Силлабус (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бұйрыққа қосымша №158 10. 04. 2012 жылдан ) және мст қР 04. 019 2011. Жоғары білім. Бакалавриатбет1/3
Дата04.07.2016
өлшемі405.29 Kb.
  1   2   3
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2014

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

СҚфакультеті деканы


______________Нұхаева Б.О.

___________________2014 ж.


БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ ЗАТТАР 1

Силлабус
ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА1

Силлабус
Мамандық: 5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3


Семестр: 6

Кредит саны: 4

Сағат саны: 180

Дәрістер 30 сағат

Зертханалық сабақтар: 15

Практикалық сабақтар: 15

СОӨЖ: 60

СӨЖ: 60


Емтихан: 6 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бұйрыққа қосымша №158 10.04.2012 жылдан ) және МСТ ҚР 5.04.019 - 2011. "Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар" негізінде «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіби оқыту» кафедрасында дайындалған. 5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығыдағы студенттерге арналған.

«Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіби оқыту» кафедрасының отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі м.а. Герасимов Е.П.
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға С.С. Лутай
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындағандар


Доцент А.А. Хайруллина

Оқытушы З.Н. Салимбаева

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Құрылыс материалдары, стандартизациялау, сертификаттау және кәсіби оқыту» кафедрасы, Сәулет-құрылыс факультеті

Пән жүргізетін оқытушы: А.А. Хайруллина - доцент, З.Н.Салимбаева – оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-836, 752-703

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
 1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
«Байланыстырғыш заттар» пәні 5В073200 «Стандарттау, сертификаттау жэне метрология» мамандық бойынша бакалаврды бітірушінің кәсіби қызметін құрайтын негізінің кәсіби пәндерің таңдау бойынша компоненті болып табылады.
1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
«Байланыстырғыш заттар» пәнін оқытудың мақсаты органикалық, бейорганикалық байланыстырғыш заттардың бетон мен темірбетон бұйымдарын, жылуоқшаулағыш, өңдеу, гидрооқшаулағыш материалдар мен композиттер өндіргендегі ролінің маңыздылығын терең түсінетін, индустриалды құрылыста тиімді пайдаланатын, капитал қорының орнының тиімділігін анықтайтын жоғары сапалы білімді маманды дайындау.


  1. Пәнді оқытудың міндеттері

«Байланыстырғыш заттар» пәнін оқытудың міндеттері мыналар: • байланыстырғыш зат алуға қажетті басты және қосалқы шикізаттық компоненттерді таңдаудың негізгі қағидаларын, байланыстырғыш заттардың барлық түрлерін өндірудің технологиялық процестерін, байланыстырғыш заттардың негізгі қолданыстық қасиеттерін, негізгі зерттеу қондырғыларын, берілген қасиеттегі бүйымдар мен композиттер алу үшін байланыстырғыш заттың қандай түрін қолдану жолдарын білуі керек;

 • құрамдарды есептеу, байланыстырғыш заттардың қолданылуы мен түріне байланысты шикізаттарды таңдауды, өлшегіш және технологиялық қондырғыларды дұрыс қолдануды, технологиялық және анықтама материалдарды қолдана алуы қажет;

- экологиялық және халықаралық стандарттар жүйесінің талаптарына сай құрылыс индустриясы кәсіпорындарын қолдану мен жобалаудың негіздерін, нәтижелеріді сипаттауды, байланыстырғыш затты дайындау және тиімді қолдану бойынша түйіндеме, есеп және ұсныс жасауды меңгеруі керек.


  1. Пререквизиттар

Пәннің алғы шарттары: студентке «Байланыстырғыш заттар» курсін меңгеру үшін келесі пәндердің білімі қажетті: «Математика», «Физика», «Химия», «Қүрылыс материалдары».
  1. Постреквизиттар

«Байланыстырғыш заттар» пәнінде алған білім келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Өндірісті метрологиялық жағынан қамтамасыз ету», «Өнім сапасын бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері», «Стандарттар мен нормативтік құжаттаманы жасау технологиясы».
  1. Құзреттер

Пәнді оқып білу нәтиженде студентерде келесі құзыреттер дамиды:

Әмбебап (жалпы мәдени)


 • өзі өзінді дамытуға, өзіннің мамандығын және шеберлігін жоғартыруға даярлықта болу, техника және технологиялық салаларда жаңа білімдерді алуға қабілеттілік;

 • өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік мәнін зердесіне жету, кәсіптік қызметті орындау уәждемесіге қабілетті болу;

 • Қоршаған ортанды қорғау ролін түсіну;

Кәсіптік

 • уақыт тәртібіге сәйкестехнологиялық ұдерісті жасау даярлықта болу және қабілетті болу және бұйымдардың, шикізат қасиеттерінің және технологиялық үдерістің негізгі параметтерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалу;

 • технологиялық процесстерді жасау кезінде нақты техникалық шешімін қабылдауны дәлелдеу; техникалық құралдарды және технологияларды, олардың пайдалануы экологиялық салдарды есепке алып, таңдау;

Ұйымдық- басқару әрекетшілдік

 • басқару объект ша технологиялық үдерісті талдау жасау;

 • атқарушының жұмысы ұйымдастыру; жұмысты нормалау және ұйымдастыру саласында басқару шешімді қабылдау;

Ғылыми-зертеу әрекетшілдік:

 • технологиялық ұдерістердің, бұйымдардың және материадардың стандарттық және сертификациялық сынауы жасау;

 • ғылыми-техникалық мәліметтерді, отандық және шетелдік тәжіребині зертеу.

Жобалық әрекетшілік:

 • жобаларды жасау.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмүны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Үсынылған

әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар


Тақырып 1. Кіріспе дәріс

Негізгі түсініктер. Байланыстырғыш материалдар өндірісінің дамуы жайлы қысқаша мэлімдеу. Топтастыру және номенклатура

1[1], [3], [4],[7]

Тақырып 2. Ауада қататын байланыстырғыш заттар.

Гипсті және ангидритті байланыстырғыш заттар. Ауалық құрылыс әгі. Магнезиалды байланыстырғыш заттар. Номенклатура және классификациясы. Химиялық және минералогиялық құрамы. Шикізат. Өндіру технологияеының схемасы. Қатаю теориясы. Құрылыстық қасиеттері және қолдану салалары

4[1-3], [5], [7]

Тақырып 3. Гидравликалық байланыстырғыш заттар. Класификациясы. Химиялық және минералогиялық құрамы. Шикізат. Өндіру технологиясының схемасы. Қатаю теориясы. Құрылыстық қасиеттері және қолдану салалары.1[4], [6], [7]

1

2

3

Тақырып 4. Портландцемент.

Анықтамасы, құрамы мне классификациясы. Клинкердің химиялық және минералогиялық қүрамы. Клинкердің сипаттамасы.2[1-4], [7]

Тақырып 5. Портландцементті өндіру технологиясы.

Шикізат және жанармай. Ылғалды, құрғақ жэне аралас тәсілдермен өндіру. Күйдіру - пештердің негізгі түрлері, клинкерді күйдіру кезінде жүретін процесстер. Клинкерді ұнтақтау.4[1], [5], [7]

Тақырып 6. Портландцементтің қатаюы жэне қасиеттері.

Цемент минералдарының гидролизденуі мен гидратациясы. Қатаю теориясы. Ерітіндегі цементтеуші гидраттың түзілуі (Ле Шателье,

Михаэлис, Байков және т.б. теориялары).3[1-4], [7]
Тақырып 7. Цементті қамырдың және тастың құрамы мен қасиеттері.

Құрамдық жабысқақтығы. Қамырдың пластикалық беріктігі. Седиментация.

Жылу бөлінуі. Ісінуі. Цементті қамыр мен тастың құрамы.3[1-4], [7]

Тақырып 8. Портландцементтің физика- механикалық қаситеттері.

Шынайы тығыздыгы, орташа сусымалы тығыздығы. Су қажеттілігі жэне илемінің орташа қоюлығы. Байланысу мерзімдері.

Көлем өзгеруінің біркелкілігі. Цемент беріктігінің минералогиялық құрамына, ұсақтау жагдайына, су мен цементтің араласу мөлшеріне байлансына, гидратация жағдайына қатаю жағдайы мен ұзақтығына, қоспа және басқа факторларға тәуелділігі. Цемент тастыц физикалық коррозиясы. Коррозияның тұзды формасы3

[1-4], [7]

1

2

3

Тақырьш 9. Портландцементтің түрлері. Тезқатаятын, пластифицирленген жэне гидрофобты цементтер. Сульфатқа төзімді, ақ жэне түрлі түсті цементтер. Көлік жолдарының бетонын қаптайтын, асбестцемент бүйымдарынжасайтын, микротолтырғышты портландцемент. Оларды өндіру ерекшеліктері. Құрылыстық қасиеттері мен пайдалану салалары2[1-4], [7]

Тақырып 10. Активті минералды қоспалар мен пуццоланды цемент.

Активті минералды қоспалардың класси.рикациясы мен номенклатурасы. Табиғи жэне жасанды қоспалар.

Пуццолані портландцемент және оны өндіру. Қатаюы мен қасиеттері. Пайдалану салалары мен ерекшеліктері. Әк-пуццоланды цемент. Олардың түрлері. Шикізаттар мен өндіру әдістері. Қатаю теориясы мен қасиеттері. Қолдану аясы.1[1-4], [7]

Тақырып 11. Шлактар мен шлакты цементтер. Домна шлактары және олардың химиялық құрамдары. Қара металдан қайта алынған шлактар мен гранулданған отын шлактары, олардыц қаситтері, пайдаланылуы. Электртермофосфошлак. Шлак пен күлдің райионзлды пайдаланудағы мүмкіндігі. Шлакопоріландцемент. Өндіру технологиясы, қатаю теорисы мен қасиеттері. Пайдаланғандағы шарттары мен салалары. Сульфат-шлакты цемент, қатаю теорисы мен қасиеттері. Автоклавта қатаятын шлакты байланыстырғыштар мен нефелинді цементтерден алынған бетондар. Құрамы, қасиеттері, пайдаланылуы
1[1-4], [7]

1

2

3
Тақырып 12. Глиноземді цемент.

Түрлері. Құрамы. Өндіру. Қатаю теориясы. Қүрылыстық қаситеттері, қолдану салалары.

1

[1-4], [7]
Тақырып 13. Ерекше қасиеттері бар аралас байланыстврғыш заттар.

Отырмайтын, күшке салатын және көлемі үлғаятын цементтер. Гипсцеменпуццоланды байланыстырғыш заттар. Құрамы. Өндірісі. Қатаюы. Қасиеттері мен қолдану салалары.

1

[1-4], [7]
Тақырып 14. Полимер қосылған органикалық байланыстырғыш заттар. Түрлері. Қатаю теориясы. Қасиеттері мен қолдану салалары.

1

[11], [12], [16], [17]
Тақырып 15. Қышқылға төзімді цемент. Құрамы. Қасиеттері мен қолдану салалары.

1

[11], [12], [16], [17]
Тақырып 1с. Битумдар мен дегтер.

Түрлері мен маркілері. Алу тәсілдері. Қасиеттері мен қолдану салалары.


1


[11], [12], [16], [17]
Зертханалық сабақтар

Зертханалық жүмыс №1 «Құрылыс гипстың сынауы. Ұсақтау дәрежесін анықтау. Қалыптық қоюлықты анықтау. Қатаю уақытын анықтау, гипс тастың механикалық беріктігі».

5

[1], [2], [5], [6]
Зертханалық жұмыс №3 «Портландцементті сынау. Ұсақтау дәрежесін анықтау. Қалыптық қоюлықты анықтау. Қамырдың ұстау мерзімі, цемент тастың механикалық беріктігі»

5

[1], [2], [5], [6]
Зертханалық жүмыс №5 «Құрылыс битумды сынау. Тұтқырлықты, созымалыны , жібіту температурасын анықтау»5


[1], [2,6]
Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар
Тақырып 1. Гипстық байланыстырғыштың шығынын есептеу

1

[1], [2], [5,7]
Тақырьш 2. Әктік байланыстырғыштың шығынын есептеу

1

[1, 2, 5, 7, 9]
Тақырып 3. Екі компоненттік шикізаттық қоспаның химиялық және заттық құрамын есептеу

2

[1, 2, 5,7, 9]
Тақырып 4. Үш компоненттік шикізаттық қоспаның химиялық және заттық қүрамын есептеу


2


[1, 2, 5,6,7,9]


Тақырып 5. Минералдық байланыс заттардың өндіру кезінде материалдық теңдіру

2

[1, 2, 5,7, 9]
Тақырып 6. Цемент қамырдың және тастың қасиеттерін анықтау

2

[1, 2, 5,7, 9]
Тақырып . Цементтің әр түрлі заттық құрамы.

2

[1, 2, 5,7, 9]
Тақырып 7. Өндіру кезінде минералдық композициялардың құрамы және балансы

3

[1, 2, 5, 9]
Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Портландцементтің әр түрлері

3

[1-4,7]
Тақырып 2. Араласқан байланыс заттар

2

[1-4,7]
Тақырып 3. Цемент тастың химикалық коррозиясы

1

[1-4,7]
Тақырьш 4. Цемент тастан (выщелачевания) сілті шығару коррозиясы

1

[1-4,7]
Тақырып 5. Көмірқышқылды коррозия

1

[1-4,7]
Тақырып 6. Сульфоалюминаттық коррозия

1

[1-4,7]
Тақырып 7. Магнезиалдік коррозия

1

[1-4,7]
Тақырып 8. Цементке органикалық заттардың агрессивтіқ әсері

2

[1-4,7]
Тақырып 9. Цемент тастың физикалық коррозиясы

1

[1-4,7]
Цементтің отқа және ыстыққа төзімділігі

2

[1-4,7]
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет