Телекоммуникация қызметін сатып алу туралы Шарт Алматы қ. 2010 ж. Бұдан әрi «Байланыс операторы»бет1/2
Дата04.07.2016
өлшемі323.92 Kb.
  1   2


Телекоммуникация қызметін сатып алу туралы

______ Шарт

Алматы қ. «____» ______ 2010 ж.


Бұдан әрi «Байланыс операторы» деп аталатын ___________ негiзiнде әрекет ететiн__________________ бір тараптан және қызметті пайдаланушы бұдан әрi «Абонент» деп аталатын «КазМұнайГаз-Сервис» ЖШС бас директоры Кеулімжаев С.Ж. Жарғы негізінде әрекет ететін екiншi тараптан, бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жекелеп «Тарап» деп аталады, «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік Қоғамының және акциясының (қатысу үлесінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығы бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ–ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарлар, жұмыс, қызмет көрсетуді сатып алу Ережесінің 91-тармағына және «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС «___» 2010 жылдың № _ Шешіміне сәйкес телекоммуникация қызметін сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты.


1. Шарттың мәнi

1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Байланыс операторы Абонентке жергілікті телекоммуникация қызметін көрсетуге атап айтқанда «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС өкілдігіне осы Шарттың № 1 Қосымшасына сәйкес телефон, ғаламтор қызметтерін (бұдан әрі-Қызмет) ұсынуға мiндеттенедi, ал Абонент ұсынылған қызметтерге ақы төлеуге мiндеттенедi.

2. Абонентке терминалға қосу орнының мекенжайы: Алматы қаласы, Наурызбай батыр к-сі, 152-үй, 4-п 237 82 07, 237 82 10 телефон нөмiрлерi бөлiнедi.

3. Қызмет көрсету шарты Абонентпен жеке тәртiп бойынша жасалады. Қазақстан Республикасының Заңнамасында қарастырылған жағдайларда, Абоненттiң Шарт жасасу жөнiндегi өзiнiң өкiлеттiктерiн үшiншi тұлғаға табыстауға құқығы бар.2. Төлем тәртiбi

4. Абонент ақы төлеудi ай сайын iс жүзiнде ұсынылған қызметтер көрсету үшiн есептi айдан кейiнгi айдың 25-күнiне дейiнгi мерзiмде жүргiзедi.

5. Байланыс операторы қызметтер көрсетуге ақы төлеуге арналған шоттарды Абонент көрсеткен мекенжай бойынша жеткiзуге мiндеттi.

6. Байланыс операторының жергiлiктi телефон қосылыстарын уақытпен есептеудi жүзеге асыруға техникалық мүмкiндiктерi болған кезде Абонент-жеке тұлға қызметтер көрсетуге ақы төлеудiң абоненттiк немесе уақытпен есептеу жүйесiн таңдауға құқылы. Қызметтер көрсетуге ақы төлеудiң уақытпен есептеу жүйесi кезiнде пайдаланушының талабы бойынша Байланыс операторы ақы төлеуге жататын жүргiзiлген жергiлiктi телефон қосылыстары туралы тегiн жазбаша ақпарат ұсынуға мiндеттi.

Мұндай ақпарат ұсынбаған жағдайда Абонент қызмет төлемін абоненттiк жүйе бойынша жүргізуге құқылы.
3. Қосылыстардың ұзақтығын есептеу

7. Телефон қосылыстарының ұзақтығы Байланыс операторында белгiленген телефон қосылыстарының ұзақтығын уақытпен есептеу аппаратурасының көрсеткiштерi бойынша айқындалады.

8. Байланыс операторы ұсынатын қызметтер көрсетудiң сапасы Халықаралық электр байланысы одағының ұсынымдары мен мемлекеттiк стандарттар белгiлеген талаптарға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы өзге де нормативтiк құжаттарға сәйкес келуге тиiс.
4. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

9.Абонент құқылы:

1) белгiленген сапада қызметтер көрсетудi алуға;

2) Байланыс операторының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетiн iс-әрекеттерiне заңнамада белгiленген тәртiппен шағым жасауға;

3) қолжетiмдi жүктелiмдер шегiнде өзiне қажеттi көлемде қызметтер көрсетудi пайдалануға;

4) Байланыс операторынан тарифтердiң өзгергенi туралы олар iске қосылғанға дейiн он күннен кешiктiрмей ақпарат алуға;


5) Байланыс операторға жазбаша өтiнiш берілген сәттен бастап Абоненттiң (пайдаланушының) кiнәсiнсiз абоненттік терминалдың нақты жұмыс істемеген мерзімі үшін абоненттік төлем сомасының қайта есептелуін талап етуге;

6) байланыс саласындағы уәкiлеттi орган бекiткен тiзбеге сәйкес шұғыл жедел қызметтердi шақыру үшiн телефон байланысын тегiн пайдалануға;


7) Байланыс операторынан деректемелер, жұмыс режимi, көрсететiн қызметтерi, техникалық қызмет көрсетудi қамтамасыз ету тәртiбi туралы қажеттi ақпарат ұсынуды талап етуге;

8) Шартты, бұл туралы Байланыс операторына Шартты бұзу сәтiне дейiн кемiнде отыз күн бұрын жазбаша түрде хабарлай отырып, бiржақты тәртiппен бұзуға;

9) Байланыс операторымен келiсiм бойынша, егер қызметтер көрсетудi ұсыну мерзiмдерiн сақтамау еңсерiлмес күшке негiзделген болса, ол туралы қызметтер көрсетудi орындаудың тағайындалған мерзiмi аяқталғанға дейiн Абонентке хабарланған болса, қызметтер көрсетудi орындаудың жаңа мерзiмiн тағайындауға;

10) Жазбаша өтiнiш бойынша оның нөмiрiн анықтама-ақпарат қызметi абоненттерiнiң тiзiмiне енгiзуден бас тартуға;

11) Абонент (пайдаланушы) алмаған қызметтер көрсетуге ақы төлеуден бас тартуға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де заңдылықтарды иеленуге құқығы бар.10.Абонент міндетті:

1) ұсынылған байланыс қызметіне ақы төлеудi уақтылы және толық көлемде жүргiзуге;

2) қызметтер көрсетудi пайдаланған кезде белгiленген техникалық талаптарды орындауға;

3) ақаулы, сәйкестiк сертификаты жоқ абоненттiк терминалдарды (телефон аппараттарын, факстердi, модемдердi және т.с.с.) жергiлiктi телекоммуникациялар желiлерi торабына қоспауға;

4) байланыс қызметтер көрсетуiн пайдалану кезiнде туындаған ақаулар туралы Байланыс операторына дереу хабарлауға;

5) Байланыс операторы өкiлдерiнiң терминалдар мен байланыс құралдары орналасқан үй-жай мен аумаққа оларды қарау, жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету үшiн қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз етуге;

6) Байланыс операторына өзiнiң шығуы туралы, телефон қондырылған үй-жайларды сату туралы, өзiнiң мәртебесiнiң өзгеруi туралы, тегiнiң, тұратын мекенжайының өзгергенi туралы бiр ай мерзiмде хабарлауға;

7) өзiнiң Шарт бойынша құқықтары мен мiндеттерiн Байланыс операторының жазбаша келiсiмiнсiз басқа тұлғаларға бepмeугe;

8) абоненттiк желi мен терминалды өз үй-жайында жарамды қалпында ұстауға;

9) терминалды басқа абоненттерге қасақана алаңдаушылық келтiру мақсатында пайдалануға жол бермеуге

10) Байланыс операторының талабы бойынша байланыс қызметтер көрсетуiн алу үшiн пайдаланылатын терминалдың түрiн хабарлауға мiндеттi.

11.Байланыс операторы құқылы:

1) Абоненттiң сақтауы үшiн мiндеттi заңнамаға сәйкес техникалық талаптарды белгiлеуге;

2) ұсынылған қызметтер көрсетуге ақы төлеудi уақытылы және толық көлемде алуға;

3) байланыс қызметтер көрсетуiн пайдаланушы шарттық талаптарды, жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзған кезде, сондай-ақ апаттық жағдай кезiнде не азаматтардың өмiрi мен қауiпсiздiгiне қатер төнген кезде қызметтер көрсетудi ұсынуды тоқтатуға немесе шектеуге;

4) уәкiлеттi орган бекiткен тәртiппен тарифтердi қолдану кезiнде ұсынылатын қызметтер көрсету үшiн тарифтердi төмендетуге;

5) абоненттiк терминалдар мен байланыс құралдарына техникалық инспекцияны жүзеге асыруға;

6) ақаулы, сәйкестiк сертификаты жоқ абоненттiк терминалдарды ажыратып тастауға;

7) Абонент көрсеткен қызметі үшін Шарттың 2- бөлімінің 4-тармағында белгiленген мерзiмде төлем бермегенде, сондай-ақ Шарттың басқа да талаптарын бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған тәртiппен Абоненттiң қызметті пайдалануын тоқтата тұруға. Бұл жағдайда телекоммуникациялар желiлерiне қайта қосу қарыздар толық көлемде өтелгеннен кейін немесе Шарт талаптарының бұзылуы жойылған соң атқарылады;

8) қызметтер көрсетуге ақы төлеудiң уақытпен есептеу жүйесiн енгiзуге;

9) Шарттың 10-тармағының 6-тармақшасында көзделген талаптар өз мәртебесiнiң өзгеруi, қызметтер көрсетуге ақы төлеу жөнiндегi жеңiлдiктердi сатып алу немесе жоғалту бөлiгiнде бұзылған жағдайда, ұсынылған қызметтер көрсету құнын қайта есептеудi бiржақты тәртiппен жүргiзуге;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды иеленуге құқығы бар.

12. Байланыс операторы міндетті:

1) Абонент абонементтi ашу құнын төлегеннен кейiн он күннiң iшiнде Абонентке қызметтер көрсетудi ұсынуға;

2) ұсынылған қызметтер көрсетудiң саны мен сапасына есептеу және бақылау жүргiзуге қызметтер көрсетудi ұсынуды бұзушылықтың алдын алу және оны жою жөнiнде уақтылы шаралар қабылдауға;

3) абонентке шұғыл, апаттық қызметтермен тегiн қосуларды ұсынуды қамтамасыз етуге;

4) есептеу құралдарына техникалық қызмет көрсетуге және оларға тексеру жүргiзуге;

5) Абонент қызметтер көрсету сапасының төмендiгi туралы өтiнiм берген күннен бастап үш күннiң iшiнде сапаны қалпына келтiру жөнiнде барлық шараларды қабылдауға және абоненттiк төлемдi қайта есептеудi жүргiзуге;

6) ұсынылатын қызметтер көрсетуге ақы төлеуге арналған шотты көрсетуге;

7) сапасы бойынша байланыс саласындағы мемлекеттiк стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келетiн байланыс қызметтер көрсетуiн ұсынуға;

8) Абоненттiң өтiнiмi бойынша Байланыс операторының жергiлiктi телекоммуникациялар жүйелерiнiң станциялық және желiлiк ақауларын жоюға;

9) шоттар ұсынуды айына бiр реттен сиретпей жүргiзуге;

10) Абоненттi қызметтер көрсетудi ұсыну ережелерiнiң өзгерiстерi туралы уақтылы хабардар етуге;

11) Абоненттiң кiнәсiнсiз абоненттiк терминалдың iс жүзiндегi әрекетсiздiк кезеңi үшiн абоненттiк төлем сомаларына қайта есептеудi жүргізуге;

12) Шартта және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгiленген мерзiмдерде қызметтер көрсетуге;

13) Абоненттiң шағымдарын, оның iшiнде өткен жылдардағы да шағымдарын қарауға;

14) Абоненттi телефон желiлерiндегi апаттар туралы және осы апаттарды жоюдың болжамды мерзiмдерi туралы хабардар етуге;

15) Абонентке себептерiн көрсетiп, абоненттiк нөмiрдiң ауыстырылғаны туралы немесе абоненттiк құрылғыны байланыс желiсiнен ажыратып тастау ниетi туралы кемiнде он күн бұрын жазбаша хабарлауға;

16) Абонентке қызметтер көрсетуге арналған тарифтердiң өзгергенi туралы олар қолданысқа енгiзiлгенге дейiн кемiнде он күн бұрын хабарлауға;

17) қалааралық және халықаралық телефон байланысын қосулардың уақытпен есептеу төлем жүйесін енгiзген кезде телефоншы және жергiлiктi телефон байланысы арқылы пайдалану кезiнде Байланыс операторы белгiлеген қосудың ең аз төленетiн ұзақтығы, сондай-ақ аптаның сағаттары мен күндерi бойынша тарифтердi саралау тәртiбі туралы ақпаратты Абоненттiң назарына жеткiзуге;

18) қызметтер көрсетуге уақтылы ақы төлемегенi үшiн ажыратылған терминалды Абонент берешектi өтеу фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған сәттен бастап жиырма төрт сағаттың iшiнде қосуды жүргiзуге;

19) Абоненттiң талабы бойынша оған қызметтер көрсетуге байланысты қосымша ақпарат беруге мiндеттi.


5. Тараптарды шектеу

13. Тараптарға тараптардың құқықтарын шектейтiн не Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгеше түрде бұзатын iс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.

14. Жабдықтардың жай-күйi үшiн жауапкершiлiк жабдықтардың тиесiлiлiк бөлiмiнiң шекаралары бойынша айқындалады.

15.Абонентке:


1) Байланыс операторының жұмысын бұзуға және байланыс құралдары мен желiлерiнiң бүлiнуiне алып келетiн iс-әрекеттер жасауға;

2) заңнамаға қайшы келетін өзге де іс-әрекеттер жасауына тыйым салынады.


16.Байланыс операторына:

1) Абонентке қызметтер көрсетудi ұсыну Шартына жеке төлем үшiн ұсынылатын қосымша қызметтер көрсетудi енгiзудi таңуға;


2) бір байланыс қызметтер көрсетуiн ұсынуды басқа қызметтер көрсетудi мiндеттi түрде ұсынумен негiздеуге;

3) өзге қызметтер көрсетудi тұтыну кезiнде олар Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда қызметтер көрсетудi алған кезде Абоненттiң құқықтарын шектеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетiн өзге де iс-әрекеттер жасауға тыйым салынады.
6. Тараптардың жауапкершiлiгi

17. Шартта көзделген мiндеттемелер орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған жағдайда кiнәлi тарап басқа тарапқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтiрiлген залалдың орнын толтырады.

18. Ұсынылған қызметтер көрсету үшiн төлем мерзiмi өткен жағдайда, Абонент Шартқа сәйкес осы сомаларды төлеу күнгi қолданыстағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру ставкасының 1,5 еседен аспайтын мөлшерiнде мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн, бiрақ негiзгi борыш сомасынан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлейдi. Тұрақсыздық айыбының мөлшерiн белгiлеу Шартты жасаған кезде жүргiзiледi.

19. Егер Байланыс операторы үшiн Абонентке қызметтер көрсетудi ұсынудың мүмкiн болмауы Байланыс операторымен шарттық қатынастарда тұрған басқа тұлғалардың кiнәсiнен туындаса, Абонент алдында Байланыс операторы жауапкершiлiк жүктейдi.

20. Тұрақсыздық айыбына ақы төлеу тараптарды Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындаудан босатпайды.

7. Форс-мажорлық жағдайлар

21. Тараптар мiндеттемелерiн толық немесе iшiнара орындамағаны үшiн, сондай-ақ Шарт бойынша оларды орындауды кiдiрткенi үшiн, егер мұндайлар еңсерiлмес күштiң (көздеуге немесе жоюға мүмкiн болмайтын зiлзала апаты немесе өзге де жағдайлар), сондай-ақ Шарттың талаптарын орындамауға нeмece тиiсiнше орындамауға алып келетiн әскери iс-қимылдардың, ереуiлдердiң және т.т. салдарынан болып табылса, жауапкершiлiктен босатылады.

22. Еңсерiлмес күш жағдайларына сiлтеме жасайтын тарап басқа тарапқа осындай жағдайлардың туындағаны туралы олар туындаған сәттен бастап он күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей жазбаша хабардар етуге мiндеттi.

23. Егер тараптардың бipeуi еңсерiлмес күш жағдайлары туындаған сәттен бастап алпыс күнтiзбелiк күннiң iшiнде Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындай алмайтын жағдайда болса, басқа тараптың Шартты бұзуға құқығы бар.


8. Өзге ережелер және дауларды шешу

24. Шарттың қолданылу мерзiмiн тараптар 31.12.2010ж. дейін айқындайды. Шарт iс жүзiнде қызметтер көрсету ұсынған сәттен бастап күшiне енедi.

25. Шартты бұзу және оның талаптарын өзгерту Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер мен тәртiп бойынша жүргізіледi.

Шарттың талаптарын орындаудан бiржақты бас тартылған жағдайда, тарап бұл туралы басқа тарапқа отыз күннен кешiктiрмей ескертуге тиiс.

26. Тараптардың арасындағы барлық даулар мен келiспеушiлiктер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен шешiледi.

27. Тараптардың Шарттан туындайтын және олар реттемеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледi.

28. Шарт тараптарда сақталатын және бiрдей заңдық күші бар екi данада жасалады.
9. Тараптардың деректемелерi
Абонент

«ҚазМұнайГаз-Сервис»ЖШС

Заңды мекенжайы Астана қ,Әуезов көшесі, 66

01000

Нақты мекенжайы:Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 152-үй, 4-п.

СТН620200002179

ИИК 800 467 813

БИК 195 301 603

Халық банкінің Астана аймақтық филиалы

Бас директор

________________________С.Кеулімжаев

«____»______________200__ж.

м.о.
Телефондар:8 (7172) 97 98 56, 97 95 36

E-mail:


Договор № __________

о закупках услуг телекоммуникаций
г. Алматы «____» ______ 2010 г.
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор связи», в лице _________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и пользователь услуги ТОО «КазМунайГаз-Сервис», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Генерального директора Кеулимжаева С.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта 91 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национальног благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына», и Решения ТОО «КазМунайГаз-Сервис» от «___»______ 2010 г. №_____, заключили настоящий Договор о закупках услуг телекоммуникаций (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор связи обязуется предоставлять Абоненту, а именно представительству ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в городе Алматы услуги телекоммуникаций: телефония, Интернет согласно Приложению №1 к Договору (далее – Услуги), а Абонент обязуется оплачивать предоставленные Услуги.

2. Абоненту выделяется телефонные номера 8 (727) 237-82-07, 8 (727) 237-82-10 по адресу подключения терминала ЖК «Овация», г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, д.152, блок 1, кв.4.

3. Договор предоставления Услуг заключается с Абонентом в индивидуальном порядке.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Абонент имеет право делегировать свои полномочия по заключению Договора третьим лицам.
2. Порядок оплаты

4. Оплата производится Абонентом ежемесячно за фактически предоставленные Услуги в срок до 25 числа месяца, следующего после расчетного месяца.

5. Оператор связи обязан доставлять счета на оплату Услуг по адресу, указанному Абонентом.

6. При наличии технических возможностей осуществления Оператором связи повременного учета местных телефонных соединений Абонент - физическое лицо вправе выбрать абонентскую или повременную систему оплаты Услуг.

При повременной системе оплаты Услуг по требованию пользователя Оператор связи обязан предоставить бесплатно письменную информацию о состоявшихся местных телефонных соединениях, подлежащих оплате.

В случае не предоставления такой информации Абонент вправе произвести оплату услуг по абонентской системе.


3. Учет длительности соединений

7. Длительность телефонного соединения определяется по показаниям аппаратуры повременного учета длительности телефонных соединений, установленной у Оператора связи.

8. Качество услуг, предоставляемых Оператором связи, должно соответствовать рекомендациям Международного союза электросвязи и требованиям, установленным государственными стандартами и иными нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.
4. Права и обязанности сторон

9. Абонент имеет право:

1) получать Услуги установленного качества;

2) обжаловать в установленном законодательством Республике Казахстан порядке действия Оператора связи, противоречащие данному законодательству;

3) пользоваться Услугами в необходимом ему объеме в пределах допустимых нагрузок;

4) получать от Оператора связи информацию об изменении тарифов не позднее, чем за десять дней до введения их в действие;

5) требовать перерасчета сумм абонентской платы за период фактического бездействия абонентского терминала не по вине Абонента (пользователя), с момента подачи письменного заявления Оператору связи;

6) бесплатно пользоваться телефонной связью для вызовов экстренных оперативных служб согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом в области связи;

7) требовать от Оператора связи предоставления необходимой информации о реквизитах, режиме работы, оказываемых Услугах, порядке обеспечения технического обслуживания;

8) расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом Оператора связи в письменном виде не менее, чем за тридцать дней до момента расторжения Договора;

9) назначать по соглашению с Оператором связи новый срок исполнения Услуги, если несоблюдение сроков предоставления Услуги было обусловлено непреодолимой силой, о чем Абоненту было сообщено до истечения назначенного срока исполнения Услуги;

10) по письменному заявлению отказаться от внесения его номера в списки абонентов справочно-информационной службы;

11) отказаться от оплаты Услуг, не полученных Абонентом (пользователем);

12) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10. Абонент обязан:

1) своевременно и в полном объеме производить оплату предоставленных услуг связи;

2) выполнять установленные технические требования при пользовании Услугами;

3) не подключать к сети местных линий телекоммуникаций неисправные, не имеющие сертификата соответствия абонентские терминалы (телефонные аппараты, факсы, модемы и т.п.);

4) немедленно сообщать Оператору связи о неисправностях, возникших при пользовании услугами связи;

5) обеспечивать доступ представителям Оператора связи в помещения и на территории, где расположены терминалы и средства связи, для их осмотра, ремонта и технического обслуживания;

6) сообщать оператору связи в месячный срок о своем выбытии, о продаже телефонизированных жилых помещений, об изменении своего статуса, об изменении фамилии, адреса проживания;

7) не передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам без письменного согласия Оператора связи;

8) содержать абонентскую линию и терминал в своем помещении в исправном состоянии;

9) не допускать использования терминала в целях преднамеренного причинения беспокойства другим абонентам;

10) сообщать по требованию Оператора связи тип терминала, используемого для получения услуг связи.

11. Оператор связи имеет право:

1) устанавливать в соответствии с законодательством технические требования, обязательные для соблюдения Абонентом;

2) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные Услуги;

3) прекратить или ограничить предоставление Услуг при нарушении пользователем услуг связи договорных условий, правил эксплуатации оборудования, а также при аварийной ситуации либо при угрозе жизни и безопасности граждан;

4) снижать тарифы за предоставляемые услуги в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

5) осуществлять техническую инспекцию абонентских терминалов и средств связи;

6) отключать неисправные, не имеющие сертификата соответствия абонентские терминалы;

7) при неоплате Абонентом Услуг в сроки, установленные пунктом 4 Раздела 2 Договора, а также в случае нарушения Абонентом других условий Договора приостановить доступ Абонента к сети телекоммуникаций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. При этом возобновление доступа к сетям телекоммуникаций производится после погашения задолженности в полном объеме или устранения нарушений условий Договора;

8) вводить повременную систему оплаты Услуг;

9) в случае нарушения условий, предусмотренных подпунктом 6) пункта 10 Договора в части изменения своего статуса, приобретения или утраты льгот по оплате Услуг, производить в одностороннем порядке перерасчет стоимости предоставленных услуг;

10) иметь иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

12. Оператор связи обязан:

1) в течение десяти дней после оплаты Абонентом стоимости открытия абонемента предоставить Абоненту Услуги;

2) вести учет и контроль количества и качества предоставляемых Услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления Услуг;

3) обеспечить предоставление Абоненту бесплатных соединений с экстренными, аварийными службами;

4) проводить техническое обслуживание и проверку приборов учета;

5) в течение трех дней со дня подачи Абонентом заявки о снижении качества Услуги принять все меры по восстановлению качества и произвести перерасчет абонентской платы;

6) предъявлять счет на оплату предоставленных услуг;

7) предоставлять Услуги связи, соответствующие по качеству государственным стандартам и техническим нормам в отрасли связи;

8) по заявке Абонента устранять станционные и линейные повреждения местных систем телекоммуникаций Оператора связи;

9) производить выставление счетов не реже одного раза в месяц;

10) своевременно уведомлять Абонента об изменениях правил предоставления Услуг;

11) производить перерасчет сумм абонентской платы за период фактического бездействия абонентского терминала не по вине Абонента;

12) оказывать Услуги в сроки, устанавливаемые Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан;

13) рассматривать жалобы Абонента, в том числе и за предыдущие годы;

14) информировать Абонента об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий;

15) не менее, чем за десять дней, письменно извещать Абонента о замене абонентского номера или о намерении отключить абонентское устройство от сети связи с указанием причин;

16) извещать Абонента об изменении тарифов на Услуги не менее, чем за десять дней, до введения их в действие;

17) доводить до сведения Абонента информацию о минимальной оплачиваемой продолжительности соединения, которая установлена Оператором связи при пользовании междугородной и международной телефонной связью через телефониста и местной телефонной связью при внедрении повременной системы оплаты соединений, а также порядке дифференциации тарифов по часам и дням недели;

18) производить включение терминала, отключенного за несвоевременную оплату услуг, в течение двадцати четырех часов с момента представления Абонентом документов, подтверждающих факт погашения задолженности;

19) ежемесячно предоставлять Абоненту для подписания Акт приема – сдачи оказанных Услуг согласно Приложению №2 к Договору;

20) в течение пяти рабочих дней предоставить Абоненту отчетность по казахстанскому содержанию оказываемых Услуг согласно Приложению №3 к Договору;

21) по требованию Абонента представлять ему дополнительную информацию, связанную с оказанием Услуг.


5. Ограничения сторон

13. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.

14. Ответственность за состоянием оборудования определяется по границам раздела принадлежности оборудования.

15.Абоненту запрещается:

1) совершать действия, приводящие к нарушению работы и порче оборудования и линий связи Оператора связи;

2) совершать иные действия, противоречащие законодательству.

16. Оператору связи запрещается:

1) навязывать Абоненту включение в Договор на предоставление услуг дополнительных Услуг, предоставляемых за отдельную плату;

2) обусловливать предоставление одних услуг связи с обязательным предоставлением других услуг;

3) ограничивать права Абонента при получении Услуги в случае неисполнения им условий Договора при потреблении иной услуги;

4) совершать иные действия, противоречащие законодательству Республики Казахстан.
6. Ответственность сторон

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. В случае просрочки платы за предоставленные Услуги Абонент в соответствии с Договором выплачивает неустойку в размере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

19. Если невозможность для Оператора связи предоставить Абоненту услугу наступила по вине других лиц, состоящих с Оператором связи в договорных отношениях, ответственность перед Абонентом несет Оператор связи.

20. Оплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.


7. Форс-мажорные обстоятельства

21. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, а также за задержку их выполнения по Договору, если таковые явились следствием непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок, и т.д., влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

22. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств, не позднее десяти календарных дней с момента их наступления.

23. Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в течение шестидесяти календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая сторона имеет право расторгнуть Договор.


8. Прочие положения и разрешение споров

24. Срок действия Договора определяется сторонами до 31.12.2010 г. Договор вступает в силу с момента фактического предоставления Услуг.

25. Расторжение и изменение условий Договора производятся по основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

В случае одностороннего отказа от исполнения условий Договора сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за тридцать дней.

26. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

27. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Договор составляется в двух экземплярах, хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты сторон


Оператор связи:Абонент:
ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Юридический адрес:

010000, г. Астана

ул. Ауэзова, 18 (66)

фактический адрес:

г. Алматы,

ул. Наурызбай батыра, д.152, кв. 4

РНН 620 200 002 179

ИИК 800467813

БИК 190301603

Астанинский Региональный Ф-л Народного банка

Генеральный директор
____________________

Кеулимжаев С.Ж.

МП
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет