Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасыДата25.02.2016
өлшемі267.54 Kb.
#20907Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет 11

Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ТКМФ деканы
________________А.К. Адрышев

___________________2014 ж.


ТАУ-КЕН ІСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

Силлабус

ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА

Силлабус


Мамандық: 5В070600 – Геология және кен қазбаларды барлау

Оқу түрі: күндізгі

Курс:1

Семестр: 1Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер 10

Тәжірибелік сабақтар: 5

СОӨЖ: 15

СӨЖ: 105


Емтихан: 1 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014ж.

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет 10

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070600 – Геология және кен қазбаларды барлау мамандығындағы студенттерге арналған.

Кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі З.К.Тунгушбаева
№____ хаттама ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды (атауы)


Төраға Г.Т.Нұршайықова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


т.ғ.к.,аға оқытушы З.К.Тунгушбаева

оқытушы З.Ж. Абдрашева

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет 11

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Геология және кен ісі» кафедрасы, ТКМ факультеті (Г-3-417 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Абдрашева Замира Жомартовна оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-919.

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
«Тау-кен ісінің негіздері» пәні тау-кен инженерін дайындау бейінін анықтайтын бірінші арнайы пән болып табылды. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттердің пайдалы қазбалар кен орындарын қазу тәсілдері туралы білім алу.

1.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Курстың негізгі мақсаты – пайдалы қазбалар кен орындары туралы,ашу және оларды қазу тәсілдері, байыту принциптері жайлы жалпы мәліметтер туралы білім беру.

Тау-кен инженері кен жұмыстарын жүргізудің кен-геологиялық жағдайларын бағалау, кен орындаран қазу, ашу тәсілдері туралы бастапқы ұғымдар, қазу жүйелері, кен қазбалары мен олардың міндеті туралы,өндірістік процестер мен кен жұмыстарын ұйымдастыру бойынша білім алу.1.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер

Білім:

Студенттер білуі керек: • кен өндіру кәсіпорындарын салу және пайдалану кезінде өндірістік процесті ұйымдастыру;

 • жобаларға, техникалық талаптарға және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес тау-кен және құрылыс жұмыстарының орындалуын қамтамасыз ету;

 • өндірістік процестерді іске асыру үшін материалдар мен жабдықтарды таңдау;

 • технологиялық процестерді таңдау мен есептеу алгоритмдері мен программаларын тиімді пайдалану.

 • шикізатты кешенді пайдалану, тапшы материалдарды ауыстыру және өндіріс қалдықтарын пайдаға асыру тәсілдерін іздестіру бойынша шараларды әзірлеу;


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


4 бет 11
 • бұйымдар мен процестердің технологиялылығын қамтамасыз ету.

Дағдылар:

 • ұжымның жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдер қабыл-дау, жұмыстарды орындау ретін анықтау;

 • сапа талаптарын, орындау мерзімдерін және экологиялық тазалықты есепке алғанда жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздеу;

 • өндірістік жарақаттанудың, кәсіби аурулардың алдын алу, экология-лық бұзылыстарды және төтенше жағдайларды болдырмау;

 • өнертабысқа тапсырыстар дайындау және беру;

 • сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стандарттарын өндіріске ендіру;

 • сараптық және кеңес беру қызметі;

 • идеялардан сериялық өндіріске дейін инновациялық проблемаларды кешенді шешу үшін персоналдың жұмысын үйлестіру.


1.4 Пререквизиттер:


Мамандыққа кіріспе

.


1.5 Постреквизиттер:

Кенді және кенсіз кенорындарын ашу және дайындауД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


5 бет 11

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбексыйымдылығы, сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1 Кен жұмыстары және терминалогиялық атаулар

1

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 2 Тау қазбалары, олардың түрлері. Пайдалы тау қазбаларын игеру тәсілдері

0,5

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


Тақырып 3 Тау жыныстарының физика- механикалық қасиеттері.

0,5

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 4 Пайдалы қазбалардың формалары және элеметтері

0,5

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 5 Тау жыныстарын бұзу

0,5

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 6 Тау жыныстарының механикасының негіздері

0,5

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 7 Бекітпе материалдары

0,5

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 8 Тау қазбаларының бекітпелерінің классификациясы

0,5

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


Тақырып 9 Тау қазбаларын желдету

0,5

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 10 Жалпы шахталық кешендер және жабдықтар

1

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


6 бет 11
Тақырып 11 Ашық кен қазу жұмыстары

1

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 12 Кен қазу жұмыстарының негіздері

1

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


Тақырып 13 Аршу және үйінді жасау жұмыстары

1

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 14 Ашық кен қазу жүйелері

0,5

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 15 Жерасты кен қазу

0,5

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1 Шахта алабына түсінік

0,5 сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 2 Тік оқпанымен ашу

0,5 сағат

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


Тақырып 3 Көлбеу оқпандарымен ашу.


0,5 сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 4 Құрамды ашу тәсілдері.

0,5 сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 5 Шахта (кеніш) алаптарын даярлау

0,5 сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 6 Негізгі тасымалық деңгейжиекті даярлау

0,5 сағат

Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000

Тақырып 7 Қатты кендерді және көмір қазудың жерасты техналогиясы

0,5 сағат

Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999

Тақырып 8 Жерасты кен қазу технологиясы

0,5 сағат

Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011
Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


7 бет 11Тақырып 8

0,5 сағат

Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999


Тақырып 9

0,5 сағат

Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000


Тақырып 10

0,5 сағат

Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

СОӨЖ


Тақырып 1Негізгі қағидалар

3,5сағат
Тақырып 2 Тау өндірістері

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 3 Қатты пайдалы қазбаларды игерудің түрлері

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 4 Пайдалы қазбаларды игеру әдістері

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 5 Пайдалы қазбалар қорларынның классификациясы

3,5сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 6 Кеннің бағалануы

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 7 Экплуатациялық барлау және кенді сынамалау

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 8 Пайдалы қазбаның жоғалымы туралы ортақ мәліметтер

3,5сағат

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


Тақырып 9 Кеннің жоғалымын есептеу

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 10 Жерасты қазымдаудың негізгі ережелері

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


8 бет 11
Тақырып 11 Кенді ашудың қарапайым сұлбалары

3,5сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 12 Негізгі және қосымша оқпандардың өзара орналасуы

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 13 Тау жыныстарын бұзу

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 14 Тау жыныстарының негізгі механикасы

3,5сағат

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007

Тақырып 15 Тау бекітпелерінің классификациясы

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 16Тау қазбаларының бекітпелеріне қойылатын талаптар

3,5сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 17 Тау қазбаларын жүргізудің технологиялық циклограммалары

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992


Тақырып 18 Тазартып алу. Қазып алу жүйесін классификациялау принципі

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 19 Тазалау алу процессы

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Тақырып 20 Тазалап алу кеңістігін табиғи ұстату

3,5сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 21 Ашық қазып алу технологиясының негіздері

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 22 Қазып алу кенорындарының түрлері

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953

Тақырып 23 Карьер алабының түрлері және мөлшерлері

3,5сағат

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007

Тақырып 24 Ашу тау қазбалары

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953

Тақырып 25 Ашық кен игеру кезіндегі қазымдау жүйелері

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 26 Тау жұмыстарының кешенді механизациясы

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


9 бет 11Тақырып 27 Тау жыныстарын кешенді пайдалану

3,5сағат

Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

Тақырып 28 Негізгі қайтадан игеру және кенді байыту

3,5сағат

Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953

Тақырып 29 Байыту процесіндегі минералды заттардың технологиялық қасиеттері

3,5сағат

Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

Тақырып 30 Пайдалы қазбаларды игерудің арнайы әдістері


3,5сағат

Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007


2.2 Курстық жобаны орындау бойынша мазмұны және талаптары (жоспарда жоқ)

2.3 Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар (СӨЖ)Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

Орындалу ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

Қатты пайдалы қазбаларды игерудің түрлері

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

5 апта

Тау қазбаларын жүргізудің технологиялық циклограммалары

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

7- апта

Пайдалы қазбаларды қазып шығарудың жерасты тәсілі кезіндегі тау- кен жұмыстары туралы негізгі мәліметтер

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы.1-7

11

реферат

12- апта

Тау жыныстарының қасиеттері. Қазбаларды жүргізу сатылары

Әдістерін зерттеу.

Олардың практикалық қолданылуы..1-7

12

реферат

15- аптаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


10 бет 11


  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*

Тестілеу

*

*

*

Баяндама


*


*


Эссе


*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізге әдебиеттер
 1. Қосымша әдебиеттер
 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Қорытынды баға – емтиханда алынған балдан және семестр бойы бірінші және екінші рейтинг нәтижелері бойынша орташа балдан шығарылады.

Емтихан бойынша қорытынды бағада өлшемдік үлесі:60% - үлгерім нәтижесі, 40% - емтиханда алынған нәтижелерден тұрады.

Сонымен қорытынды баға келесі формула арқылы анықталады:


И%= 0,5(Р1 + Р2 ) х 0,4+Э х 0,6
мұнда: Р1 – бірінші рейтинг бағаларының сандық эквиваленті

Р2 - екінші рейтинг бағаларының сандық эквиваленті;

Э - емтихандағы сандық эквиваленті

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


11 бет 11

1 кесте – Қорытынды әріптік жүйе және оның сандық эквиваленті бал түрінде
Әріп жүйесі бойынша бағалау

Балдың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсыА-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсыВ

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлықС

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлық емес
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

1 Смағұлов З.М., Арыстан И.Д. «Тау- кен саласындағы орысша қазақша терминологиялық сөздіктер» ҚарМТУ, Қарағанды, 1996

 1. Агрикола Г. О горном деле и металлургии. – М.: Недра, 1986

 2. Егоров П.В. Основы горного дела. Москва, 2000

 3. Бобер Е.А. Основы горного дела: Учеб.пособие.Ч.1-1996

 4. Васючков В.Ф. Горное дело.-М.:Недра , 1990

 5. Килячков А.П. Технология горного производства.-М:Недра, 1992

 6. Каретников В.Н. Крепление капитальных и подготовительных горных выработок 1. Қосымша әдебиеттер

 1. Бейсебаева А.М., Битимбаев М.Ж., Пшеничный А.Я. Тау қазбаларын жүргізу.- Алматы.: ИИА «Айкос», 1999

 1. Бокий Б.В. Горное дело. – Ленинград.: изд. Москва, 1953

3 Смағұлов З.М.,Арыстан И.Д., Исабек Т:К: «Тау – кен технологиясының негіздері» ҚарМТУ, Қарағанды 2003

4 Сағынов А.С., Смағұлов З.М., Исабек Т:К. «Пайдалы кен орындарын ашу» ҚарМТУ, Қарағанды 2007

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет