Смж жму е/ҚЕҚТ. 06-2012 Басылым 3Дата22.06.2016
өлшемі63.25 Kb.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

СМЖ ЖМУ Е/ҚЕҚТ.06-2012 Басылым 3САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

Құрылымдық бөлімше жұмысы туралы есеп

Ф.5.08-43

01.09.2012

«Бекітемін»

ЖЭӨСЖ проректоры,

з.ғ.д., проф.

_____________ Е.Ш.Дүсіпов

« »___________ 2015ж.
«Ақпараттық- техникалық қамтамасыздандыру» бөлімінің 2014/15 оқу жылғы жұмысынан

есеп

1 Заманауи ІТ жетістіктерін енгізуді қарқындату және де бөлімнің инженерлік – техникалық қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында жоспар- графигін бірінші проректор – оқу- әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор, з.ғ.д., проф. Л.Қ.Еркінбаева бекіткен, ҰЖӘСС бойынша проректор, п.ғ.д., проф. М.Ж.Мальтекбасовпен келісілген «Прикладные нформационные технологий в условиях ЖГУ им. И.Жансугурова» тақырыбына АТҚБ семинарлары ұйымдастырылды.

2 2014 жылдың қарашасында жасалып, бірінші проректор – оқу- әдістемелік жұмысы жөніндегі проректор, з.ғ.д., проф. Л.Қ.Еркінбаеваның бекіткен университет компьютер желісі жұмысын тұрақтандыруға бағытталған іс-шаралары жоспары жүзеге асыруда мынадай жұмыстар атқарылды:

2.1 2-ші корпустың ҚКЖ-сі (құрылымдалған кабельдік жүйе) қайта жаңартылды, акт бар;

2.2 3-ші корпустың ҚКЖ-сі қайта жаңартылды, акт бар;

2.3 №1 жатақхананың ҚКЖ-сі қайта жаңартылды, акт бар;

2.4 №2 жатақхана компьютер техникасы мен желісі реттелді, акт бар;

2.5 Wi-Fi аймақтарының жұмысы іркілістерден арылып, тұрақталды;

2.6 Лездік хабар алмасу поштасы енгізіле басталды.

3 ІТ көбейту (клонирование) - операциялық жүйелер бейнесі («образ») дәйекті енгізіле бастады.

4 Компъютер жабдықтары жай- күйі мониторингы жасалынып, анықтама түрінде активтерді тиімді және ұқсата қолдану ұсыныстары берілді. Анықтама бар.

5 Кезінде аяқталмай қалған, бөлім қызметіне қатысты жобалар жұмысы, материалдық – техникалық құндылықтар тексеруден өткізіліп, іріктеліп, оларды ұтымды пайдалануға бағытталған іс- шаралар орындалды, сатып алу тапсырыстары қайта қарастырылып қажетті түзетулер енгізілді.

6 2013/14 жылдан бері жұмыс істемей тұрған Он миллион жеті жүз тоқсан мыңның техника құрылымдары (1 промоутер және интерактивтік жиын) жөнделіп, іске қосылды. Актілер бар.

7 Техникалық персоналдың жұмыс орынын жағдайын жақсарту іс-шаралары атқарылды, жұмыс орындарындағы тазалық - тәртіп жақсартылды.

8 Бөлімге бекітіліп берілген қоймалар іші ретке келтірілді.

9 Жұмыс жоспарлары мен нәтижелері, еңбек ұйымдастыру және ішкі тәртіп жайлы бірнеше жиналыс өткізілді.

10 Ұжымның моральдық – психологиялық жайын шыңдау жұмыстары жүргізілді.

Ағымдық, шамамен 2500-тей тапсырыспен, төмендегідей жұмыстар атқарылды:


 1. компьютер желілері мен желілік қондырғылар орнату және икемдеу, компъютер желілердің жалпы рұқсат күйге келтіру;

 2. операциялық жүйелерді, жүйелік утилиттарды, офистық бағдарламаларды, антивирус орнату және баптау;

 3. Интернет және электрондық журналдар баптау, бейнелерді жасау және қалпына келтіру;

 4. видеобақылау жүйелерін орнату және баптау;

 5. өткізу жүйелері (турникеттер) техникалық қызметі (ТҚ) мен жөндеу.

 6. видеоконференцбайланыс жүйелерін техникалық қолдау.

 7. компьютерлер ТҚ-і мен жөндеу, видеокарта, аналық тақта, HDD дисктер, қоректендіру блоктар, процессорлар, CD-DVD диск жетектерін ауыстыру;

 8. шеткі құрылымдарды (принтер, сканер, көшіру аппараттарын ж.б.) орнату, жөндеу және баптау;

 9. проекторларды орнату және баптау, интерактивті тақталарды бекіту және баптау, олардың профилактикалық жұмысы, аудио жүйелер орнату;

 10. ноутбуктар тазалау және жөндеу;

 11. промоутерлерді баптау;

 12. өткізі карточкаларын тіркеу, қайта тіркеу және “BioTime” өткізу жүйелерінде бөлімдер санатын өзгерту;

 13. электрондық құлыптары ТҚ;

 14. картридждерді толтыру және жөндеу;

 15. сатып алу бөліміне сатып алу кілттерін орнатуға, жаңалауға жәрдемдесу;

 16. тұтынушыларға кеңестік көмек,

 17. ж.б.

АТҚБ бастығы Ж.Ш. Узденбаев


Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

СМК ЖГУ ДП 08/ПД.08-2012

Издание 2


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Отчет о выполнении работ структурного подразделения

Ф.5.08-43

01.09.2012 г.«Утверждаю»

Проректор по ОЭиПВ,

д.ю.н.,проф.

_____________ Е.Ш.Дусипов« »___________ 2015г.
Отчет

о работе отдела «Информационно-технического обеспечения» за 2014/15 учебный год 1. В целях интенсификации внедрения достижений современных ІТ и повышения профессионального уровня инженерно- технического персонала были организованы по утвержденному первым проректором - проректором по УМР, д.ю.н., проф. Л.К.Еркинбаевой и проректором ОРССВ, д.п.н., проф. М.Ж. Мальтекбасовым семинары по тематике «Прикладные нформационные технологий в условиях ЖГУ им. И.Жансугурова».

 2. По утвержданной в ноябре 2014г. первым проректором - проректором по УМР, д.ю.н., проф. Л.К.Еркинбаевой программе действий, направленных на стабилизацию функционирования компьютерной сети университета выполнено следующее:

2.1 реконструкция структурированной кабельной сети (СКС) 2-го корпуса, акт имеется;

2.2 реконструкция СКС 3--го корпуса, акт имеется;

2.3 реконструкция СКС общ. №1 имеется;

2.4 реконструкция СКС общ.№2 общ.;

2.5 в Wi-Fi зонах достигнута стабильное функционирование;

2.6 началось внедрение системы мгновенного обмена сообщениями. 1. Идет последовательное внедрение ІТ клонирования – «образы» ОС.

 2. Проведен мониторинг состояния компьютерного оборудования университета и сформированы предложения об эффективном использовании и дополнительного приобретения материальных запасов. Справка имеется.

 3. Проревизированы незавершенные в свое время, относящиеся зоне обслуживания отдела, проекты, а так же состояние материально- технических ценностей, приняты меры, направленные на их эффективную эксплуатацию, пересмотрены и скорректированы планы госзакупок.

 4. Отремонтировано и введено в действие простаивающее с 2013/14 г. оборудование на сумму 10 790 000 тенге (1 промоутер и интерактивный комплект). Акт имеются.

 5. Приняты мероприятия по улучшению условий труда технического персонала, улучшился порядок на рабочих местах.

 6. Упорядочены состояния складских помещений, закрепленных за отделом.

 7. Проведено несколько собрании о рабочих планах и результатах, организации труда и внутренней дисциплине.

10 Проведены работы по совершенствованию морально – психологического состояния коллектива.

По текущим, ориентировочно по 2500 заявкам, выполнялись следующие виды работ:

 1. монтаж компьютерных сетей и сетевых устройств, настройка общего доступа;

 2. инсталляция и настройка операционных систем, системных утилит, офисных программ, антивирусов;

 3. настройка интернета и электронных журналов, создание и восстановление образов при помощи программы ghost;

 4. установка, настройка систем видео наблюдения.

 5. ТО, ремонт пропускных систем (турникетов);

 6. техническая поддержка систем видеоконференцсвязи;

 7. ТО, ремонт компьютеров, замена видеокарт, материнских плат, HDD дисков, блоков питания, процессоров, CD-DVD дисководов;

 8. подключение, настройка, ремонт, профилактика периферийных устройств (принтеров, сканеров, копировальных аппартов и пр;);

 9. ремонт и установка проекторов, монтаж и настройка интерактивных досок, проведение профилактических работ интерактивных досок, установка аудио систем;

 10. ремонт и чистка ноутбуков;

 11. ремонт и настройка промоутеров;

 12. регистрация, перерегистрация пропускных карточек и изменение категорий отделов в пропускной системе “BioTime”;

 13. ремонт и настройка электронных замков;

 14. заправка и ремонт картриджей;

 15. оказание помощи отделу гос. закупок по установке, обновлению ключей в государственных закупок;

 16. оказание консультаций пользователям;

 17. и т.д.

Ж.Ш. Узденбаев

Начальник ОИТО

22.06.15


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет