Справка за отношенията на нато с Contact countries



Дата19.06.2016
өлшемі61.5 Kb.
#146940
Справка

за отношенията на НАТО с Contact countries*
Отношенията на НАТО с Contact countries - страните, които не са членове, партньори или участници в Средиземноморския диалог - се уреждат от т. нар. “общи насоки”, приети от Северноатлантическия съвет (САС) през 1998 г. Макар и не формално институционализирани, тези насоки дават право на Международния секретариат да поддържа отношения с държавите от групата на Contact countries, предоставяйки им възможности за сътрудничество и евентуално участие в различни дейности на Алианса.

Възможно е прекият ангажимент на Алианса в Афганистан и Ирак да увеличи необходимостта от по-тясно сътрудничество с Contact countries. От своя страна, някои от тези държави активно търсят начини за задълбочаване на сътрудничеството си с НАТО на политическо и практическо ниво. Това са предимно страните от Азия и Пасифика като Япония, Китай, Австралия, Сингапур, Нова Зеландия, Южна Корея, Индонезия и Монголия, но също и страни от други региони като Обединените арабски емирства, Аржентина, Чили и Кувейт. Открит е диалог и с някои съседни страни на Афганистан.

Повечето страни-членки са на мнение, че поради факта, че НАТО не е организация с универсален характер, не е нужно отношенията с тези страни да бъдат институционализирани. Изразено е предпочитание за прилагането на индивидуален подход към всяка една от тях, както и за изработването на гъвкав модел на отношения с отделни страни или групи от страни, в зависимост от предпочитаната форма на сътрудничество и от това дали участват в операции на Алианса.

От гледна точка на НАТО Contact countries биха могли да бъдат разделени на три групи:



А. страни, които участват в операции на Алианса – към тях отношението е по-различно, тъй като те вземат участие в специални срещи за contributing nations ( Пр.: PCG-SFOR/KFOR or Council with ISAF contributors);

Б. страни със специално геостратегическо значение, като например Япония, Китай или Австралия;

В. страни, които граничат с региони, където НАТО има отговорности, като например някои страни-съседки на Афганистан.
В НАТО има консенсус по отношение на това, че евентуалното решение за задълбочаване на отношенията с дадена страна от групата на Contact countries трябва да бъде съобразено със следните принципи:

  • страната спазва стриктно принципите, залегнали в Хартата на ООН;

  • поетият ангажимент е взаимноизгоден;

  • приносът (бил той военен, политически, финансов или друг), който дадена страна има или би могла да има към текущи операции на НАТО; усилията й в борбата срещу тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ);

  • потенциалното въздействие върху съществуващи партньорски формати на НАТО или върху отношенията на Алианса с други contact countries;

  • отношенията се развиват на строго индивидуална и ад хок основа.

Задълбочаването на отношенията с Сontact countries трябва да отговаря на стратегическите цели на НАТО, предоставяйки възможности за:



  • постигане на по-добро взаимно разбиране и преодоляване на погрешните възприятия относно ролята и дейността на НАТО;

  • принос към регионалната сигурност и стабилност, особено в зони, където НАТО е призована към действие;

  • подобряване на способностите на НАТО за взаимодействие със страни, участващи с военни сили в операции на Алианса;

  • увеличаване на подкрепата от страна на contact countries, чийто принос би спомогнал за успешното провеждане на операции на Алианса;

  • увеличаване на способностите на НАТО за борба срещу глобалните заплахи за сигурността като тероризма и разпространението на ОМУ.


Старшият политически комитет е отправил следните общи препоръки по отношение бъдещето на сътрудничеството с Contact countries:

Би следвало да се обмисли консолидирането на съществуващите отношения. Индивидуално пригодени програми за сътрудничество биха могли да допринесат за желаното партньорство. Политическият комитет би могъл да изработи общ списък с области на сътрудничество, които да бъдат одобрени от САС.

За страните от категория А, би било логично да се предостави възможност за участие в курсове за управлението на кризи. За други държави би могло да бъде потърсено участие в области, които биха допринесли за постигането на стратегическите цели на Алианса.

Тъй като отношенията на НАТО с Contact countries са ограничени основно в рамките на Международния секретариат, логично би било да се търси възможност за установяването на някаква форма на диалог с тези страни. Би могъл да бъде стимулиран доброволният принос на тези страни в операциите на НАТО за управление на кризи. Биха могли да бъдат създадени механизми тези страни да брифират НАТО по теми, от взаимен интерес.

По-гъвкавата форма на партньорство с Contact countries би могла да предложи подходяща алтернатива на разширяване на рамките на партньорство на НАТО.

Справки

за отделните страни

НАТО – Австралия


Австралия активно търси възможности за задълбочаване на сътрудничеството си с НАТО на политическо и практическо ниво в следните ключови области: борба с тероризма, разпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ), противоракетна отбрана, кибернетична сигурност, въоръжения и операции за управление на кризи. В развитието на отношенията, Австралия предпочита по-гъвкавия подход, който дава възможност за разнообразни двустранни формати на размяна на мнения на различни нива.

Ясен израз на високата оценка, която държавите от Алианса дават на приноса на Австралия към борбата с тероризма, разпространението на ОМУ и управлението на кризи, е фактът, че Австралия е единствената страна от групата на Contact countries, с която САС проведе през май т.г. заседание във формат САС + 1. На заседанието Австралия бе представена от външния министър Александър Даунър. Това, само по себе си, е прецедент в историята на НАТО, станал възможен въпреки първоначалните възражения на някои от страните-членки. В изказването си пред Съвета австралийският външен министър още веднъж потвърди силната заинтересованост на Австралия за развитие на диалог с НАТО, както и за осигуряване на по-структурирани рамки на сътрудничество.

Благодарение на усилията си за задълбочаване на сътрудничеството с Алианса, Австралия е и единствената страна от групата на Contact countries спомената поименно в комюникето от Срещата на държавните и правителствени ръководители на страните от НАТО в Истанбул.

НАТО - Япония


Япония отдава голямо значение на отношенията си с Алианса и прави опити те да бъдат институционализирани. Към настоящия момент, в рамките на отношенията НАТО - Япония се осъществяват следните по-важни мероприятия:

Конференция по сигурността НАТО - Япония - започва да се провежда още от началото на деветдесетте години, като основната цел е да се обменят мнения между официални представители на НАТО, членове на японското правителство и учени по теми от общ интерес, свързани с въпросите на сигурността.

Разговори на високо равнище” между НАТО и Япония – по същество, това са консултации, които се провеждат между екип, ръководен от заместник-генералния секретар на НАТО и представители на японското външно министерство и Агенцията по отбраната. Обсъжданите теми включват въпроси на борбата срещу тероризма и разпространението на ОМУ. Японското правителство придава голямо значение и символичен смисъл на тези консултации.

Япония търси начини да се присъедини към инициативата “Партньорство за мир” или да бъде допусната за участие в нейни дейности. Интересът на страната е насочен основно към следните области: борба срещу тероризма и разпространението на ОМУ, управление на кризи. До този момент Япония е участвала в няколко тренировъчни упражнения в рамките на инициативата (Дачиа през 2003 г., Фергана през 2002 и 2003 г.).

Япония, която участва със свой контингент в многонационалните сили в Ирак, е заявила начален интерес към евентуално сътрудничество с НАТО в процесите на следвоенно възстановяване. В тази връзка, японският посланик е предложил страната му да брифира НАТО относно проектите по линия на DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) в Ирак.



НАТО - Китай


До м. юни 2003 година НАТО и Китай поддържат много слаби отношения. През 2002 г. Китайското посолство в Брюксел се обръща към Международния секретариат с предложение за провеждане на неформални консултации. На 10 октомври същата година тогавашният посланик на Китай - г-н Гуан - предлага започването на диалог с НАТО. В отговор, Северноатлантическият съвет изработва специален документ за отношенията НАТО-Китай, който включва един набор от дейности на Алианса, в които се допуска участието и на Китай. Тези дейности са от области като разпространението на ОМУ, борбата срещу тероризма, граничния контрол, обмена на информация, размяната на посещения и развитие на научна дейност.

Тези стъпки представляват забележителен напредък в отношенията на Алианса с Китай. Започнатият открит диалог се оценява от двете страни като инструмент за изграждане на взаимно доверие. Той предоставя форум за обсъждане на въпроси от общ интерес като например ситуацията в Афганистан, Централна Азия и други теми.

Китай вече взе участие в редица дейности на Алианса, в т.ч. военни семинари и учения, сред които състоялата се на 16 октомври 2003г. конференция на НАТО по управлението на кризи и проведения на 16 март 2004г. в Рим семинар на тема “Бъдещите предизвикателства към инструментите за неразпространение на ОМУ”. Няколко китайски делегации посетиха Главната квартира на НАТО в Брюксел. Бяха осъществени посещения в SHAPE и проведени срещи с Върховния съюзен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SACEUR). Делегация на НАТО също взе участие в конференция, организирана от Института за международни отношения в Шанхай на 23-26 септември 2003 г.

Напоследък се наблюдава един по-активен подход от страна на Китай, с ясно изразено желание за задълбочаване на диалога с НАТО. По време на посещението на помощник-генералния секретар на НАТО Гюнтер Алтенбург в Пекин (18-20 февруари, 2004 г.), това желание е било потвърдено и са били приветствани предложенията за обмяна на мнения с НАТО по различни теми от общ интерес, осъществяването на посещения в Главната квартира на НАТО в Брюксел, и провеждането на различни брифинги и семинари. Обсъдени са били и различни идеи за развитието на диалога между НАТО и Китай. Констатиран е бил общ интерес в областта на борбата с тероризма.

В рамките на посещението на посланик Алтенбург, заместник-министърът на вътрешните работи на Китай е предоставил една открита оценка на вътрешнополитическата обстановка в Китай, акцентираща върху факта, че въпреки икономическия ръст, в страната се наблюдава високо ниво на безработица, а приходът на глава от населението все още не е достатъчно висок. Било е обобщено, че е от изключителна важност да се поддържа стабилна регионална и международна среда, която да благоприятства един постоянен икономически растеж в Китай. Като сериозна заплаха се гледа на предстоящият референдум в Тайван. Сред другите важни теми, които са били обсъдени в рамките на посещението, е било евентуалното разширяване на ролята на НАТО в Ирак, както и шестстранните разговори със Северна Корея, по повод на които Китай са изразили категоричната си подкрепа за разоръжаването на полуострова.
НАТО – Нова Зеландия

Между НАТО и Нова Зеландия се осъществяват редовни контакти от 2002г. насам. Бившият генерален секретар на НАТО се срещна с министърът на външните работи на Нова Зеландия Фил Джоф два пъти - през септември 2001 г. и ноември 2003г.. Нова Зеландия участва в ИСАФ и СФОР. Страната е изразила неформално готовността си за участие и в евентуална операция на НАТО в Ирак.

В момента е в ход процедура за сключване на споразумение за сигурност с Нова Зеландия, което би улеснило обмена на класифицирана информация с НАТО.

НАТО - Монголия


На 2 март 2002 г. САС удовлетвори искането, направено от страна на Министерството на външните работи на Монголия за развитие на сътрудничество с НАТО във формат “ПзМ + Монголия”. Ключовите области, в които това става, са: тренировъчни учения, операции за опазване на мира, научни въпроси и въпроси, свързани с опазването на околната среда.
НАТО - Аржентина

Аржентина прави опити да установи пряк диалог с НАТО още от началото на деветдесетте години. Тези усилия са демонстрирани с аржентинското участие в СФОР и КФОР. През 1999 г. бившият президент на Аржентина Карлос Менем направи искане за асоциирано членство или получаване на еквивалентен статут за Аржентина, но то не беше удовлетворено, тъй като Съветът предпочете да запази по-гъвкавият формат на отношенията си с Аржентина.

Още през 1997 г. от Аржентинска страна е било предложено създаването на механизъм за провеждането на годишни консултации по политико-военни въпроси, но това предложение е било отхвърлено от НАТО.

Досега се води политически диалог на високо равнище. Контактите на работно ниво включват провеждането през 1992 г. в Буенос Айрес на семинар по глобалната сигурност и през 1999 г. на семинар по въпросите на гражданско-военните отношения. Аржентина е изявила желание и била допусната да участва в курсове по мироопазване в училището на НАТО в Оберамергау.




* Названието contact countries замени употребяваното до средата на 2004г. название Triple Nons”.

март 2005г.

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет