, бірлік

Число абонентов фиксированного Интернета на 100 человек, единиц



5

5

5

Шығ./Исх. № 16-08/61-16.02.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы
Ответственный за выпуск: Руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02




Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет