Закон рк «О государственных закупках»бет1/3
Дата01.07.2016
өлшемі221.5 Kb.
#170498
түріЗакон
  1   2   3
«Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңы

Закон РК «О государственных закупках»

1.Не позднее скольки рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений организатор государственных закупок обязан разместить на веб-портале государственных закупок информацию о проведении государственных закупок?

А) 5


В) 30

С) 3


  1. 2

  2. 20

1.Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанша дейін неше жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алудың электрондық веб-порталына мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты орналастыруы тиіс?

А) 5


В) 30

С) 3


D) 2

Е) 202.Государственные закупки способом из одного источника не могут проводиться в случаях, если:

A) имеется необходимость в приобретении специализированной организацией (агентом) продовольственных товаров у отечественных производителей этой продукции, а также услуг по их хранению, переработке, перевозке. Перечень специализированных организаций (агентов) утверждается Правительством Республики Казахстан

B)государственные закупки способом конкурса признаны несостоявшимися. Настоящее положение не распространяется на случаи, когда государственные закупки способом конкурса были признаны недействительными в соответствии с законами Республики Казахстан

C) имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более, чем на два месяца

D)принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках

E)у государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированного с ними юридического лица, закупившего товары, работы, услуги у какого-либо поставщика, возникает необходимость произвести у того же поставщика другие закупки в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами или услугами


2.Бір көзден мемлекеттік сатып алу тәсілі мына жағдайларда жүргізілмейді, егер:

А) осы өнімді отандық өндірушілерден арнайы ұйым (агентімен) азық-түлік тауарларын сатып алу, сонымен бірге оларды сақтау бойынша, қайта өңдеу, тасымалдау қызметі қажет болған жағдайда. Арнайы ұйымның (агент) тізбесі Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітіледі

В) конкурс әдісіндегі мемлекеттік сатып алу өтпеген болып саналса.

Осы ереже конкурс әдісіндегі мемлекеттік сатып алу жағдайында, егер Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес жарамсыз болып танылған жағдайда таратылмайды

С) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысын шығарғанға дейін күнделікті және (немесе) апталық қажеттілік мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру қажеттігі және егер мұндай мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген тізбе бойынша бірінші айда жүзеге асырылған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт күшіне енгенде, мемлекеттік сатып алужы жүргізу мерзімінде тапсырысшының қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарлар, жұмыстар, қызметтер мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде;
D) мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен қабылданған , осы Заңның 31 бабының 5 және (немесе) 7 тармақтарымен қарастырылған шаралар мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасауға әкелмейді
Е) мемлекетке жататын мемлекеттік кәсіпорын, заңды тұлға, елу және одан да көп дауыс беруші акциялардың ( жарғы капиталындағы қатысу үлесі) және қандай да бір жеткізушіден тауар, жұмыс,қызмет сатып алған, сонымен бірге аффилиирленген заңды тұлға, сол жеткізушіден басқа да тауарлары, құрал-жабдықтары, технологиясы, жұмысы немесе қызметі бар унификация, стандартизация немесе жарақтандыру мақсатында жүргізу қажеттігі туындағанда


3.Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса вносится в размере скольки процентов от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в порядке, определенном правилами проведения электронных государственных закупок?

A)Одного

B)Тридцати

C)Равное авансу

D)Пяти

E)Двадцати

3.Конкурс тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету электрондық мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларында айқындалған тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың қанша пайызы мөлшерінде енгізіледі?

А) бір пайызы

В) отыз пайызы

С) авансқа тең

D) бес пайызы

Е) жиырма пайызы
4.Организатор государственных закупок не возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

A)подписания поставщиком договора по государственным закупкам

B)отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе

C)подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками конкурса

D)подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией

E)вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией

4.Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі туындаған кезде конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды:

А) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойған жағдайда;

В) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер табыс етудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері қайтарып алған жағдайда;

С) конкурсқа қатысуға рұқсат ету туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

D) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған жағдайда. Аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және конкурс жеңімпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда.

Е) конкурс жеңімпазымен конкурстық құжаттамада қарастырылған мемлекеттік сатып алу туралы келісімшартты орындалуын қамтамасыз етуін енгізгенде және мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт күшіне енгенде
5. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника организатор государственных закупок обязан составить соответствующий протокол, в котором должна содержаться следующая информация

A) обоснование применения государственных закупок способом из одного источника

B) о соответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям

C) краткое описание товаров, работ, услуг, приобретаемых способом из одного источника

D) ) наименование и место нахождения поставщика, с которым будет заключен договор о государственных закупках и цена такого договора

E) все ответы верны


5. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тиісті хаттама жасауға міндетті, онда мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:

А) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі;

В) әлеуетті өнім берушінiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы;

С) бір көзден алу тәсілімен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы;

Д) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалатын өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

Е) барлық жауаптар дұрыс.6.В аукционной документации не допускается содержание указаний на какие характеристики?

A наименование места происхождения товара и наименование производителя

B) знаки обслуживания

C) фирменные наименования

D) патенты

E) все ответы верны

6. Аукциондық құжаттамадағы қандай сипаттамаларға шарттар мазмұны қамтылуына жол берілмейді?

А) тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына;

В) қызмет көрсету белгiлерiне;

С) фирмалық атауларына;

D) патенттерге;

Е) барлық жауаптар дұрыс.

7.Срок заключения договора о государственных закупках не может быть более скольки календарных дней со дня направления потенциальному поставщику проекта договора о государственных закупках, за исключением срока заключения договора о государственных закупках, предусмотренного пунктом 9 статьи 31 и пунктом 9 статьи 35-8 настоящего Закона.

A) тридцати

B) сорока

C) тридцати пяти

D) сорока пяти

E) 2 месяца

7.Мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасау мерзімі осы Заңның 35-8 бабының 9 тармағы және 31 бабының 9 тармағымен қарастырылған мелекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасау мерзімінен басқа, ықтимал жеткізушінің келісімшарт жобасын жолдаған күнінен бастап бірнеше күнтізбелік күнге созылмауы қажет

А) отыз


В)қырық

С) отыз бес

D) қырық бес

Е) 2 ай8.Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, не допускается в следующих случаях

A) по согласию со стороны заказчика государственных закупок в части увеличения суммы закупа

B) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора

C) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан

D) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан

E) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора

8.Жеткізу таңдауы үшін негіз болып табылатын, сапа төмендігі және басқа да шарттары жағдайы кезінде мемлекеттік сатып алу туралы жасалатын келісімшартқа өзгерістер енгізуге келесідей жағдайларда жол берілмейді

А) мемлекеттік сатып алулар тапсырыс беруші тарапынан келiсуi бойынша сатып алу сомасы өсуі бөлiгiнде;

В) тауарға, жұмысқа, қызметке және тиісінше келісімшарт сомасына бағаны азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша

С) келісімшарт сомасын ұлғайту бөлігінде, егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобақаржылық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген тәртіпте қабылданған мұндай өзгерістің сомасына қосымша қаражат бөлу туралы шешемі қабылданғанда

D) келесі (соңғы) жылда (жылдарда) аяқталатын мерзім жұмыстарын орындауға арналған келісімшарт сомасын ұлғайту немесе азайту бөлігінде салық, кедене және өзге де Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгерістерімен шақырылғанда

Е) жұмыстарды орындау туралы келісімшарт орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде мемлекеттік бюджет есебімен жылдар бойынша қаржыландыруда өзгерістер жағдайында, жасалған келісімшарт сомасын өзгертпеу кезінде
9.Чем подтверждается наличие местного содержания в товаре?

A) сертификатом о происхождении товара формы CT-KZ

B) сертификатом о происхождении товара формы CM-KZ

C) сертификатом о происхождении товара формы MF-KZ

D) сертификатом о происхождении товара формы KZ-KZ

E) сертификатом о происхождении товара формы KK-KZ

9.Тауардың жергілікті мазмұнының бары немен айқындалады?

А) тауардың шығуы туралы CT-KZ формалы сертификатымен

В) тауардың шығуы туралы CМ-KZ формалы сертификатымен

С) тауардың шығуы туралы MF-KZ формалы сертификатымен

D) тауардың шығуы туралы KZ-KZ формалы сертификатымен

Е) тауардың шығуы туралы KK-KZ формалы сертификатымен

10.В какой срок потенциальный поставщик при необходимости изменяет или отзывает конкурсное ценовое предложение?

A)в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсного ценового предложения

B) нельзя отзывать

C) в любое время после истечения окончательного срока представления конкурсного ценового предложения

D) за 5 дней, но после истечения окончательного срока представления конкурсного ценового предложения

E) в 10 календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсного ценового предложения

10.Ықтимал жеткізуші конкурстық бағалық ұсынысын қажет болғанда қандай мерзімге өзгерте алады немесе кері қайтара алады?

А) конкурстық бағалық ұсынысын ұсыну мерізімі яақталғанға дейін кез келген уақытта

В) кері қайтарып алуға болмайды

С) конкурстық бағалық ұсынысын ұсыну мерізімі аяқталғаннан кейін кез келген уақытта

D) 5 күн ішінде, бірақ конкурстық бағалық ұсынысын ұсыну мерізімі аяқталғаннан кейін

Е) конкурстық бағалық ұсынысын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін 10 күнтізбелік күн ішінде
11.Юридическое лицо, создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство или национальный холдинг, осуществляющее реализацию единой технической политики в сфере электронных государственных закупок

A) Единый оператор в сфере электронных государственных закупок 

B) Заказчики

C) Поставщики

D)временное объединение юридических лиц 

E) уполномоченный орган по государственным закупкам

11.Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға, электронды мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай техникалық саясатты жүзеге асырушы мемлекет немесе ұлттық холдинг болып табылатын акцияның жалғыз меншік иесі ( жарғы капиталында қатысу үлесі бар)

А) электронды мемлекеттік сатып алу саласындағы оператор

В)тапсырысшы

С) жеткізуші

D) уақытша бірлескен заңды тұлғалар

Е) мемлекеттік сатып алу бойынша уәкілетті орган
12.Каким способом государственных закупок производится приобретение материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях

A) без применения норм Закона

B) запросом ценовых предложений

C) конкурсом посредством электронных закупок

D) из одного источника

E) на аукционах

12.Көрме материалдарын сатып алу, семинар, конференция, кеңес, форум, симпозиум, тренинг, сонымен бірге көрсетілген іс-шараларға қатысу үшін төлем мемлекеттік сатып алудың қандай әдісімен жүргізіледі?

А) Заң нормасы қолданылмайды

В) бағалық ұсыныстарды сұрату арқылы

С) электронды сатып алу арқылы конкурсымен

D) бір көз тәсілімен

Е) аукционда
13.В деятельность единого оператора в сфере электронных государственных закупок не входит:

A) утверждение членов аукционной и конкурсной комиссии

B) осуществление разработки, внедрения, информационно-технического сопровождения и эксплуатацию государственных информационных систем в сфере государственных закупок

C) обеспечение технического сопровождения реестров в сфере государственных закупок

D) обеспечение технического сопровождения отчетности в сфере государственных закупок, в том числе отчетности об объемах местного содержания при закупках товаров, работ, услуг

E) оказание консультационной и практической помощи субъектам системы государственных закупок в сфере электронных государственных закупок на безвозмездной основе

            

13.Электронды мемлекеттік сатып алу саласындағы бір оператордың қызметіне енбейтіндер:

А) аукциондық және конкурстық комиссия мүшелерін бекіту

В) мемлекеттік сатып алу саласында мемлекеттік ақпараттық жүйені пайдалану және әзірлеу, ендіру, ақпараттық- техникалық сүйемелдеуді жүзеге асыру

С) мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерге техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету

D) мемлекеттік сатып алу саласында, оның ішінде тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті мазмұнды көлемі туралы есептілік кезінде есептілікке техникалық сүймелдеуді қамтамасыз ету

Е) өтеусіз негізде мемлекеттік сатып алу саласында мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілеріне кеңестік және тәжірибелік көмек көрсету
14.Шаг аукциона - это

A) денежный интервал, на который снижается цена предмета аукциона;

B) денежный интервал, на который не снижается цена предмета аукциона

C) цена предмета аукциона;

D) временной интервал аукциона;

E) все ответы верны

14.Аукцион қадамы – бұл

А) аукцион затының бағасы төмендетілетін ақшалай интервал

В) аукцион затының бағасы төмендетілмейтін ақшалай интервал

С) аукцион затының бағасы

D) аукционның уақытша интервалы

Е) барлық жауап дұрыс
15.Аукционная комиссия - это

A) коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом аукциона, предусмотренным настоящим Законом;

B) коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом из одного источника;

C) коллегиальный орган, создаваемый поставщиком государственных закупок для участия в государственных закупках;

D) коллегиальный орган, создаваемый организатором государственных закупок для выполнения процедуры проведения государственных закупок способом аукциона, предусмотренным настоящим Законом;

E) все ответы верны;

15.Аукциондық – бұл

А) осы Заңда көзделген аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы құратын алқалы орган;

В) бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу рәмідерін орындау үшін мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен құрылатын алқалы орган;

С) мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін мемлекеттік сатып алу жеткізушісімен құрылатын алқалы орган;

Д) ) осы Заңмен қарастырылған аукцион әдісімен мемлекеттік сатып алу жүргізу рәмідерін орындау үшін мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен құрылатын алқалы орган;

Е) барлық жауап дұрыс
16.Поставщик - это

A) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 3 статьи 41 настоящего Закона;

B) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на ее территории, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами;

C) государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица, осуществляющие приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилиированных с ними юридических лиц;

D) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ, оказанию услуг;

E) все ответы верны;

16.Өнім беруші- бұл

А) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке тұлға, заңды тұлға (мемлекеттік мекемеден басқасы, егер бұл Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленбеген болса), олармен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған келісімшартта тапсырысшының контрагенті ретінде қатысатын заңды тұлғаның (консорциум) уақытша бірлесітігі. Кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылмайтын жеке тұлға осы Заңның 41 бабы 3 тармағының 5) тармақшасымен қарастырылған жағдайда жеткізуші болып табылады

В) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар, оның орналасқан орны, сонымен бірге Қазақстан Республикасындағы және одан тысқары жерлердегі филиалдары мен өкілдіктері

С) мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сонымен бірге мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар, елу және одан да көп мемлекеттік дауыс акциялары (жарғы капиталында қатысу үлесі бар) , осы Заңға, сонымен бірге Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыратын аффилиирленген заңды тұлғалар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы компаниялар, ұлттық компаниялар және аффиирленген заңды тұлғалардан басқасы;

D) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке тұлға және (немесе) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлға, яғни жұмыстарды, қызметтерді орындау бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті еңбек ресурстарының тоқсан бес пайызын пайдаланушы

Е) барлық жауап дұрыс


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет